Blue Flower

Geest, ziel en lichaam De Bijbel laat zien dat de mens bestaat uit drie ‘delen’. De mens is als het ware ook een ‘drie-eenheid’. De mens bestaat namelijk uit geest, ziel en lichaam. Maar het blijkt meestal toch lastig te zijn om deze drie-eenheid duidelijk te onderkennen. Een lichaam weet men wel te onderscheiden. Maar ziel en geest worden nogal eens met elkaar verbonden als een eenheid, of door elkaar gehaald. Daarom is het goed om eens stil te staan bij die verschillende delen van de mens. Het blijkt namelijk dat ook ziel en geest wel degelijk van elkaar te scheiden zijn (Hebr. 4 : 12). Ook zal blijken dat de zondeval van Genesis 3, de wedergeboorte en de opstanding van invloed zijn op geest, ziel en lichaam.

 

  

Scheppingsorde


De mens is een geschapen wezen, dat kunt u in Genesis lezen. Wanneer we naar de scheppingsorde van de Heere God kijken, dan zien we dat alles in drieën is geschapen. Wanneer we heel globaal naar het universum, het uitspansel, kijken dan hebben we te maken met tijd, ruimte en materie. Wanneer we de tijd gaan verdelen dan krijgen we verleden, heden en toekomst. Ruimte is te verdelen in lengte, breedte en diepte. Een familie bestaat uit man, vrouw en kinderen. De Bijbel is geschreven in Grieks, Aramees en Hebreeuws. Er is een Oud Testament. Er is een Nieuw Testament. Weet u welk deel van de Bijbel mist? Waar is het ontbrekende deel van het Woord van God? Het is in de hemel, want Jezus Christus is het Woord van God! Alles bestaat uit drie!

Commentaar: het is onzin dat, omdat God een Drie-eenheid is, dat dan alles in drieën geschapen zou moeten zijn! Wij mogen de mens in die zin niet vergelijken met God de Drie-eenheid.


Antwoord: God is een Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest (1 Joh. 5 : 7). De Bijbel Zelf laat zien dat de mens óók een drie-eenheid is: geest, ziel en lichaam (1 Thess. 5 : 23). De Bijbel Zelf zegt dat de mens oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen is (Gen. 1 : 27), en dat Gods onzienlijke dingen, Zijn kracht en Goddelijkheid, vanaf de schepping te verklaren zijn uit de schepselen (Rom. 1 : 20). Zoekt u alstublieft de teksten op! Wij zeggen dit niet, Gods Woord zegt het! De vergelijkingen die gemaakt worden, zijn dus wel degelijk toegestaan. En wanneer het gaat om de drie-eenheid zijn de vergelijkingen zéér Bijbels!


De mens is in het begin naar Gods Beeld geschapen


Zo kunnen we in de Bijbel ontdekken dat ook de Heere een Drie-eenheid is. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door de Zoon kennen we de Vader. De Zoon is het lichaam van de Drie-eenheid, de Vader de ziel. En de Geest van de Drie-eenheid is de Heilige Geest.. En dan lezen we in Genesis 1 : 27 dat de mens “naar het beeld van God” geschapen is. In 1 Thessalonicensen 5 : 23 – 24 leren we dan wat een mens precies is: “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” Als we dit vers goed lezen, dan zien we dat de mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. De mens bestaat dus uit drie delen, en heeft een drievoudige natuur. U bent een lichaam, een ziel en een geest. Zo lezen we in Genesis 2 : 7, waar de Heere nader uitlegt hoe Hij de mens geschapen heeft: “En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.” God formeerde de mens uit het stof, daar hebben we het lichaam. De Heere blies de adem des levens in de mens, daar hebben we de geest, en de mens werd een levende ziel. Dan valt er nog veel te zeggen over het bloed, maar daar zullen we nu niet uitgebreid bij stil staan. Wel kunnen we op grond van de Bijbel kort stellen dat door de zondeval er iets mis is gegaan met ons bloed. Het bloed is verontreinigd, wij hebben fout bloed gekregen, waardoor Gods Zoon moest komen om voor ons Zijn zondeloze bloed te vergieten en op die manier de weg tot de Vader voor ons mensen vrij te maken.

