Engelen en gevallen engelen

krachten en machten van de nacht

 

 

 

Inleiding

 

De Gemeente leeft in een geestelijke nacht. Gelovigen mogen als kinderen van de dag het licht laten weerkaatsen in de duistere nacht. Het licht is niet van onszelf, maar van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat we de gehele wapenrusting aan moeten doen, omdat we in de nacht van deze tijd te maken hebben met de listige omleidingen van de duivel, met de geestelijke boosheden in de lucht. “De geest der wereld”, “de overste van de macht der lucht”, een rijk heeft. De Bijbel spreekt dan ook niet voor niets over “de duivel en zijn engelen”, en over de “overste der duivelen”. In deze studie staan we verder stil bij de geestelijke wereld van de nacht.

 

 

Gods dienaren: Cherubs, Serafs en engelen

 

Er is dus grofweg een tweedeling te maken in de geestelijke wereld. Aan de ene kant is er de “Geest, Die uit God is”, en aan de andere kant is er de “geest van de wereld”, oftewel: de geest van de nacht. Gelukkig zijn er ook geestelijke wezens die God volgen en dienen, en voordat we verder gaan met het bestuderen van het nachtelijk gespuis, zullen we eerst kijken naar Gods dienaren. We zagen reeds dat er Cherubs zijn: gevleugelde, geestelijke wezens rond de troon van God. Ook zagen we dat er een gevallen cherub is, de duivel. Zo beschrijft de Bijbel ook het bestaan van Serafs, die wel enigszins lijken op Cherubs (Jes. 6 : 2 – 7). Ook deze Serafs zijn gevleugeld en komen voor in de hemel bij de troon van God. Verder geeft de Bijbel niet veel informatie over Serafs. Waar de Bijbel wel veel informatie over geeft, zijn engelen. Engelen zijn ook geestelijke wezens, die ook nog eens op aarde kunnen verschijnen.

 

 

Engelen: dienende geesten

 

In de Psalmen staat: “Hij maakt Zijn engelen geesten” (Psalm 104 : 4). Hebr. 1 : 14 zegt: “Zijn zij (= de engelen van vers 13) niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?”. Engelen zijn dienende geesten, en zij zijn door God geschapen.

 

Wanneer men alleen “de grondtekst” gebruikt om de betekenis van “engel” te achterhalen, dan zegt men dat een engel een “bode” of “boodschapper” is. Maar in dat geval geeft men het woord “engel” een veel te nauwe omschrijving. Woordstudies leveren niet de juiste betekenis, maar wanneer we Schrift met Schrift vergelijken, andere Schriftplaatsen over engelen opzoeken, dan komen we erachter wat de Bijbelse betekenis van “engel” is. De Bijbelse definitie is “gedienstige geesten” (Hebr. 1 : 14), dat is veel ruimer, en dat blijkt ook uit de rest van Gods Woord. Inderdaad zijn er engelen die boodschappen van God overbrengen. Denk aan de engel die de geboorte van Johannes de Doper en van de Heere Jezus Christus aankondigde (Lukas 1). We vinden een engel die Filippus er toe leidde om de Ethiopische kamerling te ontmoeten (Hand. 8 : 26), we vinden engelen die ondersteunen en dienen (Daniël in Dan. 6 : 23; de Heere Jezus in Luk. 22 : 43, etc), we vinden engelen die overleden gelovigen naar de hemel brengen (Luk. 16 : 22), en we vinden, in bijvoorbeeld Openbaring, engelen die Gods oordelen uitvoeren, en zo zijn er nog wel meer taken van engelen in de Bijbel te vinden. Nogmaals, engelen zijn dienende geesten!

 

Engelen zijn krachtige wezens. In 2 Kon. 19 : 35 lezen we dat één engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten doodde. In 2 Sam. 24 : 15 en 16 vinden we één engel die 70.000 Israëlieten doodde. Eén engel rolde de steen van het graf van de Heere Jezus weg (Matth. 28 : 2 – 4). En het is een engel die op een dag, vóór het Duizendjarig Vrederijk, de satan zal grijpen en hem zal binden in de afgrond voor duizend jaar (Openb. 20 : 1, 2). Er staat niet voor niets in Psalm 103 : 20 geschreven: “Looft de Heere, Zijn engelen! Gij krachtige helden,…”.

