Hoort Handelingen 8 : 37 in de Bijbel thuis?Religieus of wedergeboren?

In Hand. 8 : 26 – 40 zien zien we dat een Moorman, een Ethiopische kamerling, in Jeruzalem is wezen aanbidden. Op de één of andere manier kende deze man de God van Israël, wist hij dat het Oude Testament het Woord van God was, en wist hij dat hij in Jeruzalem moest zijn voor Zijn tempel. Wat hij niet wist, was dat door het sterven van de Heere Jezus het Voorhang van de tempel in tweeën, van boven tot beneden, was gescheurd (Matth. 27 : 51). Wat hij niet wist, was dat vanaf dat moment er alleen in de Heere Jezus redding was. De kamerling was wel religieus, maar hij geloofde niet in de Heere Jezus. Net zo goed als de heersende theologische stromingen in die dagen wel hun instituut hadden, maar niet geloofden in de Heere Jezus!

Maar dan gebeurt er iets moois. De Heere brengt Filippus op zijn weg. En wat er dan gebeurt… We lezen dat de kamerling in Gods Woord, de profeet Jesaja, aan het lezen is, maar het niet begrijpt (Hand. 8 : 31). En Filippus mag hem Gods Woord uitleggen. In Hand. 8 : 35 lezen we: “En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die zelfde Schrift, verkondigde hem Jezus”. Filippus mag aan de hand van de Schrift uitleggen Wie de Heere Jezus is, en wat Hij gedaan heeft. En reken maar dat Filippus niet de oorspronkelijke rollen in zijn handen heeft, maar aan de hand van het door de Heere bewaarde Woord, legt hij uit hoe de Heere Jezus de vervulling is van de Oudtestamentische profetieën. En dat doet hij aan de hand van Jesaja 53. Dat blijkt uit de verzen die hier geciteerd worden. En wanneer u gaat kijken in Jes. 53 : 1 – 12, dan ziet u dat dat gedeelte gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus voor de zonden van de mensen. Dus Filippus verkondigde Hem dat de Heere Jezus in de plaats van zijn (de kamerling) en onze zonden is gestorven, zodat hij en wij gerechtvaardigd zouden kunnen worden. In Jes. 53 : 11 lezen we: “Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen”.

Nu is het niet zo dat mensen de ogen van andere mensen kunnen openen. Daarvoor is het werk van Gods Geest nodig. Het is Gods Geest die in al de waarheid wil leiden, en die mensen zicht geeft op Gods Woord (Joh. 14 : 26; Joh. 16 : 13). Het is dan ook niet voor niets dat we in dit gedeelte zien dat Gods Geest aan het werk is. Maar de Heere wil dus wel mensen gebruiken om Zijn Woord door te geven. Zo ook hier. Gods Woord is de Waarheid, en komt 100% uit! En het is die verkondiging die er toe leidt dat de kamerling gelooft wat er geschreven staat. En de kamerling komt tot geloof in de Heere Jezus.


Geloof door het horen van het Woord

Het voorgaande doet denken aan wat de apostel Paulus aan de Gemeente van de Heere Jezus mocht schrijven. In Ef. 1 : 13 en 14 lezen we: “In Wie gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid”. Hier staat dus dat mensen door het horen van het Woord van God tot geloof komen, dan door de Heere verzegeld worden met Zijn Geest, en daardoor dus de verlossing al reeds VERKREGEN hebben! Dat betekent dat een kind van God zeker mag weten dat hij of zij behouden is. Maar waar het even om gaat: Door het horen van het Woord komt iemand tot geloof in de Heere Jezus! De Heere werkt door Zijn Woord! Een andere tekst, die dat ook zo mooi aangeeft, is Rom. 10 : 17, waar geschreven staat: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. De Heere heeft Zijn Woord gegeven, zodat mensen tot geloof kunnen komen. En dat is iets waar Hij door Zijn Geest aan werkt! Zoals in Johannes ook vermeld wordt: “Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam” (Joh. 20 : 31).


