Blue Flower

De blijde Boodschap van de Bijbel

 

 

Allereerst hieronder een film: "Jezus Christus: het Licht der wereld". Een film die de Bijbelse geschiedenis laat zien van de Schepping tot de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde. Zie waarom de Heere Jezus Christus naar de aarde kwam:

 

 

 

 

‘Het Evangelie’

 

Het woord ‘Evangelie’ betekent ‘het goede nieuws’ of ‘de blijde boodschap’. Deze ‘blijde boodschap’ houdt in dat Jezus Christus stierf voor zondaars en hun zonden in Zijn Eigen lichaam aan het kruis droeg, begraven is en is opgestaan uit de doden (1 Kor. 15 : 1 – 5; 1 Petr. 2 : 24). Dat is ‘het Evangelie’. Simon Petrus zegt in Handelingen 15 : 11 dat zowel Joden als heidenen behouden worden door GENADE plus niets! Het eeuwige leven is “een genadegift” (Rom. 6 : 23), een cadeau van God aan u! Het is een cadeau, ‘goede werken’ hebben niets van doen met uw redding (Tit. 3 : 5, Rom. 4 : 5 en Ef. 2 : 8 – 9). Uit genade … door het geloof.

 

 

Hoe wordt iemand dan behouden?

 

God had alles goed geschapen (Gen. 1). Maar de mens had wel een vrije wil. Na de schepping kwam er een moment dat de mens niet naar God wilde luisteren, maar hij luisterde naar de vijand van God, de slang, de duivel. De mens viel voor de verleiding om “te worden als God” (Gen. 3 : 5). Dit wordt wel de zondeval genoemd. Wanneer de mens van de boom der kennis des goeds en des kwaads zou eten, zou de mens sterven. Dat had God gezegd (Gen. 2 : 17). Dit hield niet alleen in dat de mens uiteindelijk lichamelijk zou sterven, nee, op het moment van de zondeval stierf de mens geestelijk! Dit weten we onder andere omdat het Nieuwe Testament de mens oproept om wederom geboren te worden, met andere woorden: de mens moet opnieuw geboren worden, alleen dan geestelijk (Joh. 3 : 6). Maar hoe wordt die mens dan geestelijk geboren? De Bijbel laat zien dat wij allemaal in de zonde van Adam zullen sterven. Wij zijn immers allemaal afstammelingen van hem en bezitten die zondige natuur die tegen God opstaat (Rom. 5 : 12 – 21).

 

Zijn alle mensen dan zondig? Ja! Gods Woord zegt het. En we zien het om ons heen. Vaak wordt over vooruitgang gesproken, maar sinds de zondeval is er eigenlijk alleen maar achteruitgang. Ondanks alle zogenaamde technische vooruitgang is er nog steeds oorlog, ziekte en dood. We zien, dat de zondige natuur aanwezig is, reeds bij kleine kinderen. Al heel jong vinden ze het schitterend om iets te doen waarvan papa en mama hebben gezegd dat het niet mag. Ondanks dat het ze niet geleerd wordt, komt als vanzelf een fase waarin het woordje 'nee' erg populair wordt, wanneer papa en mama iets van ze vragen. Onze natuur is in opstand tegen ouderlijk gezag. En zo zijn mensen van nature in opstand tegen God.

 

De Bijbel laat zien dat het loon van de zonde de dood is (Rom. 6 : 23). Daarvoor is Jezus Christus, Gods Zoon, naar deze wereld gekomen. Omdat Hij zonder zonde was, kon Hij onze zonden op Zich nemen. En dat heeft Hij gedaan aan het kruis op Golgotha! Daar heeft Christus Zijn bloed voor ons vergoten. Wanneer u, door het horen van het Woord, tot de conclusie komt dat u zonder God niet kan, omdat u in de ogen van God een zondaar bent, en u het volbrachte werk van Jezus aanneemt, dat u daarop vertrouwt, dan geeft God u het eeuwige leven (Joh. 3 : 16).

 

Ga eenvoudig in gebed tot God in de Naam van de Heere Jezus. Vertel Hem dat u erachter bent gekomen, dat u een zondaar bent, dat u zondig bent, en belijdt uw zonden en vraag of de Heere in uw leven wil komen en u in uw leven wil gaan leiden. Wanneer u zo tot geloof komt, ontvangt u de Heilige Geest, en wordt u daardoor een nieuw schepsel: u bent dan wederom geboren (2 Kor. 5 : 17; Ef. 1 : 13, 4 : 30)!

 

Dat is het Evangelie van de genade Gods.