 

 

Engelen: mannelijke verschijningen zonder vleugels

 

Elke engel, die in de Bijbel verschijnt, verschijnt als een man. Dit wordt helaas in bijna geen enkel Christelijk boek over engelen gevonden. Bijna altijd wordt van engelen verteld dat het geslachtsloze wezens zijn. In een toch best Bijbelgetrouwe uitgave als de Scofield-studiebijbel vinden we bij Gen. 6 : 4 o.a. de volgende toelichting: “Angels are spoken of in a sexless way. No female angels are mentioned in Scripture, and we are expressly told that marriage is unknown among angels (Matth. 22 : 30)”. Vertaald staat er: “Van engelen wordt gesproken op een geslachtsloze wijze. Er worden geen vrouwelijke engelen genoemd in de Schrift, en er wordt uitdrukkelijk verteld dat engelen geen huwelijk kennen (Matth. 22 : 30)”. Dus, omdat er geen vrouwelijke engelen zijn, en er geen huwelijk is onder engelen in de hemel, zijn engelen volgens Scofield geslachtsloos! Maar dat is on-Bijbels! Engelen worden door de Heere in Zijn Woord namelijk ‘mannen’ genoemd. Ze zijn nooit geslachtsloos! In Genesis 18 : 2 komen drie mannen bij Abraham om hem de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. Abraham spreekt ze aan met: “Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij” (Gen. 18 : 3). Abraham heeft door dat hij te maken heeft met de Heere. Zo blijkt dan ook, wanneer de drie mannen naar Sodom gaan (Gen. 18 : 16, 22) om Lot te waarschuwen voor het oordeel, dat er maar twee in Sodom aankomen (Gen. 19 : 1). Deze twee mannen worden daar engelen genoemd: “En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond;…”. De Derde is namelijk bij Abraham achtergebleven. Deze Derde is de Heere Zelf, de Engel des Heeren, zoals we nog zullen zien. In Genesis 18 : 22 lezen we namelijk: “Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren.” Verder lezen we dat de Heere uiteindelijk van Abraham weggaat (Gen. 18 : 33), en van de andere twee engelen lezen we dat ze in Sodom aankomen (Gen. 19 : 1). Deze twee engelen worden ook in Sodom vervolgens herkend als twee mannen (Gen. 19 : 5). Wanneer u voor uzelf de Bijbelgedeelten in Genesis 18 en 19, Richteren 13 en Lukas 24 : 4 en 23 bestudeert, zult u erachter komen dat er nergens geslachtsloze engelen voorkomen. Iedere keer, wanneer er engelen verschijnen in de Schrift, verschijnen zij als mannelijke wezens. Evenzogoed komt er nergens in de Bijbel een engel voor, die vleugels heeft. De engelen worden niet voor niets herkend als mannen. Zowel Cherubs als Serafs hebben vleugels, en zijn dus geen engelen – zoals u in veel commentaren wél kunt lezen – want engelen hebben geen vleugels! De satan heeft als gevallen cherub vleugels, maar kan zonder vleugels verschijnen, want hij verschijnt als engel des lichts! Engelen verschijnen als man!

 

Hoe komt men er dan bij om te zeggen dat engelen geslachtsloos zijn? Dat kan maar op één (soort) Bijbeltekst gebaseerd zijn, maar deze tekst wordt dan wel verkeerd uitgelegd. Het gaat om Matthéüs 22 : 30, waar staat: “Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel” (zie ook Mark. 12 : 25 en Luk. 20 : 35, 36). Dat er niet gehuwd wordt in de hemel, dat er dus geen voortplanting plaatsvindt in de hemel, wil niet zeggen dat deze geestelijke wezens geslachtsloos zijn. De Bijbel Zelf heeft, zoals we gezien hebben, het tegendeel bewezen. In de hemel zijn zij “als engelen”. Zij zijn mannelijk, en, volgens Gods Woord, mannen onder elkaar huwen niet! Ondanks dat onze maatschappij natuurlijk het tegendeel beweert (maar nageslacht zullen deze mannen nooit krijgen)! Ook de Heere Zelf is namelijk niet geslachtsloos. Hij is de Vader in de hemel, Die Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus: allemaal mannelijk!

 

 

Gelijk de dagen van Noach: gevallen engelen

 

Waarom is dit zo belangrijk om te weten? In Matth. 24 : 37 – 39, vinden we het volgende: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.” Met wie werd er getrouwd, en aan wie werd ten huwelijk uitgegeven? Dat kunnen we in Genesis 6 lezen. Gen. 6 : 2: “Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.” Uit die huwelijken kwamen: “reuzen, (…) deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.” (Gen 6 : 4). Wat zijn Gods zonen? Gods zonen blijken in het Oude Testament engelen te zijn! In het Oude Testament, na de zondeval, bestond er nog geen wedergeboorte, mensen konden daarom nog niet in Christus gedoopt worden door de Heilige Geest (1 Kor. 12 : 13). Deze mensen konden daardoor dus ook géén kinderen, of zonen Gods worden! Dat is aan de Gemeente van Jezus Christus voorbehouden. “Zonen Gods’” kan hier dus geen betrekking hebben op mensen (Adam is daarop uitgezonderd, vóór de zondeval was hij door God Zelf naar Gods beeld geschapen, Luk. 3 : 38). Wel komen we in Job 1 : 6 het volgende tegen: “Er was nu een dag, toen de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam” (Een zelfde gedeelte vindt u bijvoorbeeld in Job 2 : 1). De King James 1611, zegt hier: “Gods zonen”! Wanneer we de Kanttekeningen bij de Statenvertaling erbij pakken, dan blijkt dat de King James 1611 en de Statenvertaling dezelfde bron gehad hebben. Want bij Job 1 : 6 staat dat “kinderen” vertaald is voor het Hebreeuwse woord wat voor “zonen” staat. “Gods zonen” staan hier voor engelen, ook zij zijn door God geschapen! Te midden van God in zijn vergadering van engelen komt de satan zijn beklag doen in het boek Job. Deze engelen zijn bij God in de hemel, zij huwen niet (Matth. 22 : 30). In Genesis 6 hebben we te maken met engelen die niet meer bij God zijn, het zijn gevallen engelen. En zo komen we van Gods engelen, bij de engelen van de duivel; zoals de Bijbel spreekt over “de duivel en zijn engelen” (Matth. 25 : 41). Weet u waar dat tevens uit blijkt? 2 Petr. 2 : 4 – 5 zegt het volgende: “Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht.” Judas 6 zegt dan nog over de gevallen engelen: “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” Deze engelen verschenen op aarde en hadden contact met de dochters der mensen (Gen 6 : 2). Daarvoor hebben zijn hun eigen woonstede (hun geestelijke lichaam) verruild voor een aards lichaam. Zij verschenen als mannen, en vermengden zich met de dochters der mensen. Mogen we de woonstede inderdaad verklaren met lichaam? Ja, want ook Paulus vergelijkt zijn lichaam met een tent, en het opstandingslichaam met een woonstede: “Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden. (…) Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde” (2 Kor. 5 : 2, 4). Paulus noemt hier het ‘verwisselen van het aardse lichaam voor het geestelijke’, het ‘verwisselen van tent, van woonstede’! De gevallen engelen deden het alleen andersom. Zij verwisselden van tent, van soort lichaam, en vermengden zich met de dochters der mensen. En daaruit voort kwamen reuzen, een extreem goddeloos geslacht (Gen. 6 : 4 en 5). U begrijpt nu dat bijvoorbeeld de Griekse mythologie van goden en half-goden niet op totale verzinsels berust (Zeus, Olympus e.d.). Echter dat wat de mens als goden is gaan verheerlijken (mythologie), was een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. Vandaar de reuzen, vandaar de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen. En God moest oordelen.

 

 

De geestelijke wereld manifesteert zich op aarde, ook nu!

 

De dagen van Noach werden dus gekenmerkt door contact met het bovennatuurlijke! Door contact met de geestelijke wereld, die zich op aarde manifesteerde! Vandaar dat de eindtijd ook wel omschreven wordt als “gelijk de dagen van Noach waren” (Matth. 24 : 37). Hetzelfde komen we nu namelijk weer tegen!

 

Belangstelling voor het bovennatuurlijke is heel modern. Kijk maar in de boekhandel. Boeken over tarot kaarten, sterrenbeelden, hekserij, UFO’s, etc., ze zijn veelvuldig te vinden. Een film op TV kan al bijna niet meer zonder magie en toverij. Hoe meer magie hoe beter! En dat terwijl de Bijbel waarschuwt tegen alles wat met toverij te maken heeft (Deut. 18 : 10 – 12a; Hand. 19 : 17 – 20)!

