De leviathan 

 

 

 

In Job 40 : 20 lezen we: “Zult gij de Leviathan met de angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat neerzinken?”

  

De wetenschap heeft het hoofd gebroken over de vraag: ‘Wat kan toch die Leviathan zijn?’

  

In een studie-Bijbel, waarin men druk in de weer is met de zogenaamde grondtekst, (Companion-Bible), zegt men: ‘de leviathan is waarschijnlijk de krokodil’. De Oude Scofield-studiebijbel geeft geen toelichting, maar de nieuwe Scofield-studiebijbel levert het volgende commentaar: ‘waarschijnlijk is de leviathan de krokodil’. De theologie schijnt in één richting te gaan, namelijk: de krokodil. Er zijn er echter ook die hier denken aan de dinosaurus. Maar wat vinden we in de nieuwe vertalingen? De NBG-’51 zegt in dit vers: ‘krokodil’. Groot Nieuws zegt: ‘krokodil’. Het Boek zegt: ‘krokodil’. De Roomse Petrus Canisius en de Roomse Willibrord zeggen: ‘krokodil’. En, jawel, de NBV zegt: ‘krokodil’ (in de NBV moet u trouwens zoeken in Job 40 : 25. ze hebben de versnummering ook aangepast!). Allemaal stappen ze af van de woordkeus ‘leviathan’, het moet krokodil zijn!

 

   

De Leviathan: een krokodil…? Of de duivel?

 

Maar laten we dan in het Woord van God eens op zoek gaan naar andere teksten, waar ook over de leviathan gesproken wordt. Eén van die teksten is Psalm 74 : 14: “Gij hebt de koppen van de Leviathan verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen”. Mag ik u een vraag stellen? Heeft een krokodil meerdere koppen? Dat is iets wat duidelijk in die tekst staat. Laten we nog een tekst opzoeken. Dan zal het nog veel duidelijker worden. Jes. 27 : 1 zegt: “Te dien dage zal de Heere met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de snel wegschietende slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; en Hij zal de draak, die in de zee is doden”. U ziet dat de Leviathan hier de ‘snel wegschietende slang’ genoemd wordt. Wie kwam er in Gen. 3 bij Eva om haar te verleiden? De satan in de vorm van een slang! Nu wordt hier in Jes. 27 ook de draak genoemd. In deze tekst zou dat een apart, op zichzelf staand, wezen kunnen zijn. Maar laten we dan eens Openbaring 12 : 9 opzoeken: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen”. De grote draak is de oude slang is de duivel! In Jes. 27 lezen we dus over de afrekening met de vijand van God. Dit vinden we onder andere ook in Openbaring 19 en 20. De context van Jes. 27 : 1 gaat dan ook over de Heere die opstaat en terugkomt. Jes. 26 : 21 zegt: “Want ziet, de Heere zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed openbaar maken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden”. Dit gaat dus over de Tweede Komst van Jezus Christus naar de aarde. Zijn komst als Koning met de Zijnen, wanneer Hij met Zijn vijanden korte metten maakt, ja, dat Zijn kleed ook bevlekt zal zijn met bloed (Openb. 19 : 13). Weet u nog dat Psalm 74 : 14 over de koppen van de Leviathan sprak? Kijkt u dan eens in Openbaring 12 : 3: “En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden”. De draak, de slang, de duivel heeft dus meerdere hoofden!

  

De Leviathan in Gods Woord is GEEN KROKODIL, GEEN DINOSAURUS, MAAR IN JOB KOMEN WE ÉÉN VAN DE GROOTSTE OPENBARINGEN VAN DE HEERE OVER ZIJN VIJAND TEGEN! De Heere wil ons iets leren, Hij wil ons waarschuwen; maar de mens zegt: “Och, het is maar een krokodil!”

  

Overigens, we hadden het over de vertalingen. De mensen van de nieuwe vertalingen beweren altijd dat deze op de nieuwste inzichten gebaseerd zijn. Dat ze de fouten uit de Oude vertaling hebben gehaald, die soms niet consequent vertaald zou zijn. Volgens die wetenschappers betekent Leviathan ‘krokodil’ en in Job hebben ze dat veranderd! Maar weet u, in Jesaja 27 en in Psalm 74, de gedeelten die we daarnet bekeken hebben, is Leviathan niet vervangen door krokodil, maar staat er gewoon ‘Leviathan’. Weet u, een krokodil met meerdere koppen heeft nog niemand gezien, men durfde de verandering in die teksten niet aan! Ondertussen is in de nieuwe vertalingen elke link, elk verband tussen Job, Psalm 74, Jesaja 27 en dus ook Openbaring daardoor verbroken. Ziet u hoe de nieuwe vertalingen ons op een dwaalspoor brengen?