 

 

Voor eeuwig verzekerd

 

De geredde zondaar is voor eeuwig verzekerd in Christus en heeft het eeuwige leven reeds nu verkregen. Het is zijn bezit (1 Joh. 5 : 10 – 13, 20). De gelovige is een deel geworden van de Gemeente, het Lichaam van de Heere Jezus (Ef. 1 : 22 – 23). Het Lichaam van de Heere Jezus bestaat uit alle gelovigen, die de Heere Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Indien men het behoud zou kunnen verliezen, zou er een deel van Christus’ lichaam weg zijn (1 Kor. 12). Tevens zouden de beloften van God een leugen zijn (Rom. 8 : 29, 8 : 38 – 39). Geen enkele wederom geboren zondaar kan ooit weer ‘ONGEBOREN’ worden, op dezelfde wijze als een mens wordt geboren uit vergankelijk zaad (1 Petr. 1 : 24, naar het vlees uit Adam), en de zoon of dochter is van zijn of haar vader en moeder tot aan de dood. Wanneer een zondaar wederom geboren wordt uit onvergankelijk zaad (1 Petr. 1 : 23, naar de Geest uit het Woord van God), kan deze zijn geboorte niet ongedaan maken (Filip. 1 : 6).

 

De wederom geboren gelovige is voor eeuwig verzekerd van zijn behoud!

 

 

Verkondiging van de blijde boodschap

 

Dit betekent dat elk kind van God één hoofddoel in het leven heeft: het verspreiden van de blijde boodschap, dat Jezus Christus in de wereld kwam om zondaren te redden. Hij stierf voor de goddelozen en nam hun zonden weg (Rom. 5 : 6, Joh. 1 : 29), zodat zij verzoend werden met God (2 Kor. 5 : 18 – 21). Hij heeft het werk volbracht, en geeft nu het eeuwige leven als een gift aan een ieder die het wil aannemen (Rom. 5 : 16, 6 : 23, Openb. 22 : 17). Dit is de ware boodschap van het Evangelie.

 

Indien een mens (of een engel) u vertelt dat het goede nieuws inhoudt dat de ‘Wereldvrede komt’ of dat ‘We allemaal vredig kunnen samenleven’ of dat ‘Het koninkrijk komt’ of dat ‘We de ziekten hebben overwonnen’ of dat u ‘U moet bekeren, moet belijden, gedoopt moet worden, in tongen moet spreken, bij een kerk moet horen, moet bidden, de tienden braaf moet afdragen, en een leider moet gehoorzamen opdat u in de hemel zou kunnen komen’, dan zegt God van deze persoon: “Die zij vervloekt” (Gal. 1 : 8 – 12). Dit zeggen niet wij, dit staat in de Bijbel! Ziet u hoe belangrijk het is dat wij geen eigen uitleg van de Bijbel volgen, geen eigen evangelie maken, maar gewoon volgen wat er geschreven staat in Gods Woord. Wie eigen regeltjes over het Woord van God stelt boven het Woord van God Zelf, die is vervloekt. Dat zegt God!

 

Het ‘Goede Nieuws’ is dat u het eeuwige leven kunt bezitten, nu op dit moment, en dat u dat kunt verkrijgen voor niets (Rom. 6 : 23; Ef. 2 : 8, 9). God wil het u geven als een genadegift, een cadeau. Een cadeau moet u alleen wel willen aannemen, u kunt het ook verwerpen, alleen dan verwerpt u in dit geval wel het eeuwige leven! Alles wat u moet doen, om dat cadeau aan te nemen, is niet meer vertrouwen op uw eigen rechtvaardigheid, die wij geen van allen bezitten (Rom. 3 : 12), maar vertrouwen op Zijn Rechtvaardigheid. Gods Rechtvaardigheid is de Heere Jezus Christus (Rom. 10 : 1 – 4, 9 – 13). Dit is het ‘Evangelie der genade Gods’. Er is geen ander Evangelie voor deze tijd, voordat de Grote Verdrukking begint. “Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Joh. 5 : 12).

 

 

Verschillende soorten evangelie

 

Maar er zijn mensen die zeggen: In een andere cultuur kan er toch op een andere manier tegen God aangekeken worden? Het feit doet zich voor dat in andere culuren en religies de mens God moet bereiken door middel van goede werken of door een bepaalde levenswijze. Maar de Bijbel laat zien dat de mens God niet uit zichzelf kan bereiken! De mens is namelijk zondig! Daarvoor is de Heere Jezus naar de aarde gekomen. Hij kan de zonde vergeven! En daarom zegt de Bijbel ook dat Jezus Christus zei: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij" (Joh. 14 : 6). De Bijbel laat heel duidelijk het verschil zien tussen God en de afgoden! Tussen licht en duisternis!

 

Maar zo zijn er ook diverse stromingen binnen het Christendom die zeggen: U moet lid zijn van een kerk (de 'onze' natuurlijk!) om behouden te zijn, of: U moet goede werken doen om behouden te zijn, of: ...

