Waarom zijn de bedelingen zo belangrijk?

over misleiding, een valse verkondiging en een valse vredevorst 

 

 

 

Kritiek op de ‘bedelingen-leer’

 

Ondanks dat, en misschien wel juist omdat, de ‘bedelingen’ tegenwoordig steeds minder aandacht krijgen, is het heel belangrijk om deze te bekijken. Vanuit officiële theologische hoek (meeste Bijbelscholen/meeste kerken e.d.) is er dan ook grote kritiek op de ‘bedelingenleer’. Men verwijt ons dat we de Bijbel in stukjes knippen! Is dat verwijt terecht? Nee! Ten eerste hebben we Gods opdracht om de Schrift te verdelen gezien in 2 Tim. 2 : 15. We hebben zelf al duidelijk gezien dat er een groot verschil is als we globaal naar het Oude en het Nieuwe Testament kijken. De Heere geeft Zelf verschil aan! Wanneer u het verschil bekijkt tussen het laatste boek van het Oude Testament (Maleáchi) en het eerste van het Nieuwe Testament (Matthéüs) dan valt er direct een verschil op. Men hoeft niet te geloven om dat te zien! Dit verschil wordt in meer of mindere mate door elke gelovige erkend. Dus iedere gelovige neemt aan dat er twee verschillende ‘tijdsperioden’ zijn, dat er twee bedelingen zijn! Wanneer men eerlijk is dan ziet men dat de Evangeliën nog onder de Wet plaatsgevonden hebben. Verder is de Gemeente pas in Handelingen ontstaan, en dat op geleidelijke wijze! We zien dus tussen de Evangeliën en de Gemeente een overgangsperiode. De periode in Openbaring is ook weer anders als de periode tijdens de Gemeente-bedeling. Ook zien we dat de Wet pas in Exodus (Ex. 20) gegeven wordt, daarvoor was er in het Oude Testament dus een andere periode, die gevormd wordt door het boek Genesis. Wanneer u de Bijbel leest, dan ziet u eigenlijk als vanzelf dat er verschillende perioden zijn waarin God met de mensen handelt.

  

We zullen met een voorbeeld aantonen hoe belangrijk het is om het Woord recht te snijden en die bedelingen te kennen. Het voorbeeld gaat over de tweede komst van de Heere Jezus naar deze aarde. De tweede komst van de Heere Jezus naar deze aarde is heel belangrijk in het profetisch Woord. Jezus Christus zal Koning worden op aarde. De tweede komst van Jezus Christus zal een heleboel problemen oplossen:

 

Het Joodse volk (Israël) zal terugkomen in Israël en de Heere zal hen leiden (Jesaja 43 : 5 – 7; Jeremia 16 : 14 – 15; Jeremia 24 : 6). De plaats Jeruzalem en het land Israël zullen hersteld worden (Ezechiël 36, Joël 2 : 24 – 26; Zach. 8 : 4, 5). De volken zullen geoordeeld worden en de ‘schaapvolken’ zullen het Duizendjarig Rijk ingaan. Dit zijn de rechtvaardige volken. Wapens zullen omgesmeed worden tot gereedschap en er zal geen oorlog meer zijn (Matthéüs 25 : 31 – 40; Micha 4 : 3 – 4). De enige manier om van satanische invloeden af te komen is door de terugkeer van de Heere Jezus. De satan zal voor duizend jaar gebonden worden (Openb. 20 : 1 – 3), en later zal hij voorgoed in de poel des vuurs geworpen worden (Openb. 20 : 10). Sinds de val van de mens heeft de aarde doornen en distels voortgebracht. De hele schepping is in barensnood (Romeinen 8 : 22). Ook hier zal een einde aan komen (Amos 9 : 13; Psalm 67; Jes. 35 : 1). U ziet het: de tweede komst van de Heere Jezus zal alle problemen van de aarde oplossen, eerst voor duizend jaar, later voor de eeuwigheid!