  

Ziel, geest en lichaam zijn drie verschillende zaken! Dat er in de Schrift drie verschillende woorden voor gebruikt worden, wil al aangeven dat het om drie verschillende zaken gaat. De meeste mensen weten echter niet wat ze zijn! Zelfs niet als ze de middelbare of hogere school gehad hebben en zelfs vaak niet als ze een Bijbelschool achter de rug hebben. De meeste mensen weten nog wel wat hun lichaam is. Maar weet u wat uw ziel is? Of waar uw ziel is? Of weet u wat uw geest is? Waarschijnlijk niet! En dat komt omdat het ons niet geleerd wordt! Terwijl de Bijbel er wel duidelijke dingen over zegt. Is het niet een treurige zaak om als mens op aarde te komen, te leven en te sterven op deze aarde en nooit te weten wat ie is? David zegt in Psalm 8 : 5: “Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?” David wilde weten wat de mens is. De mens is een lichaam, een ziel en een geest. Maar wat zijn deze delen dan?

 

   

De geest


Allereerst zullen we kijken naar de geest. Vaak denken mensen dat ieder mens een ‘eigen’ geest heeft. Dan zouden er ook enorm veel (soorten) geesten zijn. Wanneer mensen de Bijbel als wetenschapsboek niet het hoogste gezag geven, komen zij op een dood spoor uit. De wetenschaps-bladen over biologie of psychologie spreken er niet over, maar de Bijbel laat zien dat er vier geesten zijn. Twee van die vier geesten vinden we in Prediker 3 : 21, wat zegt: “Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?” De adem of de wind is de geest, zoals we zo nog zullen zien. De Engelse Reformatie-tekst (King James 1611) spreekt hier dan ook letterlijk: “Wie merkt, dat de geest van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de geest der beesten nederwaarts vaart in de aarde?” We zien hier dus de geest der mensen en de geest der dieren. Wanneer we kijken in 1 Korinthe 2 : 11, dan lezen we: “Want wie van de mensen weet, wat van de mens is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, wat van God is, dan de Geest Gods.” Iedereen in deze wereld heeft dus dezelfde geest, namelijk de geest des mensen. Elk dier (!) heeft dus ook dezelfde geest – de geest der beesten. Zo bestaat er de Geest van God – de Heilige Geest (zie bijv. Rom. 8 : 9 en 14). Daarnaast is er nog de geest van de duivel – de onreine geest, de geest van de antichrist (Luk. 9 : 42, 1 Joh. 4 : 3).

 

   

Nog een voorbeeld van tekstcorruptie


De tekst, die we net behandeld hebben, laat zien dat we voor de moderne, zogenaamd ‘Christelijke’ wetenschap moeten oppassen. Al onze nieuwe vertalingen (vanaf 1880 na Chr.) dragen namelijk het stempel van de mens! Als we in de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling, waarvan onlangs de eerste vijf boeken verschenen zijn) deze tekst opzoeken, dan lezen we het volgende: “Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt, neerwaarts naar de aarde.” Weet u nog wat de oude, betrouwbare Statenvertaling zegt: “Wie merkt, dat…” Hier blijkt, dat de Reformatie-tekst (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611) iets vaststelt, maar vervolgens alleen zegt: “Wie merkt dat?” Dus de adem/geest van de mensen gaat naar boven, en de adem/geest van de dieren gaat naar beneden in de aarde. Alleen wij mensen merken daar niets van! Maar dan zien we dat de Nieuwe Bijbelvertaling twijfel en verwarring zaait, en zegt: “Wie zal ooit weten…?”(!) Twijfel en verwarring is niet uit God! Wees gewaarschuwd en gebruik dan ook de betrouwbare Reformatie-tekst! Zo ziet u dat we zelfs voor de moderne, zogenaamd Christelijke wetenschap op onze hoede moeten zijn. De Bijbel Zelf waarschuwt tegen de wetenschap (1 Tim. 6 : 20)!        

Commentaar: Dus jij leert dat er maar één collectieve geest is voor de mensen? Dat is gewoon om te lachen…. 

 

Antwoord: Laten we maar eens kijken naar 1 Johannes 4 : 3, “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.” In deze tekst wordt heel duidelijk over ‘alle geest’ gesproken, dat is meervoud! Echter, toch wordt deze meervoudige aanduiding later weergegeven als: dé geest van de antichrist! Alhoewel de Bijbel spreekt over dé Heilige Geest (één persoon van de Drie-eenheid), spreekt Openbaring toch ook weer over ‘de zeven geesten Gods’ (Openb. 3 : 1, zie Jes. 11 : 2). Ondanks dat de Bijbel dus wel weer onderscheidt maakt, spreekt de Heere toch over dé Heilige Geest. Hoe dit precies in elkaar zit, gaat ons verstand te boven. In ieder geval laat de Bijbel een vierdeling van geesten zien: de geest van God, de geest van de mensen, de geest van de beesten,  en de geest van de duivel. 