Merk op hoe blij de heidenen in Handelingen waren (Hand. 15 : 10, 31) om het goede nieuws te ontvangen. Zij hadden namelijk twee dingen gehoord: Eén, Een zondaar moet iets doen om behouden te worden (Hand. 15 : 1). En twee, Een zondaar moet iets doen om behouden te blijven (Hand. 15 : 5). Geen van deze valse leringen blijkt echter waar te zijn. Leest u de context in Hand. 15 maar. Een zondaar kan geen enkel werk doen om behouden te worden, en hij kan ook niet behouden blijven door werken te doen. Een tot geloof gekomen zondaar doet ‘goede werken’ omdat hij behouden is, en dat is heel wat anders (Tit. 2 : 7, 14; 3 : 5, 8, 14). In deze Gemeente-tijd wordt elke zondaar gered “uit genade … door het geloof” (Ef. 2 : 8), en blijft behouden door de genade van God. Dit wordt, zoals reeds genoemd, het ‘Evangelie der genade Gods’ genoemd (Hand. 20 : 24). Dat is het Evangelie IN ONZE TIJD! Het is niet wat Petrus predikte in Handelingen 2 en niet wat de Heere Jezus predikte in de ‘Bergrede’.

 

Heel bewust zeggen we: "Dat is het Evangelie IN ONZE TIJD". Waarom staat daar ‘in onze tijd’? Dat heeft te maken met het feit dat de Bijbel laat zien dat er meerdere soorten Evangelie zijn. Tevens laat de Bijbel zien dat de Heere God in verschillende tijden op verschillende manieren met de mens omgaat (bedelingen)! De indeling die de Heere geeft, heet een indeling in verschillende bedelingen (zie ‘Bijbelstudiemethoden’). In de bedeling (zeg voor het gemak: de tijd) waarin wij leven – de bedeling van de Gemeente (ook wel Genade-tijd genoemd) – zegt Paulus dat het Evangelie, dat gebracht wordt, ‘HET EVANGELIE’ is (Gal. 1 : 8 – 12). Tevens staat er, dat wanneer “een engel uit de hemel” of “iemand” een “ander evangelie” verkondigt, dat deze vervloekt is.

 

In Openbaring 14 : 6 – 7 komen we echter een engel tegen die wel “een ander evangelie” verkondigt. Deze engel wordt echter niet vervloekt. Hoe kan dat? Dit laat zien dat het absoluut noodzakelijk is om het Woord der waarheid recht te leren snijden, om het recht te verdelen (2 Tim. 2 : 15, de uitlegmethode van de Schrift, die de Heere Zelf geeft)! De periode in Openbaring 14 is niet het Gemeente-tijdperk, de Genade-tijd waarin wij leven. Indien dat wel zo zou zijn, zou de Bijbel Zichzelf tegenspreken, dan had Paulus gelogen! Om Gods Woord niet in bochten te wringen, en het daardoor niet eigenhandig te laten liegen, zal er hier sprake zijn van twee verschillende soorten ‘evangeliën’, in twee verschillende bedelingen of tijdsperioden. Om een ander voorbeeld te noemen: er bestaat tevens een “Evangelie van het Koninkrijk” (Luk. 8 : 1). In Openb. 14 hebben we te maken met het “eeuwige Evangelie” en dit wordt verkondigd ten tijde van de Grote Verdrukking (de oordeelsperiode die volgt na de Gemeente-bedeling, nu nog toekomst). In Gal. 1 : 8 – 12 hebben we te maken met het Evangelie voor de Genade-tijd, het Evangelie voor de bedeling van de Gemeente. Dit Evangelie wordt ook wel “Evangelie der genade Gods” genoemd (Hand. 20 : 24). De apostel Paulus noemde het ook wel ‘mijn Evangelie’ (Rom. 2 : 16), omdat het aan hem geopenbaard was (Gal. 1 : 11 – 12), en niet aan Petrus, Jakobus en Johannes (Gal. 2 : 1 – 9).

 

Wanneer met het Evangelie der genade Gods in deze tijd loslaat, en bijvoorbeeld in deze tijd het Koninkrijks-Evangelie gaat volgen, komt men totaal verkeerd uit! Men belandt dan op allerlei dwaalwegen. Laat u door diverse kerken, groeperingen en theologen geen last opleggen! Waar het om gaat, is dat u Jezus Christus als Verlosser aanneemt. Gods Woord laat zien wat God wil zeggen. Alle andere regeltjes en wetjes, die we niet in Gods Woord vinden, of die men in Gods Woord vindt door alles uit het verband te halen of Gods Woord te vergeestelijken (niet letterlijk nemen), daar heeft u geen boodschap aan!

 

Wanneer u Jezus Christus heeft aangenomen, wanneer u vertrouwt op Zijn volbrachte Werk, dan heeft u het eeuwige leven!

 

 

Zie ook de artikelen: