De afval van het geloof
...het waarnemen van de tekenen der tijdenInleiding

Op de site staan reeds een aantal studies over de tekenen der tijden. We hebben reeds stilgestaan bij het ontstaan van tien wereldregio’s en bij het Vaticaan als de grote hoer, die dronken is van het bloed der heiligen. De actualiteit laat zien dat er sprake is van een toenemend antisemitisme. Maar ook dat er een toenemende belangstelling is voor buitenaards leven [1],[2]. Maar niet alleen belangstelling, de mensen, inclusief het Vaticaan [3],[4], hebben ook een overtuiging dat er buitenaards leven is [5],[6]. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling omdat de Bijbel laat zien dat er in het verleden gevallen engelen op de aarde geweest zijn. Openbaring laat zien dat ook in de Grote Verdrukking gevallen engelen, samen met hun “baas” satan op aarde geworpen zullen worden (Openb. 12 : 9). En zo mogen we aan de hand van de Bijbel weten dat het niet lang duurt of de Heere Jezus zal Zijn Gemeente komen halen.

Ook in deze studie willen we stilstaan bij de tekenen der tijden, aan de hand van 2 Thess. 2 : 1 – 4.


De dag van Christus

In 2 Thess. 2 : 2 lezen we het volgende: “dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was”.

De dag des Heeren verwijst in het Oude Testament naar het Duizendjarig Vrederijk, maar zeer zeker ook naar de Grote Verdrukking die daar aan vooraf gaat (zie bijv. Joël 1 : 15, 2 : 1). Maar hier lezen we over de “dag van Christus”. Deze dag verwijst veeleer naar de Opname van de Gemeente en de Rechterstoel van Christus, waarvoor alleen de gelovigen uit de Gemeentebedeling zullen verschijnen. In 1 Kor. 1 : 7, 8 lezen we bijvoorbeeld: “Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onbestraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus”. Voor de Gemeente is dat de Opname. En in 2 Kor. 1 : 14 lezen we: “Gelijk gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus”. Dit gaat dus over de beloning die Paulus ontvangt voor de Rechterstoel van Christus, omdat mensen door zijn getuigenis zijn gaan geloven. De dag van Christus heeft dus onder andere daarmee te maken. Deze dag van Christus, die met de Opname en de Rechterstoel van Christus begint, loopt ook uit op het Duizendjarig Vrederijk van Christus’ heerschappij met de Zijnen! Vandaar dat de Bijbel ook spreekt over DE DAG van Christus!


Twee voorwaarden voor de Opname

En dan lezen we dat 2 Thess. 2 : 3 het volgende zegt: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die [de dag van Christus, de Opname, de Rechterstoel van Christus] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs”. In dit gedeelte worden twee voorwaarden gegeven voordat de Opname kan plaatsvinden! De Opname kan niet plaatsvinden voordat de afval van het geloof heeft plaatsgevonden, en de mens der zonde, de zoon des verderfs zich geopenbaard heeft! Dat zegt Gods Woord.


De afval van het geloof door de geschiedenis heen

Er zijn in de kerkgeschiedenis meerdere perioden van afval van het geloof geweest. Dat vinden we ook in de profetische weergave van de kerkgeschiedenis in Openbaring 2 en 3. Echter er is maar één periode die Laodicea genoemd wordt, die de eindtijd kenmerkt! In de studie over de “Kerk”geschiedenis, de brief aan de Gemeente te Efeze, zagen we dat er in de eerste apostolische gemeente-periode een gemeente was die nog dicht bij God en Zijn Woord stond. Maar door de komst van de zogenaamde kerkvaders, die zo hun eigen leren gingen introduceren, werd de eerste liefde verlaten. In Openb. 2 : 4 lezen we: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten”.