 

   

Valse vredevorst

 

Maar dan komt het gevaarlijke! De Heere leert ons Zijn Woord recht te snijden, te verdelen. Dat betekent dat wij moeite moeten doen om Gods Plan te ontdekken. We merken in deze tijd dat veel Christenen gericht zijn op de tweede komst van Jezus Christus! Men verwacht dat het vrederijk van Jezus Christus snel zal komen. Een voorbeeld is de aan het begin van dit jaar (A.D. 2000) gehouden Millenniumdag door de Evangelische Omroep. De hele dag stond in het teken van de komende Vredevorst. Er was geen enkele waarschuwing tegen de afval in het einde der tijden en een antichrist die zich zal gaan openbaren. Velen gaan er dan ook aan voorbij dat er eerst een tijd komt die de Grote Verdrukking heet. Deze wordt o.a. beschreven in Openbaring 5 – 19. De Grote Verdrukking is een onderdeel van Gods toorn over de aarde en de zondige mens, en wordt ook wel DE DAG DES HEEREN genoemd in het Oude Testament. Jezus Christus is echter voor onze zonden gestorven en het Nieuwe Testament leert dan ook dat de Gemeente weggenomen zal worden van de aarde, voordat deze periode aanbreekt (zie bijvoorbeeld 1 Thess. 1 : 10). De eindtijd wordt gekenmerkt door vele rampen, door afval van het geloof, valse profeten en valse Christussen (Matth. 24, 1 Tim. 4, 2 Tim. 3) en nog meer. En wat staat er dan in 2 Thessalonicensen 2 : 3? “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs.” We zien dus dat eerst de afval gekomen moet zijn, voordat de dag van Christus (beginnend met de Opname) aanbreekt. Die afval, daar leven we nu echter middenin! Een andere titel voor de zoon des verderfs is de antichrist! Wat weten wij nog meer van de antichrist? De Bijbel spreekt niet voor niets over de ANTI-christ! Over valse christussen (Matth. 24 : 24)! De Heere Jezus profeteert in Johannes 5 : 43 het volgende: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.” Dit zegt de Heere Jezus hier tegen het Joodse volk, maar ook voor de heidenen geldt hetzelfde, want over de eindtijd, zegt 2 Petrus 3 : 3 en 4, “Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: Waar is de belofte van Zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend…” De mensheid verwerpt Jezus Christus. Ook het Christendom eindigt in de lauwheid van Laodicéa (Openb. 3 : 14 – 22); in de eindtijd gaat alles, onder de meeste zogenaamde Christenen, onder een gedaante van godzaligheid (zie 2 Tim. 3 : 5), het is niet echt! En dan zegt Gods Woord met Joh. 5 : 43, “…zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

 

   

Valse verkondiging om (on)gelovigen te verleiden

 

En die ander is de antichrist. We zien dat de wereld om ons heen steeds verder afglijdt van Gods Woord en Zijn bedoelingen. Maar ook onder Christenen is de duivel bezig om mensen door middel van ‘een ander evangelie’ en de verkondiging van ‘een andere Jezus’ op een dwaalspoor te zetten. Kan hij dat dan? Ja, laten we 2 Korinthe 11 : 13 – 15 eens lezen: “Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus [HET LIJKT DUS ALLEMAAL NET ECHT]. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken.” De satan imiteert dus. Hij laat bepaalde dingen net echt lijken, waardoor mensen door een valse leer gegrepen worden. Zo is het ook vandaag de dag, waar mensen een eigen Bijbelstudiemethode hebben opgezet, waar een soort van geestelijkheid (van de meeste Bijbelscholen en zo) voor nodig is, om u de Bijbel zogenaamd te doen begrijpen (‘in de oorspronkelijke grondtekst staat…’, zegt men dan, enzovoort). Terwijl deze mensen over het algemeen een streep hebben gehaald door de methode van Schrift met Schrift vergelijken en bovendien tot de conclusie zijn gekomen dat de bedelingen slechts een theorie zijn, en dus geen standaard Bijbel-uitleg-methode zijn. Deze mensen hebben dus een streep gehaald door de methoden die de Heilige Geest wil gebruiken om Gods Woord duidelijk te maken (2 Tim. 2 : 15). Deze mensen, die moderne Schriftgeleerden zijn, zijn dus in feite tegen Gods Woord!

  

Wanneer Jezus Christus voor de tweede keer naar de aarde komt, zit Hij op een wit paard (Openb. 19 : 11). Maar weet u, wanneer de anti-christ komt, zit hij ook op een wit paard (Openb. 6 : 2). De anti-christ, vanuit de anti-kerk (de Rooms-katholieke kerk, Babylon, Openb. 17 en 18), probeert op Jezus te lijken. Hij aapt na! Hij probeert mensen te verleiden, en zal zeggen dat hij de Messias is. En als klap op de vuurpijl brengt hij de eerste tijd nog vrede ook (Openb. 6 : 2)! De hele Evangelische Beweging lijkt samen met de kerken de komst van de Vredevorst te verwachten. Wat gebeurt er met al die mensen die Jezus als de Vredevorst verwachten? Wat gebeurt er met al die mensen, die komen in al die kerken, die over het algemeen niet over de wedergeboorte spreken? Mensen, die niet wederom geboren zijn, zijn voor God niet levend, zij zijn geen deel van het Lichaam van Christus (1 Kor. 12 : 13; Joh. 3 : 6; Ef. 2 : 1 – 10; Ef. 4 : 30). Bij de Opname van de Gemeente (het Lichaam van Christus) zullen zij dus achterblijven! Deze mensen hebben in hun kerken geleerd dat Messias Jezus vrede komt brengen, terwijl ze niet meer gewaarschuwd worden tegen een valse vrede, een valse messias of valse christus. Wanneer de antichrist komt, zullen velen hem ‘herkennen’ als de beloofde vredevorst, en zullen voor hem buigen. Dat is de ernst van deze tijd en haar moderne verkondiging zonder bedelingen. Velen zullen verder afdwalen van het WARE geloof en zullen de duivel dienen! En om dat te bewerken, zal de vijand van God eerst vrede geven, en hij zal komen “in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen” (2 Thess. 2 : 9). Daar waar de Bijbel spreekt over tekenen, wonderen en krachten als merktekenen van een apostel (2 Kor. 12 : 12), en de apostelen zijn er nu niet meer (1 Kor. 4 : 9), zien we de hele Christenheid vandaag de dag, onder leding van de Charismatische Beweging, gericht zijn op wonderen, tekenen en krachten. De Bijbel waarschuwt ons juist, want de wonderen, tekenen en krachten van de eindtijd hebben hun bron in de vader der leugen! De Christenheid van vandaag de dag is helaas sterk gericht op de wonderen en tekenen en op de komende Vredevorst. Maar dat is de blauwdruk van de komst van de antichrist! Vele naam-Christenen, die nooit hebben gehoord wat de wedergeboorte inhoudt, die nooit hebben geleerd om te denken in bedelingen, en die spreken over theorieën in plaats van over het vaste Woord Gods, zullen straks voor de bijl gaan. Met vlag en wimpel zal de ‘Christenheid’, ook de Evanglische Beweging, de antichrist binnenhalen. Dat is het gevolg van de verkondiging van het Koninkrijk nu!

 

   

Rome…

 

