Paulus: De apostel der heidenen 
Inleiding

 

De Heere heeft door de tijd heen verschillende woordvoerders gebruikt om Zijn boodschap aan de mensen te geven. Wij hebben daar nu het verslag van in de Bijbel. Echter ook in de toekomst zal God woordvoerders gebruiken. De Bijbel laat zien dat ook de Gemeente van Jezus Christus in deze tijd een woordvoerder heeft, namelijk de apostel Paulus. De Heere heeft aan hem het Evangelie der Genade Gods geopenbaard: het Evangelie van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Het Evangelie der Genade Gods, dat tot op de apostel Paulus een verborgenheid is geweest.

  

In deze studie willen we uitgebreider stilstaan bij onze woordvoerder van God: de apostel Paulus.

  

In het Oude Testament handelt de Heere met name door het Joodse volk. De Oudtestamentische profeten richten zich dan ook met name op het Joodse volk. In de Evangeliën hebben zien dat Jezus Christus en Zijn discipelen gezonden waren aan het Joodse volk met het Evangelie van het Koninkrijk. Wanneer de Heere Jezus gestorven, begraven en opgestaan is, en uiteindelijk naar de Vader in de hemel gegaan is, zien we dat op de Pinksterdag de apostel Petrus zich met name richt tot het Joodse volk (Hand. 2 : 14, 22, 36). Handelingen beschrijft het begin van de Gemeente van Jezus Christus, alleen in het begin zien we een hele duidelijke Joodse context. En gaande weg door Handelingen heen, zien we dat de heidenen erbij betrokken gaan worden, en dat er voor het eerst sprake is van de naam ‘Christenen’ (Hand. 11 : 26). De overgang die Handelingen schetst is van Jood naar heiden, van wet naar genade, van (en dan komt het:) de apostel Petrus naar de apostel Paulus. Eerst is het Petrus die handelt, later verschuift dit naar Paulus. Het tweede deel van Handelingen gaat dan ook over Paulus’ zendingsreizen.

 

   

Wie was Paulus?

 

Wie was Paulus? Paulus heette oorspronkelijk Saulus. Paulus was een Jood, en kwam uit de stam Benjamin (Filip. 3 : 5). Hij werd in Tarsus in Cilicië (voormalig Klein-Azië) geboren (Hand. 9 : 11; 22 : 3). Paulus’ vader had waarschijnlijk het Romeins Burgerrecht in Tarsus gekregen, waardoor Paulus kon zeggen dat hij een geboren Romeins staatsburger was (Hand. 22 : 28). Door dit feit overigens heeft Paulus zich uiteindelijk kunnen beroepen op de keizer, waardoor de boodschap van het Evangelie tot in de hoogste regionen van het Keizerrijk verkondigd is. Het beroep dat Paulus uitoefende was dat van tentenmaker (Hand. 18 : 3). Paulus werd opgevoed als Farizeeër, en heeft een opleiding gekregen van Gamaliël, destijds een Schriftgeleerde van aanzien. Paulus werd zeer radicaal en vervolgde de eerste Christenen (Hand. 22 : 3 – 4).

  

Des te wondelijker is het dat het juist deze Paulus is, die de brieven aan de Gemeente van Jezus Christus in de Bijbel geschreven heeft. Maar Hij is door de Heere uitgekozen om het ‘Evangelie der Genade Gods’ aan de heidenen te brengen. We lezen in de Bijbel over zijn bekering. In Hand. 7 lezen we van de steniging van Stéfanus, waar Saulus op de kleding past van de mensen die Stéfanus stenigen (Hand. 7 : 58). Vervolgens lezen we in Hand. 9 : 1 en 2 dat deze Saulus brieven vraagt aan de hogepriester om in Damaskus gelovigen in Jezus gevangen te nemen en ze naar Jeruzalem te brengen. Vervolgens reist Saulus af naar Damaskus, maar op de weg is Jezus aan hem verschenen. Paulus wordt blind en moet in de stad wachten. Vervolgens stuurt de Heere een man, Ananias, naar Paulus. Paulus wordt weer ziende, en wordt vervolgens gedoopt, en vervolgens predikte Paulus niet meer de wet, maar Christus. “En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is” (Hand. 9 : 20). Uit de hele bekeringsgeschiedenis van Paulus blijkt dat de Heere Paulus geroepen heeft. De Heere vertelt Ananias het volgende met Hand. 9 : 15 en 16: “Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls. Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam”. Hier zien we de wending in de geschiedenis komen: Paulus wordt niet alleen naar de Joden gestuurd, maar tevens naar de heidenen! We zien dat Paulus in het begin van zijn bediening inderdaad naar de Joden gaat, echter uiteindelijk wordt uit Gods Woord duidelijk dat Paulus’ voornaamste bediening richting de heidenen gaat.