De gevangenbewaarder van Filippi

En dat zien we ook in werking bij de kamerling. Maar niet alleen bij de kamerling hoor. Hetzelfde zien we bij de gevangenbewaarder van Filippi, die zich met zijn hele huis liet dopen (Hand. 16 : 31 en 33). Ook in dat gedeelte lezen we dat Paulus de gevangenbewaarder en allen, die in zijn huis waren, het woord des Heeren verkondigde (Hand. 16 : 32). En het gevolg is dat hij en zijn hele huis zich lieten dopen. En waarom? Ook dat laat de Schrift zien. In Hand. 16 : 34 lezen we: “En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was”. Hij en zijn hele huis waren tot geloof gekomen door de verkondiging van Gods Woord. En dát is de reden dat hij zich ook met zijn hele huis kon laten dopen!


Cornelius de hoofdman

Nog zo'n mooi voorbeeld is de geschiedenis van Cornelius de hoofdman. Voor Cornelius gold hetzelfde als de kamerling: ook hij was weldegelijk religieus. In Hand. 10 : 2 lezen we namelijk dat hij was: “Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God gedurig biddende”. En toch moest ook deze religieuze man het Woord van God verkondigd worden, zodat hij ging geloven in de Heere Jezus. God zag dat deze man Hem zocht (Hand. 10 : 4). En Petrus mocht Cornelius en zijn huis het Woord verkondigen (Hand. 10 : 36, 44). In vers 44 vind je de bevestiging dat ook iedereen in het huis van Cornelius tot geloof kwam. En ook zij worden vervolgens gedoopt (Hand. 10 : 47).


De reden van de doop

In Hand. 8 : 37 zien we dan ook zo mooi verwoord wat de reden is om gedoopt te worden. In vers 36 stelt de kamerling, die tot geloof gekomen is, de vraag: “...Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?” En dan komt het antwoord: “En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is”.


Hand. 8 : 37 in de nieuwe vertalingen...

Maar… wanneer u Hand. 8 : 37 in de NBG-'51 leest, dan staan daar blokhaken omheen, waarvan in de toelichting, voorin de uitgave, staat dat het om woorden of tekstgedeelten gaat die niet tot de oudste tekst van het nieuwe testament behoord hebben of waarover te dien aanzien twijfel bestaat. Ik noem ze dan ook altijd “twijfelhaken”. In de NBV is vers 37 gewoon weggelaten. Achter vers 36 staat een '*', en onderaan de bladzijde staat dan: “Andere handschriften hebben een extra vers: ...”, waarna dit vers in de voetnoot wel gegeven wordt. De BGT heeft het nummertje '37' wel, maar de inhoud gewoon weggelaten. In de BGT staat ook geen voetnoot. Kortom: de Bijbelwetenschappers zijn er eigenlijk van overtuigd dat dit vers weggelaten moet worden. Maar hoe zit dat?


Twee soorten handschriften

Dit heeft er natuurlijk mee te maken dat er eigenlijk twee soorten handschriften zijn. In de eerste plaats de Antiocheense, die ten grondslag liggen aan de oude Reformatie-Bijbels, en in de tweede plaats de Alexandrijnse, op basis van welke de veranderingen in de nieuwe vertalingen gemaakt worden. In Alexandrië heeft men de Schrift willen aanpassen door het te vermengen met filosofie. Op deze site, in de rubriek “Bijbelvertalingen”, kunt u daar veel meer over lezen.


De oorsprong van de Schriftkritiek...

