Woordstudies: gevaarlijk spel!
Staat er in 2 Thess. 2 : 3 nu "afval" of "Opname"?Inleiding

In de studie "De man Gods en een oud profeet", naar aanleiding van 1 Kon. 13, heeft u kunnen lezen dat de man Gods, die een Boodschap van God aan de koning had gebracht, dat goed had gedaan. Hij had geluisterd naar de Heere, en precies gedaan wat hem bevolen was. Echter totdat... hij een oud profeet tegenkwam, die zei dat een engel van de Heere hem verteld had dat de man Gods met hem terug moest. Iets wat de Heere hem duidelijk verboden had. Doordat deze oud profeet zich als profeet voorstelde, en zei dat een engel tot hem gesproken had, luisterde de man Gods klakkeloos en ging mee terug. Het gevolg was dat de man Gods een leeuw op zijn weg tegenkwam die hem doodde.

Gods Woord is vast en onveranderlijk. De man Gods had kunnen weten dat de oud profeet loog, omdat hij iets vroeg wat tegen Gods opdracht inging. De duivel wordt in de Bijbel vergeleken met een leeuw, die rond gaat, “zoekende wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petr. 5 : 8). Hij trekt al vanaf het begin (Gen. 3 : 1) Gods Woord in twijfel. Wanneer wij ons Gods Woord laten ontnemen, staan wij bloot aan indoctrinatie van de vijand. Wanneer wij Gods Woord loslaten en niet serieus nemen, dan kunnen wij niet staande blijven, maar zullen we vallen voor de verleiding van de vijand. Dat wil niet zeggen dat een gelovige zijn behoud kwijt is, maar de vijand krijgt wel macht over de gelovige.

Aan de hand van de HSV hebben we in de hiervoor genoemde studie bekeken hoe mensen Gods Woord afhandig gemaakt wordt. Ook in deze studie willen we een voorbeeld bekijken, om te zien hoe belangrijk het is om Gods Woord te bewaren.


Woordstudies...

In andere studies hebben we reeds gezien dat we de Bijbel niet moeten bestuderen door de zogenaamde woordstudies. We hebben gezien dat de “Alverzoening” onder andere leert dat mensen niet voor altijd verloren gaan wanneer zij de Heere Jezus niet hebben aangenomen. Dat beweert deze “stroming” onder andere aan de hand van het Griekse woordje “aioon”, dat “tijdperk” zou betekenen. En daarmee zou het woord, dat wij kennen als “eeuwig” niet de betekenis hebben van altijddurend... Echter Gods Woord laat op verschillende plaatsen, door middel van de context, zien dat eeuwig “zonder einde” is (Luk. 1 : 33; Jes. 9 : 6; Openb. 20 : 10). De juiste Schriftuitleg vinden we door Schrift met Schrift te vergelijken.

Zo hebben we ook stilgestaan bij het onderwerp “hel of dodenrijk”. Men zegt veelal dat het woordje hel vaak ten onrechte in de Statenvertaling staat. De Heere Jezus zou dan ook niet in de hel geweest zijn tussen Zijn sterven en Zijn opstanding. Iets wat volgens Hand. 2 in de Statenvertaling wel het geval is. Men gelooft niet dat het Griekse woordje “hades” voor “hel” staat, ondanks dat Schrift met Schrift vergelijken leert, dat iemand in “hades” “in de pijn” is, en “smarten” lijdt “in deze vlam” (Luk. 16 : 23, 24). Men verwerpt de Schrift, en accepteert op diverse plaatsen Griekse filosofie en gedachtenspinsels gebaseerd op woordstudies. Ook in dit geval geldt dat de juiste Schriftuitleg gevonden wordt door Schrift met Schrift te vergelijken.

Zo ontving ik laatst een mail met een vraag over 2 Thess. 2 : 3. In Gods Woord staat daar geschreven: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”.  De vraagsteller had een artikel gelezen waarin beweerd wordt dat het Griekse "apostasia", wat in de KJV 1611 en de Statenvertaling vertaald is met "afval", beter vertaald kan worden met "vertrek" of "Opname". En het mag duidelijk zijn dat wanneer men dan Grieks citeert, dat dat zeer geloofwaardig overkomt. Mensen zijn dan geneigd om de aangeboden variant lezing te accepteren. Er is echter een groot gevaar. Het gevolg van het feit dat men deze woordstudies verheft boven het Schrift met Schrift vergelijken, is dat de mens zelf gaat bepalen wat er in Gods Woord staat...

Wanneer u de studie over 2 Thess. 2 : 3 op internet opzoekt [1], en leest, dan raakt u (misschien) onder de indruk. Men heeft het over het Grieks, de woorden in de grondbetekenis, en over de letterlijke betekenis. Wat valt daar nog tegen in te brengen...? Toch is dit artikel een hoop gebakken lucht, en het resulteert erin dat mensen Gods Woord vervangen door een theorie!


Pas de Bijbel nooit aan om een leer te bewijzen!

Laten we eens kijken. Dat “apostasia” “vertrek” betekent i.p.v. “afval” is dan ook onzin. Dit is ooit uitgevonden om de Opname te bewijzen [2], omdat het woord Opname niet zo letterlijk in de Bijbel voorkomt. Echter wij moeten niet, omdat we overtuigd zijn van een leer, bewijzen gaan zoeken, en daardoor de Schrift aanpassen! De Opname blijkt ook zo wel uit de Schrift, lees 1 Thess. 4 maar. Overigens daar staan in 1 Thess. 4 : 17 weldegelijk de woordjes “opgenomen worden” (“caught up”) wat in het Grieks overigens “harpazo” is. Dat is toch echt wel wat anders dan “apostasia”. Overigens het woord “vetrek” komt in het Grieks ook voor: “aphixis” (Hand. 20 : 29) en het werkwoord voor “vertrekken” is in het Grieks: “cho’rizo”. Ook die woorden lijken in geen velden of wegen op “apostasia”. Om dan toch maar even met wat Grieks aan te komen.


Geeft men wel geldige bewijzen?

Nu naar het bewuste artikel. In het artikel wordt onder andere de Septuaginta als bewijsstuk opgevoerd. Echter de Septuaginta is een Egyptische vervalsing van Gods Woord. Maar goed, er wordt aangegeven dat het woord "apostasia" daarin wordt gebruikt om aan te geven dat de Joden van God weggingen om andere goden aan te bidden. Nu kan men de nadruk leggen op “weggingen”, maar m.i. wordt hier gewoon “afval van het geloof” beschreven. Ook wordt het voorbeeld van buiten-Bijbelse literatuur aangehaald waar “apostasia” een “politieke revolte” betekent. Een politieke revolte is een afval van het heersende politiek systeem... En het enige Bijbelse bewijs, Hand. 21 : 21, waar ook het Griekse woord "apostasia" voorkomt(!), wordt in het artikel min of meer van de tafel geveegd. Daar staat namelijk: “En hen is aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen (Gr.: "apostasia"), zeggende: dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijze der wet wandelen”. Daar wordt “afvallen” nota bene toegelicht, namelijk dat Mozes (de Wet, de Waarheid van het OT) de rug wordt toegekeerd. Precies wat wij onder afval van het geloof verstaan.

Vervolgens worden er allerlei Bijbelgedeelten geciteerd. 2 Thess. 2 wordt vergeleken met 1 Thess. 4 en 5, en omdat in 1 Thess. 4 de Opname genoemd staat, moet 2 Thess. 2 wel over de Opname gaan! Dat is zo een beetje de redenatie. Maar dit is echt een gezochte verklaring. Waarom zou Paulus niet gewoon een nieuw woord kunnen introduceren? Daar komt bij dat de context van 2 Thess. 2 gaat over de antichrist die verleid met valse tekenen en wonderen, en over het feit dat de mensen die de waarheid verworpen hebben, van God een kracht der dwaling krijgen zodat zij de leugen geloven (2 Thess. 2 : 9 – 12). Dat komt toch aardig in de buurt bij “afval van het geloof”. Men baseert alles op het Griekse “he”, wat zou wijzen op een bijzondere “apostasia”. Paulus heeft er eerder over gesproken, want in 2 Thess. 2 : 5 staat geschreven: “Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?”. En men komt dan aan met de eerste brief (1 Thess.)... Maar dat hij er eerder over gesproken heeft, wil echter niet zeggen dat hij er ook eerder over geschreven moet hebben. Paulus is immers bij de Thessalonicensen geweest. Men gaat er echter bij voorbaat al vanuit dat het “vetrek” moet zijn, en ja, daar heeft Paulus eerder over geschreven... Maar de tekst (2 Thess. 2 : 5) zegt: “...dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb”. Ondanks dat Paulus in 1 Thess. 4 niet schrijft over de afval van het geloof, kan hij er bij zijn bezoek bij de Thessalonicensen weldegelijk over gesproken hebben.


De dag des Heeren en de dag van Christus

Ook in het Nederlands wordt de uitleg van "apostasia" als "Opname" wel gehanteerd [3]. In deze uitleg stuurt men aan op de betekenis van vertrek als Opname. We zien dat onder andere aan de toevoegingen die men tussenhaakjes bij de Bijbeltekst zet. Zo lezen we bij 2 Thess. 2 : 2 het volgende:

“dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus [de verdrukkingstijd] al aangebroken zou zijn [en geen vereniging met Hem]” [4].

De dag des Heeren verwijst in het Oude Testament naar het Duizenjarig Vrederijk, maar zeer zeker ook naar de Verdrukking die daar aan vooraf gaat (zie bijv. Joël 1 : 15, 2 : 1). Echter, de dag van Christus verwijst veeleer naar de Opname van de Gemeente en de Rechterstoel van Christus, waarvoor alleen de gelovigen uit de Gemeentebedeling zullen verschijnen. In 1 Kor. 1 : 7, 8 lezen we bijvoorbeeld: “Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onbestraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus”. Voor de Gemeente is dat de Opname. En in 2 Kor. 1 : 14 lezen we: “Gelijk gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus”. Dit gaat dus over de beloning die Paulus ontvangt voor de Rechterstoel van Christus, omdat mensen door zijn getuigenis zijn gaan geloven.

En dan lezen we dat men in 2 Thess. 2 : 3 het volgende toevoegt:

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval [he apostasia: “het vertrek” van de Kerk] gekomen is en de mens van de wettelossheid, de zoon van het verderf [de Antichrist] geopenbaard is” [5].

Men legt de nadruk bij alle zinsdelen op de Opname, behalve bij het deel dat volgens de Bijbel betrekking heeft op de Opname. En vervolgens vult men vast in: “het vertrek van de Kerk”, en vervolgens trekt men uit het vooringevulde de volgende conclusie:

“In bovenstaande verzen vertelt Paulus hen “dit kan niet gebeuren”, want TWEE dingen moeten gebeuren vóór de “dag des Heren” of zevenjarige verdrukking: 1e “DE opname eerst [he apostasia proton], en 2e “de openbaring van mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf”. Dus geloof ik dat Paulus aan de Thessalonicensen bewijst dat zij zich niet in de verdrukking van de dag des Heren bevinden, zoals iemand hen had geschreven, want de zevenjarige verdrukking kan niet beginnen tenzij eerst de “opname” van de Kerk gebeurt...” [6].

In de eerste plaats is de dag van Christus wat anders dan de dag des Heeren, zoals we reeds zagen. Tevens levert men hier een bewijs vanuit eigen ingevoegde stukken. Want inderdaad bewijst Paulus dat de Thessalonicensen zich niet in de Grote Verdrukking bevinden, maar dan wel alsvolgt:

“Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus [de Opname, de Rechterstoel van Christus] aanstaande was. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die [de dag van Christus, de Opname, de Rechterstoel van Christus] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs” (2 Thess. 2 : 2, 3).

In dit gedeelte worden niet twee voorwaarden gegeven voordat de Grote Verdrukking kan beginnen, maar twee voorwaarden voordat de Opname kan plaatsvinden. En dan kan de afval dus nooit verwijzen naar een vetrek van de Gemeente. Anders zou er staan dat de Opname niet kan plaatsvinden, voordat de Opname geweest is. Dat is natuurlijk grote onzin. En dan betekent het dat “afval” heel gewoon “afval van het geloof” betekent. De Opname kan niet plaatsvinden voordat de afval van het geloof heeft plaatsgevonden, en de mens der zonde zich geopenbaard heeft. Dat zegt Gods Woord, Schrift met Schrift vergelijkend.


Afval gedurende de kerkgeschiedenis

Er zijn in de kerkgeschiedenis inderdaad meerdere perioden van afval van het geloof geweest, zoals in de aangehaalde studies beweerd wordt. Dat klopt. Dat vinden we ook in de profetische weergave van de kerkgeschiedenis in Openbaring 2 en 3. Echter er is maar één periode die Laodicea genoemd wordt, die de eindtijd kenmerkt! En die afval van de eindtijd is dus erger dan de Roomse Middeleeuwen! Toen was er Rome die de Bijbelgetrouwen vervolgde. Nu zijn het de zogenaamde "Bijbelgertrouwen" die meedoen met Rome en de vertalingen van Rome gebruiken! De mensen die zich echt aan Gods Woord willen vasthouden zijn relatief maar een klein groepje geworden. Ook in die zin kan "het bijzondere" slaan op de afval van het geloof! Het is DE afval, de afval van de eindtijd, en niet één van die andere.

 

Pas op dat u niet uw eigen "bijbel" gaat schrijven

 

Zo hebben we opnieuw een bewijs dat die woordstudies mensen vaak op het verkeerde been zetten. Mensen voelen zich erdoor gesterkt omdat ze vaak aansluiten bij de leer die men verkondigt. Maar men sleutelt wel aan Gods Woord... Soms met verstrekkende gevolgen. Men sleutelt aan Gods Woord. Men schrapt het Woord Zelf, en vervangt het door menselijk gefilosofeer. En daarmee heeft men “de leeuw”, de duivel een opening gegeven. Wij moeten de Schrift niet aanpassen, om onze leer te bewijzen. Gods Woord spreekt over de Opname, daar hebben we niet nog eens extra tekstbewijzen voor nodig. In ieder geval geen teksten die wij aangepast hebben. Gods Woord spreekt óók over DE afval van het geloof in de eindtijd. Alleen door Schrift met Schrift te vergelijken kunnen wij Gods Woord begrijpen.

Hoe goed iemand ook lijkt te schrijven of te spreken, wees op uw hoede wanneer men met spelletjes als woordstudies uit de grondtalen begint. Want wie zich begeeft in de wereld van woordstudies, speelt een gevaarlijk spel.... Voor u het weet bent u uw eigen “bijbel” aan het schrijven. En dat terwijl Gods Woord zegt: “Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging” (2 Petr. 1 : 20).

 

 

Zie ook de vervolgstudie: "Is het nu "liefde" of "liefde"? (Of: Woordstudies: gevaarlijk spel - deel 2".

 

 

[1] 'Food for hungry Christians, What does "except there come a falling away first" in 2 Thess. 2 : 3 mean?' Bob Jones, Bron: http://www.biblefood.com/apostasia.html.
[2] 'The Ruckman Reference Bible', BB Bookstore, Pensacola, FL, USA, 2009, blz. 1577.
[3] 'Apostasia in 2 Thessalonicenzen: Afval of Opname?', door Bob Jones, vertaling (licht bewerkt) door M. Verhoeven. Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/apostasia.pdf.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Idem.