De Dode Zeerollen

 

 

 

Inleiding

 

Voor de nieuwe vertalingen wordt soms een beroep gedaan op de Dode Zeerollen. Ook in discussies over de betrouwbaarheid van de Bijbel, worden de Dode Zeerollen er nog wel eens bijgehaald. Deze handschriften zouden bewijzen dat de Bijbel ons getrouw is overgeleverd. Echter ondertussen worden diezelfde Dode Zeerollen gebruikt om de Bijbel aan te passen... En... er zijn ook andere geluiden over de Dode Zeerollen. Er zijn mensen die beweren dat de deze handschriften het einde van het Christendom zullen betekenen. Tegenstrijdige geluiden. Reden genoeg om deze bron eens onder de loep te nemen.

 

 

Waar komen de Dode Zeerollen vandaan?

De Dode Zeerollen zijn gevonden in de omgeving van de ruïnes van Qumran. Dit gebeurde voor het eerst in 1947. Uiteindelijk worden er tot 1956 in de omgeving in diverse grotten in totaal circa 900 handschriften gevonden. Slechts 227 daarvan worden omschreven als “Bijbelse rollen”, 670 handschriften zijn niet-Schriftuurlijk van aard! Het gaat dan om zogenaamde regels van de Gemeenschap, om poëtische en wijsheidsteksten, om herschreven Schrift, om commentaren en diverse andere geschriften [1]. Regels van welke Gemeenschap? Velen nemen aan dat de Essenen hier hun leefgemeenschap hadden, en dat de grotten en de handschriften aan hen toebehoorden [2]. En anders is het in ieder geval een gemeenschap geweest die zeer nauw verwant is geweest aan die van de Essenen [3].


De Dode Zeerollen: betrouwbaar?

Nu is het in Christelijke kring een veelgehoord geluid dat de Dode Zeerollen een belangrijke vondst zijn, omdat zij de betrouwbaarheid van de Schrift zouden onderstrepen. Anderen zeggen juist dat de Dode Zeerollen het einde van het Christendom zullen inluiden. Waar komen deze tegenstrijdige geluiden vandaan? Dat komt omdat slechts 227 handschriften van de 900 gevonden handschriften, boeken uit de Schrift betreffen. De andere geschriften laten zien wie deze Essenen waren. Het begint al met het feit dat we tussen de geschriften van de Essenen de apocriefe boeken vinden: Tobit, de Wijsheid van Jezus Sirach, de brief van Jeremia (deel van Baruch), maar ook boeken als Henoch en Jubileeën. Tevens zijn er Psalmen toegevoegd, en zijn er toevoegingen aan Genesis, en nog veel meer. De Heere Jezus Zelf heeft de ons bekende Hebreeuwse canon bevestigd (Matth. 23 : 35; Luk. 24 : 44 – 45)! En daar horen de apocriefe boeken niet bij. Er is een andere tekstfamilie, waarin men de apocriefe boeken heeft opgenomen: de Alexandrijnse tekstfamilie, uit Alexandrië, daar waar men Gods Woord met Griekse filosofie heeft willen vermengen! Bijvoorbeeld de Codex Vaticanus bevat apocriefe boeken als deel van de Bijbeltekst!


Wie waren de Essenen?

Maar wie waren dan die Essenen? Naar de Essenen wordt vaak verwezen als een Joodse sekte, waar alles draaide om de gemeenschap. Het was een soort kloostergemeenschap. Er waren verschillende groepen Essenen, onder sommige van hen waren het celibaat en ascese belangrijke kenmerken [4]. De Essenen worden in de Bijbel niet genoemd. Interessant wordt het wanneer we in de Engelse wikipedia het volgende over de Essenen geschreven vinden:

“Veel verschillende, maar wel aan elkaar verwante religieuze groepen uit die tijd, deelden gelijke mystieke, eschatologische, messiaanse en ascetische opvattingen. (...) Verder wasten de Essenen zich elke morgen ritueel in water, aten samen na het gebed, wijdden zich geheel aan liefdadigheid, verboden de uitdrukking van boosheid, studeerden de boeken van de oudsten, bewaarden geheimen en gedachten veel de namen van de engelen, die in hun gewijde geschriften bewaard werden” [5].

De Essenen waren Joden die gericht waren op de eindtijd. Echter... welke eindtijd? Zij hadden messiaanse verwachtingen, maar van welke messias? De Heere Jezus heeft niet voor niets gewaarschuwd tegen valse christussen en valse profeten (Matth. 24 : 24). Zo schrijft “Essenia Foundation” het volgende:

“Zij [de Essenen] waren niet gelimiteerd tot één religie, maar bestudeerden ze allen, om daar op die manier de grote wetenschappelijke principes uit te halen. Zij beschouwden elke religie als een ander stadium van een enkele openbaring. Zij hechtten groot belang aan de leringen van de oude Chaldeeën, van Zoroaster, van Hermes Trismegistus, tot de geheime instructies van Mozes en één van de meesters van het begin van hun orde, die technieken heeft doorgegeven die lijken op die van de Boeddhisten, en op de openbaring van Henoch. Zij bezaten een levende wetenschap van al deze openbaringen. Zo wisten zij te communiceren met engelenwezens, en hadden de vraag van de oorsprong van het kwaad op aarde opgelost” [6].