Maar wat zegt de Bijbel hierover? Toen de Heere Jezus kwam, kwam Hij in een wereld van Griekse en Romeinse goden en de daarop gebaseerde filosofieën, o.a. van Plato. Een wereld die in verschillende goden geloofde, maar vaak ook in de goedheid van de mens. En daar staat de Bijbelse boodschap haaks op. De Bijbelse boodschap is dat er één God is, dat de mens in zonde gevallen is (Gen. 3), dat er niet één mens goed is, en dat allen het nodig hebben om gered te worden door de Heere Jezus (Rom. 3 : 12, 22 – 25). Het is dan ook niet voor niets dat we in Gods Woord een waarschuwing vinden tegen de filosofie. In Kol. 2 : 8 lezen we: “Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”. Een deel van de Christenen had daar blijkbaar geen boodschap aan en vermengde de Schriften met filosofie, omdat zij daardoor dachten het beter te begrijpen. De werkelijkheid is dat men het heidense gedachtegoed in Gods Woord heeft gebracht. Vanaf 1880 na Chr. heeft men enkele handschriften uit Alexandrië gebruikt om de Schrift aan te passen. Wanneer wij in onze nieuwe vertalingen nu twijfelhaken zien, of de voetnoten zien, dat oudere handschriften deze verzen niet hebben, dan is dat een verwijzing naar deze Alexandrijnse geschriften. Dát is de oorsprong van de Schriftkritiek. En dat de vermenging van Gods Woord met heidense filosofieën ons niet bij Christus brengt, maar bij de eerste beginselen der wereld, en dus leidt tot ongeloof, zien we vandaag de dag!


Schriftkritiek leidt tot ongeloof

In een studie uitgave van nota bene het Nederlands Bijbelgenootschap (de NBV-Studiebijbel) zegt men dat de Bijbelse God ontstaan is uit het polytheïsme van het Griekse pantheon, en dat Hij de macht naar zichzelf toegetrokken heeft en zich de naam van het hoofd van de vergadering der goden toegeëigend heeft [1], de Heere Jezus wordt naast onder andere Boeddha, Zoroaster en Mohammed een legende genoemd [2], men geeft aan dat Hij door de vertelling van de Evangelisten in de geschiedenis van Israël ingevoegd is [3], Golgotha wordt een mislukking genoemd [4], de Opstanding en het lege graf worden historisch niet te controleren genoemd en dus zou het later toegevoegd zijn om het geloof te verdedigen [5], en dan, om deze opsomming te sluiten, een citaat. Over de Hemelvaart zegt men:

“Zijn verhaal is echter geen feitelijk historisch verslag, maar eerder de verbeelding van de gelovige opvatting dat de verrezen Heer is verheven in de glorie van God” [6].

Volgens de Bijbelweteschappers, die onze nieuwe vertalingen verzorgen, en een steeds “beter” bewijs vinden in zogenaamd oudere handschriften, is de Opstanding en de Hemelvaart “de verbeelding van de gelovige opvatting”! Dus het geloof is verbeelding! De Heere Jezus is voor hen dan ook een legende! Maar wat zegt de Heere daarover door de apostel Paulus, wanneer de Opstanding niet echt zou zijn? Dan is ons geloof ijdel, dan zijn de apostelen valse getuigen, en zijn wij de ellendigste mensen (1 Kor. 15 : 12 – 19). Gods Woord getuigt dat de Opstanding en de Hemelvaart wél echt is! Ik kan niet anders zeggen, dan dat deze Bijbelwetenschappers weliswaar religieus zijn, maar dat zij wel ongelovigen zijn [7]!