 

N.B. Ondanks dat de gelovigen allen de Heilige Geest ontvangen, wanneer zij tot geloof komen, is er toch maar één Heilige Geest.

 

De menselijke geest is dood door de zondeval


De mens heeft dus een menselijke geest in zich, en die geest is als de wind. Johannes 3 : 8 zegt: "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is." Dit vers geeft dus aan dat de Geest gelijk is aan wind. Ziet u dat? "De wind blaast, waarheen hij wil, ... alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is." Ezechiël 37 : 9 en 14 zegt: Ën Hij zeide tot mij: Profeteer tot de geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. ... En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere."U ziet hier dat de Heere God Ezechiël oproept om te profeteren tegen de geest, die van de vier winden moet komen, en in de doden moet blazen. Hoe moet dat geïnterpreteerd worden? Kijk eens naar vers 14: "En Ik zal Mijn Geest in u geven...." Ziet u dat? De geest is dus gelijk aan wind. De Geest geeft in principe ook leven. In Genesis 2 : 7 zagen we dat de mens ook door het ontvangen van de Geest een levende ziel werd. Alleen dit was de Adem, de Geest van God! Maar we weten dat de mens in zonde is gevallen (Gen. 3). De straf op de zonde is de dood. Veelal wordt dan uitgelegd dat het stervensproces van de mens bij de zondeval is werking is gegaan, en dat de mensen, Adam en Eva, naar verloop van tijd lichaamelijk stierven. Maar dat is het ten dele. De mens stierf op het moment van de zondeval namelijk geestelijk! Vandaar dat de Bijbel in het Nieuwe Testament oproept tot de wedergeboorte! Indien de mens nooit wederom geboren is geworden, dan heeft die mens de menselijke geest in zich, maar die geest is dood! Hoe weten we dat? Lees Johannes 3 : 5b - 7 maar: "Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees; en wat uit de Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij moet wederom geboren worden." Wanneer een mens niet gered is, heeft hij een dode geest. Hoe weten we dat deze mens dood is? De Bijbel zegt in Éfeze 2 : 1 namelijk: "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden." Een ongeredde mens is dus dood. Een ongeredde mens heeft een levend lichaam, maar een dode geest. En de ziel? Daar zullen we nu naar kijken.

Commentaar: Ondanks dat het wel in het voorgaande genoemd is, kwam toch het volgende commentaar. Overal waar in de Bijbel de geest als wind besproken wordt, is er sprake van de Geest van God! Dit mag niet zomaar op mensen betrokken worden!


Antwoord: Ondanks dat de menselijke geest door de zondeval voor God dood is, heeft de mens zijn geest oorspronkelijk van God ontvangen! God blies in de mens Adam, en de mens werd een levende ziel. Dat staat in Genesis 2 : 7: “En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde (LICHAAM), en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens (GEEST!); alzo werd de mens tot een levende ziel (ZIEL).” De geest des mensen heeft zijn oorsprong dus bij God, en het is dus niet on-Bijbels om te stellen dat de geest wind (of adem) is!              

 

De ziel


Waar lijkt uw ziel op? Laten we eens kijken naar Lukas 16 : 23 – 24. We zien daar de rijke man in de hel. Weet u wat de passage zegt? “En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn …” Een ziel heeft ogen. “…zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dope, en mijn tong verkoele …” Een ziel heeft vingers, een ziel heeft een tong. Openbaring 6 : 9 zegt: “En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen …” Vers 10 en 11 van deze passage zeggen: “En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven …” Ziet u dat? Er staat: “witte klederen”. Een ziel kan kleren dragen. Ziet u wat hier uit blijkt? De ziel heeft een lichamelijke vorm!