U vraagt nu misschien: “Zullen zovelen erin stinken dan?” Het antwoord is: “Ja, helaas wel”. Een schitterend voorbeeld om dat te staven hebben we gehad aan het bezoek dat de paus bracht aan het land Israël (A.D. 2000). Wanneer wij namelijk Openbaring 17 lezen dan weten we dat de wereldkerk van de Grote Verdrukking duidelijk een hoererende kerk is. Die kerk vindt haar zetel in Babylon en Rome. Een sleutelvers hiervoor is Openbaring 17 : 9, waar duidelijk staat dat de vrouw zit op zeven hoofden, die zeven bergen voorstellen. Rome is gebouwd op zeven heuvelen! Dat is een geschiedkundig feit! Wanneer u de Rooms-katholieke Bijbeluitleg dan ook bekijkt, dan weten we dat daar helemaal niets Bijbels aan is. Alles berust op eigen inzichten. Het Rooms-katholicisme is niets anders dan de Babylonische afgodendienst van vroeder tijden, wat men voor ‘christelijk’ wil laten doorgaan[1]. En het is juist die Rooms-katholieke kerk die, toen het nog een Romeins keizerrijk was, de eerste Christenen vervolgde. Later tijdens de Middeleeuwen en de Reformatie zijn vele mensen die zich vasthielden aan Gods Woord, en dus in het verweer kwamen tegen de Rooms-katholieke leer, vermoord! Rome is een officiële religieuze dekmantel om van Bijbelgelovende Christenen af te komen. Ook in de Grote Verdrukking zal dit weer gebeuren, een ieder die achterblijft bij de Opname, en in de Grote Vedrukking tot geloof komt en niet knielt voor het beest, en zijn merkteken niet aanneemt, zal omkomen. Dit zijn natuurlijk de mensen die dan in de Heere Jezus geloven. Wat er met hen gebeurt in opdracht van de hoererende kerk kunt u lezen in Openb. 17 : 6. Dit vergeten de Protestanten en Evangelischen tegenwoordig totaal. Men is heftig met een dialoog met Rome bezig. Verzoening moet weer klinken. Ziet u de eenheid van de Grote Hoer zich al aftekenen? Vele Protestantse en Evangelische mensen en organisaties staan open voor Rome (de EO met de interviews e.d., Het Zoeklicht dat een artikel plaatst van ds. Hegger zonder te waarschuwen tegen Rome, hetzelfde Zoeklicht dat Reclame maakt voor de Rooms-katholieke Willibrordbijbel, de Evangelische Alliantie die ook samen op weg wil met Rome, en ga zo maar door!)

 

   

Actueel: het Pausbezoek aan Israël

 

Nu, toen de paus in Israël was, ondersteunde hij de Palestijnen. Hij stopte zijn mis voor moslim-gebed en leiders uit de hele christelijke wereld omarmden het bezoek. Hieronder volgen enkele citaten:

  

Het Reformatorisch Dagblad (RD) van 23 maart 2000 kopte: ‘Pausreis krijgt politiek karakter’, waaronder onder andere het volgende stond: “De pelgrimsreis van paus Johannes Paulus II in Israël en de Palestijnse Gebieden heeft een politiek karakter gekregen. In Bethlehem hield de paus gistermorgen een krachtig pleidooi voor de rechten van de Palestijnen op een eigen staat.” Verderop in hetzelfde krantebericht: “’s Morgens had de paus in een preek tijdens een mis op het Plein van de Kribbe de Palestijnen opgeroepen niet te emigreren. De mis werd om precies twaalf uur onderbroken toen de moeddzin van de moskee aan het plein de Moslims tot het middaggebed opriep.” In dezelfde krant, van 22 maart 2000, lezen we in het artikel ‘Paus pleit voor onafhankelijke Palestijnse staat’ dat de paus het volgende zegt: “Mijn voorgangers en ik hebben bij herhaling betoogd dat er geen einde aan het trieste conflict in het Heilige Land kan komen zonder garanties voor het recht van alle betrokken volkeren, op basis van de internationale wetten en de desbetreffende resoluties en verklaringen van de Verenigde Naties”. Ziet u dat de Paus niet eens over Jezus Christus praat, wanneer het om vrede gaat? De Bijbel leert ons dat eerst Jezus Christus moet terugkomen alvorens er vrede op aarde kan komen, en dan zal Jezus Christus regeren vanuit het Koninkrijk Israël, vanaf de Troon van David in Jeruzalem (Openb. 19, 20; Luk. 1 : 30 – 33)! Dat leert de Bijbel. Ziet u dat de paus tegen Gods Woord is? Vervolgens zien we in dezelfde krant van dezelfde dag (22 maart 2000) in een ander artikel, ‘Gedrang in het oude Jeruzalem’, hoe de andere christelijke stromingen hier positief op reageren: “Protestantse en joods-messiaanse leiders in Israël reageren overwegend positief op het bezoek van paus Johannes Paulus II aan het Heilige Land.” Verderop in hetzelfde artikel: “Christelijke Arabische leiders beschouwen zijn komst als een versterking van hun zwakke minderheid. (…) Paul Liberman, voorzitter van het Messiaans Actiecomité, voelt zich bemoedigd door verklaringen en gebaren die de paus jegens het Joodse volk heeft gemaakt. (…) Ik kijk er niet met wantrouwen naar,” zegt deze beste man. De Joden zullen inderdaad in de Grote Verdrukking eerst een verdrag met de Antichrist sluiten. Zullen hier ook Messiaanse Joden bij zijn? Een paar alinea’s verder lezen we: “Charles Kopp, de voorzitter van de Verenigde Christelijke Raad in Israël (UCCI), de overkoepelende organisatie van Protestantse en Evangelische denominaties en organisaties, zegt warme gevoelens over het bezoek te hebben. ‘Ik verwacht dat de Heere deze gebeurtenis zal gebruiken’, zegt hij…. (…) Ds. Alex Awad, decaan aan het Bethlehem Bijbel College, zegt dat het bezoek van de paus goed is voor alle Christenen in het Heilige Land, en niet slechts voor de Rooms-katholieken. (…) Het bezoek betekent steun voor de christenen. Zelfs voor de Evangelischen en leden van de Pinksterbeweging. Wij zien naar het bezoek uit. (…) Ook de Lutherse kerk verwelkomt de paus, aldus bisschop Munib Younan van de Evangelische Lutherse Kerk in Jeruzalem.” In het hele artikel wordt welgeteld één persoon genoemd die kritische kanttekeningen maakt, maar alle overige personen, die al die verschillende ‘christelijke’ stromingen vertegenwoordigen, zijn positief tegenover de paus en zijn bezoek. Ziet u, hoe de oecumene, de groei naar Samen-op-Weg, naar de Moeder der hoererijen, de Grote Hoer van Openbaring 17, al vordert?