In “De proloog van Johannes in de Bijbel in Gewone Taal”, een document van het NBG uit de tijd dat ze met de BGT bezig waren, ontkent men letterlijk dat Jezus God is. Men zoekt daarin naar woorden, om de Bijbeltekst zo weer te geven, zoals men zelf zegt, dat het door de mensen wel als Bijbel aanvaard wordt [8]! En zo lezen we in de BGT dat de Heere Jezus het eeuwige leven gekregen heeft. In Rom. 8 : 32 staat daar: “...het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft”. Hoezo heeft de Zoon van God, “God geopenbaard in het vlees”, het eeuwige leven gekregen? Hij ís HET LEVEN! Op dezelfde manier hebben we gezien, dat de Bijbel zegt dat de mens van nature niet goed is. Maar in de BGT lezen we diverse keren het tegengestelde. In Psalm 7 : 9 en 10 lezen we in de BGT bijvoorbeeld: “U bent de rechter van de hele wereld. Wees nu ook mijn rechter, Heer, en geef een eerlijk oordeel over mij. Ik heb geen schuld, ik heb geen kwaad gedaan. Maak een eind aan het kwaad van slechte mensen, maar help eerlijke en goede mensen...”. De Statenvertaling zegt in dit vers: “De Heere zal de volken recht doen; richt mij Heere, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtheid, die bij mij is. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardige...”. Zien we dat de BGT gelovigen goede mensen noemt, en goddelozen slechte mensen? En als we niet wisten wat er in de Statenvertaling staat: richt God alleen over mensen die slecht doen, of omdat ze niet in Hem geloven? Gods Woord zegt dat niemand goed doet (Rom. 3 : 12), dus hoezo “Ik heb geen schuld, ik heb geen kwaad gedaan”? Dat de Oudtestamentische gelovige God zoekt met een oprecht hart, en daardoor door God als rechtvaardig gezien wordt, wil niet zeggen dat hij “geen schuld heeft”! En hoezo de vraag: “Geef een eerlijk oordeel over mij”? Is God af en toe niet eerlijk dan? En de woordcombinatie “goed mens” komt heel wat keren voor in de BGT. Het bewijs dat door de vermenging met de Griekse filosofie zowel het Bijbelse Godsbeeld als het Bijbelse mensbeeld in de nieuwe vertalingen aangepast wordt…! Wanneer u meer voorbeelden van on-Bijbelse veranderingen in de BGT wilt zien, kijkt u dan in het sub-menu “De Bijbel in Gewone Taal”.

Dit is ongeloof aan Gods Woord! En de boodschap wordt daardoor veranderd. De nieuwe vertalingen zijn niet meer het Woord van God [9]! Maar mensen zijn al zo gewend aan het praatje dat de kennis over de grondtalen steeds toeneemt, dat velen het niet meer zien… En de mens glijdt steeds verder van God en Zijn Woord weg.


Een teken van de tijd

Maar dit is een teken van de tijd! Het ongeloof neemt toe. De Bijbel laat zien dat, kort voor de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen, er een tijd van “afval van het geloof” zal zijn. Deze wordt onder andere in 2 Thess. 2 : 3 genoemd: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. Eerst moet de “afval” komen, voordat die, dat is de dag van Christus “en onze toevergadering tot Hem” (2 Thess. 2 : 1, 2), kan aanbreken. Maar in die tijd van afval van geloof leven we. Sinds 1880 na Chr., en dat proces gaat steeds verder, worden er “bijbels” geproduceerd in ongeloof! Het bewijs hebben we gezien.


Geestelijke hoererij

En dat brengt ons bij nog een teken van de tijd. We zagen dat het NBG beweert dat God één van de goden zou zijn. Dat maakt de weg open voor verdere samenwerking met andere religies. Laten we naar een voorbeeld daarvan kijken:

Video “De video van de Paus – Interreligieuze dialoog” [10].

De Paus zegt:

“Velen denken anders, ervaren de dingen op een verschillende wijze, zij zoeken God of vinden God op vele manieren. Binnen deze waaier van religies en afwezigheid van religies is er maar één zekerheid waarvan wij geloven dat ze geldt voor allen: we zijn allen kinderen van God” [11].

En dat terwijl de Bijbel zegt: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Joh. 14 : 6). Deze Paus weerspreekt Gods Woord. Hij is een leugenaar… Duidelijker kan het niet. Want buiten Jezus Christus komt er niemand bij God de Vader! En buiten Jezus Christus is er dus ook niemand een kind van God. Maar hoeveel mensen binnen Protestantse en Evangelische kring staan vandaag de dag positief tegenover de Paus? Het zijn er velen. Men vindt hem vaak een geweldige man. Maar hoe haaks staat zijn boodschap op Gods Woord?
 
