Tekenen der tijden: Het herstelde Romeinse Rijk 

 

 

Inleiding

 

Wanneer we naar de tekenen der tijden kijken, dan weten we dat de komst van de Heere Jezus, in de lucht om zijn Gemeente Thuis te halen, niet al te lang meer op zich zal laten wachten. We leven in de eindtijd, vlak voor de Opname van de Gemeente. In deze studie willen we verder stilstaan bij de tekenen der tijden. We willen dit doen aan de hand van onder andere de volgende Schriftgedeelten: Daniël 2 : 31 – 45; Daniël 7 : 3 – 9, 11, 13 – 14, 19a, 23 – 28. Het onderwerp betreft het (herstelde) Romeinse Rijk.

 

   

Koningen en koninkrijken

 

Nebukadnézar had gedroomd over een beeld (Daniël 2), en de verschillende delen van dat beeld worden door Daniël verklaard als zijnde Koninkrijken. Maar Nebukadnézar zelf wordt met het gouden hoofd vergeleken in Daniël 2 : 38. Dan staat er in vers 39: “En na u zal een ander koninkrijk opstaan…”. Hier vinden we een eerste aanwijzing dat we zowel over koningen als koninkrijken mogen spreken. In Daniël 7 worden deze rijken echter voorgesteld door dieren. In Daniël 7 : 23 lezen we: “Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat onderscheiden zal zijn van al die rijken, en zal de ganse aarde opeten, en het zal haar vertreden, en het zal ze verbrijzelen”. Hier spreekt de Bijbel dus over koninkrijken, maar in Daniël 7 : 17 staat geschreven: “Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen”. Met andere woorden de dieren in de profetieën zijn ten eerste koningen, en ten tweede koninkrijken! Wat ook helemaal niet verwonderlijk is. Want, om een voorbeeld te nemen, koningin Beatrix vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden.

 

   

De verschillende rijken

 

 

In Daniël 2 vinden we de beschrijving van het beeld uit Nebukadnezars droom. In die droom zien we dat het gouden hoofd staat voor Nebukadnezar en zijn Babylonische rijk (Dan. 2 : 38). Vervolgens zien we dat er na hem een andere koning met een ander koninkrijk zal opstaan. Nu, de pre-millennialisten (mensen die geloven dat Jezus Christus nog moet terugkeren om Zijn letterlijke Duizendjarig Vrederijk op te richten) zijn het er allemaal over eens dat de rijken alsvolgt hun vervulling hebben gehad: De borst en de armen van zilver: Medo-Perzische rijk. Buik en dijen van koper: Griekse rijk onder Alexander de Grote en de benen van ijzer: Rome (Keizerrijk/Vaticaanstad/Grieks Orthodox). Tien tenen van leem en ijzer: Antichristelijk rijk (Verenigde Naties/Europa). U ziet hier overigens hoe deze profetie het pre-millenialisme bevestigt: dat eerst Jezus Christus moet terug komen, wil er een Vrederijk op aarde ontstaan. De steen, die zonder handen afgehouwen wordt, is Jezus Christus die de heidense heerschappij omver werpt en Zijn Koninkrijk opricht! Nu zij er mensen die zeggen: O, maar dat is bij Zijn eerste komst vervuld! Het feit doet zich voor dat Rome na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus nog steeds aan de macht was, en heeft doorgeregeerd. En in Daniël 2 : 34 – 35 hebben we toch heel duidelijk gelezen dat er een eind komt aan de heerschappij van de heidenen, ook wel de tijden der heidenen (Luk. 21 : 24) genoemd: “Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor hen gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde”. Met andere woorden deze profetie is nog niet vervuld. Jezus Christus komt nog om Zijn Rijk op te richten. Tevens zien we dat er gesproken wordt over “een steen zonder handen afgehouwen”. De mens brengt dat Koninkrijk niet teweeg, en de mens kan het Koninkrijk ook niet bouwen. Eerst moet Jezus Christus terugkomen en dan pas zal het Vrederijk gesticht worden, door Hem Zelf!

