Jezus Christus: Waarlijk God, waarlijk MensInleiding

In Jesaja 7 : 14 kunt u lezen hoe de profeet Jesaja profeteert dat een maagd een Zoon zal ontvangen. In Lukas 1 kunt u lezen hoe de vervulling van die profetische belofte begint, en in zijn werk is gegaan. In Filippensen 2 : 5 - 11 kunt u lezen wat de Heere Jezus daarvoor heeft gedaan. We lezen over de weg die Hij heeft afgelegd.


"God is geopenbaard in het vlees"

De Heere Jezus krijgt in Luk. 1 : 32 de naam: “de Zoon van de Allerhoogste”, of ook wel “Gods Zoon” (Luk. 1 : 35). Een andere Schriftplaats stelt dat de Heere Jezus “God geopenbaard in het vlees” is. In 1 Tim. 3 : 16 staat geschreven: “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees”. In het Evangelie naar de beschrijving van Johannes vinden we de overbekende woorden dat “in den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (…) En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (…) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1 : 1, 14, 18). Het Woord dat vleesgeworden is, is dus Jezus Christus! En dat Woord was God. Jezus Christus was (en is) God! Dat is exact wat de tekst in 1 Timótheüs 3 : 16 ook laat zien: “God is geopenbaard in het vlees”.

Het gedeelte uit Filippensen gaat iets dieper in op die vleeswording, en laat eigenlijk zien wat dat voor de Heere Jezus heeft betekend. In Filip. 2 : 6 lezen we: “Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn”. We lezen hier dus dat de Heere Jezus God was, al voor Hij hier op aarde verscheen. In de scheppingsgeschiedenis lezen we dan ook dat God zegt: “Laat Ons mensen maken” (Gen. 1 : 26). Het is de Drie-enige God – Vader, Zoon en Geest – Die ons mensen geschapen heeft. We zien hier dat de Heere Jezus in Gods gestalte was, in 2 Kor. 4 : 4 lezen we bijvoorbeeld: “In wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is”. In Hebr. 1 : 3 lezen we bijvoorbeeld dat Jezus Christus  “het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid” is. Kol. 1 : 15 zegt tevens: “Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen.” In Jezus Christus mogen we God kennen, het is niet voor niets dat Kol. 2 : 9 zegt dat “in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”.


"Het uitgedrukte beeld van Zijn zelfstandigheid"

Jezus Christus is niet alleen gelijk aan God, maar de Bijbel laat zien dat Jezus Christus Zelf God is. In Jesaja 9 : 5 krijgt de Heere Jezus onder andere de volgende titels: “Sterke God” en “Eeuwige Vader”. Het is niet voor niets dat we spreken over de Drie-enige God. De term op zich komt niet in de Bijbel voor, maar de uitleg vinden we wel degelijk: “Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.” (1 Joh. 5 : 7). Jezus Christus is God, tevens noemt de Bijbel Hem het UITGEDRUKTE BEELD van ZIJN ZELFSTANDIGHEID. En dat komt omdat de Vader ONZIENLIJK IS. Jezus Christus is het lichaam van God: In het Oude Testament als de Engel des Heeren, in de Evangeliën als Mens op aarde, en na Zijn Opstanding in Zijn heerlijk lichaam, nu als Hogepriester en in de toekomst als Koning!


De weg van vernedering

Jezus Christus kwam dus naar de aarde. Hij verliet de gestalte van God en nam de gestaltenis van een dienstknecht, de gedaante van een mens aan (Filip. 2 : 7 en 8)! Wanneer we die teksten lezen, dan zien we dat de geboorte van de Heere Jezus eigenlijk helemaal geen feest was! De geboorte van de Heere Jezus was één grote vernedering die God onderging. Ten eerste lezen we “Maar heeft Zichzelf vernietigd”, Hij had “de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen”, en “is de mensen gelijk geworden” en is “in de gedaante gevonden als een mens”, Hij heeft “Zichzelf vernederd” en is “gehoorzaam geworden” tot “de dood des kruises”. De Menswording van de Heere Jezus was één grote lijdensweg, die Hij voor ons gegaan is, omdat Hij ons als Zijn schepsel liefhad (Joh. 3 : 16), niet omdat wij zo goed waren of zijn. Zijn vernedering is gegaan tot in de hel! Hij is naar de hel gegaan om onze zonden, die Hij op Zich genomen had, daar af te leveren. “Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.” (Hand. 2 : 31).