De eerste liefde…

Maar wat is nu de eerste liefde? De liefde is een belangrijk begrip in Gods Woord. Allereerst de liefde van God. De Bijbel laat zien, dat God de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Joh. 3 : 16). Hij heeft Zijn Zoon voor ons tot in de dood gegeven (Rom. 5 : 8). In Christus kunnen mensen het eeuwige leven ontvangen: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Joh. 4 : 9). Maar in Openb. 2 : 4 gaat het om de liefde van de gelovigen… Wanneer de Heere Jezus Christus Zelf de wet samenvat (het grote gebod), zegt Hij: “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matth. 22 : 37 – 39). In het gedeelte over de liefde, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, dat als hij van alles had, maar “de liefde niet had, zo ware ik niets” (vers 2). De apostel der heidenen, Paulus, zegt door de Heilige Geest ingegeven in Rom 5 : 5: “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven”. De liefde is zowel van belang naar God toe, als naar mensen toe! Maar de Bijbel laat wel de volgorde zien: eerst naar God, en vervolgens naar de naaste toe! Tevens houdt die liefde niet in dat we alles maar goed moeten vinden en goed moeten keuren. De Bijbelse liefde is een andere liefde, dan wij mensen er vaak op na houden. Joh. 14 : 23 zegt: “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren”. Of 1 Joh. 2 : 5: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn”. Het is niet voor niets dat wij opgeroepen worden om alles wat mensen zeggen te toetsen aan Gods Woord, zoals we bijvoorbeeld zien in Hand. 17 : 11: “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. En van daaruit kunnen we dan de naaste liefhebben. Vanuit de waarheid. De liefde kan soms wel eens inhouden dat iemand gewaarschuwd moet worden vanuit het Woord van God! Laten wij verlangen “naar de redelijke onvervalste melk” van het Woord van God (1 Petr. 2 : 2). Hebben wij nog steeds de eerste liefde naar Jezus Christus en Zijn Woord? Lopen wij nog warm voor de boodschap die Hij ons gegeven heeft, en precíes zoals Hij die ons gegeven heeft?


Gods Woord vervalst en gezuiverd…

De gemeente te Efeze werd geconfronteerd met de opkomst van de kerkvaders en hun eigen interpretaties. En van het één komt het ander. De brief aan de gemeente van Smyrna beschrijft de periode van Christenvervolging onder de Romeinse keizers. Maar het aantal Christenen blijft groeien, dus zien we tijdens de periode die beschreven wordt door de brief aan Pergamus met bijvoorbeeld keizer Constantijn de vermenging tussen kerk en staat ontstaan. Dit legt de basis voor de afgodische Rooms-katholieke overheersing in de Middeleeuwen, beschreven in de brief aan Thyatire. Daarna komt een periode die gekenmerkt wordt door de beschrijving van de brief aan Sardis. Door de Reformatie scheurt men zich af van de kerk van Rome. Er ontstaat een nieuwe kerk, die echter de naam heeft te leven, maar voor God dood is. In deze periode wordt Gods Woord, die door Roomse invloeden vervalst is geworden, gezuiverd. De Reformatie-Bijbels brengen ons terug bij Gods Woord, zoals dat door de eerste Christenen gelezen werd. Alleen de kerk zelf bleef hangen in enkele restanten van de Roomse traditie en liturgie. Maar Gods Woord, dat er nu weer was, en door vele verkondigers gepredikt werd als daadwerkelijk het Woord van God – “hoort het Woord des Heeren” – leidde tot een periode in de geschiedenis van grote opwekkingen van ca. 1650 – 1900 na Chr. Dit wordt beschreven in de brief aan Filadelfia. Vanaf 1880 na Chr. ontstaan de nieuwe vertalingen op basis van de Schriftkritiek, die Gods Woord terugbrengen naar de Rooms-katholieke vervalsingen van de Middeleeuwen, of nog erger! De brief aan Laodicea laat zien dat de gemeente van de eindtijd denkt rijk te zijn, maar zij zijn “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt” (Openb. 3 : 17).


De aanval op Gods Woord

De aanval op Gods Woord is niet nieuw. Reeds vanaf het begin is het de tactiek van de duivel om verwarring te zaaien over wat God gezegd heeft. In Gen. 2 : 16 en 17 zei God tegen de mens: “En de Heere God gebood de mens, zeggende: Van alle boom van deze hof zult gij vrij eten; maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”. Maar kijk dan eens wat de duivel, de oude slang, tegen Eva zegt in Gen. 3 : 1: “Is het ook dat God gezegd heeft: Gij zult niet eten van alle boom van deze hof?”. Hier zien we dat de duivel een vraag stelt bij wat God gezegd heeft. En tegelijkertijd voegt hij daar het woordje “niet” aan toe. Eigenlijk ontkent hij wat God gezegd heeft, maar hij begint voorzichtig. Eva zegt dan vervolgens weliswaar in Gen. 3: 2 wat de Heere heeft gezegd: “…Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten…”, maar ondertussen laat zij wel het woordje “vrij” weg! En dan spreekt de slang regelrecht Gods Woord tegen, in Gen. 3 : 4: “Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven…”. En de vrouw nam van de vrucht en gaf ook haar man (Gen. 3 : 6). En zo zien we hoe de vijand vanaf het begin bezig is om vraagtekens bij Gods Woord te plaatsen, en om Gods Woord regelrecht tegen te spreken.

