De antichristDe tekenen der tijden

Wanneer we naar het nieuws kijken, dan weten we dat we in de eindtijd leven. De tekenen der tijden laten zien dat het haast niet lang meer kan duren voordat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen. De tekenen der tijden zien we voor onze ogen in vervulling gaan. Als we zien hoe Europa zich in sneltreinvaart in een neerwaartse spiraal naar beneden beweegt, dan weten we dat alles voorbereid wordt, zodat de mensen straks die sterke man, de antichrist, accepteren. Zo was in een nieuwsitem te lezen: “Vaticaan roept op voor een wereldautoriteit voor de economie”, waarin onder andere gezegd werd dat het Vaticaan een “centrale wereldbank” wil [1]. Zo weten we ondertussen van de Arabische lente, de opstand in de Arabische wereld om hun dictators af te zetten. Cuttingedge bericht, dat de enige reden hiervoor is, dat deze landen anders de komst van de Nieuwe Wereld Orde tegenhouden. Deze dictators willen de macht zelf in handen houden, en daarom moeten ze weg [2]. Dat dit het doel van de (wereld)leiders is, blijkt ook uit een toespraak die Gorbachov op 19 oktober 2011 gehouden heeft. In een artikel op internet was daarover het volgende te lezen:

“Gorbachov verwees naar een serie opstanden rond de wereld, inclusief de Occupy Wall Street demonstraties hier in de Verenigde Staten. “De wereld heeft doelen nodig, die mensen dichter bij elkaar brengen”, zei hij” [3].

En even later lezen we in hetzelfde verslag van zijn lezing, dat hij zegt:

“Mijn vriend, wijlen Paus Johannes Paulus II, zei het juist. Hij zei: We hebben een nieuwe wereld orde nodig, eentje die stabieler is, humaner en rechtvaardiger. Anderen, waaronder ikzelf, hebben gesproken over een nieuwe wereld orde, maar we hebben nog steeds te maken met het probleem van het bouwen van zo een wereld orde…problemen met het milieu, met achtergesteldheid en armoede, voedseltekorten…allemaal omdat we geen systeem van wereldbestuur hebben” [4].


En verderop zegt dezelfde Gorbachov over de veranderende wereld waarin we leven:

“We kunnen de dingen niet laten zoals ze voorheen waren, wanneer we zien dat deze protesten zich zelfs naar nieuwe landen verspreiden, dat bijna alle landen nu zulke protesten kennen, dat de mensen verandering willen. (…) Wanneer we deze uitdagingen gaan aanpakken, deze problemen die naar voren gebracht worden door deze protestbewegingen, zullen we langzamerhand onze weg vinden naar een nieuwe wereld orde” [5].


Valse profeten


Nog een teken van de tijd is het optreden van valse profeten. In Matth. 24 : 11, een gedeelte dat gaat over de periode vlak voor de Grote Verdrukking, staat geschreven: "En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden". Daarom is het van belang om juist in deze tijd Gods Woord te kennen, zodat u zich niet laat verleiden (2 Tim. 4 : 3 - 5). Zo was in 2011 ds. Harold Camping in het nieuws. Deze man deed profetische uitspraken, want hij kondigde de Dag des Oordeels aan op 21 mei 2011. In de kranten stonden allerlei termen: van “einde der tijden”, van “einde van de wereld”, van “terugkomst van Jezus op aarde”, van “200 miljoen christenen die worden opgenomen in de hemel” tot “het begin van de apocalyps”.

 

Iemand die de Schrift naarstig bestudeert en het verdeelt (2 Tim. 2 : 15), weet dat er inderdaad eerst een Opname van de Gemeente komt, voordat de Grote Verdrukking losbarst. Maar dan wordt er niet een select gezelschap opgenomen, maar iedere wederomgeboren Christen gaat mee! Echter dan is er nog geen sprake van de Dag des Oordeels. Deze komt pas als na de Grote Verdrukking eerst nog het Duizendjarig Vrederijk geweest is (Openb. 20 : 11 e.v.). Tevens is het begin van de apocalyps niet het einde van de wereld. De huidige wereld vergaat pas door vuur met het Laatste Oordeel, na het Duizendjarig Vrederijk, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn (Openb. 21 en 22; 2 Petr. 3 : 10 – 13). Maar het feit dat de kranten de termen door elkaar halen, kan interpretatie van de kranten zijn, die alles wat ze ooit gehoord hebben aan termen in één artikel leggen. Feit is dat Harold Camping 21 mei 2011 als de dag heeft genoemd! Terwijl er in Gods Woord in Mark. 13 : 32 geschreven staat: “Maar van die dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader”. Met andere woorden: inderdaad spreekt de Bijbel over de tekenen der tijden, maar wij kunnen de dag niet weten! Dus hoe komt de man erbij om een dag te noemen? Het is 21 mei 2011 geweest, en we zijn er nog steeds. Een rekenfoutje, zei hij, en daarna noemde hij 21 oktober 2011 [6]. Het gevolg hiervan is, dat een moeder met een mes de keel van haar dochters doorsnijdt [7], en dat een meisje in Rusland zelfmoord pleegt [8]. Het is ook 21 oktober 2011 geweest, en er is niets gebeurd... Ds. Harold Camping is hier volgens Gods Woord een valse profeet gebleken. Punt één: er zijn vandaag de dag geen profeten (Ef. 2 : 20), punt twee: alles wat een profeet zegt komt 100 % uit (Deut. 18 : 20 - 22). Harold Camping heeft bewezen een valse profeet te zijn! Sommigen van zijn 'volgelingen' zijn tot verschrikkelijke daden gekomen. En dat allemaal als gevolg van het Woord op eigen houtje uitleggen, en niet luisteren naar de waarschuwingen die de Heere geeft! Wij weten immers dag noch uur!

