De eerste aankondiging van de HSV in 2000 

 

 

Het Nederlands Dagblad van 18-05-2000 kopte: ‘Statenvertaling krijgt nieuw jasje’. (Bron: www.oneway.nl) Verder stond onder andere het volgende in het artikel te lezen: ‘Er komt een revisie van de Statenvertaling uit 1637. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft besloten daarvoor een commissie te benoemen. (…) Dr. M. J. Paul die op een predikantenvergadering van de Gereformeerde Bond in januari 1998 wees op het feit dat veel jongeren de Statenvertaling niet meer begrijpen, is gematigd positief. (…) Tegelijk kan de Statenvertaling niet meer voor de opgroeiende generatie, aldus Paul.’ In een ander artikel – ‘Geref. Bond maakt eigen vertaling’ – in dezelfde krant van dezelfde datum (Bron: www.nd.nl), staat onder andere: ‘(…) Peels is evenals Paul supervisor van de NBV en was ook lid van de commissie die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond adviseerde. (…) Dr. Paul heeft zelf ooit gezegd dat er honderden fouten in de Statenvertaling staan. Bijvoorbeeld in het boek Job, daar wisten de vertalers in de zeventiende eeuw nauwelijks raad mee.’  

 

U ziet dat het uitgangspunt voor een nieuwe Statenvertaling luidt, dat er honderden fouten in de huidige Statenvertaling zitten. Wanneer men het boek Job grondig zou bestuderen, en alle andere Bijbelboeken, dan zou men erachter komen dat er helemaal geen honderden fouten in de Statenvertaling staan. De Reformatie-tekst (de Engelse King James 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637) zijn het Geïnspireerde Woord van God. Hoe komt het dat men zegt dat er dan honderden fouten in staan? Is het u niet opgevallen dat deze dr. Paul, die de Gereformeerde Bond geadviseerd heeft, zelf tevens supervisor is van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), waar ondertussen de eerste twaalf ‘bijbel’boeken van op de markt zijn verschenen (‘Werk in uitvoering 1 en 2’), en dat in 2004 totaal afgerond moet zijn? U ziet dat mensen die aan de nieuwe vertalingen werken nu een nieuwe Statenvertaling willen! Het zijn dezelfde mensen! Waar halen zij hun ‘kennis’ vandaan dat er fouten staan in de Statenvertaling (en de Engelse King James 1611)? Juist uit Alexandrië, waar filosofie met Gods Woord vermengd is! Op deze wijze probeert de Alexandrijnse cultus, waar de meesten zich tegenwoordig vrijwillig achter geschaard hebben (de moderne Farizeeën), nu ook invloed te krijgen op de inhoud van de Statenvertaling. Langzamerhand probeert de zogenaamde ‘Christelijke’ wetenschap het Geïnspireerde Woord van God onbereikbaar te maken voor de mensen! Dat is er gaande in deze tijd! Een gevaarlijke zaak, waarvan we op grond van de Bijbel weten dat het wel moet gebeuren. Eerst moet immers de tijd van de afval gekomen zijn, alvorens de dag van Christus (voor de Gemeente is dat de Opname! 2 Thess. 2 : 3) kan aanbreken!

  

Maar het argument dan, dat jongeren de Statenvertaling niet meer kunnen begrijpen? De Bijbel leert dat de Heilige Geest in iemands leven komt, wanneer iemand tot geloof komt, wanneer iemand wederom geboren wordt (Ef. 1 : 13, 1 Kor. 12 : 13). De Bijbel leert dat het de Heilige Geest is, Die gelovigen (!) Gods Woord doet begrijpen (Joh. 14 : 26, 16 : 13; 1 Kor. 2 : 10 – 14). Wanneer men de mensen tegenwoordig steeds minder onderwijst dat men wederom geboren moet worden, wanneer mensen steeds verder afdwalen van de Bijbelse waarheid, onder andere door tradities en kerkelijke leren, hoe kan men dan nog verwachten dat men licht krijgt op de Bijbel, het Woord van God? Er is geen vertaalcommissie nodig die de Bijbel uitlegt, maar de Heilige Geest is nodig! Daarom is wedergeboorte een Bijbelse vereiste om de Schrift uit te kunnen leggen. Wanneer we kijken naar alle voorbeelden op de pagina met ‘Tekstvergelijkingen’, dan weten we dat de argumenten ‘de Bijbel begrijpelijker maken voor de mensen’ of ‘de Bijbel dichter bij de mensen brengen’ slechts wetenschappelijke smoesjes zijn! Het is een dekmantel waaronder men opereert, misschien niet bewust, maar het gebeurt wel. Een dekmantel om van het Geïnspireerde Woord van God af te komen. Moeilijke passages worden over het algemeen niet beter verwoord, maar weggelaten! De nieuwe vertalingen van na 1880 na Chr. zijn geen Bijbels, maar het zijn vervalsingen van Roomse afkomst!

  

‘De Statenvertaling krijgt een nieuw jasje’ is dus letterlijk onzin. Men gaat geen nieuwe kaft ontwerpen, maar men gaat de Schrift, die afkomstig is uit het Bijbelse Antiochíë aanpassen, misschien niet direct op alle plaatsen in de tekst aan de vervalste handschriften van Alexandrië, maar wel aan de valse leer van Alexandrië! Dan komen we bij hetzelfde als de Engelse variant, de ‘New King James Version’, uit (de nieuwe Engelse ‘Statenvertaling’): Ook in Amerika is namelijk een nieuwe ‘Statenvertaling’; maar ook al beroept men zich op de Textus Receptus van Antiochíë, vele teksten lezen in die vertaling nu hetzelfde als in de vele nieuwe vertalingen[1]. Onder een dekmantel van betrouwbaarheid wordt Gods Woord aangetast.

  

De nieuwe Statenvertaling zal gepresenteerd worden als een Statenvertaling, het zal echter géén echte Statenvertaling zijn! Wij mogen gewaarschuwd zijn!

 


[1] Uit: “Final Authority, A Christian’s Guide to the King James Bible”, William P. Grady, Ph. D., Grady Publications, 1993, blz. 299 – 316.