In 2 Kor. 2 : 17 vinden we een waarschuwing: “Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegewoordigheid  Gods, spreken wij het in Christus”. Wat betekent “dragen niet Gods Woord te koop”? In de King James 1611 staat hier geschreven: “For we are not as many, which corrupt the word of God…” (= “Want wij zijn niet als velen, die het woord van God vervalsen…”). Reeds in de tijd dat het Nieuwe Testament ontstond, in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef, waren er dus velen(!) die het Woord van God vervalsten! Dat is niets nieuws. Alleen onder de apostolische gemeente wist men het verschil nog tussen nep-apostelen die valse geschriften schreven en echte apostelen, die Gods Woord aan de mensen mochten doorgeven. In Openb. 2 : 2 lezen we: “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die voorgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden”. Echter wanneer men dan toch de eerste liefde tot God en Zijn Woord begint te verliezen, is het einde zoek.


Ongehoorzaam aan de Heere

In de studie “De Reformatie-Bijbel geeft getrouw de oorspronkelijke tekst weer” kunt u lezen hoe de Heere waarschuwt dat het Joodse volk niet meer naar Egypte mocht terugkeren, maar hoe sommige Joden dat toch deden. Hoe daar (in Alexandrië, Egypte) Joden aan de Schrift gesleuteld hebben om het te vermengen met filosofie, terwijl Gods Woord juist tegen de filosofie waarschuwt (Kol. 2 : 8). Dit leidde tot een strijd, die we terugvinden in Gods Woord. In Hand. 6 : 5 lezen we: “En dit woord behaagde aan heel de menigte; en zij verkoren Stéfanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaüs, een Jodengenoot van Antiochië”. Terwijl we in Hand. 6 : 9 lezen: “En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyrenéërs, en der Alexandrijnen, en van hen, die van Cilicië en Azië waren, en twistten met Stéfanus”. Het getuigenis van de Schrift over Egypte en Alexandrië mag duidelijk zijn. Philo, en velen met hem, sloegen Gods waarschuwingen in de wind! En waar men uitkomt? NIET bij Christus, maar bij de overleveringen der mensen, bij de eerste beginselen der wereld. De Alexandrijnse handschriften hebben onder andere geleid tot de Roomse bijbelvervalsing van de Middeleeuwen.

De mannen van de Reformatie wisten van de vervalsingen van de Rooms-katholieke Kerk, en zij herstelden Gods Woord met de Reformatie-tekst! De Alexandrijnse handschriften zijn echter door de geleerden opnieuw “ontdekt” en sinds 1880 na Chr. gebruikt voor onze nieuwe vertalingen. Vanaf die tijd ontstond de moderne Schriftkritiek. Men schermt met de grondtekst, maar ondertussen past men Gods Woord op grond van filosofisch aangepaste geschriften aan. Daar waar men in de periode Filadelfia blij was met Gods Woord, Gods Woord hoorde en aannam zoals het er stond, en daardoor tot bekering kwam, daar zegt men tegenwoordig: “Deze tekst kun je ook anders lezen...”, of “het is zeer twijfelachtig of dit vers in de originele grondtekst wel gestaan heeft...”, met alle gevolgen vandien. Men gelooft niet meer in het Absolute Woord van God! En daar hebben we de basis van de afval van het geloof van de eindtijd…


Dat alles leidt tot de afval van het geloof vandaag de dag…

Onze nieuwe vertalingen wijken dan ook op vele plaatsen af van de Statenvertaling en de King James 1611, en zijn op diverse plaatsen gaan lijken op de Rooms-katholieke vertalingen. Maar de nieuwe vertalingen gaan vaak nog veel verder… Geen wonder dat de Paus de Protestanten via onder andere de Charismatische beweging weer zo makkelijk terug in de “moeder-schoot” van de Roomse Kerk krijgt, terug in schoot van de “moeder der hoererijen” (Openb. 17 : 5)! Terug bij de Babylonische afgodendienst. Zoals we onder andere in de studie “Pinksteren – verworden tot een heidens feest?!” gezien hebben dat bijvoorbeeld de EO mensen aanzet om te bidden met oude symbolen [7]. En hier hebben we de afval van het geloof in de eindtijd, helder en duidelijk geïllustreerd! De afval van de eindtijd is dus erger dan de Roomse Middeleeuwen! Toen was er Rome dat de Bijbelgetrouwen vervolgde. Nu zijn het de zogenaamde “Bijbelgertrouwen” die meedoen met Rome en de vertalingen van Rome gebruiken en erger…! De mensen die zich echt aan Gods Woord willen vasthouden zijn relatief maar een klein groepje geworden. En we weten dat dit in de Grote Verdrukking opnieuw tot een grote vervolging van Bijbelgetrouwe gelovigen zal uitlopen (Openb. 17 : 6, Openb. 20 : 4). Dit teken van de tijd, de “afval van het geloof”, is reeds meer dan in vervulling gegaan.