Zo leerden de Essenen onder andere dat “Meester Jezus” een Esseen was. Sommigen zeggen zelfs dat de Essenen leren dat “Meester Jezus” geen Jood was uit de familie van David, maar dat Hij afstamde van Zoroaster [7]. En zo hebben we een esoterische (geheime, occulte), mystieke gemeenschap die zich laat leiden door engelenwezens en die het bestaan van de Bijbelse Messias en Verlosser Jezus Christus loochent! De bibliotheek van deze gemeenschap wordt nu gebruikt om onze Bijbel aan te passen!


Een ander Evangelie...

Paulus zegt, door de Heere geïnspireerd, in Gal. 1 : 8 het volgende: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. Het is niet voor niets dat Gods Woord laat zien dat Gods vijand de duivel kan verschijnen als “een engel des lichts”. In 2 Kor. 11 : 14 lezen we: “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts”.


Gelovigen worden misleid

Maar horen we dan sommige wetenschappers zeggen: “De Dode Zeerollen zijn niet van de Essenen!” Er zijn er weinigen die dit aanhangen, echter, stel dat dit een feit is. Feit is dat de groepering sterk gelieerd is aan de Essenen. Feit is dat ze de apocriefe boeken in hun bibliotheek hadden, en dat ze andere toevoegingen bij de Schrift hadden. Feit is dat engelen een belangrijke plaats innemen in sommige geschriften van de Dode Zeerollen [8], en dat de Dode Zeerollen magische en astrologische teksten bevatten [9], dat ze een amuletformule tegen boze geesten bevatten [10] e.d. De Schriftgeleerden van deze bibliotheek (Essenen of daar nauw aan verwant), hebben ook de Schrift gekopieerd, en hun geschriften worden gebruikt om Gods Woord aan te passen. Zogenaamd zeer betrouwbaar, en dat louter en alleen omdat de handschriften van de Dode Zee ouder zijn dan de andere tot nu toe gevonden handschriften. Waar hebben wij dat eerder gehoord? Bij de Alexandrijnse handschriften! En zo zien we hoe gelovigen vandaag de dag misleid worden, want deze feiten worden nergens opgenomen in bijvoorbeeld Bijbelse encyclopedieën.


De Dode Zeerollen, Rome en de Nieuwe Wereldorde

Wist u dat de Dode Zeerollen bewaard worden in een museum in Jeruzalem? In de “Shrine of the Book”. Dit museum is een gift van de familie Rockefeller. Eén van de invloedrijkste families op aarde, die zich onder andere via de Amerikaanse “Council on Foreign Relations” en de Vrijmetselarij inzetten voor de Nieuwe Wereldorde [11]! Oftewel: het Koninkrijk van de antichrist. Binnen dit museum wordt onderzoek naar de rollen gedaan door 8 wetenschappers, voorheen onder leiding van Roland de Vaux, een Dominicaans priester en een groot antisemiet, en later onder leiding van Dominicaans priester Benoit! Het team is grotendeels Rooms-katholiek en brengt slechts mondjesmaat gegevens naar buiten [12]. We zien echter wie de rollen en de duizenden kleine stukjes mogen reconstrueren, onder controle van een geldschieter die de Nieuwe Wereldorde promoot. Dát is onder andere de grotere hedendaagse moderne kennis over de grondtekst, waar men voor de nieuwe vertalingen gebruik van maakt! En zo zien we hoe Rome, hoe Alexandrië, hoe de New Age invloed heeft op de moderne bijbelvertalingen. De Dode Zeerollen zijn zelfs voor de HSV gebruikt!

 

Wilt u zien wat de Dode Zeerollen met de vertaling doen? Deze handschriften zijn door bijvoorbeeld de Stichting HSV gebruikt. Leest u dan het artikel "De bronnen van de HSV". In dat artikel worden een aantal voorbeelden besproken, voorbeelden van veranderingen aan de hand van de Dode Zeerollen.

 

Bovenstaand artikel komt grotendeels uit de uitgebreidere studie "De bronnen van de HSV".

 

[1] ‘The Dead Sea Scrolls Fiasco’, Will Kinney, AV1611 Bible Forum Archive, 2008, bron: http://av1611.com/forums/showthread.php?t=283.
[2] ‘Tien eeuwen bijbel in onze taal’, Lesbrief 9/10, Nederlands Bijbelgenootschap, 1984, blz. 7.
[3] ‘Bijbelse Encyclopedie’, Prof. dr. W.H. Gispen e.a., Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1982, blz. 219.
[4] ‘Bijbelse Encyclopedie’, Prof. dr. W.H. Gispen e.a., Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1982, blz. 267, 268.
[5] ‘Wikipedia, the Free Encyclopedia’, zie onder ‘Essenes’, bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Essenes.
[6] ‘Who were the Essenes?’, Essenia Foundation, 1998 – 2010, bron: http://www.essenespirit.com/who.html.
[7] ‘De Esseners’, Antoinette Meesters, Universele Vrede, bron: http://www.universelevrede.nl/De%20Esseners.htm.
[8] Zie bijvoorbeeld: http://apocrief.skynetblogs.be/archive/2008/08/13/3-dode-zeerollen-qum-ran.html.
[9] ‘Wikipedia, de vrije encyclopedie’, zie onder ‘Dode Zeerollen’, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee-rollen.
[20] ‘Beware the Dead Sea Scrolls’, Texe Marrs, Power of Prophecy, Austin, TX USA, bron: http://www.biblebelievers.com/RealAudio.html.
[11] Idem.
[12] ‘De Dode Zeerollen’, Algemeen Christelijke Informatie, Moria, 2002, bron: http://www.aciweb.nl/verslagen/verslag-4643.html.