Het bestaan van God

afgebeeld in de natuur, Zijn schepping 

 De schepping tot eer van Gods Naam

 

In deze studie willen we kijken naar: “het bestaan van God”. En dan met name hoe we Hem mogen ontdekken in de natuur, Zijn schepping. Ten eerste zullen we dan een stukje van Zijn grootheid mogen zien, en daarnaast zetten enkele dingen ons misschien tot nadenken, en kunnen we het gebruiken in ons persoonlijk getuigenis naar de ander.

  

In Psalm 104 lezen we over de grootheid van God, over Zijn majesteit en Zijn heerlijkheid. We weten uit Genesis dat God hemel en aarde schiep. In Genesis 1 kunt u lezen hoe God alles maakte! En dan zegt een andere Psalm, Psalm 19 : 2, het volgende: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.” De schepping is door de Schepper dus gemaakt tot eer van Zijn Naam!

  

Wanneer we dan gaan nadenken over “het bestaan van God” dan is juist die schepping een machtig bewijs van Zijn bestaan! Juist in die schepping heeft de Heere een beeld van Zichzelf gelegd! Rom. 1 : 20 zegt: “Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn”.

  

“Het bestaan van God” is voor de Bijbelgelovige eigenlijk helemaal geen punt, want de Bijbel stelt gewoon: God bestaat! Reeds in het eerste vers komen we Hem tegen, Gen. 1 : 1: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. En in feite maakt geen van de apostelen of de profeten er een punt van om God te bewijzen. Ook Jezus Christus Zelf doet dat niet. God bestaat! In de hele Bijbel wordt niet getwijfeld aan het bestaan van God!

 

Maar heeft u wel eens de vraag gehad: ‘Kun je het bestaan van God dan ook bewijzen?’ In zekere zin niet. Het is niet zo, dat het ons gegeven is om God er even bij te roepen en een wonder te verrichten. Zo werkt de Heere (zeker in deze tijd) niet. Wij als mensen hoeven ook niet te bewijzen dat God bestaat. Psalm 14 : 1 zegt: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”. We kunnen er nog zo over nadenken en ‘filosoferen’ met ons hoofd, maar dat leidt nergens toe. Het probleem ligt in ons hart! We hebben er vaker bij stilgestaan dat de mens van nature dood is voor God, en dat alleen Gods Geest de mens levend kan maken. En wat zegt dan 1 Kor. 2 : 14? “Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden”. Vervolgens zegt Joh. 7 : 17 nog: “Zo iemand wil Zijn wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of ik van Mijzelf spreek”. Met andere woorden, alleen wanneer iemand Gods wil wil doen, en dat heeft dus te maken met de hartsgesteldheid, en voor de Gemeente van Jezus Christus met de wedergeboorte (!), dan zal men Gods Woord leren begrijpen, en kunnen zien of hetgeen gezegd wordt ook uit God is!

 

   

God heeft Zichzelf bewezen

 

Wij hoeven God niet te bewijzen…. God hééft Zichzelf bewezen…. God hééft Zichzelf geopenbaard. Hij heeft Zijn Zoon gezonden, Die, Zelf zonder zonden, voor onze zonden gestorven is, en is opgestaan uit de doden, en is door meer dan vijfhonderd ooggetuigen gezien (1 Kor. 15 : 1 – 6). Vervolgens heeft Hij ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij ons uitdaagt om de toekomst te profeteren. Jes. 42 : 9 zegt: “Ziet de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik u die horen”. In Jes. 45 : 21 vinden we: “Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de Heere? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardige God, en een Heiland, niemand is er dan Ik”. Vervolgens lezen we Jes. 48 : 3, 5, 7: “De vorige dingen heb Ik verkondigd van toen af, en uit Mijn mond zijn zij voortgekomen, en Ik heb ze doen horen; Ik heb ze schielijk gedaan, en zij zijn gekomen. (…) Daarom heb Ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb Ik het u doen horen; opdat gij niet misschien zoudt zeggen: Mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. (…) Nu zijn zij geschapen, en niet van toen af, en voor deze dag hebt gij ze ook niet gehoord; opdat gij niet misschien zeggen zoudt: Ziet, ik heb ze geweten.” Uit Jes. 41 : 21 – 24 blijkt dan dat de Heere zegt: ‘Jullie kunnen niet profeteren, maar Ik wel!’ “(…) Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt; (…) Ziet, gij zijt minder dan niet, en uw werk is erger dan een adder; hij is een gruwel die u verkiest.” Wij mensen kunnen niet profeteren! In die zin dat wij uit onzelf de toekomst zouden kunnen voorzeggen. Natuurlijk heeft de Heere voor Zijn Woord profeten gebruikt. Als we denken aan Elia, Jesaja, Jeremia, etc. Echter: Een tijdje geleden sprak ik iemand die een profetes kende. En wat zei deze persoon: Bijna alles wat ze zegt komt uit! Maar Gods Woord zegt: alles komt uit (100 %), anders is de profeet geen profeet van God! We zien in deze tijd, de tijd dat Gods Woord AFGEROND is – wij hebben Gods openbaringen van begin tot eind – dan ook vele valse profeten! In ieder geval heeft de Heere bewezen waar te zijn, want onder andere alle profetieën in Gods Woord over Jezus Christus’ eerste komst zijn LETTERLIJK uitgekomen!