 

   

Degeneratie

 

Overigens, ook in dit beeld laat de Heere zien dat de wereld niet evolueert naar steeds iets beters, maar dat de wereld degenereert. Alles gaat niet beetje bij beetje vooruit, maar gaat achteruit, en in de eindtijd weten we dat alles achteruit vliegt. De tijden der heidenen beginnen met goud, vervolgens komt zilver, daarna koper, daarna ijzer en daarna ijzer vermengd met leem. Goud is het meest waard en komt eerst, daarna neemt de waarde van het metaal alleen maar af. Wel zien we dat de hardheid toeneemt. Alhoewel het laatste rijk verdeeld zal zijn, wordt de hardheid van het laatste rijk gekemerkt door ijzer (Dan. 2 : 41). Het antichristelijk rijk zal het hardste van allen zijn (ijzer), alles wat het merkteken van het beest (Openb. 13 : 16 – 18) niet zal aannemen zal sterven.

 

   

De vier dieren uit Daniël 7

 

Meestal, en dan komt er een verschil met de meeste pre-millennialisten, plaatst men de vier dieren van Daniël 7 naast de delen van het beeld. En dan zegt men: eerst komt het gouden hoofd, dus het eerste beest, de leeuw, is gelijk aan Babel. Echter het eerste dier, de leeuw, kan nooit het Babel van Nebukadnezar zijn! In Daniël 7 : 17 lezen we namelijk: “Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen”. Op het moment dat Daniël deze profetie ontvangt, is Belsazar koning (Dan. 7 : 1). En we hebben net gelezen dat die vier dieren koningen zijn, die opstaan zullen, met andere woorden, het zullen koningen zijn na Belsazar. Belsazar is de laatste koning van Babel. Daarom kan de leeuw in Daniël 7 nooit staan voor Babel. In Daniël 5 : 29 – 30 kunt u lezen hoe Belsazar vermoord wordt. Degenen die de macht overnemen zijn van het Medo-Perzische rijk. De leeuw van Dan. 7 staat dus voor de koning van het Medo-Perzische rijk! Vervolgens komt dan:  

·        de beer van Dan. 7 : 5 overeen met het Griekse rijk, 

·        het luipaard van Dan. 7 : 6 komt overeen met Rome, 

·        en het schrikkelijke en gruwelijke beest met de tien hoornen van Dan. 7 : 7 komt overeen met het antichristelijke rijk van de tien tenen uit het beeld.  

 

Maar dan is er een gat tussen de eerste komst van Christus (Rome aan de macht) en de tweede komst van Christus. Zegt de Bijbel niets over de koninkrijken in de wereld tijdens de Gemeente-bedeling, de tijd waarin wij leven? Het zou goed kunnen zijn dat Daniël 7 ons die informatie wel geeft. Net zo goed als we in Openbaring 2 en 3 een type vinden van de toestand in de kerk in de Gemeente-bedeling, zo vinden we in Daniël 7 hoogstwaarschijnlijk een type van de koninkrijken in de wereld tijdens de Gemeente-bedeling: Engeland, Rusland, Verenigde Staten en het antichristelijk Rijk. We zullen hier nu niet verder op in gaan.

 

   

Ijzer en leem: hard maar toch broos

 

De twee benen van ijzer in het beeld van Daniël 2 stellen dus het Romeinse Rijk voor. Het Romeinse Rijk dat verdeeld is geweest in een Oostelijk en een Westelijk Rijk. De tien tenen hebben iets van de benen, namelijk het ijzer. Het antichristelijk Rijk moet dus iets van het Oude Romeinse Rijk hebben. Het ijzer staat voor de hardheid van het Romeinse Rijk. In Dan. 2 : 40 staat geschreven: “En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken”. Het Romeinse Rijk heeft zich zeer ver uitgestrekt. De Romeinse methoden zijn denk ik bij iedereen wel bekend. We hoeven alleen maar te denken aan de vervolgingen die de eerste Christenen binnen het Romeinse Rijk ondergingen. Het antichristelijk Rijk zal van die hardheid hebben. In Openb. 13 : 7 staat over het beest, de antichrist, het volgende geschreven: “En het werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en het werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk”. Maar ook bevat het antichristelijk rijk modderig leem. In Dan. 2 : 41 en 42 lezen we: “En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van de hardheid van het ijzer in zijn, waarom gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; En de tenen van de voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, zoals ijzer zich met leem niet vermengt”. Het zal dus een broos koninkrijk zijn.

 

   

Het Romeinse Rijk herleeft in de eindtijd

 

Er is nog een profetie in Dan. 9 : 26 wat de identiteit van het antichristelijk rijk vaststelt. In dat vers staat geschreven: “En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn; en een volk van de vorst, dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vast besloten verwoestingen”. Het gedeelte “en een volk van de vorst, dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven” staat in de King James als volgt: “and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary”, zonder komma’s! Wat duidelijk maakt dat het om een volk gaat dat Jeruzalem en de tempel zal verwoesten, een volk van een koning die nog komen gaat! Die vorst, de antichrist, zal heersen in de zeventigste jaarweek van de Grote Verdrukking (Dan. 9 : 27): “En hij zal velen het verbond versterken, één week; en op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste”. In 70 na Chr. werd Jeruzalem en de Tempel door Rome verwoest. Het Romeinse Rijk is ten onder gegaan. Rome heeft door de Rooms-katholieke Kerk verder geheerst, maar er was geen sprake meer van een rijk! Maar het volk van Rome zal dus een nieuwe koning leveren. Het Romeinse Rijk zal in de eindtijd moeten herleven. De antichrist, de vorst van het laatste aardse rijk, zal een Romein zijn uit het herstelde Romeinse Rijk! En die antichrist zal een zevenjarig verbond aangaan met het volk Israël.


       

Europa en de Mediterrane Unie

 

Velen hebben de afgelopen jaren gewezen naar Europa als het herstelde Romeinse Rijk. Maar als we de kaart van Europa naast de kaart van het Romeinse Rijk leggen, dan klopt er iets niet. Weliswaar is de eenwording van Europa een stap in de richting. We zien de macht van de Paus steeds verder toenemen in Europa. Europa leeft onder de blauwe Roomse vlag, geïnspireerd door Mariaverschijningen. Ook hangt Europa enigszins als los zand aan elkaar, wat duidt op het leem uit het beeld van Daniël. Lange tijd is dit als de vervulling door velen aangenomen. Echter de tijd gaat verder, en wat schetst onze verbazing: Op zondag 13 juli 2008 wordt onder leiding van President Sarkozy de Mediterrane Unie uitgeroepen. (Filmpje: Nos Journaal 13 juli 2008[1]).

  

Bij zijn aantreden in 2007 heeft hij dit idee geopperd. In het nieuws was er vrij weinig tot niets van te horen, tot deze bewuste zondag: de Mediterrane Unie was een feit. Wanneer we de landen van de Mediterrane Unie vergelijken met de grenzen van het Oude Romeinse Rijk, dan zien we heus wel enkele verschillen, echter het mag duidelijk zijn dat het herstelde Romeinse Rijk dichterbij is met de Mediterrane Unie dan met Europa alleen. Zie onderstaande kaartjes. 

 

 

Het oude Romeinse Rijk in zijn grootste omvang (Bron: zie Wikipedia, onder 'Romeinse Rijk')

 

 

De Mediterrane Unie (Bron: zie Wikipedia, onder ‘Unie voor het Middellandse Zeegbied’).

 

 

In 2007 stelde Sarkozy reeds in zijn overwinningsrede als President:

  

“Ik wil een oproep lanceren naar alle Mediterrane volkeren, om hen te zeggen dat het in het Middellandse Zeegebied is dat alles zich beslist, en dat we de haat moeten overstijgen om plaats te maken voor een grote droom van vrede en beschaving. Ik wil hen zeggen dat de tijd is gekomen om samen een Mediterrane Unie op te richten die de verbinding zal zijn tussen Europa en Afrika.” [2]

  

Op grond van wat Gods Woord over de eindtijd zegt, kunnen we stellen dat deze gebeurtenis daar precies binnen valt. Ik denk dat we in de nabije toekomst nog meer zullen horen van deze Mediterrane Unie. Er is zelfs al gezinspeeld op een snelle vrede tussen Israël en de Palestijnen.

 

   

Is Sarkozy de antichrist?