 

   

De Leviathan: niet te vangen met aardse wapens

 

In Job vinden we dus één van de grootste openbaringen van de Heere over Zijn vijand. Laten we nog eens naar enkele van de verzen uit Job 40 en 41 kijken.

 

In Job 41 : 22 (KJV 41 : 31) lezen we: “Hij doet de  diepte koken gelijk een pot; hij stelt de zee als een apotherskokerij”. Omdat de Bijbel spreekt over de zee, heeft men aangenomen dat het een walvis, en tegenwoordig zegt men meestel dus dat het een krokodil moet zijn. Daar kun je toch op jagen met een haak (Job. 40 : 20). Maar God stelt Job in de hoofdstukken 38, 39 en ook in 40 juist vragen, waardoor Job Gods grootheid, en zijn eigen kleinheid gaat zien. Het zijn vragen waar Job geen antwoord op kan geven, en waar zelfs de wetenschap vandaag de dag meestal geen antwoord heeft. In Job 38 : 4 staat bijvoorbeeld: “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt”. In 38 : 12 lezen we: “Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gegeven?” Of vers 16: “Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee, en hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld?” Vers 28: “Heeft de regen een vader, of wie baart de druppels van de dauw?” Vervolgens Job 39 : 30: “Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt?” Het gevolg van die vragen van God is dat Job tot inkeer komt van zijn hoogmoed. In Job 39 : 36 – 37a leest u: “Toen antwoordde Job de Heere, en zeide: Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden?” Vervolgens gaat de Heere verder, en zo komt Hij in Job 40 : 20 en stelt opnieuw een vraag: “Zult gij de Leviathan met de angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat neerzinken?” Nee, dus! De Leviathan is door Job niet te vangen. Job 41 : 17 zegt dan ook: “Raakt iemand hem met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht, noch pantser”. De Leviathan is met aardse wapens niet te pakken. Een krokodil wel. Er zijn mensen die krokodillen-vlees eten, dan moet het beest toch echt gevangen worden en klaargemaakt worden! Wie is er met aardse wapens niet te pakken? Dat is de vijand van God. Daarom hebben wij de geestelijke wapenrusting gekregen! In Ef. 6 : 11 – 12 staat: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”. Zo ziet u dat het dus onzin is, om te stellen dat omdat Job 40 : 20 spreekt over het vangen van de Leviathan met een angel, een koord, dat het daarom om een krokodil zou gaan, of eventueel een walvis. Deze dieren zijn daar wel mee te vangen, maar de vijand van God niet. Ziet u hoe belangrijk het is om op de context van Gods Woord te letten.

 

   

De Leviathan: zijn woonplaats

 

Toch leeft de Leviathan in de zee. De zee, die in Job 41 : 22 ook wel de diepte genoemd wordt. Job 41 : 23 zegt dan: “Achter zich verlicht hij het pad; men zou de afgrond voor grijsheid houden”. Met andere woorden, wanneer hij trekt is de plaats waar hij geweest is door licht, door vuur, beschenen, want “uit zijn mond gaan fakkels, vurige vonken komen eruit” (Job 41 : 10)! De afgrond lijkt er grijs door in plaats van zwart. De Leviathan woont dus in de diepte, hij beweegt zich door de afgrond. Laten we dan nog eens teruggaan naar Gen. 1 : 2, waar over de Schepping geschreven staat: “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren”. Daar heeft u die afgrond en die duisternis van de afgrond. En vervolgens lezen we in Gen. 1 : 6 – 7 dat God iets doet met de wateren van de afgrond: “En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussende wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo”. In een ander artikel hebben we, ook aan de hand van Job, gezien dat die wateren bevroren zijn. Er is een ijslaag, kristal gelijk (denkt u aan de “zee van kristal” waaraan Johannes staat als hij in Openb. 4 wordt opgenomen in de hemel), die het heelal scheidt van de derde hemel in het Noorden, de woonplaats van God. God plaatste de lichten, de zon, maan en sterren in dat uitspansel (Gen. 1 : 16). De Leviathan, de duivel, zijn verblijfplaats is in de afgrond. Hij kan zich op aarde vertonen als een “engel des lichts” (2 Kor. 11 : 13 – 15), maar zijn verblijfplaats, en dat is iets wat de Heere door Job openbaart, is in de wateren van de diepte. Er komt een moment dat de Heere deze vijand op de aarde zal werpen, tezamen met zijn engelen (Openb. 12 : 9!), alvorens er met hem afgerekend zal worden. Dat zal de tijd van de Grote Verdrukking en de Antichrist zijn. Job 40 : 28 zegt: “Ziet zijn hoop zal feilen [het is een wezen zonder hoop]; zal hij ook voor zijn gezicht neergeslagen worden?”. JA! In Jesaja 27 : 1 lezen we dat de Heere zal uittrekken met “een hard, en groot, en sterk zwaard”, en de draak zal gedood worden! In Openbaring 19 lezen we dat Jezus Christus, die genoemd wordt “het Woord Gods” (Openb. 19 : 13), terugkomt naar de aarde, en dat er uit Zijn mond “een scherp zwaard” gaat (Openb. 19 : 15). De vijand zal verslagen worden. Eerst zal de satan zelf voor duizend jaar gebonden worden, maar vervolgens nadat hij een korte tijd is losgelaten zal de Heere ook met hem persoonlijk afrekenen, en zal hij geworpen worden in de poel des vuurs (Openb. 20).
    