Voorbeeld: Het woord van God te koop dragen

We hebben in diverse studies reeds vele voorbeelden gezien van wat er in de nieuwe vertalingen is gebeurd. Hier volgt nog een voorbeeld, aan de hand van een tekst die we eerder in deze studie zagen. In 2 Kor. 2 : 17 staat geschreven: “Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegewoordigheid  Gods, spreken wij het in Christus”. De Kanttekeningen in de Statenvertaling vermelden bij deze tekst:

“Of, vervalsen niet het Woord Gods. Gr. Kapelenontes, welk woord betekent iets in het klein veil hebben of te koop dragen, en hetzelve, om beter te verkopen, dikwijls een anderen reuk, of smaak, of schijn geven, en wordt bij gelijkenis ook genomen voor iets onder een valsen reuk, of smaak, of schijn gelijk als te koop stellen, …” [8].

In de King James 1611 lezen we dan ook in hetzelfde vers: “For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ”. Ook de King James 1611 heeft kanttekeningen. En daarin lezen we:

“Or, deale deceitfully with” [9] (= “er misleidend mee handelen”).

Wat doen de nieuwe vertalingen hiermee? Maken die het zinnetje “Woord van God niet te koop dragen” uit de Statenvertaling duidelijker? Absoluut niet! Zonder de kanttekening plaatsen zij:

NBG-’51: “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht”.
NBV: “Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus”.

Nergens zien we dat benadrukt wordt dat er in de tijd van Paulus al velen waren die aan het Woord van God verdienden doordat zij het vervalsten! Doet de HSV dit dan beter? Zij zeggen namelijk bij hun hertaalwerk gebruik te hebben gemaakt van de kanttekeningen bij de Statenvertaling!

HSV (ook zonder kanttekening): “Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus”.

De nieuwe vertalingen, inclusief de HSV, maken helemaal niets duidelijker! Daarvoor hebben wij toch echt de Statenvertaling en de King James 1611 nodig, om te zien wat “het Woord van God niet te koop dragen” betekent! Maar dat is ook logisch, want deze tekst laat heel duidelijk zien waar men vandaag de dag (sinds 1880 na Chr.) mee bezig is. Men vervalst het Woord van God, om het mensen beter in de oren te laten klinken, en daardoor weer nieuwe vertalingen te kunnen verkopen om er zo aan te verdienen! (En dat wil men natuurlijk zo goed mogelijk verbloemen!). En daar ligt de aard van de mens bloot! Dit is waar de Heere ons reeds in Zijn Woord voor waarschuwt!


Voorbeeld: Wat is wijsheid?

Een laatste voorbeeld om mee af te sluiten. Het gaat over het woord “wijsheid”. Wat is wijsheid in Gods Woord? De eerste keer dat het woord voorkomt, lezen we in Ex. 28 : 3 het volgende: “Gij zult ook spreken tot allen, die wijs van hart zijn, die Ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aäron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het priesterambt bedient”. Dit vers maakt duidelijk dat iemand die “wijs van hart” is, door Gods Geest vervuld is met wijsheid. De Geest van God wordt in Jes. 11 : 2 dan ook niet voor niets onder andere de “Geest der wijsheid” genoemd, maar ook de “Geest des verstands” en de “Geest der kennis”. Iemand die wijs van hart is, is dus vervuld met de Geest der wijsheid. Oftewel, ondanks dat er geen wedergeboorte in het Oude Testament was, werden ook in het Oude Testament (enkele) mensen vervuld met de Heilige Geest! Daarom lezen we in Ex. 31 : 3 ook: “En Ik heb hem vervuld met de Geest Gods, met wijsheid en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk”.

Maar wat gebeurt hiermee in de nieuwe vertalingen? In de NBV lezen we in Ex. 28 : 3 het volgende: “Jij moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken, en zij moeten dan de kleding voor Aäron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen”. Weliswaar lezen we in dit vers over de oorsprong van de vakmanschap, dat deze bij de Heere ligt. Maar… waar is de “wijsheid van hart” gebleven? Vakmanschap heeft met kennis te maken, met het hoofd, niet zo zeer met het hart! De vervulling met de “geest der wijheid” is compleet verdwenen! In Ex. 31 : 3 zegt de NBV: “Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied:”. Talenten hebben opnieuw met vakmanschap te maken. Hier komt de wijsheid weliswaar om de hoek kijken, maar opnieuw is het “vervuld met de Geest Gods” niet te bekennen. De wijsheid die God, zelfs in het Oude Testament, door Zijn Geest wil geven in het hart, en niet in eerste instantie in het hoofd, is compleet uit de vertaling weg! De nadruk ligt veel meer op vakmanschap, iets wat mensen doen.