Het Bijbelboek Openbaring wordt in veel kringen gezien als een Boek dat verleden tijd is. Maar… Openbaring is nog toekomst, en is dichterbij dan we denken. Openbaring gaat grotendeels over de eindtijd, en beschrijft o.a. de grote hoer. En wanneer men Openb. 17 leest, dan kan men maar tot één eerlijke conclusie komen: “Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (Openb. 17 : 5) is de Rooms-katholieke Kerk, die de macht heeft over de koningen der aarde (Openb. 17 : 18). Er is maar één geestelijk leider in de wereld die die macht heeft, en dat is de Paus. En hij pleegt geestelijke hoererij, dat heeft u zojuist kunnen zien… Hij is niet trouw aan God, maar zoekt samenwerking met Boeddhisten, Moslims en andere religies. Het is deze kerk die in de Middeleeuwen velen, die niet voor het Roomse systeem bogen, o.a. op de brandstapel heeft gebracht. Er zijn aantallen bekend die oplopen tot 50.000.000 moorden op mensen die de Bijbel geloofden boven het Roomse systeem, moorden die gepleegd zijn van ca. 325 tot 1870 na Chr. [12]. En dat is wat er weer gaat gebeuren. Volgens Openb. 17 : 6 is zij namelijk “dronken van het bloed der heiligen”. Ik heb een document van Radio Vaticana waarin de Paus letterlijk zegt dat een ieder die zich niet in zijn eenheidsdenken voegt een “serieze ziekte” heeft [13]… Achter het masker van vrede zit een andere waarheid! Ik denk dat het Bijbelse plaatje van de eindtijd zich aardig aan het aftekenen is… Het kan niet lang duren of de Heere haalt de Zijnen thuis!


Bewijs voor Hand. 8 : 37

Maar dan terug naar Hand. 8 : 37, het vers waarin we, zonder doekjes er omheen, lezen waarom iemand zich kan laten dopen. In de Statenvertaling staat dat vers er gewoon. Voor mij is dat genoeg bewijs dat dit vers heel gewoon in Gods Woord thuis hoort. Maar dan zijn er die zeggen: “Ho, maar wacht eens. Het staat wel in de Textus Receptus [14]. Maar de Byzantijnse meerderheidstekst [15] mist dit vers ook!” Wanneer u dan in de “Online Bible” kijkt, zou u inderdaad de conclusie trekken dat dit vers in de Byzantijnse meerderheidstekst (BYZ) mist! Zie onderstaande afbeelding:Echter wat blijkt: de “Online Bible”, net als vele anderen, gebruikt de Byzantijnse meerderheidstekst naar de bewerking van Maurice A. Robinson! Zo blijkt men in de Grieks Orthodoxe kerk rond 1900 meerdere varianten van de Meerderheidstekst vergeleken te hebben, en daaruit een versie te hebben samengesteld die nu bekend is als de “Official Text of the Greek Orthodox Church” van 1904. En let op, in deze Byzantijnse Meerderheidstekst vinden we [16]:Oftewel: Ook binnen de Byzantijnse meerderheidstekst is Hand. 8 : 37 dus gewoon bekend.  In alle Alexandrijnse handschriften mist het vers. Erasmus krijgt het verwijt dat hij het heeft overgenomen uit de Latijnse Vulgaat (van Roomse oorsprong), echter wat men dan verzwijgt, is dat het ook in veel Oud Latijnse handschriften (niet van Roomse oorsprong, en ouder dan de Roomse Vulgaat) voorkomt, en daarnaast in de Griekse Codex E uit de achtste eeuw, en diverse andere Griekse handschriften (die de nummers dragen: 36, 88, 97, 103, 104, 242, 257, 307, 322, 323, 385, 429, 453, 464, 467, 610, 629, 630, 913, 945, 1522, 1678, 1739, 1765, 1877, 1891, en anderen) [17].

Een leuke extra aanvulling is dat diverse oude kerkvaders dit vers in hun werken geciteerd hebben. Hierbij kunnen we denken aan Irenaeus (202 na Chr.), Cyprianus (258 na Chr.), Ambrosius (397 na Chr.) en Augustinus (430 na Chr.). Nu zijn de data hun sterfdatum, met andere woorden: in de tijd tussen 100 en 200 na Chr. waren er Griekse handschriften waar Hand. 8 : 37 in stond, anders konden de kerkvaders dit niet citeren!  Zie de afbeeldingen (gewoon via google te checken) [18][19]:

 De passage was weldegelijk al vroeg in gebruik. En daarmee hebben we een bewijs van de echtheid; en opnieuw een bewijs dat de Heere Zijn Woord bewaard heeft!


Is de wetenschap eerlijk?

Een mooi voorbeeld van hoe de wetenschap te werk gaat, zien we in het volgende voorbeeld. Eén van de handschriften, met het nummer 1739, wordt bij Hand. 8 : 37  geclassificeerd als klasse II, wat volgens de huidige geleerden betekent dat het dicht bij de oorspronkelijke bron ligt. Zoeken we een andere tekst op, bijvoorbeeld Rom. 1 : 1, dan zien we dat men hetzelfde handschrift 1739 classificeert als een klasse I, oftewel daar ligt volgens hen hetzelfde handschrift nóg dichter bij de oorspronkelijke bron! Zie de afbeeldingen hieronder. Over de classificatie gaan we het verder niet hebben, maar waarom plaatst men bij Hand. 8 : 37 een hogere categorie (verder van het “origineel” af)? Hier zien we een voorbeeld, van hoe men te werk gaat wanneer men van een bepaalde tekst af wil [20]! Zie wat Gods Woord over dit soort praktijken zegt: 1 Tim. 6 : 20.

 
Hand. 8 : 37 en de ontwikkeling in de kerkgeschiedenis

Het is natuurlijk geen wonder dat in de loop van de geschiedenis dit vers “er uit moest”. In de opkomende grote kerkelijke stromingen geloofde men dat (zelfs) kinderen gedoopt moesten worden, en dat ging dan zonder voorafgaand geloof. Gezien deze geschiedkundige ontwikkeling, is het eerder aanneembaar dat deze tekst, zoals ook blijkt uit de feiten, met name in de Alexandrijnse traditie van het aanpassen van Gods Woord, verdwenen is, in plaats dat het er in de loop van de tijd aan toegevoegd zou zijn door een Bijbelgetrouwe geleerde! Het feit dat het ver in de geschiedenis terug te vinden is, is eerder een bewijs dat dit vers in vroege tijden weldegelijk aanwezig was [21].


De Heere heeft beloofd Zijn Woord te bewaren

Hand. 8 : 37 hoort gewoon in Gods Woord! We hebben dan ook niet voor niets de belofte in Ps. 12 : 7 en 8 dat de Heere Zijn Woord voor ons mensen zou bewaren: “De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heere, zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid”. Daar waar de zogenaamde Christelijke wetenschap onbetrouwbaar is geworden door ongeloof, hebben we Gods belofte dat Hij Zijn Woord niet alleen geïnspireerd heeft, maar ook dat Hij er over zou waken en het zou bewaren. En ondanks de grote tegenstand heeft Hij Zijn Woord bewaard!


“Uit de vrucht wordt de boom gekend”

En voor het feit dat de Heere Zijn Woord bewaard heeft in de Reformatie-tekst van Gods Woord (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611) spreekt het volgende: Toen de Reformatie-Bijbel uitkwam en verspreid werd, kwamen mensen massaal tot geloof, want zij geloofden het Woord van God! Gods Woord is toen over de hele aarde verspreid, wat leidde tot wereldwijde opwekkingen. Het gaat hier om de periode in de geschiedenis van ca. 1650 tot ca. 1900 na Chr. [22]. Juist nu er zoveel nieuwe vertalingen in ongeloof geproduceerd worden, weten mensen, zelfs velen van hen die wél geloven(!), het niet meer zo zeker, want aan de hand van de zogenaamde “Christelijke” wetenschap hebben de mensen leren twijfelen aan Gods Woord! We leven dan ook in de eindtijd, de tijd van de afval! Dit is een duidelijke illustratie van het Bijbelse gezegde: “Uit de vrucht wordt de boom gekend” (Matth. 12 : 33).


Wat is dopen?

Hand. 8 : 37 past ook precies in de andere voorbeelden die Gods Woord voor de Gemeente-tijd over de doop geeft. De kamerling mocht zich laten dopen omdat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is!

Dopen is dus niet tot geloof komen. Want iemand, die zich laat dopen, gelooft al. Dopen is ook niet de Heilige Geest ontvangen, want de Bijbel zegt dat als men tot geloof komt, dat men dan de Heilige Geest ontvangt (Ef. 1 : 13, 14). Dopen is een getuigenis. Rom. 6 : 3 en 4 gaan over de wedergeboorte, het spreekt over het feit dat de Heilige Geest mensen bij de wedergeboorte indoopt in het lichaam van de Heere Jezus. En dat is wat de doop uitbeeldt [23]. In de doop wordt zichtbaar wat de Heere Jezus voor de gelovige gedaan heeft, maar ook wat de Heilige Geest voor hen gedaan heeft. De waterdoop beeldt namelijk de dood, de begrafenis en de opstanding uit. Men gaat onder water als beeld van het sterven van de Heere Jezus, maar dus ook als beeld van het sterven van zijn/haar zondige natuur. Men is onder water als beeld van de begrafenis van de Heere Jezus, maar ook als beeld van de dood van zijn/haar zondige natuur. Men staat op uit het watergraf als beeld van de opstanding van de Heere Jezus, maar ook als beeld van het nieuwe leven dat hij/zij ontvangen heeft. Op deze manier geeft men, door dat beeld uit te beelden, dus een getuigenis van wat de Heere Jezus voor hem/haar gedaan heeft en van wat de Heilige Geest bij de wedergeboorte met hem/haar gedaan heeft. En zo mag men getuigen van hetgeen men gelooft.


Vrede met God

En dan staat er nog in Hand. 8 : 39: “En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap”. De kamerling vervolgde zijn weg met blijdschap! Betekent dit dat hij nooit problemen zou gaan tegenkomen? Nee! Er zijn voorbeelden genoeg dat gelovigen het in Gods Woord zwaar hebben. Maar dat neemt niet weg dat zij een blijdschap hebben, omdat zij “vrede met God” hebben. In Rom. 5 : 1 lezen we: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”! We moeten bedenken dat Filippus gedoopt werd toen hij net tot geloof gekomen was. Het is dus niet per definitie zo dat de doop mensen blijheid geeft. Natuurlijk mag men blij zijn, als men die stap in gehoorzaamheid aan Gods Woord kan maken, maar dat geeft geen blijvende vreugde. De vreugde ligt verborgen in ons geloof in de Heere Jezus Christus. Hij geeft ons vrede! En in die vrede mogen we als gelovigen gaan, ook als de wereld steeds benauwender om ons heen wordt!

Wij verlangen naar U, Heere Jezus. Maranatha![1]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 385, 388.
[2]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 1857.
[3]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 1857.
[4]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 2043.
[5]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 2043.
[6]  ‘NBV Studiebijbel’, NBG, KBS, Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen, 2010 (2e druk), blz. 1948.
[7]  'De ontmaskering van het NBG', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, bron: www.bijbelengeloof.com.
[8]  ‘De proloog van Johannes in de Bijbel in Gewone Taal’, Matthijs de Jong, Met Andere Woorden nr. 4, 2012, blz. 34, 36, 37.
[9]  Sommigen zullen zich afvragen: “Maar de HSV (Herziene Statenvertaling) dan?” Inderdaad getuigt de commissie, die de HSV verzorgd heeft, van hun geloof in God, van Gods Woord en Zijn Heilige Geest! Maar… Ondanks dat men naar de bronnen van de Statenvertaling is gegaan (oorsprong in Antiochië), heeft het Alexandrijnse gedachtengoed, en daarmee de Griekse filosofie, weldegelijk invloed op de HSV gekregen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat men aan de hand van de Dode Zeerollen (van Alexandrijnse oorsprong) wijzigingen in de Bijbeltekst heeft aangebracht. Ook de HSV doet afbreuk aan Gods Woord. Wilt u hier meer over weten, kijk dan onder het sub-menu “De Herziene Statenvertaling”.
[10] 'De video van de Paus – Interreligieuze dialoog', bron: https://www.youtube.com/watch?v=m8kaahMAB8A.
[11] 'De video van de Paus – Interreligieuze dialoog', bron: https://www.youtube.com/watch?v=m8kaahMAB8A.
[12] ‘The History of the New Testament Church,’ Peter S. Ruckman, Ph.D., Bible Baptist Bookstore, Pensacola, USA, 1982, 1989, blz. 277.
[13] 'Pope Francis at Mass calls for greater openness', Vatican Radio, 17-10-2013, bron: http://en.radiovaticana.va/storico/2013/10/17/pope_francis_at_mass_calls_for_greater_openness_/in2-738150.
[]4] De Griekse tekst van de Reformatie, die ten grondslag heeft gelegen aan de Statenvertaling en de King James 1611. Van Antiocheense oorsprong.
[15] Ook van Antiocheens oorsprong.
[16] Bron: http://onlinechapel.goarch.org/biblegreek/?id=4&book=Acts&chapter=8
[17] 'Acts 8 : 37 – “I believe that Jezus Christ is the Son of God”', The King James Bible Page, bron: http://av1611.com/kjbp/faq/holland_ac8_37.html.
[18] 'The Sacred Writings of Saint Cyprian (Annotated Edition)', Jazzybee Verlag Jürgen Beck, Germany. Bron: https://books.google.nl/books?id=Nho0kxONJS8C&pg=PT594&lpg=PT594&dq=Cyprian+Lo,+here+is+water;+what+is+there+which+hinders+me+from+being+baptized?+Then+said+Philip,+If+thou+believest+with+all+thine+heart,+thou+mayest&source=bl&ots=fIgZOSt0v0&sig=JWDkiHplm21lPORr-dG5g3KP4Wc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi709qt36TUAhUIfFAKHcI1AK4Q6AEIUTAF#v=onepage&q&f=false.
[19] 'The Ante-Nicene Fathers, Volume 1, The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus', Rev. Alexander Roberts, Sir James Donaldson & Arthur Cleveland Coxe,  Cosimo Classics, New York, 2007, blz. 433. Bron: https://books.google.nl/books?id=3IPM-zYaPl4C&pg=PA433&lpg=PA433&dq=immediately+requesting+to+be+baptized,+he+said,+%27I+believe+Jesus+Christ+to+be+the+Son+of+God&source=bl&ots=vrV8FvHw22&sig=V-2IbdRb72cxJDBa7facmzRkvdM&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwibxt3516TUAhXSLlAKHaSfDt4Q6AEISTAD#v=onepage&q=immediately%20requesting%20to%20be%20baptized%2C%20he%20said%2C%20%27I%20believe%20Jesus%20Christ%20to%20be%20the%20Son%20of%20God&f=false
[20] 'Video: Modern Textual Criticism and Acts 8:37 with James White', The King James Bible Page, bron: http://av1611.com/kjbp/blog/modern-textual-criticism-and-acts-837-with-dr-james-white/.
[21] 'Should the Bible include Acts 8 : 37: “(...)”?', KJV Today, bron: http://www.kjvtoday.com/home/should-the-bible-include-acts-837-and-philip-said-if-thou-believest-with-all-thine-heart-thou-mayest-and-he-answered-and-said-i-believe-that-jesus-christ-is-the-son-of-god.
[22] 'De periode van de grote wereldwijde opwekkingen', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 4-11-2011, bron: www.bijbelengeloof.com.
[23] 'Met Christus begraven en opgestaan', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, Bijbelstudie 04-06-2017.1