 

Dan volgt de vraag: Is Sarkozy soms de antichrist? Wanneer we de Bijbel lezen, dan weten we dat Israël in de Grote Verdrukking weer een centrale rol speelt. De Gemeente wordt in een punt des tijds opgenomen, wat heel iets anders is dan de machtige wederkomst van Jezus Christus op aarde. De Gemeente is weg voor de Grote Verdrukking! Echter dat wil niet zeggen dat we er helemaal niets van meekrijgen. In 2 Thess. 2 : 3 staat: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die [= de dag van Christus, zie vers 2] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. De dag van Christus, Zijn Duizendjarig Rijk, want duizend jaar is bij God een dag, begint voor de Gemeente met de Opname! Want de dag van Christus begint volgens 2 Thess. 2 : 1 met onze “toevergadering tot Hem”! Als voor die tijd de mens der zonde, de zoon des verderfs geopenbaard moet zijn, moet dus voor de Opname duidelijk zijn wie de antichrist is! Zou President Sarkozy het kunnen zijn?

  

De antichrist moet onder andere een Jood zijn. In Ezech. 21 : 25 – 27 vinden we daar het volgende over geschreven: “En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; Alzo zegt de Heere Heere: Doe die hoed weg, en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen die, die nederig is, en vernederen die, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij komt, die daartoe recht heeft, en die Ik dat geven zal”. President Sarkozy is Jood! Zijn moeder was van Joods afkomst. Daarnaast draait bij Sarkozy alles om Sarkozy! Het is een enorme gedreven man, die mensen bedreigde om zijn doel te bereiken, die rechters schoffeerde, die ervoor zorgde dat een hoofdredacteur op straat stond na publicatie van privé-foto’s etc, etc. Sinds zijn verkiezingscampagne blijkt Sarkozy anders naar buiten te treden. Hij is een charme-offensief begonnen[3]. Dit blijkt ook uit zijn inspanningen om mensen als Ingrid Betancourt vrij te krijgen. Hierbij kreeg de maagd Maria ook de eer door Ingrid Betancourt. Ook Sarkozy is Rooms-katholiek! Sarkozy’s gedrevenheid is er nog steeds. Bij zijn aantreden kondigde hij een Mediterrane Unie aan. Politiek is normaal gesproken een lange weg, maar binnen een jaar had hij het gerealiseerd. Een uitspraak van Sarkozy:

  

“Het is niet dat ik zelf de behoefte voel om president te worden, ik móet president worden” [4].

  

Maakt dat Sarkozy de antichrist? We weten het niet. De tijd zal het leren, voor zover wij de tijd van de Heere nog krijgen. Het vredesverdrag met Israël voor zeven jaar is er nog niet (Dan. 9 : 27). Er is zelfs een Bijbeltekst die laat zien dat hij het misschien NIET zal zijn. Het betreft Dan. 7 : 20, waar staat: “En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam, en waarvoor drie afgevallen waren, namelijk die hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen”. Het aanzien van de antichrist zal groter zijn dan dat van zijn metgezellen. Sarkozy is echter een kleine man. Tenzij dit aanzien betrekking heeft op zijn overkomen of invloed. Het betreft immers altijd nog “de kleine hoorn” (Dan. 7 : 8).

 

   

Tien koningen

 

Dit brengt ons meteen bij Daniëls profetie over de eindtijd aan de hand van de dieren. Het vierde dier had tien hoornen. En Dan. 7 : 24 laat zien dat die hoornen koningen zijn: “Wat nu de tien hoornen betreft: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander na hen opstaan;…”. “Die ander na hen” is de kleine hoorn van Dan. 7 : 8. Het betreft de antichrist die “zal woorden spreken tegen de Allerhoogste” (Dan. 7 : 25). Dat is exact overeenkomstig het Nieuwe Testament, wat over de antichrist in 2 Thess. 2 : 4 het volgende zegt: “Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is”. Het antichristelijk rijk zal zich over de hele aarde uitspreiden, het zal alles vertreden en verbrijzelen (Dan. 7 : 23). Wat we dus zien, is dat de tien tenen van ijzer en leem uit het antichristelijk rijk van Daniël 2 tien koningen zijn. Daar begint dat rijk mee! Tien koningen, waaruit nog een koning voortkomt, die dan de antichrist zal zijn. In Openb. 17 komen we dat ook tegen. Het beest heeft tien hoornen (Openb. 17 : 7): “En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest” (Openb. 17 : 12). We zien hier op het eerste gezicht een verschil met Daniël. Daniël zegt dat eerst de tien koningen er zijn, en dat dan de kleine hoorn, de antichrist, komt. In Openbaring staat dat de koningen nog geen macht hebben, maar hun macht tegelijk met het beest ontvangen. Ik ben er van overtuigt dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, maar hier heb ik nu geen oplossing voor. Feit is, dat als de tien koningen er zijn, de antichrist er ook zal zijn! Waarschijnlijk zullen de tien koningen er al eerder zijn, maar zullen ze pas macht ontvangen tesamen met de antichrist.