De vertalers van de NBV waren aan het toevoegen aan Gods Woord, en aan het afdoen van Gods Woord. Zij gingen tegen Gods oproep in om dit niet te doen! Het ontbeerde hen klaarblijkelijk aan de nodige “wijsheid van hart”! Maar hoe zien we vervolgens dat Gods Woord Zelf juist is! Laten we verder kijken:


Gods Woord bewijst Zichzelf

De NBV zegt namelijk dat God de makers van de tabernakel ook vakmanschap gaf om Zijn Huis te ontwerpen! In Ex. 35 : 35 zegt de NBV: “Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied: zij hebben verstand van wol weven, van borduren met blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen”. En dan te bedenken dat de Heere in Zijn Woord zegt dat hij hen heeft “vervuld met wijsheid des harten”, wat weer een verwijzing is naar de vervulling met Zijn Geest! We lezen er weer niets over! Maar daar gaat het nu even niet om. In de laatste zin staat: “…en maken zelf de ontwerpen”. Alsof mensen de tabernakel ontworpen hebben! Dit is ten enenmale gewoon FOUT! In Ex. 25 : 9 zegt diezelfde NBV dat God zegt: “Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan”. In de NBV spreken de verzen elkaar dus tegen. Want de mensen mochten de tabernakel en de voorwerpen helemaal niet ontwerpen. God had het ontwerp gegeven! En daar moesten zij zich nauwkeurig aan houden. Laten we dit vers voor de zekerheid ook nog in Gods Woord Zelf lezen: “Naar al wat Ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel, en een voorbeeld van al zijn gereedschap wijzen zal, juist alzo zult gij dat maken”. Oftewel, de Heere liet Mozes een voorbeeld zien (een ontwerp) en precies zo moest de tabernakel gemaakt worden! Maar wat zegt Gods Woord dan in Ex. 35 : 35? Daar vinden we geschreven: “Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk van een werkmeester, en van de allervernuftigste handwerker, en van de borduurder in hemelsblauw, en in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, en van de wever; makende alle werk, en bedenkende vernuftige arbeid”. De Heere God heeft de mensen vervuld met Zijn Geest, om te bedenken HOE zij het ontwerp van de Heere precies konden namaken! Dat zegt Gods Woord! Zien we hoe de Oude Statenvertaling gewoon klopt, en het Woord van God Zichzelf dus niet tegenspreekt?! Opnieuw een bewijs dat u een vervalsing koopt met de nieuwe vertalingen, die niet kloppen, omdat ze niet met Gods wijsheid tot stand zijn gekomen, maar met menselijke wijsheid, filosofie, die ons brengt bij de beginselen van de wereld en NIET bij Christus.


Gods Woord verworpen… De basis van de afval van het geloof

En zo zien we hoe mensen Gods Woord veranderen. Men gelooft niet dat God Zijn Woord bewaard heeft, en gebruikt de wetenschap om dat Woord iedere keer weer aan te passen. Maar die veranderingen leiden wel tot onjuistheden die we gewoon kunnen aantonen door Schrift met Schrift te vergelijken. Het NBG, de uitgever van de meeste Nederlandse nieuwe vertalingen, gelooft zelf niet in de letterlijke opstanding van de Heere Jezus, zegt zelfs dat Jezus een legende is, en noemt God één van de goden die uit het polytheïsme is ontstaan. Kortom: zij loochenen Gods Woord! Geen wonder dat de BGT, de nieuwste uitgave van het NBG, zelfs zegt dat Jezus Christus, Hij Die God geopenbaard in het vlees is, het eeuwige leven GEKREGEN zou hebben (zie Rom. 8 : 32 in de BGT). En dat terwijl de Heere Jezus als Gods Zoon, Hij Die eeuwig is(!), voor ons het eeuwige leven heeft mogelijk gemaakt (Rom. 6 : 23)! En zo zien we hoe de Schriftkritiek leidt tot afval van het geloof!

En in die tijd leven wij. Eén van die voorwaarden uit 2 Thess. 2, voordat de Opname kan plaatsvinden, is dus al lang in vervulling gegaan. En wij zien het moment naderen dat de Heere Jezus daadwerkelijk Zijn Gemeente zal komen halen.

N.B. