Openb. 13 : 18: 666 of 616?

 

 

Tegenwoordig is er binnen bepaalde Christelijke groepen veel aandacht voor de Islam. De Islam, of een rijk van de Islam, zou een grote rol spelen in de komst van de antichrist. Het is waar dat Syrië in de profetieën genoemd wordt (Micha 5 : 4) en dus zeker een rol speelt, maar we moeten niet vergeten dat diezelfde antichrist een vorst van Israël genoemd wordt (Ezech. 21 : 25 – 27)! Zie de studie over de antichrist. Tegenwoordig zijn er mensen die dat aspect van de Islam dusdanig willen benadrukken, dat ze hiervoor zelfs Gods Woord uit de context halen, of zelfs aanpassen aan hun eigen theorie. En dat is jammer. Punt één waarschuwt de Heere dat wij Zijn Woord niet moeten veranderen, en punt twee: men vergeet dat de fundamentalistische Islam nooit de antichrist zal erkennen, want deze zal zich uitgeven voor God (2 Thess. 2 : 3).

Zo is er bij sommigen nieuwe aandacht voor een oude vondst. Openb. 13 : 18 zou een aantal Arabische woorden bevatten(!), in plaats van Griekse woorden. Een citaat:

“Het is namelijk Arabisch. De officiële codex is uiteindelijk in het Vaticaan terecht gekomen en vertaald als 616” [1].

Hieruit spreekt dat de schrijver voorstander is van de Schriftkritiek, en niet gelooft dat God Zijn Woord bewaard heeft in de Reformatie-tekst van de Statenvertaling en de King James 1611. Nee, zijn "bijbel" is de Roomse perversie. De conclusie volgens de schrijver is dan ook dat de Statenvertaling (en in dit geval ook alle nieuwe vertalingen) verkeerd vertaald zijn! Wat er weer toe leidt dat de schrijver Gods Woord aanpast: Het getal van het beest zou niet 666, maar 616 zijn!

God zou Johannes enkele Arabische tekens hebben laten opschrijven waarmee “in de naam van Allah” en “jihad” aangegeven wordt [2]. Veelzeggend is de zin:

“Er zijn nu bekeerde moslims die het oude papiertje hebben gezien, en zij schrokken ervan omdat ze het letterlijk konden lezen. Deze Arabische tekens verwijzen namelijk naar de Islam” [3].

Waarom veelzeggend? Het gaat nu even om de woorden "het oude papiertje". Dean Burgon – een tijdgenoot van de eerste mensen die de Alexandrijnse geschriften opnieuw ontdekten en er hun eigen Griekse tekst van maakten – schreef reeds over dit fenomeen. Hij gaf aan dat er slechts één enkel vervalst handschrift, en slechts één kerkvader is die deze lezing (616) voorstaat. Dean Burgon geeft aan dat dit staat tegenover de overgrote meerderheid aan gevonden handschriften die 666 weergeven, wat zelfs ondubbelzinnig wordt onderschreven door tijdgenoten van de apostel Johannes. Daarnaast wordt 666 onderschreven door zelfs de meeste onzuivere bronnen, waardoor dit getal ook zo in de meeste moderne vertalingen is terecht gekomen. Dean Burgon citeert ook de kerkvader Ireneüs, die deze variant lezing inderdaad kende, maar het juist verwierp vanwege al het bewijs dat van 666 getuigt! [4]. Tussen alle bewijzen van de echte Bijbeltekst heeft men dus één papiertje gevonden waar wat anders op staat! En van dat papiertje zijn die bekeerde moslims geschrokken. En dat wordt nu gebruikt om Gods Woord aan te passen.... Over corruptie gesproken....

God heeft Zijn Woord bewaard in de Reformatie-tekst! Het getal van het beest is 666!

 [1] 'De antichrist', Tymon Jongman, blz. 3, 4, Bron: http://wimjongman.nl/artikelen/DEANTICHRIST.pdf.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] ‘The Revision Revised’, Dean John William Burgon, Dean Burgon Society Press, New Jersey, USA, 1883, blz. 135, 136.