Ziel, geest en lichaam...

Jezus Christus werd Mens. Jezus Christus kende honger, dorst, vermoeidheid, medelijden, verdriet en Hij stierf (Matth. 4 : 2; Joh. 4 : 6, 7; Matth. 9 : 36, Mark. 3 : 4, 5). Net als de mens bestaat uit ziel, geest en lichaam (1 Thess. 5 : 23), bestond ook de Heere Jezus uit ziel, geest en lichaam (Luk. 23 : 46, 52 en 53; Hand. 2 : 27 en 31)! De Heere Jezus stierf aan het kruis dus niet als God (God is onsterfelijk, eeuwig!), de Heere Jezus stierf op Golgotha als mens, Zijn Goddelijke bloed werd vergoten (daar komen we zo nog op terug), Zijn lichaam werd begraven. Maar Zijn Geest, Zijn Geest ging naar de Vader. Jezus Christus riep uit: “Vader, in Uw handen, beveel Ik Mijn geest.” (Luk. 23 : 46). Een duidelijke tekst, over de menswording van de Heere Jezus, is ook Rom. 1 : 3: “Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees”. Naar het vlees was de Heere Jezus familie van David. Hij was Mens.


Jezus Christus was op aarde óók God!

Jezus Christus werd Mens, maar hield dit in dat Hij daarmee Zijn Godheid had afgelegd? NEE! Rom. 1 : 4 gaat verder met: “Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God,…”. De teksten in bijvoorbeeld Filippensen, laten zien dat Hij Zijn Beeld, Zijn Goddelijke gestalte had afgelegd. Maar we lezen in de Bijbel óók dat de Heere Jezus Zich bijvoorbeeld liet vereren en aanbidden (Matth. 14 : 33 bijvoorbeeld), zo zien we in de Evangeliën hoe Jezus Christus een storm tot bedaren bracht (Luk. 8 : 24), Hij wandelde op de zee (Matth. 14 : 25) en Hij vergaf mensen hun zonden (Mark. 2 : 5 – 7). Jezus Christus was volledig Mens, maar Hij was tevens volledig God, vandaar dat Hij ook zegt in Joh. 10 : 30: “Ik en de Vader zijn één.” Alleen Hij had Zijn Beeld, Zijn Goddelijke gestalte afgelegd en een mensengedaante aangedaan. Jezus Christus was de Zoon van God en de Zoon des mensen (Matth. 8 : 20 bijv.). En daarom is die geboorte uit de maagd Maria zo belangrijk!


De maagdelijke geboorte

Jezus Christus is dus geboren uit de maagd Maria. De Heilige Geest zou over Maria komen, en wat uit haar geboren zou worden, zou Zoon van God genoemd worden (Luk. 1 : 35). Ook in Matthéüs lezen we dan nog als extra bevestiging dat Jozef en Maria niet één vlees geweest zijn, totdat Jezus Christus geboren was. In Matth. 1 : 25 staat: “En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en noemde Zijn naam JEZUS”. Jozef was dus niet de vader van de Heere Jezus, dat was God de Vader door de Heilige Geest!


Maagdelijke geboorte vanuit de biologie bekeken

En hoe “God geopenbaard is in het vlees” is zelfs vanuit de biologie te verklaren! Het is het onvergankelijke Zaad van God dat in Maria een Kind verwekte, Gods Zoon. Wanneer we nu naar de biologie gaan kijken, dan weten we dat de bevruchting plaatsvindt wanneer het zaad van de man de eicel bij de vrouw binnenkomt. Het leven in de eicel kan pas beginnen wanneer het mannelijk zaad aanwezig is! Dan begint een bloedstroom, dan ontstaat een kleine baby, een foetus nog. Weet u wat er van de bloedstroom van zo’n kind bekend is? Het staat volledig op zichzelf. Het kind is met de moeder verbonden via de navelstreng en de moederkoek (de placenta). Dit is zo een ingenieus systeem, dat alleen uitwisseling van zuurstof en bouwstenen voor het lichaam van het kind plaatsvindt. Het bloed van het kind wordt niet uitgewisseld met het bloed van de vrouw [1]! Met andere woorden: het Leven dat de Heilige Geest in Maria verwekte, stond volledig op Zichzelf! Alhoewel Maria de bouwstenen leverde voor het vleselijk lichaam van de Heere Jezus, de Heere Jezus was volledig Mens(!), had de Heere Jezus Goddelijk bloed, Goddelijk leven! Vandaar dat we in de Bijbel kunnen lezen in Rom. 1 : 3 en 4: “Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onze Heere” (Rom. 1 : 3 en 4). Naar het vlees komt Jezus dus van David uit Maria, maar het zaad komt van de Heilige Geest, en het bloed van Jezus Christus is dan ook Goddelijk bloed, zonder zonden!


Goddelijk bloed

Het lichaam van de Heere Jezus wordt dan ook gevoed door dat zondeloze, Goddelijke bloed en was niet aan de zonde onderhevig! Vandaar dat Jezus Christus wel stierf en Zijn Goddelijke bloed voor ons vergoot tot vergeving van zonden, maar dat Zijn lichaam geen verderf, geen ontbinding heeft gezien. Hiervan kunnen we lezen in Hand. 2 : 31: “Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.” Jezus Christus had een zondeloos lichaam. Hij was de Tweede Mens, de Heere uit de hemel. Hij was, zoals 1 Timótheüs 3 : 16 laat zien, God geopenbaard in het vlees. Jezus Christus kon als Zoon van God, zonder zonden, de doodstraf voor ons zondige mensen op Zich nemen, opdat wij in Hem leven! Hij was de Enige Die ons kon redden van onze zonden. Kolossensen 1 : 14 zegt dan ook: “In wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.” Jezus Christus was Mens, maar Jezus Christus was ook God.


Een teken...?

En dan is het jammer als je tegenwoordig evangelisten/voorgangers hoort zeggen dat Jezus geboren is uit Jozef en Maria. Overigens ook de nieuwe vertalingen zijn hier heel onnauwkeurig in. In Lukas 2 : 33 staat: “En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.” De nieuwe vertalingen maken daar over het algemeen van: “zijn vader en zijn moeder”. U ziet hoe Jozef tot vader van de Heere Jezus benoemd wordt, daarmee de maagdelijke geboorte ontkennend! Zo staat in Jes. 7 : 14 het volgende geschreven: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een Maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten”. In de nieuwe vertalingen vertaalt men het Hebreeuwse woord  ‘almaah’ over het algemeen met ‘jonge vrouw’, want zegt men, ‘maagd’ is slechts één van de betekenissen. En taaltechnisch heeft men misschien (tot op zekere hoogte) gelijk, maar waarom kiest men voor ‘jonge vrouw’ in plaats van ‘maagd’, als ‘maagd’ de andere betekenis is? Te meer, omdat de Schrift spreekt over: “de Heere Zelf zal u een teken geven”! Wat is het voor een teken wanneer een jonge vrouw zwanger raakt? Komt het omdat we moeten geloven dat de vrouw zo jong is, dat het nog een meisje is (zie Luk. 1 : 27 NBV)? Maar laten we eerlijk zijn… deze tijd met alle tienerzwangerschappen bewijst toch dat ook jonge meisjes zwanger kunnen worden?! Mooi teken van God dan! Nee, het teken, het wonder van God, is dat een maagd zwanger is geworden! Precies zoals u in Luk. 1 : 34 kunt lezen dat Maria en Jozef elkaar nog niet bekend hadden, zij waren nog geen “één vlees” geweest! In Matth. 1 : 23 vinden we dan opeens weer in alle vertalingen het woordje ‘maagd’. Het blijkt dat het Griekse woord ‘parthenos’, wat in alle handschriften voorkomt, zowel de betrouwbare als de onbetrouwbare, slechts vertaald kan worden met ‘maagd’! Schrift met Schrift vergelijkend, mogen we dan concluderen dat ook in Jes. 7 : 14 voor de juiste optie is gekozen. Ook daar moet maagd staan! Echter, wanneer we er dan denken te zijn, zien we opeens in Luk. 1 : 27, ondanks dat daar zowel in de betrouwbare als onbetrouwbare handschriften opnieuw het Griekse woordje ‘parthenos’ staat, dat de NBV toch vertaalt met ‘meisje’! En dat terwijl men beweert ‘brontekstgetrouw’ te werk te gaan! Ergens wil de moderne theologie toch verwarring scheppen over de maagdelijke geboorte! Waarom de tekst wijzigen, als er gewoon staat wat er moet staan? Opnieuw mag klinken: Bewaar Gods Woord, gebruik de Oude Statenvertaling!


De nieuwe vertalingen: een ander evangelie....

Door de maagdelijke geboorte te ontkennen, ontneemt men Jezus Christus als Mens op aarde Zijn Goddelijkheid. Jezus Christus was immers volledig God en volledig Mens! Men ontkent dan Zijn Godheid, maar in feite tevens dat Jezus Christus Zijn Goddelijke bloed voor ons vergoten heeft! Waarom? Omdat de bloedstroom, die in het kind ontstaat door het zaad van de man, gescheiden blijft van de bloedstroom van de vrouw. Met andere woorden, door de maagdelijke geboorte in twijfel te trekken, trekt men in twijfel dat de Heere Jezus Goddelijk bloed had! Goddelijk bloed, door de Heilige Geest verkregen! Ziet u hoe belangrijk die maagdelijke geboorte is? Laten wij daar niets vanaf doen! Maar nu zien we dus ook hoe belangrijk die tekst is: “God geopenbaard in het vlees”. En het zijn juist deze teksten die het moeten ontgelden in de nieuwe vertalingen. Zie bijvoorbeeld 1 Timótheüs 3 : 16l. In deze tekst wordt ‘God’ in de nieuwe vertalingen veelal vervangen door ‘hij’ of ‘Christus’. Dat Christus in het vlees gekomen is, dat mag duidelijk zijn, maar wat de nieuwe vertalingen hier proberen weg te werken is de Godheid van Jezus Christus. Hetzelfde zien we in de tekst Handelingen 20 : 28, waar het gaat om Gods bloed. Ook dit wordt veranderd. Men kan de Schrift niet met rust laten, en verdraait het, maar er ontstaat daardoor wel een ander Evangelie, en de Bijbel laat zien dat God het brengen van een ander Evangelie vervloekt (Gal. 1 : 9; 2 Petr. 3 : 16). Laten wij Gods Woord bewaren.


De verhoging van de Heere Jezus

Na de vernedering van de Heere Jezus lezen we ook over Zijn verhoging. In Filip. 2 : 9 – 11 staat geschreven: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.” Jezus Christus heeft bij Zijn opstanding Zijn verheerlijkt lichaam gekregen en is naar de Vader gegaan. En u ziet hoe belangrijk die Naam van Jezus is. De Bijbel zegt dan ook dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden worden (Hand. 4 : 12). En u ziet dat een ieder straks wel zál buigen voor Jezus Christus, of ze Hem in dit leven nu wilden of niet. Hij is God!

En wat leert de Bijbel? Dat degenen die Hem aangenomen hebben, gelijkvormig zullen worden aan Zijn heerlijk lichaam (zie o.a. Filip. 3 : 21). Door de zondeval in het paradijs werd de menselijke geest dood, het menselijke lichaam werd aan verval onderhevig! Ons lichaam is door onze zonde vernederd! De mens was van oorsprong naar het beeld van God geschapen (Gen. 1 : 27), maar de mens verloor dat beeld! Maar ziet u nu hoe God werkt? Hij heeft Zijn Beeld, Zijn Goddelijke gestalte afgelegd, Hij heeft Zichzelf vernederd, door Zijn Zoon te zenden naar deze aarde om Zijn Goddelijke bloed voor ons te vergieten. En daardoor geeft hij ons de mogelijkheid om weer opnieuw geboren te worden naar dat Goddelijke Beeld. Wanneer wij Jezus hebben aangenomen is onze ziel behouden, is onze geest levend geworden (Heilige Geest ontvangen!) en uiteindelijk zullen we dat verheerlijkte opstandingslichaam ontvangen. Jezus Christus zal dat Goddelijke Beeld voor ons herstellen. En naar die toekomst mogen wij uitzien. Maranatha Jezus komt.

 

Zie ook de studie: "Jezus Christus, de Eeuwige God?".

 

 

[1] ‘The Chemistry of the Blood’, M.R. DeHaan, M.D., ZondervanPublishingHouse, Grand Rapids, Michigan, USA, 1943, 1981, blz. 30 - 34.