  

We zien dus duidelijk dat zowel Messiaans gelovigen, als Evangelischen en Pinkstermensen openstaan voor de boodschap van de kerk die de Bijbel aanduidt als de Grote Hoer! De Theologie die door Universiteiten en Bijbelscholen de laatste jaren gebracht is, heeft geleid tot een ‘Christendom’ die de antichrist met open armen zal ontvangen!

 

   

Gericht zijn op de vereniging met ons Hoofd in de lucht

 

Ziet u hoe belangrijk het is dat wij op de hoogte zijn van de indeling die de Heere in Zijn Woord geeft? De Gemeente zal opgenomen worden, waarna de Grote Verdrukking over deze aarde zal gaan. Een valse Messias zal door middel van valse vrede aan de macht komen (Openb. 6 : 2; 1 Thess. 5 : 3), en zich ontpoppen als de antichrist (2 Thess. 2), hij zal alles vervolgen wat op dat moment nog voor de God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus Christus kiest. Een periode van verschrikking zal de aarde treffen (Openb. 5 – 19). Daarna pas komt Jezus Christus terug om Zijn vijand te vernietigen (Openb. 19) en wij zullen met Hem terugkomen en met Hem heersen tijdens het Duizendjarig Vrederijk (Openb. 20)! Ziet u hoe belangrijk het is dat wij Gods Woord bewaren en niets uit de tekst schrappen? Wij moeten de Bijbelse Bijbelstudiemethoden toepassen en niet die van de meeste Bijbelscholen! De Heere legt Zijn Woord Zelf uit, en Hij geeft nog aan ook hoe wij Zijn Woord moeten bestuderen! Wat een genade!


Dan zijn wij niet gericht op de komende Vredevorst, maar op Jezus Christus, Die Zijn Gemeente zal komen halen voordat de Grote Verdrukking losbreekt. Jezus Christus, is niet de Koning van de Gemeente, hij is het Hoofd van de Gemeente. Wij zullen bij die Opname verenigd worden met ons Hoofd en voor eeuwig met Hem zijn!

 

 

[1] ‘The Two Babylons, or the Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and his Wife’, Rev. Alexander Hislop, Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey, 1916, 1959.