 

   

De antichrist brengt eerst (schijn)vrede

 

Dan naar de actualiteit. We hebben gezien dat het Romeinse Rijk zich aan het herstellen is. Maar er zijn absoluut geen tien koningen! Dan zal het antichristelijk rijk nog wel ver weg zijn! Ik geloof dat dat niet het geval is. Waarom niet? Wil er een rijk ontstaan met tien koningen dat de hele wereld in zijn macht heeft, dan moet er iets catastrofaals gebeuren, waardoor de mensheid een nieuwe wereld-indeling accepteert. En het is een feit dat de Bijbel de komst van de antichrist beschrijft als iemand die komt op een wit paard, en die overwint (Openb. 6 : 1). We hebben gelezen in Dan. 9 : 27 dat de antichrist een vredesverbond met Israël zal sluiten, wat de start zal zijn van de 7 jarige Grote Verdrukking. Dat verbond zal hij overigens zelf verbreken. En in 1 Thess. 5 : 3 lezen we: “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede; en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvluchten”. De antichrist zal dus eerst een soort van (schijn)vrede brengen. Daarbij wordt hij geholpen door bovennatuurlijke wonderen. Hij zal dodelijk gewond raken. In Openb. 13 : 3 staat: “En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest”. In Zach. 11 : 17 lezen we: “Wee de nietige herder, de verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden”.

 

   

Wereldregering en de Vrijmetselarij

 

Als we het goed lezen dan zal er eerst een soort van chaos moeten ontstaan, waarin de antichrist orde gaat brengen. Daarbij wordt hij ondersteund door wonderen. En die chaos is onderweg! In 1776 richtte Adam Weishaupt de orde van Illuminaten op. Zijn doel was reeds een wereldregering! Deze Adam Weishaupt was Vrijmetselaar[5]. De Vrijmetselarij is een religie die Lucifer dient. Alice Bailey, de oprichtster van de moderne New Age beweging schrijft in één van haar boeken:

  

“De Vrijmetselarij is de weg van de redding”[6].

  

En in haar boek ‘A World Problem’ (Een Wereldprobleem) schrijft ze:

  

“Een nieuwe wereld religie is op weg om de aarde te vormen. Het is het ritueel van de Vrijmetselarij, de rol van de zonne-engel”.

  

Later vertelde ze dat de ‘zonne-engel’ de engel des lichts is, die de Bijbel Lucifer noemt[7].

  

Albert Pike, een grote man uit de Vrijmetselarij, schreef:

  

“De religie van de Vrijmetselarij moet door ieder van de geïnitieerden in de hoogste graad gehandhaafd worden in de hoogste vorm van zuiverheid van de Luciferische leer. Lucifer is god… Zuiver filosofische religie is het geloof dat Lucifer de god van het licht is en de god van het goede”[8].

 

   

Een Nieuwe Wereld Orde: Orde uit Chaos 

 

We weten dat de satan, de god van deze wereld, zoals de Bijbel hem noemt (2 Kor. 4 : 4), ernaar streeft om boven God te staan. Dat was zijn fout in het begin (Jes. 14 : 13, 14), maar ook wanneer hij als antichrist op aarde is, zal hij zich laten aanbidden als God (2 Thess. 2 : 4). De satan wil wereldheerschappij. Het is dan ook niet voor niets dat we in de kringen van de Vrijmetselarij het streven naar “Een Nieuwe Wereld Orde” tegenkomen! Wanneer de Vrijmetselaars de hoogste orde bereiken dan ontvangen zij een zogenaamd ‘juweel’, wat zij met trots dragen. In dit juweel bevindt zich de Latijnse zin: “Ordo Ab Chao”, wat “Orde uit Chaos” betekent[9]. Men streeft dus naar een nieuwe wereld orde die men vanuit chaos wil laten ontstaan. De oud-president Bush riep ooit op tot de nieuwe wereld orde. En de laatste tijd horen we steeds vaker wereldleiders om de nieuwe wereldorde roepen! Paus Johannes Paulus II heeft de volgende uitspraak gedaan:

  “Bij het einde van deze eeuw (A.D. 2000), leven we onder de eerste Eén wereld Regering die ooit onder de naties bestaan heeft… een regering met absolute autoriteit om te beslissen over de basiswaarden van de mensheid om te overleven”[10].  

