Blue Flower

In de wereld zijn veel religies. Neem nu alleen al het Christendom, alleen daar binnen zijn al zo veel stromingen. Maar daar buiten zijn nog zoveel andere religies. De vraag is: Waar komen alle religies op aarde vandaan? Ook willen we in deze rubriek stilstaan bij de vraag: “Dienen we niet allemaal in essentie dezelfde God”? En hoe kunnen mensen weten dat ze de ware God dienen? Brengt het geloof in God niet allemaal onheil op onze planeet?

De Alverzoening zegt Gods Woord te citeren, en alleen Gods Woord. Zij zeggen dat er in Gods Woord staat dat ALLE mensen behouden worden. Volgens sommigen wordt zelfs de duivel behouden! Maar staat dat ook in Gods Woord? In de studies wordt aangetoond hoe, zogenaamd aan de hand van de grondtekst, Gods Woord op enkele plaatsen aangepast wordt, waardoor er uiteindelijk geen Bijbeltekst meer heel blijft...

De Jehovah's Getuigen beweren hun leer volledig op de Bijbel te baseren. Tevens beweren zij de enige ware religie te zijn. In deze rubriek wordt de leer van de Jehovah's Getuigen getoetst aan Gods Woord. Staat wat zij leren daadwerkelijk in de Bijbel? Wist u bijvoorbeeld dat men een eigen vertaling heeft? Wat zijn de bronnen van die vertaling?

De Mormonen presenteren zich in eerste instantie als "echte Evangelische" Christenen. Zij spreken over Jezus als hun Heiland en Verlosser, over verlossing en andere Bijbelse woorden. Maar wie een beetje doordringt in de Mormoonse leer, ziet dat zij leren dat God eens mens was, en dat mensen God(en) worden! Maar wie wilde er nu al heel lang geleden "als God" worden...? Wie is de god van de Mormonen? Hoe zien zij Jezus? De Mormoonse religie blijkt een heuse "wolf in schaapskleren" te zijn!

De God van de Bijbel wordt nogal eens op één lijn gesteld met Allah, de god van de Islam, alsof zij beiden D(d)ezelfde zijn. Maar is dat ook zo? In deze rubriek voorlopig een artikel over een boekwerk dat door Moslims zelf wordt uitgegeven: 'The God that never was', waarin wordt beweerd dat de Bijbel aantoont dat Jezus niet God is.

Mensen vinden de Bijbel vaak een moeilijk boek. Maar de Bijbel wordt vaak moeilijk gemaakt door de theologen. Er worden allerlei theorieën bedacht over Gods Woord, de Bijbel wordt vaak symbolisch verklaard. Gods Woord laat echter Zelf zien hoe we Gods Woord moeten uitleggen. Er zijn dus Bijbelse studiemethoden! Van daaruit mogen we Gods Plan leren ontdekken. Tevens is een waarschuwende studie opgenomen tegen het hyper-dispensationalisme, of de ultra-bedelingenleer.

De Bijbel geeft maar liefst acht woorden die op de één of andere manier te maken hebben met bekering. Het gaat om de volgende woorden: verlossing, wedergeboorte, toerekening, rechtvaardigmaking, aanneming, verzoening, uitverkiezing en heiligmaking. Ontdek welke rijkdom de gelovige in Christus ontvangen heeft! Tevens vindt u hier een studie over de vraag: "Worden ALLE mensen behouden?"

In deze rubriek vindt u een aantal studies over het Woord van God en over het geloof. Wat doet Gods Woord? Hoe wordt Gods Woord ingedeeld, en wie bracht Gods boodschap aan de mensen? Geloven wij op basis van ons gevoel, of op basis van de feiten? De Bijbel spreekt ook over behoud. Daar worden verschillende woorden voor gebruikt. Wat beketent dat voor de mens en voor de gelovige? Wat houdt groei in en hoe groeien mensen in het geloof?

Een groot teken, dat gebeurd is, is dat de Heere Jezus uit een maagd geboren is. Hij was God geopenbaard in het vlees! Daardoor was Hij zonder zonden, en kon Hij onze zonden op zich nemen. De straf op de zonde is de dood, zegt de Bijbel. Jezus Christus heeft onze zondestraf op Zich genomen. Wat betekende dat voor Hem? Wat betekent dat voor ons?

Diverse studies over de Gemeente van Jezus Christus en de Gemeente-tijd: de tijd van Handelingen tot en met de Opname van de Gemeente. Wat is de Gemeente? Wanneer ontstond de Gemeente? Waar bestaat de Gemeente uit? Wat is de taak van de Gemeente? Zijn er ook vandaag apostelen en profeten? Wat zegt de Heere over de Gemeente-tijd?

De Gemeente-tijd wordt in de Bijbel omschreven als een periode van de nacht. De strijd van de gelovige is niet tegen "vlees en bloed", maar tegen de krachten en de machten van de nacht: de duivel en zijn onderdanen. Om staande te blijven heeft de Heere ons Zijn Wapenrusting gegeven. Over de Heilige Geest, de duivel, duivelen, engelen en gevallen engelen. Over Gods Woord, geloof en gebed. Over zogenaamde tongentaal, duiveluitdrijvers, Jezus- en engelenverschijningen en het contemplatieve gebed (zogenaamde gebedsmantra's).

De Bijbel is het Boek der Profetie. Alle profetieën over Jezus Christus' eerste komst naar de aarde zijn uitgekomen. De Bijbel is WAAR! Echter, er zijn nog veel profetieën die nog wachten op vervulling. Het zijn zaken die nu nog toekomst zijn. Onderwerpen als de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, het Duizendjarig Vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar ook de tekenen der tijden komen aan bod.

De Heere zegt in Zijn Woord dat wij "van die dag en die ure" van Zijn toekomst niet weten. Maar Hij heeft wel de tekenen der tijden gegeven. Aan de hand van Zijn Woord en wat wij om ons heen zien gebeuren, weten wij ongeveer hoe laat het is op "Gods klok"! En wanneer wij dat doen, dan zien we dat de ontwikkelingen zeer snel gaan. Het kan niet lang meer duren of de Heere Jezus komt Zijn Gemeente halen. Over het kruis van de Paus, over wel of geen vlees eten, over aanslagen, etc...

Diverse Bijbelstudies over uiteenlopende onderwerpen. Over het bestaan van God, over hemel en hel. Over bidden en over moderne vormen van gebed in het licht van de Bijbel. Over het werk van de Heilige Geest, over de gave van tongen en de vraag of dat tegenwoordig nog voorkomt. Over engelen en UFO's. Over Paulus, de apostel der heidenen, over de Wet en over andere onderwerpen.


Gods Woord is zuiver, waar en vast.

Wanneer we de Bijbel onderzoeken en naar de geschiedenis kijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft in de Reformatie-Bijbel: onze StatenBijbel en de Engelse King James 1611.

 

Wat houdt 'Gods Woord bewaren' in? Wat zegt Gods Woord over inspiratie en bewaring? De Bijbel laat duidelijk zien waar het om gaat. Gods Woord komt 100 % uit. Gods Woord is WAAR! Wanneer we de Bijbel onderzoeken en naar de geschiedenis kijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft in de Reformatie-Bijbel: onze StatenBijbel en de Engelse King James 1611.

U ziet hier dat de nieuwe vertalingen (NBG-'51, Groot Nieuws, NBV en BGT) bestaan uit weglatingen en toevoegingen. Aan de hand van vele voorbeelden, teksten uit verschillende vertalingen onder elkaar, ziet u met eigen ogen dat de nieuwe vertalingen geen verheldering geven van moeilijke woorden, maar gewoon woorden, halve zinnen, zinnen of zelfs meerdere verzen weglaten. Hierdoor ontstaat een ander Evangelie. Wees gewaarschuwd!

Een duidelijk schema waarin de oorsprong van verschillende vertalingen makkelijk te traceren is. Snel wordt duidelijk waarom de nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Chr. zoveel op Rooms-katholieke vertalingen zijn gaan lijken, en waarom Protestant en Katholiek zonder problemen zij aan zij aan de NBV konden werken. Ook de HSV heeft een plaats in het schema gekregen.

Dat er een groot verschil is tussen de oude Reformatie-Bijbels enerzijds en de nieuwe vertalingen anderzijds, heeft te maken met de oorsprong van de vertalingen. Wat is de bron van deze vertalingen, en wat is de invloed daarvan op de handschriften die aan deze vertalingen ten grondslag lagen? Tevens vindt u hier achtergrondinformatie over de apocriefe boeken, over de Septuaginta en over Erasmus.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verzorgt sinds jaar en dag veel van de nieuwe Nederlandse "bijbel"vertalingen. Sinds 2008 geeft men ook de "NBV Studiebijbel" uit. Deze uitgave maakt duidelijk waar het NBG voor staat, waar de Schriftkritiek toe leidt... De voorbereidingen voor de één-wereldreligie van de Nieuwe Wereldorde zijn in volle gang. Overtuig uzelf door verder te lezen...

Een bespreking van de NBV. Over de bronteksten van de NBV, over de gevolgen van de keuze voor deze bronnen, en de gevolgen van het scheppen van een 'eigen bijbeltaal', zoals men zegt dat de NBV doet. Gelooft men vandaag de dag nog wel in HET Woord van God? Ook vindt u hier een bespreking van de Jongerenbijbel.

Is de Herziene Statenvertaling (HSV) nog wel een Statenvertaling? De HSV is niet alleen een spellingsherziening, waarin tevens moeilijke woorden vervangen zijn, maar de HSV morrelt aan de letterlijke overzetting van Gods Woord. In verschillende artikelen worden tekstvoorbeelden behandeld, onder andere teksten waarin woorden als 'hel' en 'duivelen' vervangen zijn.

Naast het gebruik van de vervalste handschriften, is de BGT geen letterlijke vertaling, maar een parafrase. Dit leidt tot "eigen uitleggingen" in de vertaling, die soms iets totaal anders zeggen dan het Woord van God, soms zelfs het tegengestelde...

Vaak worden bepaalde teksten door de 'christelijke' wetenschap aangehaald als voorbeeld, om te laten zien dat de vertalers van de oude Reformatie-Bijbels fouten maakten, omdat zij nog niet dezelfde wetenschappelijke kennis zouden hebben als de vertalers van tegenwoordig. Deze teksten dienen dan vaak als voorbeeld waarom nieuwe vertalingen zo hard nodig zouden zijn. Echter, meestal blijken de 'beschuldigingen' aan het adres van de vertalers van de oude vertalingen ongegrond. Vaak worden deze loze 'beschuldigingen' ook nog eens gebruikt om belangrijke zaken uit Gods Woord weg te vertalen... In deze rubriek worden voorbeelden van deze teksten besproken.

Diverse artikelen over de vertalingenkwestie. Onder andere over de invloed van de nieuwe vertalingen op de uitleg. Men wil niet praten over verschillen tussen stromingen, omdat het niet de essentie van het geloof zou zijn. Door variatie in 'de grondtekst' te accepteren, durft men geen standpunten in te nemen, en wordt de oecumene bevorderd. En dat terwijl de Bijbel zo duidelijk is! Ook zijn studies opgenomen over doel en doelgroep, en over een filosofisch geschrift als het 'Evangelie van Judas'.

Verschillende naslagwerken over de vertalingenkwestie zijn op internet te lezen, te beluisteren, of te downloaden.

Deze site geeft veel achtergrondinformatie bij de vertalingenkwestie. Wanneer we naar de "kerk"geschiedenis kijken, dan blijkt dat deze niet los te koppelen is van de ontwikkeling die we zien bij de Bijbelvertalingen. Verder is er binnen de "kerk"geschiedenis veel traditie ontstaan. Wanneer we die in het licht van de Bijbel plaatsen, dan blijkt dat veel traditie on-Bijbels is. Hier zijn ondere andere studies te vinden over symboliek, over zondag of sabbat, over het Avondmaal en over het Paasfeest.

Deze site geeft veel achtergrondinformatie bij de vertalingenkwestie. Wanneer we naar de "kerk"geschiedenis kijken, dan blijkt dat deze niet los te koppelen is van de ontwikkeling die we zien bij de Bijbelvertalingen. Verder is er binnen de "kerk"geschiedenis veel traditie ontstaan. Wanneer we die in het licht van de Bijbel plaatsen, dan blijkt dat veel traditie on-Bijbels is. Hier zijn ondere andere studies te vinden over symboliek, over zondag of sabbat, over het Avondmaal en over het Paasfeest.

In deze rubriek komen studies over dingen die we heel direct in het dagelijks leven tegenkomen. Studies over huwelijk, alternatieve geneeswijzen, e.d.