 

   

Paulus: apostel, prediker en leraar der heidenen

 

In Romeinen 11 : 13 vinden we dan ook: “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk”. En in 1 Tim. 2 : 7 lezen we: “Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid”. En vervolgens vinden we nog in 2 Tim. 1 : 11: “Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel en een leraar der heidenen”. De Heere heeft Paulus geroepen, de Heere heeft Paulus het Evangelie der genade Gods geopenbaard, de Heere heeft Paulus als een apostel, prediker en leraar der heidenen aangesteld. Alle brieven van Paulus beginnen met zijn naam, en de brieven zijn over het algemeen gericht aan de Gemeente van Jezus Christus. Ja, de Heere Zelf heeft Paulus tot Zijn woordvoerder voor Zijn Gemeente gemaakt!

 

   

Paulus heeft ons bereid om aan Jezus Christus voorgesteld te worden

 

Wanneer wij willen weten wat de Heere Zijn Gemeente te vertellen heeft, gaan wij dan in de eerste plaats naar de Wet in het Oude Testament, of gaan wij dan in de eerste plaats naar de brieven van de apostel Paulus?

  

De Heere maakt door Zijn Woord heen duidelijk hoe belangrijk de boodschap van de apostel Paulus voor ons is. In Rom. 15 : 15 en 16 vinden we: “Maar ik heb u eensdeels te stoutmoediger geschreven, broeders, u als weer dit indachtig makende, om de genade, die mij door God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door de Heilige Geest”. Paulus mag het Evangelie der Genade Gods verkondigen, zodat de heidenen aanvaardbaar worden voor God, wanneer zij voor Hem gesteld worden! In feite staat daar dat de heidenen geheiligd worden door de Heilige Geest door de verkondiging van Paulus! Dat is nogal wat, als dat van je geschreven staat. Wat een taak had Paulus gekregen! In feite vinden we hetzelfde in 2 Kor. 11 : 2 geschreven, waar staat: “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus”. Dit is een tekst die vaak aangehaald wordt om te laten zien dat de Gemeente de Bruid van Christus is. Maar er staat meer in deze tekst: Paulus heeft ons, als Gemeente, toebereid om aan Christus voorgesteld te worden. Door het lezen van Paulus’ brieven worden wij dus voorbereid om rein voor Jezus Christus te verschijnen wanneer Hij Zijn Gemeente komt halen!

 

   

Paulus heeft het fundament mogen leggen

 

De Heere heeft Paulus daarvoor het Evangelie der Genade Gods geopenbaard. Hij heeft Paulus als instrument gebruikt om een reine Gemeente voor Zijn aangezicht te verzamelen. Hij heeft Paulus daarvoor het fundament laten leggen. Het fundament van ons geloof is de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus, zoals we dat beschreven vinden in 1 Kor. 15 : 1 – 4. En in 1 Kor. 3 : 9 – 12 lezen we: “Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus”. Ondanks alle verkondiging ten tijde van Jezus’ rondwandeling op aarde, zegt Paulus: “ik heb het fundament gelegd”. Hoe dat kan mag nu voor ons duidelijk zijn. In het Oude Testament handelde God met en door Israël. Tijdens de Evangeliën verkondigden Jezus en de discipelen het Evangelie van het Koninkrijk aan Israël. Maar nu, vanaf Pinksteren tot aan de Opname van de Gemeente, wordt het Evangelie der Genade Gods verkondigd, en Paulus heeft daarvan het fundament gelegd, namelijk: Jezus en Zijn volbrachte werk! Beter gezegd Paulus heeft dat fundament geopenbaard gekregen om het verder aan de Gemeente te openbaren. En dat heeft Paulus gedaan, en daarmee heeft hij het Woord van God vervuld. In Kol. 1 : 24 – 29 lezen wij daarover: “Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente; welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; aan wie God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht”.