Symbool (de Nieuwe Wereld Orde) van de Vrijmetselarij, reeds te vinden op het dollarbiljet.       Het juweel met “Orde uit Chaos” van de Vrijmetselarij (Bron: ‘Circle of Intrigue’, zie voetnoot 9).

 

Maar ook de huidige Paus, Benedictus de XVI, heeft zich hierover al uitgelaten. Tijdens zijn kersttoespraak zei hij het volgende, sprekend over het ‘Christuskind’:  

 

“Een verenigde mensheid zal in staat zijn om de vele problemen van de huidige tijd het hoofd te bieden. Van terrorisme tot armoede, waarin vele miljoenen menselijke wezens verkeren, van bewapening tot ziektes en de vernieling van het milieu, dat de toekomst van onze planeet bedreigt (…) Vrees niet. Vertrouw op hem! De leven-gevende kracht van zijn licht is een aansporing om een nieuwe wereld orde te bouwen gebaseerd op ethische en economische relaties”[11].

   

Maar de Heere Jezus Christus gaat niet samen met de nieuwe wereld orde, zoals we gezien hebben. De Paus dient een andere christus: de satan, de god van deze wereld, de engel des lichts, Lucifer!

 

   

“Federation of Earth”

 

Deze nieuwe wereldorde wordt al heel lang voorbereid. Zoals we al eerder zagen: vanaf 1776 is er al een beweging die daarmee bezig is. In 1968 werd de Club van Rome opgericht. De Club van Rome toonde aan dat de ontwikkeling van de mensheid niet zo door kon gaan. Deze Club, waar overigens onze koningin zitting in heeft, stelde reeds in de jaren 70 voor de aarde te verdelen in tien regio’s! Dat is exact wat in de profetieën geschreven staat. Ondertussen zijn er allerlei organisaties die een wereldregering nastreven. In het boek ‘The World’s Last Dictator’ van Dwight L. Kinman, is te lezen dat men er zelfs al een naam voor heeft: “Federation Earth”[12] (Federation Earth). Bij het zoeken op internet onder Federation Earth ben ik geschrokken. De hele nieuwe wereldorde is compleet voorbereid met grondwet en al: CFE, Constitution for the Federation of Earth (Grondwet voor de Federatie Aarde).

  

Zo bestaat er een organisatie “Democratic World Federalists”[13]. Deze organisatie streeft naar een maatschappij zonder oorlog en zonder misdaden tegen de mensenrechten. Dit vereist, zo schrijft men, een wereldregering met machten die in staat zijn om de vrede te handhaven. Men doet, volgens de site, onder andere aan het informeren van het publiek om de boodschap uit te leggen van de beweging naar een wereldregering. Het logo van de organisatie is veelzeggend.

  

Zo bestaat er de “World Constitution and Parliament Association”[14] (Wereld Grondwet en Parlement Genootschap). Zij zijn verantwoordelijk voor het logistiek regelen van een aantal Wereld Afgevaardigden Vergaderingen voor het schrijven van een Grondwet voor de “Federation of Earth”. Tevens hebben zij zich ten doel gesteld dat deze grondwet door tenminste 25 nationale regeringen onderschreven wordt. De Secretaris Generaal van deze organisatie is Glen Martin[15].

  

Ook de “Constitution for the Federation of Earth” is op internet te vinden[16]. Deze grondwet stelt onder andere in Artikel 2:

  

“De Federatie van de Aarde” zal georganiseerd worden als een universele federatie, die alle volken en alle mensen omvat, daarbij in betrokken zijn alle oceanen, zeeën en landen van de aarde, inclusief alle niet zelf-besturende gebieden, tesamen met de omringende atmosfeer.”

  

In het manifest vinden we een gedeelte dat afsluit met de volgende zin:

  

“…De uiteindelijke betekenis van de geschiedenis als één wereld onder God, Allah, Brahman, de heilige kosmos, zijn heilige Aarde of deze wereld orde”[17].