 

   

Geen wedergeboorte in het Oude Testament


Wat gebeurde er toen Adam het verkeerde bloed kreeg? Adam stierf van binnen. Van die dag af had Adam een levend lichaam, en een levende ziel, maar hij had een dode geest. Van die dag af, tot na de dood van Jezus Christus, komt er geen mens in de Bijbel voor die wederom geboren was. Vanaf het moment van HET IS VOLBRACHT door Jezus Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, kan een mens wederom geboren worden. Vanaf dat moment kunnen mensen namelijk door de Geest in Zijn lichaam ingevoegd worden (1 Kor. 12 : 13). Er is geen ‘nieuwe schepping’ in het Oude Testament. Geen één. Abraham werd gered door genade door geloof (en werken), maar niet door de wedergeboorte. David werd gered door genade door geloof (en door werken), maar zonder wedergeboorte. In het Oude Testament, met name onder de Wet, ging het erom dat men deed wat God zei. Men werd behouden door de werken. Een voorbeeld hiervan vinden we in Ex. 35 : 10, 21, 22 en 25. Zie ook Deuteronomium 30 : 2, 8, 16 – 18. Deze teksten laten zien dat onder het Oude Verbond het volk Israël zijn behoudenis moest bewerken. Moeten wij dan niets doen? Ja, wij moeten dat volbrachte Werk van Jezus Christus aannemen, omdat wij met onze werken tekort schieten. Maar in geen enkel geval is er sprake van dat mensen in het Oude Testament wederom geboren werden. Weet u waarom? Adam verloor zijn Beeld. Kijk maar in Genesis 5 : 1 – 3, “Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden. En Adam leefde honderd dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.” Iedere mens na Adam is dus niet geboren naar Gods beeld, maar naar het beeld van Adam. Adam werd geschapen met een levend lichaam, een levende ziel en een levende geest, naar het beeld van God. Zijn zoon werd echter geboren, naar het beeld van Adam na de zondeval, met een levend lichaam, een levende ziel, maar met een dode geest. Je hoort mensen wel eens zeggen: “De mens is gemaakt naar het beeld van God.” Deze uitspraak is echter niet waar, want géén mens (na de zondeval) is gemaakt naar het beeld van God totdat hij wederom geboren is! Wanneer een mens namelijk wederom geboren is, zegt de Bijbel van deze mens dat hij “vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft” (Kol. 3 : 10).            

Commentaar: Werken spelen geen enkele rol bij het behoud van mensen!


Antwoord: Dat is volkomen waar, wanneer het gaat om mensen uit de Gemeente-bedeling, de tijd waarin wij leven. Echter wanneer we naar het Oude Testament kijken of naar de Grote Verdrukking, dan zien we andere dingen. In GEEN ENKEL GEVAL worden alle mensen van alle bedelingen op dezelfde wijze behouden.

 

Abraham’s besnijdenis, een beeld van de geestelijke besnijdenis


Over Abraham staat er geschreven in Romeinen 4 : 3, “Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.” En als teken dat de Heere met Abraham en zijn nageslacht werkte, moest hij zich besnijden! In Genesis 17 : 11 staat: “En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.” Waarom nu juist een besnijdenis, en waarom nu juist de voorhuid, waarom die plaats? We weten dat zonder bloedstorting geen vergeving kan plaatsvinden (Hebr. 9 : 22). Tevens is de plaats de juiste, want het probleem van de mensen zit hem in het zaad! Ons zaad is fout! Laten we eens lezen in 1 Petrus 1 : 23 – 24: “Gij, die wederomgeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras…” Waarom sterven wij, omdat onze ouders sterven/stierven, en omdat hun ouders stierven, etc. Er is iets mis met ons zaad, “want alle vlees is als gras…” Wij hebben een probleem met ons vlees door ons zaad, daarom heeft de Heere in de eerste profetie over de Messias tegen de satan gezegd dat het “zaad van de vrouw” zijn kop zal vermorzelen (Gen. 3 : 15). Jezus Christus is van Goddelijke afkomst en is uit een maagd geboren! Daar kwam geen zaad van de mens aan te pas!

  

In het Oude Testament kon de Heere de mens nog geen wedergeboorte geven, en daarom moest de mens zichzelf besnijden. Indien Abraham wederom geboren was geweest, dan was hij geestelijk besneden geweest;  de reden dat hij zelf het mes moest hanteren, was omdat hij niet geestelijk besneden was. Niemand in het Oude Testament was wederom geboren. Zo diende de besnijdenis met de hand als beeld van de geestelijke besnijdenis in het Nieuwe Testament. Misschien zegt u: “Dat is leuk verzonnen, maar is het ook Bijbels waar?” Laten we naar Kolossensen 2 gaan. Vers 11 en 13 zeggen: “In Wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus. … En Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende.” Wat hebben wij uitgetrokken? De voorhuid of een ander bepaald lichaamsdeel? Nee! Het lichaam der zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus en, zoals vers 12 zegt, door de werking van God!  We zullen daar zo nog enkele teksten van zien.

