De HSV is geen Statenvertaling!

 

 

 

De Herziene Statenvertaling. Waarom?

 

Bij de verschijning van de NBV in 2004 hebben we uitgebreid stilgestaan. Wanneer u het reclame-materiaal voor die nieuwe vertaling, of de inleidingen in de NBV zelf leest, staat er nergens geschreven dat de Bijbel “het Woord van God” is. Wel vinden we dat de Bijbel een ‘geloofsdocument’ is, en een ‘heilig boek’ voor Joden en Christenen. We hebben gezien dat het getuigenis, dat de Bijbel het ZEER VASTE Woord van God is, is weggevallen uit de vertaling zelf (2 Petr. 1 : 19).

 

 

Ondertussen is de Stichting Herziening Statenvertaling vanaf juni 2002 tot en met december 2010 bezig geweest met, zoals men het zelf noemt, herzien van de Statenvertaling: de Herziening van de Statenvertaling (HSV). Waarom heeft men de Statenvertaling herzien? In het ‘Ten geleide’ van de eerste Deeluitgave [1] staat geschreven over een tweede verstaanskloof:

 

 

“Die zit in de ontwikkeling van de taal. Een taal die leeft, is voortdurend in beweging. En de kloof die ontstond tussen het huidige taalgebruik en dat van de Statenvertaling werd steeds groter. Het gevolg daarvan zien we om ons heen: vervreemding van de Statenvertaling”.

 

 

Hier wordt dus heel duidelijk aangegeven dat de Statenvertaling dusdanig ouderwets is geworden, dat mensen het niet meer kunnen of willen lezen. De alom gehoorde klacht luidt: “De Statenvertaling is te moeilijk. Zeker de jeugd kan er niets meer mee!”. En daarom is het hoofdbestuur van de Gerefomeerde Bond “er alles aan gelegen de Statenvertaling voor onze en de komende generaties te bewaren [2]”. Waarom spreekt men over de tweede verstaanskloof? Omdat men ook een eerste verstaanskloof noemt, namelijk:

 

 

“We verstaan de woorden van God niet zonder het licht van de Heilige Geest. Ze zijn ons vreemd [3]”.

 

 

En dat maakt dan direct het verschil met de totstandkoming van bijvoorbeeld de NBV. De opdrachtgevers van de HSV geloven in “het Woord van God”. Dit blijkt dan ook uit de verantwoording die het bestuur van de Stichting HSV geeft. Zij stellen:

 

 

“Op het omslag staat bewust afgedrukt: Bijbel. Dat betekent niet anders dan de vaste overtuiging dat wij geen mensenwoorden maar woorden van God Zelf voor ons hebben. Woorden die ons geschonken zijn door de bijzondere werking van de Heilige Geest in hart en leven van de bijbelschrijvers [4]”.

 

 

Men gelooft in het Woord van God, wat een zeer goed uitgangspunt is, men wil de Statenvertaling bewaren, men wil alleen iets doen aan die taalbarrière. Men noemt het projekt HSV dan ook wel de "restauratie van de Statenvertaling" [5].

 

 

 

Tekstvergelijkingen: een eerste verkenning

 

Wanneer we dat zo lezen, dan lijkt het er op dat de HSV een betrouwbare herziening moet zijn.  Laten we eens kijken naar een aantal tekstvergelijkingen, van verzen die we ook met de andere nieuwe vertalingen vergeleken hebben.

 

 

 

Exodus 12 : 5.

 

AV. 1611:

Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats:

 

 

St.Vert.:

Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.

 

 

NBG-’51:

Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

 

GrootN.:

Je kunt een schaap of een geit nemen, als het maar een mannelijk, éénjarig dier is, zonder enig gebrek.

 

NBV:

Het mag een jong van een schaap zijn, of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.

 

HSV:

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.

 

 

Matthéüs 1 : 25.

 

AV. 1611:

And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

 

St.Vert.:

En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en noemde Zijn naam JEZUS.

 

 

NBG-’51:

En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

 

GrootN.:

Maar hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar zoon had gekregen. En Jozef gaf hem de naam Jezus.

 

NBV:

maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

 

HSV:

en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.

 

 

 

Matthéüs 23 : 14.

 

AV. 1611:

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

 

St.Vert.:

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder de schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.

 

 

NBG-’51:

[Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.]

Opmerking: twijfelhaken!

 

GrootN.:

[Wacht maar, schriftgeleerden en Farizeeërs! Huichelaars! Want u eigent u de huizen van de weduwen toe en om de schijn op te houden zegt ellenlange gebeden. Daarom zult u extra streng gestraft worden!]

Opmerking: opnieuw twijfelhaken!

 

NBV:

--

Opmerking: deze tekst is geschrapt, echter in een voetnoot staat: ‘Andere handschriften hebben een extra vers: [14] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.’

 

HSV:

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u des te zwaarder oordeel ontvangen.

 

 

 

Markus 1 : 2, 3.

 

AV. 1611:

As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

 

St.Vert.:

Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.

 

 

NBG-’51:

Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden,

 

GrootN.:

Het begon zoals het bij de profeet Jesaja staat beschreven: Hier is mijn gezant, zegt God; ik stuur hem voor u uit om voor u de weg te effenen. Hoor! Iemand roept in de woestijn: Baan een weg voor de Heere, zorg dat hij over rechte paden kan gaan.

 

NBV:

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

 

HSV:

Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

 

 

Lukas 2 : 33.

 

AV. 1611:

And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

 

St.Vert.:

En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

 

 

NBG-’51:

En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

 

GrootN.:

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hun kind gezegd werd.

 

NBV:

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.

Opmerking: in een voetnoot staat: “Andere handschriften lezen: Jozef en zijn moeder…”

 

HSV:

En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.

 

 

 

 

Romeinen 14 : 10.

 

AV. 1611:

But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.

 

St.Vert.:

Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.

 

 

NBG-’51:

Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.

 

GrootN.:

U die plantaardig eet, waarom veroordeelt u uw broeder? En u die alles eet, waarom kijkt u neer op uw broeder? Want we moeten allemaal voor de rechtbank van God verschijnen.

 

NBV:

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan.

 

HSV:

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.

 

 

 

 

Galaten 3 : 1.

 

AV. 1611:

O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?

 

St.Vert.:

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde?

 

 

NBG-’51:

O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

 

GrootN.:

Dwaze Galaten! Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend.

 

NBV:

Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?

 

HSV:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder ú gekruisigd was?

 

 

Kolossensen 1 : 19.

 

AV. 1611:

For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

 

St.Vert.:

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;

 

 

NBG-’51:

Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,

 

GrootN.:

Want God wilde bij hem volledig zijn intrek nemen,

 

NBV:

in hem heeft de volheid willen wonen.

 

HSV:

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

 

 

 

 

Zo kunnen we ook nog kijken naar een Schriftgedeelte, bijvoorbeeld Romeinen 1 : 1 - 7. Zie de figuur hieronder.

 

 

 

 

 

Honderden fouten...?

 

Wanneer we bovenstaande tekstvergelijkingen en het Schriiftgedeelte zien, dan denken we misschien: “Geweldig, dit is echt een Statenvertaling in modern Nederlands!” En toch is het goed om verder te kijken… Reeds in mei 2000 verscheen de aankondiging in de dagbladen dat de Gereformeerde Bond de Statenvertaling “een nieuw jasje” zou gaan geven [6]. In een artikel van het Nederlands Dagblad lezen we:

 

 

“…prof. Dr. H.G.L. Peels. De Apeldoornse christelijk gereformeerde hoogleraar staat positief tegenover de NBV, ‘zij het dat ik ook wel kritische kanttekeningen heb gemaakt’. Peels is evenals Paul supervisor van de NBV en was ook lid van de commissie die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond adviseerde. Peels denkt dat er meer moet gebeuren dan wat taalkundige aanpassingen. ‘Dr. Paul heeft zelf ooit gezegd dat er honderden fouten in de Statenvertaling staan. Bijvoorbeeld in het boek Job, daar wisten de vertalers in de zeventiende eeuw nauwelijks raad mee. De ene revisie roept de andere op’ [7]”.

 

 

We zien hier dus heel duidelijk dat de heren er vanuit gaan dat er honderden fouten in Gods Woord staan. En dat terwijl we hebben gezien dat de Statenvertaling komt uit de bronnen van het Bijbelse Antiochië, en dat terwijl we hebben gezien dat de Heere ons beloofd heeft Zijn Woord voor ons te bewaren. Tevens zien we hier dat ‘alle wegen naar Rome leiden’… De mensen, die meegewerkt hebben aan de NBV, zijn nota bene de mensen die de Gereformeerde Bond adviseren… De NBV is één van die nieuwe vertalingen, die tot stand zijn gekomen door gebruik te maken van een totaal andere bron: handschriften uit het Egyptische Alexandrië. Handschriften die weliswaar ouder zijn, maar wel een stuk onbetrouwbaarder! En het zijn juist deze mensen, die meegewerkt hebben aan de NBV, die spreken over honderden fouten in het ons overgeleverde Woord van God. Dat zou dus betekenen dat er niet alleen hertaald wordt…

 

Eigenlijk geeft men dat zelf ook toe. Op de website van de Herziene Statenvertaling lezen we in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ het volgende:

 

"Wat wordt bedoeld met het begrip ‘herziene’? ‘Hertalen’ en ‘herzien’ zijn twee verschillende begrippen. Het gebeurt nog wel eens dat werken van oude schrijvers worden hertaald. Dan worden verouderde woorden en uitdrukkingen vervangen door meer hedendaagse woorden en begrippen, zodat het betreffende boek beter toegankelijk is. Een vertaling uit 1637 kun je niet zomaar gaan hertalen. En dat kan al helemaal niet zonder daar de grondtekst naast te leggen. We hebben immers niet alleen te maken met veranderde taal. Er is tegenwoordig ook veel meer bekend over grondtaal en grondtekst. We doen daarom geen recht aan de bedoeling van de Statenvertalers, als we enkel en alleen wat verouderde woorden vervangen [8]."

 

In de HSV is dus meer gebeurd dan hertalen! Ondanks dat men bij de grondtekst wil blijven, die ten grondslag ligt aan de Statenvertaling, en bij de "bedoeling van de Statenvertalers", maakt men wel gebruik van de moderne zogenaamde nieuwe kennis over grondtaal en grondtekst... We zullen gaan bekijken of deze invloed in de Herziene Statenvertaling te vinden is. Maar allereerst zullen we zien dat het doel om niet alleen te hertalen al invloed heeft.

 

 

 

Efeze 4 : 12, 13. Hertaling of nieuwe vertaling?

 

Kunnen we daar voorbeelden van vinden? Jazeker! Als voorbeeld nemen we Ef. 4 : 12. Daar staat geschreven: “Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus”. In de HSV is dit als volgt geworden: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. In Ef. 4 : 8 en 11 kunt u lezen dat de Heere Jezus de mensen gaven heeft gegeven, in de vorm van mensen die een bepaalde bediening hebben. Deze menselijke gaven zijn tot het werk der bediening en tot opbouw van het lichaam van Christus. Echter de oude Statenvertaling zegt hoe het lichaam van Christus opgebouwd wordt, namelijk door de volmaking der heiligen! Apostelen en profeten hebben ons Gods Woord gegeven (Ef. 2 : 20), en evangelisten, herders en leraars bouwen daarop. Zij voeden mensen met Gods Woord, waardoor zij opgroeien tot volmaaktheid in Christus! Dit laatste, “tot de volmaking der heiligen”, wat óók geschreven staat in de oude Engelse King James 1611, ontbreekt helemaal in de Herziening van de Statenvertaling. Jammer! Overigens de “volmaking” is in de context van de HSV volledig weg, het is vervangen door ‘groeien tot volwassenheid’, zoals blijkt uit Ef. 4 : 13, waar “tot een volkomen man” vervangen is door “tot een volwassen man”. “Volwassen zijn” is echter nog wat anders dan “volkomen zijn”. Hier is dus inderdaad niet alleen sprake van hertaling, of de spelling moderniseren, maar hier is sprake van een dusdanige herziening dat er een nieuwe vertaling ontstaat! Een nieuwe vertaling, die afdoet van Gods Woord!

 

 

 

Nog een voorbeeld: Openb. 1 : 1 - 3. Gods Woord veranderd!

 

Laten we vervolgens nog kijken naar de aanhef van Openbaring. In Openb. 1 : 1 – 3 staat het volgende geschreven: “De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Die het woord Gods betuigd heeft, en het getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij”. De HSV heeft dit gedeelte als volgt herzien:


“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij [9]”.


We zien dat de HSV hier het woordje “en” weglaat. Dat betekent dat “alles wat hij gezien heeft” slaat op hetgeen voor de komma staat. In de Statenvertaling heeft Johannes drie dingen getuigd, namelijk het Woord Gods, en het getuigenis van Jezus Christus, én al wat hij gezien heeft! In de HSV blijven er maar twee over: het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, wat alles is, wat hij gezien zou hebben. Maar het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, deze beide kan Johannes niet gezien hebben. Rom. 10 : 17 zegt: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. Johannes heeft ons niet alleen het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus doorgegeven, die hij gehoord heeft, maar ook de dingen die de Heere hem heeft laten zien. De opsomming in de Statenvertaling klopt heel gewoon. We zien dat de HSV hier opnieuw afdoet aan Gods Woord!

 

Oproep om Gods Woord te bewaren uit de vertaling gehaald!

 

De HSV doet af van Gods Woord. En dat is juist iets waartoe we in de Schrift opgeroepen worden om dat niet te doen. In Openb. 22 : 18 en 19 sluit Gods Woord in feite af met de volgende woorden: “Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is”. Ook in het midden van de Schrift vinden we een dergelijke oproep. In Spreuken 30 : 6 staat geschreven: “Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt”. Vandaar dat Openb. 1 : 3 ook zegt: “Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij”. Wij moeten Gods Woord bewaren. Nu wordt dit meestal uitgelegd als zijnde, dat wij Gods Woord in ons leven moeten uitleven, in de praktijk moeten brengen. Maar dat is niet wat “het Woord bewaren” in de Schrift inhoudt. Het Woord bewaren houdt in dat we er niet iets anders van moeten maken, wat gebeurt door er aan toe te voegen en er van af te doen. Deut. 4 : 2 maakt dit heel duidelijk: “Gij zult tot dit woord, dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied”. Een duidelijker omschrijving van wat Gods Woord bewaren inhoudt, kunnen we niet krijgen.

 

Het naleven van Gods Woord is een vervolg op het bewaren van Gods Woord. Dit mag onder andere blijken uit 1 Joh. 2 : 5 en 6, waar staat geschreven: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft”. Het begint dus met het bewaren van Gods Woord, en dat behoort gevolgd te worden door het in praktijk brengen van Gods Woord. En wat maakt de HSV nu van Openb. 1 : 3? Juist: “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij”. “In acht nemen” betekent “naleven”, “nakomen”, “volgen” of “zich houden aan” [10]. En op die manier verdwijnt de term “het bewaren van Gods Woord” uit de vertaling.


Maar het gaat verder... Dat God de mensen liefheeft die Zijn Woord bewaren, door er niet aan af en toe te doen, verdwijnt daarmee ook uit de HSV. Want in 1 Joh. 2 : 5 en 6 staat natuurlijk:


“Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft [11]”.

 

In de HSV gaat zowel vers 5 als vers 6 over het navolgen van Gods Woord. Terwijl in de Statenvertaling vers 5 gaat over niet toevoegen aan en niet afdoen van, en vers 6 gaat over het navolgen van Gods Woord. Ook hier blijkt weer dat de HSV iets van Gods Woord heeft afgedaan! Namelijk, dat Gods Woord zegt, dat Hij degene liefheeft die Zijn Woord bewaart!

 


"Gods waarheid veranderen" uit de vertaling verdwenen


De oproep om Gods Woord te bewaren, en Zijn liefde voor mensen die dat in de praktijk proberen te brengen, is uit de HSV verdwenen. En misschien is daarom Rom. 1 : 25 ook wel “herzien”. In de Statenvertaling staat daar geschreven: “Die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in eeuwigheid, amen”. De HSV heeft hiervan gemaakt:


“Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen [12]”.


Zodra mensen aan Gods Woord toevoegen en ervan afdoen, dan veranderen zij het Woord van God. Zodra mensen Gods Woord terzijde zetten, en de leringen van Boeddha gaan volgen, om maar iets te noemen, dan vervangen zij Gods Woord. De waarschuwing in de Statenvertaling is dus heel duidelijk om Gods Woord niet te veranderen! Dat we Gods Woord niet moeten vervangen is veelal wel duidelijk in kringen waar de Statenvertaling gelezen wordt, maar de HSV heeft nu de waarschuwing eruit gehaald dat we Gods Woord niet moeten veranderen! En als je Gods Woord verandert, kun je dus ook uitkomen bij afgoderij. Dat zegt Rom. 1 : 25. Men, de Stichting HSV, verbloemt de eigen daden van toedoen aan en afdoen van Gods Woord! De vijand van God heeft de meeste Christenen Gods Woord afgepakt door de nieuwe vertalingen. Nu probeert hij in de "(uit)hoeken", waar men de oude vertaling nog in ere hield, ook de mensen Gods Woord af te pakken.

 

 

De HSV een Statenvertaling...?


Zoals gezegd, de HSV zegt geen nieuwe vertaling, maar een “restauratie van de Statenvertaling” te zijn.  Men legt de lat zelfs zo hoog bij zichzelf, dat men deze herziening eigenlijk “de Statenvertaling” wil noemen. Heel veel zeggend is de titel van de website van de HSV: “StatenVertaling.nu; Alles over de (Herziene) Statenvertaling”, waarbij “Herziene” ontbreekt in de daadwerkelijke titel, en met “Herziene” tussen haken in de ondertitel. Zie de figuur hieronder.

 

 

Eigenlijk geeft men hier heel duidelijk mee aan, dat de Herziene Statenvertaling een Statenvertaling is! Zoals men eigenlijk op de site ook letterlijk aangeeft:


“Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft het initiatief genomen om de Statenvertaling te herzien om de huidige en de komende generatie lezers van de Statenvertaling een betrouwbare en verstaanbare vertaling te kunnen bieden [13]”.


Men heeft het over “de huidige en de komende generatie lezers van de Statenvertaling”. Echter iedereen, die, volgens hen, die “betrouwbare en verstaanbare vertaling” pakt, leest niet de Statenvertaling, maar de Herziene Statenvertaling! En daar zien we de, misschien wel onbewust, verborgen doelen: Men wil de Statenvertaling vervangen! Men benadrukt iedere keer dat de HSV geen nieuwe vertaling is, maar een restauratie van de Statenvertaling. En wanneer we dan in het stukje “Achtergrond” toch zien dat men spreekt over “een vertaling” [14], wordt dit beeld eens te meer bevestigd: de Herziene Statenvertaling wordt gepresenteerd als een Statenvertaling. Iets wat wij reeds schreven in het jaar 2000 [15]! En, gezien alle voorbeelden die wij tot nu toe gezien hebben, is deze presentatie niet terecht. De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) ageert hier al een hele tijd tegen, en terecht. In “Standvastig”, de kwartaaluitgave van de GBS, is te lezen:


“Het is niet reëel om deze nieuwe vertaling vanuit de grondtekst kerk en volk aan te bieden en daarbij de naam Statenvertaling te gebruiken. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Die verschillen betreffen zowel de vertaalprincipes als de concrete vertaalkeuzes [16]”.

 

Ondertussen hebben we voorbeelden genoeg gezien, om te weren dat de HSV geen Statenvertaling is. In een volgend artikel zullen we nog het één en ander zien over de vertaalprincipes. Een restauratie van de Statenvertaling is het allerminst! Het is eerder een afbraak van de Statenvertaling! En dan wel op een geraffineerde manier. Onder “vroom taalgebruik” wordt mensen alsnog Gods Woord afgepakt! Een passender naam voor de HSV zou zijn: een Heel Subtiele Versie.

 

[1]Bijbel, in de herziening van de Statenvertaling’, Deeluitgave, Stichting HSV, 2004, blz. III.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] Idem, blz. V.
[5] Vraag en Antwoord’, Bron: http://www.statenvertaling.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4, 27-11-2010.
[6]Statenvertaling krijgt nieuw jasje’, Nederlands Dagblad, Huizen, 18 mei 2000, opgenomen op http://www.oneway.nl/.
[7]Geref. Bond maakt eigen vertaling’, Nederlands Dagblad, 18 mei 2000.
[8] Vraag en Antwoord’, Bron: http://www.statenvertaling.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4, 27-11-2010.
[9] ‘Herziene Statenvertaling’, via de tekstzoeker op hhtp://www.statenvertaling.nu op 27-11-2010.
[10] Bron: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=in+acht+nemen.
[11] ‘Herziene Statenvertaling’, via de tekstzoeker op http://www.statenvertaling.nu op 27-11-2010.
[12] ‘Herziene Statenvertaling’, via de tekstzoeker op http://www.statenvertaling.nu op 27-11-2010.
[13] ‘Achtergrond’, Bron: http//www.statenvertaling.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3.
[14] Idem.
[15] ‘Bijbel en Bijbelstudie’, A. Huurnink, Apeldoorn, oktober 2000, blz. 177. Op de site: "De eerste aankondiging van de HSV in 2000".
[16] ‘Numeri 17 in de Herziene Vertaling (HSV)’, L.M.P. Scholten, uit: ‘Standvastig’, GBS, september 2010, blz. 13.