  

Tevens vinden we in dit artikel twee dat de Wereld Regering administratieve en electorale eenheden zal kennen. Men heeft het over twintig regio’s, die op hun beurt weer verdeeld moeten worden in op z’n minst vijf magna regionen. De Bijbel laat zien dat dit er tien zullen worden. Maar het gaat er nu even om dat er plannen klaar liggen om de wereld op te delen in regio’s!

  

Roger Kotila schrijft over Federation Earth:

  

“De Federatie van de Aarde strategie is veel meer dan een poging om een werkende en groeiende democratische wereld federatie te bouwen. Voor WCPA-leden, is de CFE (de Grondwet) het hart en de ziel van een nieuwe visie voor onze wereld, waar idealisme de verwachte nieuwe standaard is. De Aarde Federatie symboliseert een nieuwe geest voor alle burgers, en in het bijzonder voor de vrede, voor het milieu en voor de mensenrechtenbeweging. De principes van de Aarde Federatie omsluiten wereldpatriotisme als de hoogste vorm van patriotisme; eenheid in verscheidenheid, goede regering; openheid; geen geheimzinnigheid; en authentieke democratie”[18].

 

   

Houd moed!

 

We zien dat er veel is voorbereid, en dat mensen worden voorbereid! Daarbij komt dat onze leiders geloven in het duivelse plan van “Ordo Ab Chao” (Orde uit Chaos). Ook de President van Iran gelooft in de komst van een messias (van de Islam). En ook hij zegt dat er eerst chaos nodig is om van daaruit in een rechtvaardige nieuwe wereld te komen. (Zie Film Iraanse President[19]). In september 2007 heeft hij het volgende in een toespraak bij de VN gezegd:

  

“O machtige god, ik bid u om de komst van uw verlosser te bespoedigen, de beloofde, het perfecte en zuivere menselijke wezen, degene die deze wereld zal vullen met gerechtigheid en vrede”[20].

  

Zo zien we dat ook de fundamentalistische Iraanse President de komst van de antichrist en zijn komende Nieuwe Wereld Orde uit chaos predikt! Als we dan zien wat er momenteel in de wereld gebeurt: van voedselcrisis tot energiecrisis tot financiële crisis, dan lijkt het erop dat onze machthebbers erop aansturen dat de Nieuwe Wereld Orde binnen niet al te lange tijd zal moeten beginnen.

  

De huidige ontwikkelingen, de tekenen der tijden, bevestigen eens temeer dat de Heere Jezus Zijn Gemeente spoedig komt halen. En daar mogen wij naar uitzien!

 

 

 

 

[1] http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-395127/

[2] Wikipedia, zie onder ‘Mediterrane Unie’.

[3]Kleine vechtersbaas bereikt zijn doel’, Frank Renout in De Morgen, 06-05-2007.

[4]Kleine vechtersbaas bereikt zijn doel’, Frank Renout in De Morgen, 06-05-2007.

[5]The World’s Last Dictator’, Dwight L. Kinman, Whitaker House, Spingdale, USA, 1995, blz. 15.

[6] Idem, blz. 198.

[7] Idem.

[8] Idem, blz. 169.

[9]Circle of Intrigue’, Texe Marrs, Living Truth Publishers, Texas, USA, 1996, blz. 95.

[10]The World’s Last Dictator’, Dwight L. Kinman, Whitaker House, Spingdale, USA, 1995, blz. 14.

[11]Pope Benedict calls for a new world order’, Reuters, Vatican City, 25-12-2005.

[12]The World’s Last Dictator’, Dwight L. Kinman, Whitaker House, Spingdale, USA, 1995, blz. 201.

[13] http://www.dwfed.org/

[14] http://www.wcpa.biz/

[15] http://www.runet.edu/~gmartin/index.html

[16] http://www.runet.edu/~gmartin/CEF.pdf

[17] http://www.runet.edu/~gmartin/Century%2021.htm

[18] http://www.dwfed.org/pp_CFE.htm

[19] http://www.worthynews.com/news/cbn-com-CBNnews-411301-aspx/

[20] Waiting for Islam’s Messiah’, George Thomas, CBNnews.com, 17 juli 2008.