Wat ook erg is, is dat hiermee vele mensen niet alleen wijzen naar de dominee, maar men gaat ook naar de Bijbel wijzen. Gods Woord, krijgt hier een “deuk” mee. Deze predikant is een instrument in de hand van de duivel, waardoor velen wijzen naar Christenen, die het op een Bijbelse manier over de tekenen der tijden hebben. Velen zullen zeggen: “Zie je wel, daar heb je er nog weer een paar”. En zo wordt Gods Woord afgedaan als een fabeltje! En ook dit hoort bij de eindtijd. Want de laatste dagen zullen gekenmerkt worden door spotters. In 2 Petr. 3 : 3, 4 staat geschreven: "Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte van Zijn toekomst?".


Valse christussen

En dan staat er bijv. in Matth. 24 : 23 – 27 het volgende: “Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamers; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen”. Nu gaat deze laatste tekst over Tweede Komst van Jezus op aarde, na de Grote Verdrukking, wat betekent dat wij dit, die machtige verschijning, niet eens op aarde zullen meemaken. De gelovigen zijn dan allang bij de Heere Jezus. Echter vóór die tijd zullen er valse christussen komen. Ook in Mark. 13 : 6, een gedeelte dat ook over de tekenen der tijden gaat, staat geschreven: “Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden”. Zo was in het nieuws het volgende te lezen: “Jezus en Maria Magdalena zijn weer op aarde” [9]. Jezus zou gereïncarneerd zijn in de Australiër Alan John Miller. Hij heeft ondertussen (2011) zo’n 40 volgelingen. Deze man in Australië is dus een voorbeeld van een valse Christus, want iedereen, die de Bijbel kent, weet dat hij niet wacht op (een) Jezus op aarde, maar op de Opname van de Gemeente!

We zien de tekenen der tijden in vervulling gaan. En dan mogen we weten dat de tijd nadert dat de Heere Jezus ons, Zijn Gemeente, komt halen!


Nog een teken van de tijd: de komst van de antichrist!

Eén van die tekenen der tijden is ook de komst van de antichrist. Velen zullen het daar niet mee eens zijn, maar de Bijbel zegt in 2 Thess. 2 : 3 het volgende: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die [= de dag van Christus, vers 2] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. De dag van Christus verwijst naar de Opname van de Gemeente en de Rechterstoel van Christus. In 1 Kor. 1 : 7, 8 lezen we bijvoorbeeld: “Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onbestraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus”. En in 2 Kor. 1 : 14 lezen we: “Gelijk gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus”. Dit gaat over de beloning die Paulus ontvangt voor de Rechterstoel van Christus, omdat mensen door zijn getuigenis zijn gaan geloven. In de context van 2 Thess. 2 : 3 lezen we dan ook in 2 Thess. 2 : 1 en 2 het volgende: “En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt (…), alsof de dag van Christus aanstaande was”. Daar waar de dag des Heeren de nadruk legt op de Grote Verdrukking met daarop volgend het Duizendjarig Vrederijk, daar legt de dag van Christus de nadruk op de Opname met daarop volgend het Duizendjarig Vrederijk. Maar dan betekent het dus, dat voordat de Opname zal plaatsvinden, de zoon des verderfs, de antichrist, geopenbaard zal zijn. Vandaar dat dit dus ook als teken van de tijd gezien kan worden. Maar wie is nu die antichrist? In deze studie willen we daar eens naar kijken.