 

Gods Woord: het enige wapen dat de Leviathan aan kan!

 

“Zal hij ook voor zijn gezicht neergeslagen worden?” (Job 40 : 28). Het is een sterk wezen. In Job 41 : 6 – 8 en 14 leest u over zijn schilden en zijn vlees. Het is met aardse wapens niet te verslaan, maar, zoals Hebr. 4 : 12 zegt: “het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel; en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg”. De Heere Zelf zal hem verslaan! Maar hierin ziet u ook het enige wapen wat wij in de geestelijke wapenrusting ter beschikking hebben (Ef. 6 : 17): Het Woord van God. Wanneer Jezus Christus door de duivel, een wezen dat ook Gods Woord citeert (en dat is het gevaarlijke!), in de woestijn verzocht wordt, weerlegt de Heere Jezus hem met het Woord (Luk. 4 : 1 – 15): “Er is geschreven…” Het Woord is zeer vast, en niet van eigen uitlegging…. Alleen het Woord van God kan de vijand aan, kan de vijand weerleggen, en uiteindelijk verslaan. Maar dat laatste zal het Vleesgeworden Woord Zelf doen.

  

Het Woord is ZEER VAST! Maar hebben wij vandaag de dag nog wel HET Woord van God? Kunnen wij vandaag de dag zeggen: “De Heere heeft gesproken…” of: “Er staat geschreven”. Ja! De Heere heeft beloofd Zijn Woord voor ons te bewaren! En dat heeft Hij gedaan! De vijand heeft het voor elkaar gekregen dat er vele valse vertalingen op de markt zijn, vermengd met de filosfie die mensen niet bij Jezus Christus brengt, maar bij de wereld (Kol. 2 : 8)!

 

   

De draak wil verering!

 

Als we naar de wereldreligies kijken dan zien we opmerkelijke dingen. Het voert te ver om deze dingen uit te werken, maar het volgende mag toch te denken geven:

  

De satan, als gevallen cherub, heeft het gezicht van een os. Toen het Joodse volk bij de Uittocht uit de woestijn een afgod ging maken, werd het een GOUDEN KALF! In India vereert men de HEILIGE KOE! De Babylonische afgodendienst is gestoeld op de verering van Nimrod en zijn vrouw Semiramis uit Babel. Zij kregen een zoon Tammuz. En in de geschiedenis zijn Semiramis en Tammuz onder vele namen bekend geworden. We hebben het hier over de moeder-kind verering. In het Oude Egypte komen we het tegen. In India, maar ook in China komt moeder-kind verering voor. En weet u, de Maria en Jezus van de Rooms-katholieke Kerk, de moeder-kind verering aldaar, vindt in die afgodendienst de oorsprong, en niet bij de Jezus Christus der Schriften! Dit artikel ging over DE RODE DRAAK. Het is China waar de draak in het religieuze leven een duidelijke rol speelt. Ziet u hoe de satan allerlei religies in het leven roept om de mens van de Schepper van hemel en aarde weg te houden. De satan is maar op één ding uit: hij wil vereerd worden (2 Thess. 2 : 4)!

  

Dichter bij huis heeft de vijand het voor elkaar gekregen om vervalsingen van Gods Woord uit te brengen, waarin de Naam van de Heere Jezus stelselmatig gedegradeerd wordt, en waarin zijn eigen identificatie (die van de duivel dus) is weggewist. Dat is waar de Theologie zich in deze wereld mee bezig houdt. En langzamerhand gelooft de mens niet meer in het feit dat de Heere gesproken heeft… Of dat je het niet zeker kunt weten, waarbij Grieks en Hebreeuws een wetenschappelijke uitvlucht vormen om niet te buigen voor het Woord van God!

  

Zoals we opnieuw hebben mogen zien, legt de Heere Zijn Woord Zelf uit. Door Schrift met Schrift te vergelijken mogen we Zijn Woord leren kennen, en laten we ons niet door een zogenaamde ‘Christelijke’ wetenschap met een kluitje in het riet sturen! Geloven wij de Heere op Zijn Woord? Dan zijn wij geen Christenen van een bepaalde denominatie, maar dan mogen we Bijbelgelovigen zijn, wederom geboren Christenen die staan op het Woord van God!