 

   

Pasen: de Overwinning over de dood


Dan komt Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij werd begraven en Hij lag voor drie dagen en drie nachten in het graf. Op de derde dag kwam Hij terug van de doden. En daar komt dan het eeuwige Leven. Jezus Christus, Die Zelf het eeuwige Leven is, gaat door Golgotha, door het graf en door de Opstanding. Er is daar iets gebeurd. Wat riep de Heere aan het kruis? “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” (Matth. 27 : 46). Er ontstond op Golgotha ‘een breuk’ in het eeuwige leven! Toen Jezus Christus ‘uit het eeuwige leven stapte’ tijdens deze enkele momenten, was Hij in de eeuwige dood! Toen Hij uitriep “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” was Jezus Christus gelijk een mens in de hel! Een mens in de hel zegt: “Mij dorst” (Joh. 19 : 28), zoals we dat de rijke man in Lukas 16 : 24 hebben zien doen. Op Golgotha heeft de Heere Jezus voor ons de eeuwige dood ervaren, maar zonder Zelf schade te lijden, want Hij stond op. Handelingen 2 : 31 zegt dan ook: “Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.” Het eeuwige Leven was dus niet dood in de eeuwige dood! Daarom kon Jezus Christus aan datzelfde kruis uitroepen: “Het is volbracht!” (Joh. 19 : 30). Jezus Christus, het eeuwige Leven, is door de dood, door het graf heengegaan en weer opgestaan. Hij is de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste (Openb. 22 : 13). Hij kwam van het eeuwige leven, Hij ging naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat Hij ook aan ons wil geven is door Golgotha gegaan. “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld.” (Joh. 17 : 24).

 

   

Wat is nu de wedergeboorte?

 

Wat gebeurt er nu wanneer iemand de Heere Jezus in zijn leven aanneemt? De Heilige Geest komt in het leven van die mens (Ef. 1 : 13, net als de besnijdenis in het Oude Testament een verzegeling was, Rom. 4 : 11). En de Heilige Geest neemt een mes mee. “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, …” (Hebr. 4 : 12). De Heilige Geest snijdt vervolgens het vlees van die mens los van zijn ziel! De ziel van die mens is dus niet langer verbonden met zijn vlees. Hoe komen we daar nu weer aan? (Denk ook aan de tekst van Kolossensen 2). Dat weten we vanuit het Oude Testament. Wanneer iemand iets aanraakte, dan raakte zijn ziel dat aan! Kijk maar in Leviticus 7 : 21, waar staat: “En wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinheid van de mens, of het onreine vee, of enig onrein verfoeisel, en van het vlees van het dankoffer, dat van de Heere is, zal gegeten hebben, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden.” (Andere voorbeelden zijn te vinden in Lev. 18 : 29 en Lev. 20 : 6 Statenvertaling!). Of Numeri 5 : 6 geeft het ook duidelijk aan: “Spreek tot de kinderen Israëls: Wanneer een man of een vrouw iets van enige menselijke zonden gedaan zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen de Heere, zo is die ziel schuldig.” Ziet u dat? In het Oude Testament was het dus zo dat wanneer een persoon iets aanraakte, dat ook zijn ziel daardoor aangeraakt werd. Daarom moest hij zich continue reinigen. Daarom was men onder het Oude Verbond ook nooit verzekerd van redding. Maar in deze tijd: Mijn ziel in mij, raakt niets aan. Mijn lichaam echter wel. Hoe komt dat? Omdat mijn ziel losgesneden is van mijn vlees! Dat is de geestelijke besnijdenis waar wij het eerder over hadden. Realiseert u zich de vrijheid die wij hebben als kinderen van God in deze genade-tijd? Onze ziel ondervindt dus geen gevolgen van de fouten van ons vlees! Kunnen we dan er maar op los leven? Nee. Galaten 5 : 13 geeft dat aan: “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees.” In Romeinen 6 : 1 - 2 staat: “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven?” En dit levert dan de strijd in het Christenleven waarvan Paulus onder andere in Romeinen 7 vanaf vers 13 zegt, dat als hij het goede wil doen, het kwade hem nabij is. Wij hebben vaak nog zo’n problemen met dat vlees. Daarom blijft ook vergeving vragen in ons gebed zo essentieel (1 Joh. 1).

Commentaar: dat jullie leren, dat de ziel geen gevolgen van het vlees ondervindt, leidt tot losbandigheid en is een dwaalleer!

  

Antwoord: Wanneer men de voorgaande paragraaf goed gelezen zou hebben, dan wist men dat wij geen losbandigheid leren! Dat de ziel niet beïnvloed wordt door het vlees is zeer Bijbels. De Bijbel leert namelijk dat wij onze werken, met het lichaam verricht, zullen moeten wegdragen voor de Rechterstoel van Christus! Daar kunnen wij loon en kroon ontvangen! Echter we kunnen ook schade lijden, maar wijzelf (onze ziel!) zijn dan behouden (1 Kor. 3 : 15 en context, 2 Kor. 5 : 10). De werken van het lichaam (vlees!) gaan door het vuur, wijzelf niet! Dat is het grote verschil met het oordeel van de Grote Witte Troon in Openbaring 20, waar de ongelovigen uit deze bedeling zelf (hun ziel!) in het vuur worden geworpen! Geen dwaalleer dus, maar gezonde Bijbelse leer, rekening houdend met de bedelingen, de studiemethoden die de Heere ons Zelf in Zijn Woord gegeven heeft!          

Naast het lossnijden van onze ziel doet de Heilige Geest onze geest opnieuw geboren worden! Onze geest gaat opnieuw leven! Beter gezegd wij hebben een nieuwe Geest ontvangen! Dan geldt de belofte van Kolossensen 2 : 9 – 10 ook voor ons: “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt.” Wij zijn dus in Hem!  Wij zijn een deel van Zijn dood, een deel van Zijn begrafenis en een deel van Zijn Opstanding. Praktisch gezien zijn wij dood: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2 : 20).  Voor de Heere God ben ik als mens in het graf, dood en begraven. Bega ik een fout, dan oogst ik wat ik zaai, ik zit met de gevolgen, maar de zonden zijn begaan door een dode! Wij gaan meestal de fout in door ons vooral bezig te houden met het vlees, we graven het stoffelijk overschot weer op! En dat moeten we net niet doen. Ons geestelijke leven is namelijk in Christus, met Hem zijn wij opgestaan. Daarom zegt Éfeze 5 : 14 ook: “Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; Christus zal over u lichten.” Deze tekst is echter niet gericht aan iemand die niet gelooft en dus nog niet gered is. Kijk maar naar de context. Zie bijvoorbeeld vers 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13. Nee, het is een oproep van de Heere om niet met ons overleden en begraven vlees te blijven spelen, maar om een geestelijk leven te leven, door Hem geleid.

 

   

Na de wedergeboorte is ons vlees dood, maar leeft onze geest!


Zo hebben we gezien dat door de zondeval de mens verloren is en een levend lichaam, een levende ziel en een dode geest heeft. Een gelovige, die wedergeboren is, door het aanvaarden van het volbrachte Werk in Jezus Christus, heeft een levende geest, een levende ziel, maar een dood lichaam! U als Christen bent dus een levende dode! Snapt u nu waarom de wereld vaak zo raar naar ons kijkt? Voor de wereld verspreiden wij een doodsgeur! Terwijl we voor God een geur ten leven verspreiden (2 Kor. 2 : 15, 16).

 

   

De ziel van de ongelovige vergaat tot een worm


Maar wat als iemand niet gered is? Dan is die persoon niet in Christus en heeft geen eeuwig leven. Religie of waterdoop doen er dan niet toe. Die voegen een mens niet in het Lichaam van Christus (1 Kor. 12 : 13). Nee, Christus heeft ons opgeroepen: “Gij moet wederom geboren worden.” Anders is die mens nog steeds in het beeld van de eerste Adam. Wat staat er in de Bijbel geschreven? “Die de Zoon heeft, die heeft het leven, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.” (1 Joh. 5 : 12) en “die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh. 3 : 36). Éfeze 2 : 1 (en 3) zegt dan: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, … en wij waren van nature kinderen des toorns.” De positie van iemand die niet gered is, is volgens de Bijbel dus verschrikkelijk, want die mens is zonder God, zonder hoop en verloren. Maar wat gebeurt er met zo iemand als die sterft? We hebben gezien dat er iets mis was met ons zaad. Hoe ziet zaad eruit? Juist, het heeft de vorm van een worm! Wanneer we dan Markus 9 : 44 opzoeken, wordt daar gesproken over mensen die geworpen worden in de hel. En wat staat er dan: “Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.” Het is hun worm! In Openbaring 9 : 2, 7 – 11 lezen we dan wat voor een monsters er in de afgrond leven. Het zijn gedrochten. Het zijn mutaties. De evolutie-theorie beweert dus dat wij van eenvoudige cellen via vissen naar apen de ladder opstijgen tot mensen. Maar ziet u dat de evolutie-theorie uitgevonden is om niets anders te doen dan het Woord van God in diskrediet te brengen? Het Woord van God leert dat wanneer wij de Heere Jezus niet aannemen, niet op Gods reddingsplan ingaan, dat wij degraderen van mens tot worm. De mens verliest dan uiteindelijk zijn vorm, de mens verliest dan voor eeuwig zijn wezen in de pijn van de poel des vuurs. En dan begrijpen we de vraag in Matthéüs 16 : 26: “Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel?” Uw ziel is uw lichamelijke vorm, dat bent u. En wanneer de Bijbel spreekt over verloren gaan, dan betekent het het verliezen van uw ziel!


   

Ongeloof en geloof, dood en leven


Het lichaam van de mens gaat dood, hoe dan ook! Bent u Christen dan is uw vlees nu al dood!

 

De geest van de mensen keert terug tot God, zoals we geziel hebben in Prediker 3 : 21. Er is namelijk maar één geest des mensen, die alle mensen delen. Maar de Geest des mensen is dood en dat bent niet u. Uw geest is niet uw persoonlijkheid. God kan u echter door de wedergeboorte reeds in dit leven een levende Geest geven!

 

U bent uw ziel. Uw ziel bepaalt wie u bent. In uw ziel liggen persoonskenmerken vast. En, indien u het volbrachte werk van Jezus Christus niet aanneemt, is het uw ziel die veloren gaat in de poel des vuurs, waar het vervormt tot een worm, een mutatie. Maar het is uw ziel die behouden wordt wanneer u Jezus Christus wel aanneemt en de Heilige Geest uw ziel bevrijdt van uw zondige vlees en uw geest levend maakt. 

Commentaar: De geest van een mens is persoonlijk!


Antwoord: De Bijbelse definitie van Geest/geest is: het is wind of adem. Dat mag uit de voorgaande studie duidelijk zijn. Geest, wind of adem hebben geen persoonskenmerken. De persoonskenmerken worden juist aan de ziel toegeschreven. Dat mag onder andere blijken uit Lukas 16 : 19 – 31.         

 

Het Opstandingslichaam


Dan komen we terug bij de uitgangstekst: “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” (1 Thess. 5 : 23 – 24). De Heere is Getrouw, Hij doet wat in Zijn Woord staat. Wanneer mensen tegen Hem kiezen zijn de gevolgen voor henzelf. Wanneer wij voor Hem kiezen, dan mag u voor eeuwig met Hem zijn. Dan bent u verzekerd van uw toekomst! Dan mogen we gelijk uitzien naar Zijn toekomst, om voor eeuwig met Hem verenigd te zijn (1 Thess. 4/1 Thess. 1 : 10). We zullen dan in een punt van de tijd veranderd worden zegt 1 Korinthe 15 : 52. Dan leeft onze ziel, dan leeft onze geest, en dan hebben we een opstandingslichaam! Dan hebben we opnieuw een levend, maar dan ook een zondeloos lichaam!  

Commentaar: Het onderscheid wat jullie maken tussen ziel, geest en lichaam, gaat veel te ver! Geest en ziel zijn in de Bijbel bijna niet uit elkaar te houden!


Antwoord: 1 Thessalonicensen 5 : 23 benoemt geest, ziel en lichaam wel degelijk als aparte delen! Hebreeën 4 : 12 en Kolossensen 2 : 11 maken duidelijk dat lichaam, ziel en geest te scheiden zijn, en dat zij gescheiden worden door het Woord van God, het zwaard des Geestes. God zegt het, wie zijn wij om dat tegen te spreken? Wanneer u deze teksten wilt vergeestelijken, veranderen, of gewoon niet wilt aannemen, dan gebruikt u een Boek waar u niet in gelooft!

  

Bron: een vrije bewerking van het boekje 'Body, Soul and Spirit', van dr. Peter S. Ruckman, Bible Believers Bookstore, Pensacola, USA, 1986, 1997.