Vele antichristen

Het is allereerst goed om te zien dat de Bijbel onderscheid maakt tussen vele antichristen en dé antichrist. In 1 Joh. 2 : 18 staat geschreven: “Kinderkens, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn nu ook vele antichristen geworden; waaruit wij kennen dat het de laatste ure is”. Johannes schrijft over de laatste ure… Maar ondertussen zijn wij bijna 2000 jaar verder…. Er zijn uitleggers die daarom zeggen dat de eindtijd al begonnen is bij het kruis van Christus, en voortduurt tot op vandaag. Hierop is dan weer de kerkelijke leer gebaseerd dat de Heere Jezus vanaf Zijn troon in de hemel Zijn Koninkrijk vestigt. Dit is grote onzin. De Heere Jezus zal eens opstaan om terug te keren, en dan zal Hij Zijn Koninkrijk oprichten! In het begin van de Gemeente was het ook eindtijd. De apostelen zelf verwachtten de Heere Jezus terug. In 1 Thess. 4 : 15 staat geschreven: “Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn”. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Kor. 7 : 29: “Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is…”. Het Evangelie werd in het begin eerst nog naar de Joden gebracht. Wanneer zij hun Messias dan alsnog hadden aangenomen, was de Heere Jezus teruggekomen, en waren alle Oudtestamentische profetieën op dat moment in vervulling gegaan. Echter het Joodse volk bleef de Messias verwerpen, en de voortgang van het Evangelie kreeg een keerpunt. Het werd naar de heidenen gebracht (Hand. 13 : 46). Het Koninkrijk werd uitgesteld. De bedeling van de Gemeente werd door de Heere ingelast, en Paulus kreeg de boodschap voor de Gemeente van de Heere Jezus Zelf geopenbaard (Gal. 1 : 12). Aangezien wij aan het eind van de Gemeente-bedeling leven, zullen binnenkort de laatste dagen, zal de Grote Verdrukking aanbreken. De tekst is dus zowel op de dagen van Johannes, als op de zeer nabije toekomst van toepassing. Johannes schreef dat er toen al vele antichristen waren.

Mensen die tegen Christus zijn, zijn anti-Christus. Vele antichristen zijn in Jezus’ Naam gekomen. In Matth. 24 : 5 lezen we: “Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden”. Hierbij kunt u denken aan diverse Joodse rabbi’s die beweren de Messias te zijn, of waarvan beweerd wordt dat zij de Messias zijn. Zo kunt u denken aan Rabbijn Menachem Mendel Schneerson [10]. Maar zo kunt u ook denken aan de Australiër Alan John Miller, die, zoals we zojuist gezien hebben, beweert een reïncarnatie van Jezus te zijn.

Er zijn echter ook antichristen geweest, die niet direct beweerden de Messias te zijn, maar die wel Zijn macht en/of autoriteit claimen. U kunt dan denken aan de Pausen, die beweren de plaatsvervanger van de Zoon van God op aarde te zijn. Er wordt wel gezegd: “Ach de Paus gelooft ook in Jezus Christus. Dus laten we er af blijven”. En dan even buiten het Babylonische systeem van de valse drie-eenheid om (geloof in een valse Jezus!), de duivelen geloven ook in God! In Jak. 2 : 19 staat geschreven: “Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel, de duivelen geloven het ook, en zij sidderen”. De Paus gelooft in God, maar gelóóft hij God ook? Wanneer de Bijbel zegt dat het ene offer van Jezus Christus voldoende is (Hebr. 9 : 12; Hebr. 10 : 10), zegt de Paus dat Jezus Christus elke zondag, elke eucharistieviering, opnieuw geofferd wordt! Daar waar God zegt dat er maar één Middelaar is tussen God en mensen, namelijk Jezus Christus (1 Tim. 2 : 5), zegt de Paus dat Maria middelares is! De Paus gelooft wel in God, maar hij gelooft op zijn eigen manier in God. Hij gelooft God niet op Zijn Woord! Net zoals Kaïn. Ook Kaïn geloofde in God, maar wel op zijn eigen wijze. Zijn “eigen geloof” stond boven wat God gezegd had! Maar als we denken aan de “Kerk”geschiedenis, dan weten we dat hetzelfde geldt voor de Protestantse kringen. Daar waar de “kerk” beweert Israël vervangen te hebben, gelooft zij Gods Woord niet, Dat Israël herstel belooft. Deze “kerk” gelooft ook niet in het Duizendjarige Vrederijk, en noemt de voorganger “Dominee”, wat “heer” betekent. Deze “kerk” heeft een eigen manier om te geloven, want men leert wedergeboorte door kinderdoop, terwijl wedergeboorte volgens Gods Woord alleen kan ontstaan door bewust geloof in het Volbrachte Werk van Jezus Christus. Deze “kerk” wordt dan ook door Gods Woord een “synagoge des satans” genoemd (Openb. 2 : 9)! Zo kunt u ook denken aan de profeet Mohammed. Van de antichrist staat geschreven in 1 Joh. 2 : 22: “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”. Op de Rotskoepel in Jeurzalem staat geschreven: “Er is geen God buiten Allah! Geprezen zij Allah, die geen zoon heeft verwekt,…” [11]. Duidelijker kan het eigenlijk niet. Er zijn vele antichristen…


Dé antichrist: een mens

Maar het vers 1 Joh. 2 : 18 spreekt ook over dé antichrist! En dé antichrist is een mens. Dit is belangrijk om te constateren, omdat velen ook wel verwijzen naar het Romeinse Rijk, en sommigen, in het verlengde daarvan, naar het verenigde Europa als zijnde de antichristelijke macht. In Openbaring 13 staat geschreven over twee beesten. Het eerste beest was het “beest uit de zee” (Openb. 13 : 1). Het tweede beest was “het beest uit de aarde” (Openb. 13 : 11). Nu zegt bijvoorbeeld de Jongerenbijbel als toelichting bij dat eerste beest het volgende:

“Na de confrontatie met de draak (Satan) worden in hoofdstuk 13 twee handlangers van de duivel gepresenteerd. Het eerste beest, dat uit de zee komt, lijkt verrassend veel op de draak zelf. Dit beest zou kunnen staan voor het Romeinse Rijk, dat zo veel macht had in de tijd van Johannes en waarvan de keizers als god vereerd wilden worden” [12].

Maar het beest kan niet het Romeinse Rijk zijn, en ook niet het herstelde Romeinse Rijk! Punt één, we hebben het hier over de Grote Verdrukking, na de Opname van de Gemeente (Openb. 4 : 1). Punt twee, een Rijk komt niet op uit de zee, en ook niet uit de afgrond (Openb. 11 : 7). Om het met andere woorden te zeggen: de afgrond ligt niet in Europa!

Dat de Jongerenbijbel hier volledig aan het fantaseren is, blijkt ook uit de fantasie die men ten toon spreidt als het over het tweede beest gaat. Men heeft daarbij als commentaar:

“Het beest uit de aarde verzorgt de propaganda van het eerste beest; als het eerste beest Rome is, dan staat het tweede beest voor de priesters van de Romeinse keizers, die de mensen wilden dwingen de keizer te aanbidden. Dat deden ze op allerlei manieren, bijvoorbeeld door onweer en bliksem na te bootsen (13 : 13) of te doen alsof een beeld kon praten (13 : 15)” [13].

Men kan zich afvragen of men wel gewoon kan lezen! In Openb. 13 : 15 staat geschreven: “En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden”. Het tweede beest heeft dus de macht gekregen om het beeld van het eerste beest een geest te geven… Een ieder die de Bijbel een beetje kent, weet dat wanneer iets een geest krijgt, dat het gaat leven. Het beeld komt tot leven en spreekt… Niets “doen alsof een beeld kon praten”! Ook hier gelooft men Gods Woord niet, en maakt er een eigen theorie van!


Dé antichrist: onheilig, goddeloos vorst van Israël

Terug naar onze tekst. Het beest komt op uit de zee, uit de afgrond. Openb. 13 : 18 zegt dat het beest een getal heeft, hetwelk “het getal van een mens” is. Het gaat dus niet om een menselijk getal o.i.d., maar om het getal van een mens! De antichrist is een mens! In Daniël lezen we ook een aantal profetieën over de wereldrijken. In Dan. 2 aan de hand van het beeld uit de droom van Nebukadnezar, en in Daniël 7 gebeurt dat aan de hand van vier dieren. In Dan. 7 : 17 lezen we: “Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen”. Later worden ze ook als koninkrijken geïdentificeerd (Dan. 7 : 23). Maar in eerste instantie gaat het dus om koningen. In Ezech. 21 : 25 – 27 lezen we ook over de antichrist: “En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; Alzo zegt de Heere Heere: Doe die hoed weg, en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen die, die nederig is, en vernederen die, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij komt, die daartoe recht heeft, en die Ik dat geven zal”.

Het beest van Openb. 13 is een mens, hij is een koning, een onheilig vorst van Israël, en hij komt uit de afgrond.


Dé antichrist: "het beest, dat was en niet is, hoewel het is"

In Openb. 9 : 11 lezen we vervolgens over iemand die koning is over een soort sprinkhanen uit de afgrond: “En zij hadden over zich tot een koning de engel van de afgrond; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal Apollyon”. Beide namen betekenen “Verderf” of “Vernietiger”. Deze koning zit nu dus in de afgrond, en komt in de Grote Verdrukking uit de afgrond. En dan staat er in Openb. 17 : 8 over het beest geschreven: “Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is”. In vers 7 kunt u lezen dat het gaat om hetzelfde beest als in Openb. 13 : 1, het beest met de zeven hoofden en de tien hoornen: “Het beest dat gij gezien hebt, was [het beest was een mens, die niet leefde toen Johannes schreef] en is niet [het leefde niet toen Johannes schreef, het leefde voor dat Johannes Openbaring schreef]; en het zal [toekomst] opkomen uit de afgrond [het beest bevindt zich nu dus in de afgrond], en ten verderve gaan”.


Dé antichrist: de zoon des verderfs

Het beest was dus op aarde voordat Johannes Openbaring schreef, het is nu in de afgrond, en zal daaruit komen in de Grote Verdrukking. Het beest is een mens, een koning, een onheilig vorst van Israël. In 2 Thess. 2 wordt beschreven dat de antichrist zich in de Grote Verdrukking in de tempel zal zetten, en dat hij zichzelf zal laten zien “dat hij God is” (2 Thess. 2 : 4). In dat gedeelte, in 2 Thess. 2 : 3, wordt hij “de zoon des verderfs” genoemd. Deze zoon des verderfs zal wonderen en tekenen doen. In 2 Thess. 2 : 9 staat geschreven: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen”. Deze antichrist, deze valse messias, komt dus met valse apostolische wonderen en tekenen! Hij is “de zoon des verderfs”. Deze “zoon des verderfs” wordt in Joh. 17 : 12 nader geïdentificeerd. In Joh. 17 bidt de Heere Jezus onder andere voor Zijn discipelen. En in het 12e vers lezen we dan: “Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde”. Maar dit verwijst naar die ene discipel die de Heere Jezus verraden heeft: Judas Iskarioth! Judas wordt dus de “zoon der verderfenis” genoemd! Van Judas wordt ook gezegd dat hij “een duivel” is. In Joh. 6 : 70 en 71 staat geschreven: “Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En één uit u is een duivel. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskarioth; want deze zou Hem verraden, zijnde één van de twaalven”. Judas was dus de zoon van Simon, echter we moeten niet vergeten dat Gen. 6 : 1 – 5 beschrijft dat “Gods zonen”, gevallen engelen, de “dochters der mensen aanzagen”, en deze dochters tot vrouw namen. Hieruit ontstond een zondig reuzengeslacht. Gevallen engelen kunnen dus een menselijk lichaam aannemen (zie ook Judas 1 : 6), en kinderen verwekken! Dat was één van de redenen dat God de zondvloed stuurde!


Dé antichrist: het zaad van de slang

Maar dan krijgt ook Gen. 3 : 15, de eerste Messiaanse profetie, een hele letterlijke betekenis! In Gen. 3 : 15 staat geschreven: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”. We hebben wel vaker stilgestaan bij dit vers, en onder andere gezien dat hier de belofte van de maagdelijke geboorte in verborgen zit. Maar daar gaat het nu niet om. Hier staat dat er strijd zal zijn tussen het Zaad, Jezus Christus, en het zaad van de slang. Jezus Christus, het Zaad, zal de kop van de slang vermorzelen. De duivel zal volledig uitgeschakeld worden en in de poel des vuurs belanden. De slang zal echter de hielen van het Zaad, van Jezus Christus, vermorzelen. Dat is een onbelangrijke verwonding ten opzicht van de kop. Jezus Christus is gestorven, maar ook weer opgestaan. Maar Judas had hier een aandeel in. Hij was de zoon der verderfenis, een duivel, het zaad van de slang! En zo komt de strijd tussen de twee zaden letterlijk uit!

Toen Judas de Heere Jezus verraden had, wierp hij het geld in de tempel en hing zichzelf op (Matth. 27 : 5 – 8). Hiervan wordt ook in Handelingen geschreven. In Hand. 1 : 17 – 19 staat: “Want hij was met ons gerekend, en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorover gevallen zijnde, is midden opengebarsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, akker des bloeds”. Dit is een vervulling van hetgeen in de profeten geschreven staat. In Zach. 11 : 12 – 13 vinden we: “Want ik had tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen. Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor de pottenbakker”. Dit is dus heel duidelijk in Judas vervuld. En op dit verraad van Judas volgt onmiddellijk de antichrist. In Zach. 11 : 15 – 17 staat: “Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog het gereedschap van een dwaze herder. Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land [hij zal een “onheilig vorst van Israël” zijn]; dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en hun klauwen zal hij verscheuren. Wee de nietige herder, de verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden”. Judas, die eraan bijdroeg dat de Heere Jezus verwond werd, wordt opgevolgd door de antichrist. De antichrist wordt “zoon des verderfs” genoemd. Judas wordt “zoon der verderfenis” genoemd. Van deze Judas wordt dan ook gezegd dat hij naar “zijn eigen plaats” ging. In Hand. 1 : 24 en 25 lezen we: “En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, die Gij uitverkoren hebt; Om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats”. Er staat hier niet dat Judas, de zoon der verderfenis, naar het graf ging, en ook niet dat Judas naar de hel ging, maar “in zijn eigen plaats”. Deze plaats is de afgrond! Daar is hij koning, vanwaar hij eens weer zal komen als “zoon des verderfs”. Dat hebben we gezien in Openb. 17 : 8: “Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond”.

Er komt een mens, die in de Bijbel “het beest” wordt genoemd. Hij leefde op aarde voordat Johannes Openbaring schreef. Op het moment, dat Johannes Openbaring schreef, was hij niet op aarde, en hij zal uit de afgrond terugkomen op aarde. Deze man wordt geboren uit menselijke ouders, en toch is hij een duivel, hij is het zaad van de slang. Hij leeft, eet, drinkt als een mens, maar is een duivel. Hij heeft Jezus verraden, toen hij stierf ging hij naar zijn eigen plaats. Daar is hij koning. Hij zal terugkomen als de zoon des verderfs, en zal zich in de tempel zetten, en laten zien dat hij God is. Hij is een onheilig vorst uit Israël! Hij zal wonderen en tekenen doen. We lazen al in Zach. 11 dat zijn arm zal verdorren en zijn rechteroog donker zal worden. Dat is dan ook wat we in Openb. 13 : 3 gelezen hebben: “En ik zag één van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest”. Dit wonder zal er toe bijdragen dat de satan aanbeden gaat worden. In Openb. 13 : 4 lezen we: “En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest zeggende: Wie is dit beest gelijk? Wie kan er krijg tegen voeren?”


Het tweede beest: de valse profeet

Maar hoe zit het dan met het tweede beest uit Openb. 13? Het tweede beest is geen opvolging van het eerste beest, maar ze zijn er tegelijk. In Openb. 13 : 12 staat geschreven: “En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid ervan, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was”. Niet alleen het eerste beest, de antichrist, doet wonderen, maar ook dit tweede beest doet wonderen. In Openb. 13 : 13 – 15 staat geschreven: “En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die er aan te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had, en weer leefde, een beeld zouden maken. En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden”. Dit beest is de valse profeet. De titel “valse profeet” komt ook uit de Bijbel. In Openb. 16 : 13 staat geschreven: “En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de kikvorsen gelijk”. Dat de valse profeet het tweede beest uit Openb. 13 is, blijkt uit hetgeen de valse profeet doet, zoals beschreven in Openb. 19 : 20: “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hem gedaan had, waardoor hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfer brandt”. En zo zien we hoe niet alleen bij God sprake is van een Drie-eenheid, je zou kunnen zeggen: de heilige Drie-eenheid, maar ook de satan verschijnt in een drie-eenheid, je zou kunnen zeggen: de onheilige drie-eenheid. God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De duivel: de satan (vader), de antichrist (zoon) en de valse profeet (geest).


Dé antichrist: deels van Joodse afkomst

We hebben al gezien dat de antichrist een onheilig vorst uit Israël zal zijn. Waarom is dat belangrijk om te weten? Tegenwoordig zien we veel speculaties over wie de antichrist zal zijn. Zo wordt bijvoorbeeld president Obama nog weleens genoemd. Echter president Obama is GEEN JOOD! Ook niet deels. Waarschijnlijk is de antichrist deels Joods. Als we bijvoorbeeld naar Judas kijken, dan weten we dat hij een half-Jood was. Judas heette Iskáriot. Iskáriot betekent ‘Man van Kerioth’. In Jeremia 48 : 24, 25 zie je dat Kerioth in Moab ligt. En Moab stamt via de vrouw van Lot af van Cham (Gen. 10 : 6, 19; Gen. 13 : 12; Gen. 19 : 37). Judas is een halfbloed Jood. Een Jood uit Cham, uit de lijn van Moab. Maar zo lezen we in de Bijbel ook dat de antichrist uit Syrië komt. In Jes. 10 : 5 lezen we: “Wee de Assyriër, die de roede van Mijn toorn is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand!” Gods toorn zal in de Grote Verdrukking over de aarde gaan (zie bijv. Openb. 15 : 1). Dat dit vers inderdaad over de Grote Verdrukking gaat, blijkt onder andere uit het feit dat Jes. 10 : 20 – 27 de bekering van Israël aan het eind van de Grote Verdrukking verkondigt. En met die bekering vindt de antichrist zijn einde. Dat is exact overeenkomstig Joël 2 en Openb. 19!  Ook in Micha 5 : 4 wordt verteld dat de Messias Vrede zal geven, wanneer Assur in het land zal komen: “En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden [de antichrist is een koning(!)], zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen”. Wie die herders, en die vorsten zijn, weet ik niet, maar feit is dat volgens deze tekst, de Heere vrede gaat geven, wanneer Assur in het land komt, en wanneer zij zich bekeren (Micha 5 : 2). Wanneer we dat lezen, dan weten we dat de antichrist geen zuivere Jood is. Hij is een mengeling van Joods, Assyrisch en Chamietisch bloed!


Speculaties over de antichrist

Terug naar Obama. Hij is niet Joods, en hij komt niet uit Syrië. Ondanks dat hij misschien bepaalde eindtijdstrekjes heeft, die kunnen verwijzen naar een antichristelijk leider, kan hij de antichrist niet zijn. Een internetsite, die probeert de ontwikkelingen in de wereld in profetisch licht te plaatsen, schrijft het volgende over Barack Obama:

 

“de conclusie kan op zijn minst getrokken worden dat de huidige Amerikaanse president inderdaad veel weg lijkt te hebben van wat in de Bijbel over de 'Antichrist' of 'Het Beest' wordt gezegd. Voor een definitief oordeel is het echter nog te vroeg, aangezien Obama (nog) niet voor verwoestingen en slachtpartijen heeft gezorgd zoals eerdere 'antichristen' (bijvoorbeeld Adolf Hitler, Joseph Stalin en Mao Tse-Tung) dit deden, en zichzelf ook (nog) niet als 'god' heeft uitgeroepen. Neemt niet weg dat Barack Obama -mits met 'Het Beest' inderdaad (ook) een persoon wordt bedoeld- met afstand de meest waarschijnlijke kandidaat van dit moment is (zie ook de links onderaan). De nabije toekomst zal uitwijzen of dit terecht is, of dat er wellicht toch een ander in zijn plaats zal opstaan” [14].

 

In de eerste plaats zien we hier dat er in dit voorbeeld eraan wordt getwijfeld of het beest een persoon is. De Bijbel is er duidelijk over: het beest van Openb. 13 is een persoon! Maar Obama is helemaal geen Jood! De vader van Obama was een Keniaan, zijn moeder een Amerikaanse [15]. Obama is niet in het land Israël, en komt ook niet uit Syrië! Elke Bijbelse basis ontbreekt om Obama de antichrist te noemen.


Pas op voor de zogenaamde woordstudies in de grondtalen!

In andere studies hebben we gezien hoe gevaarlijk woordstudies zijn. Met woordstudies kun je de Bijbel gemakkelijk herschrijven, zodat er niet meer staat, wat God ons te zeggen heeft. Ook daarvan vinden we op de hiervoor genoemde site een voorbeeld in het kader van Barack Obama. Op die site staat vermeld dat het zou kunnen dat de Heere Jezus een verborgen aanwijzing gaf over de indentiteit van de antichrist. Hiervoor wordt de tekst Luk. 10 : 18 gebruikt. Daar staat geschreven: “En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan, als een bliksem, uit de hemel vallen”. Hierover wordt op die bewuste site vermeld:

“Had Hij het misschien over Barack Obama?” [16].

De context van het Bijbelvers is echter de uitzending van de zeventig discipelen!  Deze discipelen vertellen dat hen zelfs de duivelen onderworpen zijn in Jezus’ Naam. De Heere Jezus bevestigt dit, en vóór deze bevestiging zegt Hij dat Hij de satan als een bliksem uit de hemel zag vallen. Dat gaat helemaal niet over de eindtijd! Dus ook niet over Barack Obama!

Maar goed. “Barack” betekent “bliksem”. “Bama” betekent “hoogten” of “hemel”. En “O” betekent “(van)uit”. Dan betekent “Barack Obama” dus “Bliksem uit de hemel”. Echter dit betekent niet dat Jezus het over Barack Obama had! Zeker niet wanneer er op de context gelet wordt.

Maar ons voorbeeld gaat nog verder:

“Passen we dit toe op een andere, overeenkomende tekst: 'Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn' (Matteüs 24:27), dan ontstaat er een buitengewoon interessante mogelijke verklaring. (…) Barack Obama groeide als moslim op in het 'oosten' (Indonesië), maar kwam naar het westen om daar een bliksemsnelle carrière te maken tot presidentskandidaat van de machtigste Westerse natie op Aarde, de Verenigde Staten. Vertaald staat er dan in Matteüs 24:27: 'Wanneer/Ziende de bliksem (Barack) komende uit het oosten (Indonesië, moslim-achtergrond) en licht tot het westen (VS), zo (dan) zal de komst van de Zoon des mensen zijn.' Gaf Jezus werkelijk een verborgen aanwijzing voor de identiteit van de antichrist en daarmee het tijdstip van Zijn terugkomst? Gezien de vele antichrist-kandidaten valt dat nog te bezien, maar de betekenis van Barack Obama's naam in het Hebreeuws (en Grieks) en de toepasbaarheid op de woorden van Jezus is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen” [17].

Maar dan wordt er een hele andere betekenis aan de tekst gegeven! De context van Gods Woord is dat mensen zullen zeggen: Zie hier is de christus, of daar is de christus. In Matthéüs 27 : 24 – 26 lezen we: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamers; gelooft het niet.” En dan komt Matth. 24 : 27, dat de reden geeft waarom we het niet moeten geloven: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen”. Met andere woorden, wanneer de Heere Jezus komt, zal dat een dusdanige gebeurtenis wezen, dat het niemand zal ontgaan. Dan weet iedereen dat de Koning gekomen is! Dat is iets wat blijkt uit de context van het gedeelte in Gods Woord. Door de woordstudies, staart men zich blind op de tekst, haalt men deze uit de context, en schrijft men vervolgens een eigen bijbel! In plaats van de Schrift te geloven, verandert men de Schrift naar eigen inzicht, en komt bedrogen uit bij allerlei onzin. Het resultaat is hetzelfde als dat van ds. Harold Camping!

Ook op "Bijbel en Geloof" doe ik in een studie een voorstel voor de antichrist. In het artikel over het herstelde Romeinse Rijk noem ik de toen-malige Franse president Sarkozy als kandidaat. Met daarbij ook heel duidelijk de opmerking dat ik het niet weet. Ik laat ook een Bijbeltekst zien waarom hij het niet zou kunnen zijn. En dit artikel voegt er nog eentje aan toe: hij is niet afkomstig uit Syrië! Maar Sarkozy is een betere kandidaat dan Obama, want hij heeft in ieder geval wel Joods bloed(!), en hij bevindt zich binnen het zich vormende herstelde Romeinse Rijk! Waar het om gaat, is dat we de Bijbel citeren, en Het daarbij niet verdraaien door teksten, nota bene aan de hand van de zgn. grondtekst, een andere betekenis te geven! Alleen wanneer we Gods Woord Zichzelf laten uitleggen, door Schrift met Schrift te vergelijken, en door Het op een rechte manier te verdelen, zullen wij niet beschaamd uitkomen (2 Tim. 2 : 15)!

Laten we ons niet laten misleiden! Barack Obama is niet de antichrist, en hij staat ook niet in de Bijbel, wat voor een opmerkelijke naam hij in het Hebreeuws dan ook mag hebben.[1]  ‘Vatican calls for global authority on economy, raps idolatry of the market’, Philip Pullella, Reuters, 24-10-2011, bron: http://www.worthynews.com/top/reuters-com-article-2011-10-24-idUS264245887020111024/.
[2]  ‘The World Is On Fire In The "Non-Integrating Gap"!’, Bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1833.cfm.
[3]  ‘Mikhail Gorbachev Says Uprisings Signal an Emerging New World Order’, 20-10-2011, Bron: http://www.lafayette.edu/about/news/2011/10/20/mikhail-gorbachev-says-uprisings-signal-an-emerging-new-world-order/
[4]  Idem.
[5]  Idem.
[6]  'Predikant geeft foutje toe: wereld vergaat pas in oktober', 24-05-2011, Bron: www.ad.nl.
[7]  'Vrouw snijdt dochters in hals uit angst voor apocalyps', 23-05-2011, Bron: www.ad.nl.
[8]  'Zelfmoord vanwege 'apocalyps'', 26-05-2011, Bron: www.nos.nl.
[9]  'Jezus en Maria Magdalena zijn weer op Aarde', 17-05-2011, Bron: www.ad.nl.
[10] ‘Chabad Lubavitch’, Wikipedia, de vrije encyclopedie. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chabad-Lubavitch.
[11] ‘Hedendaagse strijd om de Tempelberg - editorial’, Stichting Vrienden van Israël, 03-04-2011, Bron: http://www.vriendenvanisrael.nl/?p=1346.
[12] ‘Jongerenbijbel, met de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling’, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2006, blz. 426 (NT).
[13] Idem, blz. 427 (NT).
[14] ‘Profetische foto's: Obama, Het Beest uit Openbaring?’, Xandernieuws, Xander, 10-01-2010, Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=571704&r=1&tbl_archief.
[15] ‘Barack Obama’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, Bron; http://nl.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama.
[16] ‘Is Barack Obama de 'bliksem uit de hemel' waar Jezus over sprak?’, Xandernieuws, Xander, 01-10-2008, Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=483800&r=1&tbl_archief=&.
[17] Idem.