 

   

Wij mogen bouwen op dat fundament

 

Paulus heeft het fundament voor de gemeente gelegd. Hij heeft het Evangelie der Genade Gods bekend gemaakt en daarmee heeft hij Gods Woord vervuld. Wat is daarin onze verantwoording? Onze verantwoording is: hoe wij daarop bouwen. In 1 Kor. 3 : 10 staat: “…Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwt”. Vers 12 – 16 gaan verder: “En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stoppels; eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, daar het door vuur geopenbaard wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont?”.

  

Paulus heeft dus het fundament gelegd, waarop wij als kind van God individueel moeten bouwen. Werken… die loon opleveren. Hebben we die werken niet, dan is een kind van God echt wel behouden (vers 15), alleen het mist zijn loon. Maar als Paulus het fundament legt, begrijpen we dan waarom één van de grootste kerken uit de geschiedenis helemaal verkeerd gaat, wanneer het de apostel Petrus volgt? Of iemand anders? Zelfs als ze aangeven dat hun fundament de Heere Jezus is?

 

   

Paulus: ons voorbeeld om na te volgen

 

Paulus heeft het fundament gelegd. En in Paulus hebben wij een voorbeeld gekregen. 1 Tim. 1 : 15 en 16 zeggen: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”. Wij hebben Paulus als voorbeeld gekregen, en vandaar dat we in de Schrift dan ook de oproep vinden om hem na te volgen. In 1 Kor. 11 : 1 staat: “Weest mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus”. Paulus navolgen, zoals hij Christus navolgde… en dat op alle terreinen van het leven. In 1 Thess. 4 : 1 lezen we: “Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt”. We hebben Paulus als voorbeeld gekregen, en in zijn brieven vinden we hoe we kunnen wandelen in de Geest tot eer van de Heere, en we vinden daarin wat het verschil is met de wandel in het vlees. We hebben Paulus als voorbeeld voor onze handel en wandel. En dat zowel in ons persoonlijke leven, als wat de Heere van ons verlangt in bijvoorbeeld een gemeente. In 2 Thess. 2 : 14 vinden we bijvoorbeeld: “Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief”. Paulus roept op tot standvastigheid, en tot het houden van de inzettingen. Er zijn twee inzettingen die we in de brieven van Paulus aan de Gemeente tegenkomen: de doop door onderdompeling en het Avondmaal. Er zijn vele kerken die meer inzettingen kennen: het houden van bepaalde dagen (sabbat/zondag, feestdagen, kinderdoop), en dat terwijl Gods Woord de Gemeente oproept tot het houden van de twee: doop en Avondmaal.

 

   

Het Evangelie der Genade Gods maakt standvastig

 

Paulus legt het fundament voor de Gemeente! Het fundament is Jezus Christus. Daarop mogen wij bouwen door hem te volgen. En wanneer wij dat doen, dan worden wij daardoor bevestigd, versterkt (standvastig). “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt.” (Rom. 16 : 25, 26).

  

Wanneer wij Gods Woord recht verdelen, en Gods woordvoerder voor de Gemeente accepteren, dan komen wij niet beschaamd uit (2 Tim. 2 : 15). Dan raken we niet in verwarring als we passages tegenkomen die in tegenspraak lijken, maar dan gaan we onderscheiden wat voor de Gemeente is, en wat voor een andere tijd is, dan gaan we Gods plan begrijpen. Dan gaan we juist zien dat Gods Woord helemaal niet in tegenspraak is.

  

Samengevat kunnen we met twee teksten het belang van het Evangelie der Genade Gods, dat God via Paulus aan ons geopenbaard heeft, weergeven: 

2 Tim. 1 : 13: “Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”. 

Filip. 4 : 9: “Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, DOET DAT; en de God des vredes zal met u zijn”.