  

De Heere heeft Zichzelf bewezen door de komst van Zijn Zoon, en doordat Hij ons Zijn Woord heeft gegeven. Tevens heeft de Heere Jezus de Trooster gezonden, Die de wereld overtuigt “van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel” (Joh. 16 : 8). Aan ons de keus: nemen wij Zijn boodschap aan ons aan of niet!

  

In de Schepping heeft de Heere in feite een afdruk van Zichzelf gegeven, en heeft Zich ook daarmee geopenbaard. Zoals we in Rom. 1 : 20 dan ook gelezen hebben dat “Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn”.

 

   

Leven wordt door leven voortgebracht

 

In Rom. 1 : 20 staat “opdat zij [Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid] niet te verontschuldigen zouden zijn”. Wanneer we naar de natuur kijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat die natuur maar niet toevallig uit een oersoep en oerknal ontstaan kan zijn. Wanneer u een bom bij een huis legt, krijgt u een puinzooi! Wanneer u een bom bij een puinzooi legt krijgt u geen huis! De mens die de Schrift als waarheid in zijn leven accepteert zal zich geen twijfel over het bestaan van God laten aanpraten. Hij wordt juist bevestigd. Het is eerder de ongelovige die bij gebrek aan beter vlucht tot de evolutie-theorie, ondanks alle onmogelijkheden die erin zitten. Van de evolutie-theorie valt het tegendeel te bewijzen, maar van het bestaan van God en de waarheid van Zijn Woord niet! Als we kijken naar de natuurwetten dan zien we een voorbeeld. En, zoals dat dan heet, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, leert de de mensen in de opleiding dat “Elk systeem dat aan zichzelf overgelaten wordt, vervalt tot wanorde”. Men heeft er allerlei ingewikkelde berekeningen voor om het te bewijzen, in feite komt het neer op dat voorbeeld van die bom. Als de aarde miljoenen jaren bestaan zou hebben, dan zou het volgens deze wet nu allang opgebrand zijn! Maar ziet u dat de wetenschap tegenstrijdig is? Want het is diezelfde wetenschap die beweert dat er een evolutie-proces is, een proces dat alles langzaam beter wordt. De Bijbel spreekt Zichzelf niet tegen, de wetenschap wel! Zelfs het leven sterft en vergaat tot stof! Nu leren de kringlopen in het onderwijs dat dat stof weer gebruikt wordt voor de opbouw van nieuw leven. Echter, en dan komt de vraag naar de oorsprong(!): dat stof kan alleen weer in de kringloop komen door de activiteit van een levend organisme (een dier of zo). Als het stof niet door een levende plant wordt opgenomen, niet geconsumeerd wordt door een levend dier, komt het niet meer in de kringloop. Stof komt niet automatisch tot leven. Alleen LEVEN kan ORDE scheppen! Het lammetje krijgt het leven van de moederschaap, een plant groeit uit het zaad dat door de bloem verspreid wordt, het kind krijgt het leven van de ouders. Nu is men aan het experimenteren (aflevering NETWERK week 28, 2001) om zonder vader toch een kind te kunnen verwekken. Uiteindelijk heeft men dan wel genetisch materiaal van een mens nodig, wat men in de eicel brengt, om een kind te kunnen verwekken, en het is de mens, die schepper wil worden (die God wil worden), die toch de handeling verrricht. Oftewel: LEVEN WORDT DOOR LEVEN VOORTGEBRACHT. LEVEN KAN NIET UIT PUUR DOOD MATERIAAL ONTSTAAN! Daarom: het was God, Die het eeuwige leven IS, Die uit stof iets bouwde en daaraan leven gaf. “In den beginne schiep God…” (Gen. 1 : 1).  Als je dan denkt aan de uitspraak: Wat was er eerder, het ei of de kip? Dan weten we het antwoord! De kip! Leven komt van leven! En God schiep het leven aldus Genesis 1. God schiep niet de zaadjes, etc. Hij schiep de planten, bomen, dieren en de mens.