 

 

engelen-verschijningen

 

Ook is het erg ‘in’ om met engelen in contact te treden. In de wereld… maar ook binnen de Christelijke wereld is men veel gericht op engelen-verschijningen. De EO heeft lange tijd een serie uitgezonden dat “Touched by an Angel” heet. Wat in de serie ten eerste al opvalt, is dat de meeste engelen vrouwen zijn! Daar gaat deze serie al mank. Want engelen zijn mannelijke verschijningen volgens Gods Woord! Dan laten we de verdere inhoud van deze serie nog maar even buiten beschouwing.

 

En dan het volgende: We vinden in de Bijbel best veel dingen over engelen! Echter in de brieven van Paulus aan de Gemeente van Jezus Christus vinden we nergens dat we gericht moeten zijn op engelenverschijningen, of dat we het van engelen moeten verwachten. Wij hebben in deze tijd de wapenrusting van God gekregen, en daarin staan met name geloof, Gods Woord en gebed centraal (Efeze 6)! Maar Hebr. 1 : 14 dan, daar staat toch: “Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen”? Echter, de Hebreeën-brief is leerstellig in de eerste plaats aan de Joden in de Grote Verdrukking geschreven, en niet aan de Gemeente! Wat zien we in dit vers? De engelen worden ten dienste uitgezonden van hen “die de zaligheid beërven zullen”! Dat is dus toekomst (“zullen”). En het gaat hier om behoud! Maar de gelovige in de Gemeente-bedeling is behouden! De behoudenis is een genadegift voor de wederom geboren gelovige van deze tijd, een cadeau van God! In Rom. 6 : 13 staat: “Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”. Wanneer u Jezus als Verlosser hebt aangenomen, dan bent u reeds behouden. Maar in de Grote Verdrukking spelen werken weer een zekere rol bij het behoud. Men mag bijvoorbeeld niet het merkteken van het beest aannemen. Doet men dat wel, dan is men alsnog verloren. Voor mensen in de Grote Verdrukking, maar ook voor mensen in het Duizendjarig Vrederijk is behoud wel een te verdienen erfenis! De tekst, Hebr. 1 : 14, slaat dus niet op de Gemeente van Jezus Christus!

 

Natuurlijk kan God engelen zenden om Zijn kinderen te helpen. Uiteindelijk zien we dat Jezus in Gethsémané versterkt wordt door een engel (Luk. 22 : 43). Uiteindelijk zien we dat Paulus bemoedigd wordt door een engel in Hand. 27 : 23. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden in Gods Woord te vinden. Maar… Ondanks dat Paulus dit heeft meegemaakt, vinden we nergens in zijn brieven aan de Gemeente dat we moeten vertrouwen op de bescherming van engelen! Daar waar engelen centraal komen te staan in de boodschap, gaat er dus iets mis!

 

Vervolgens is de boodschap van Gods Woord aan de Gemeente geen boodschap van aanschouwen. Het ‘aanschouwen’ is nu nog toekomst. We hebben echter wel de waarschuwing gezien dat de duivel “als een engel des lichts” verschijnt. Wanneer we dan denken aan de on-Bijbelse basis van bijvoorbeeld het programma “Touched by an Angel”, dan weten we dat mensen vandaag de dag verleid worden, en voorbereid worden, om steeds meer contact te hebben met geestelijke wezens, net als in Genesis 6, die niet van God afkomstig zijn, al zegt men van wel! We zien in Openbaring 12 : 9 dat in de Grote Verdrukking inderdaad weer gevallen engelen op aarde geworpen worden: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.” Dat is wat nog moet gebeuren in de Grote Verdrukking, en de mensen worden nota bene door onder andere zogenaamde Christelijke instellingen voorbereid om contact te hebben met gevallen engelen!

 

Hierbij horen ook de vele programma’s op bijvoorbeeld Discovery Channel over buitenaards leven, UFO’s en dergelijke. Ook daar spreekt men over verschijningen en over contact met buitenaardse wezens. De mensheid wordt door de vijand van God voorbereid op de eindstrijd! “Gelijk de dagen van Noach waren…”