  

Ziet u overigens dat het een veel groter geloof vergt om een atheïst te zijn? Dan moet je immers iets – de evolutietheorie – geloven wat niet kan. Waarom denkt u dat men naarstig op zoek is naar leven op andere planeten, Mars bijvoorbeeld? Alleen maar om te bewijzen dat Darwin gelijk had, en de Bijbel geen gelijk! Om te bewijzen dat ook ergens anders zomaar uit het niets leven is ontstaan. Maar leven komt uit leven. En voordat er ook maar enige vorm van fysiek leven aanwezig was, heeft er dus leven aanwezig moeten zijn. Dat is het leven wat we alleen bij God kunnen vinden, Die eeuwig leven heeft, Die eeuwig leven is! Psalm 36 : 10 zegt: “Want bij U is de fontein des levens”. Mensen, de Bijbel is waar, en van dat Bijbelse geloof zegt de Schrift in Hebr. 11 : 1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.”

 

   

Voorbeelden uit de natuur

 

Laten we dan eens naar een aantal zaken in die natuur kijken:

 

·        Toen de Heere de mens schiep, zei Hij: “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Gen. 1 : 26). In 1 Thess. 5 : 23, de zegenbede, lezen we: “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus”. Om de Drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest te kunnen begrijpen, kunnen we kijken naar Zijn schepping, de mens, die ook een drie-eenheid is: ziel (de Vader), lichaam (Jezus Christus) en geest (de Heilige Geest).

 

·        Als we de Drie-eenheid willen begrijpen wordt ook wel het voorbeeld van water genomen. Water dat in bevroren vorm ijs is, in vloeibare vorm water en in verhitte vorm damp wordt. Drie verschillende vormen van toch één en dezelfde chemische stof: water, H2O.

 

·        Met Noach sloot de Heere een verbond. In Gen. 9 : 12 en 13 lezen we: “En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond tussen Mij en de aarde”. En nog steeds kunnen wij getuigen zijn van het verbond dat God sloot, dat de aarde niet nog een keer totaal door een watervloed zal vergaan.

 

·        In Gen 8 : 22 vertelde God aan Noach: “Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden”. Over dag en nacht zullen we het zo nog hebben, maar de wisseling van de seizoenen: op de winter volgt de zomer. Voordat het nieuwe groen in de lente kan groeien, moet het oude groen in de herfst eerst afsterven. Is dat ook niet zo met de wedergeboorte? Moet niet eerst de oude mens met Christus gekruisigd worden wil de mens in nieuwheid des levens door de wedergeboorte kunnen opstaan (Rom. 6 : 6 – 7)? Of als we naar de kleuren kijken: Waarom zijn de herfstkleuren vaak zo prachtig? Omdat het voor hen die IN CHRISTUS sterven met de dood niet is afgelopen! Als de bazuin zal klinken zullen niet eerst degenen die levend overgebleven zijn, nee, eerst de IN CHRISTUS gestorvenen zullen opstaan en tesamen met hen die levend overgebleven zijn opgenomen worden, om altijd met Hem te zijn (1 Thess. 4 : 16 – 17). We krijgen een opstandingslichaam (1 Kor. 15)!

 

·        Ook is ‘de atoomkern’ een schitterend voorbeeld. In de natuurkunde en scheikunde boeken kunt u vinden dat de kleinste deeltjes van een stof de atomen zijn. En alle atomen hebben een kenmerk: ze hebben een kern, met daar omheen kleine deeltjes die bewegen. Als u dan eens naar de structuur van het heelal kijkt dan ziet u dat bijvoorbeeld ons zonnestelsel gekenmerkt wordt door een zon waarom heen kleinere deeltjes, de planeten, zich bewegen! Is dat toevallig door een knal allemaal op dezelfde wijze ontstaan, of is dit bouwwerk juist een bevestiging dat één en dezelfde hand de MAKER, de SCHEPPER is!

 

·        De zon, die elke dag opkomt, en elke nacht ondergaat, is een beeld van de Heere. De zon heeft drie soorten straling, door de wetenschap alfa, beta en gamma straling genoemd, of hitte, licht en actinische (veroorzaakt chemische reacties, voorbeeld röntgenstraling) straling genoemd. Nu, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn Eén, als de zon. God is licht, en in Hem is geen duisternis (1 Joh. 1 : 5), als de zon. Warmte straling merk je, maar zie je niet, zoals God de Heilige Geest. Licht stralen kun je zien, maar niet voelen: God de Zoon. Fotochemische straling kun je niet zien, maar ook niet voelen: God de Vader. De zon is EEN TYPE van de Godheid.

 

·        Wanneer de zon ondergaat kleurt de zon bloedrood (het is Jezus Christus Die overeenkomstig de Schrift voor onze zonden stierf en Zijn bloed vergoot). De zon wordt vervolgens onder de horizon begraven (Jezus Christus werd in de aarde begraven, en Hijzelf was zelfs drie dagen en drie nachten in het hart der aarde). Wanneer de zon ’s morgens vroeg opkomt – de dag des Heeren – de tweede komst van Christus (waar de morgen EEN TYPE van is) – komt de zon bloedrood op (de Bijbel laat zien, dat wanneer Jezus Christus terugkomt, Hij terugkomt met Zijn klederen met het bloed gekleurd (Jes. 63 : 1 – 7; Openb. 19 : 13)). De zon is EEN TYPE van Jezus Christus’ eerste en tweede komst.

 

·        Wij leven nu in een periode die de Bijbel NACHT noemt (1 Thess. 5 : 1 – 11 bijvoorbeeld). De Gemeente-bedeling is een geestelijke nacht. De Bijbel zegt dat de dag komt en dat de ZON zal opgaan, wat inhoudt dat Jezus Christus zal terugkomen! Mal. 4 : 2 zegt: “U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen”. Als wederom geboren gelovigen leven wij nu echter als kinderen van de dag, kinderen van het licht in de nacht (1 Thess. 5). In Hooglied 6 : 10 wordt de bruid vergeleken met de maan. Het is de maan, die uit zichzelf geen licht heeft, maar die in de nacht licht van de zon op de aarde mag kaatsen. Zo mogen wij in de geestelijke nacht van deze wereld kinderen van het licht zijn, en het licht van Jezus Christus uitdragen!

  

Is het niet prachtig, om in de eindtijd, een tijd waarin we alles zien toesnellen naar dat antichristelijke rijk, waarin het steeds moeilijker wordt om als Christen in het leven te staan, is het dan niet prachtig om te kunnen genieten van Gods natuur, van Gods schepping, waarin Hij eigenlijk een beeld geeft van Wie Hij is, waarin Hij eigenlijk de boodschap van het Evangelie verpakt heeft! Wij vereren niet de natuur! Maar het is de natuur die van Gods heerlijkheid en majesteit spreekt. “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen” (Psalm 19 : 2). Het nieuwe Testament laat zien met Rom. 1 : 20 dat we juist door de Schepping Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid gaan begrijpen. Jezus Christus zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven” (Joh. 11 : 25). Is het niet schitterend dat Hij ons onder andere door de natuur laat zien: Ik ben er, en dat is Mijn boodschap!

 

   

De God van de Bijbel geeft toekomst!

 

Het Leven IS IN JEZUS CHRISTUS! Het atheïsme, o.a. als gevolg van het evolutionisme, heeft geen enkel probleem van de mensheid opgelost! Wetenschap, onderwijs en religie hebben er niet aan kunnen bijdragen dat het probleem van de dood is opgelost! Er is armoede, er is ziekte. Vindt men een behandelmethode voor een ziekte, en denkt men het uitgeroeid te hebben, dan steekt een andere ziekte de kop weer op. In deze tijd, zien we zelfs oude ziekten, waar men vanaf dacht te zijn, weer de kop opsteken. Alleen wanneer men de God van de Bijbel accepteert, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Dan gaat u zien dat alle feiten kloppen, en dan weet u dat er een eind gaat komen aan alle ellende, omdat u zich richt tot de God van het leven. Jezus Christus heeft de dood overwonnen! En dan zegt de Bijbel in Jak. 2 : 19: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen”. U ziet dat evolutie, atheïsme, maar net zo goed alle andere religies slechts een poging zijn om mensen bij de God van de Bijbel weg te houden! Ook de duivelen weten wie God is, en zij sidderen. Daarom is het van belang dat wij niet alleen weten dat God er is, maar dat wij erkennen dat we uit onszelf niets kunnen en verloren zijn door de zondeval, en dat wij Zijn Verlossingswerk in Zijn Zoon hebben aangenomen, en daardoor opnieuw geboren zijn.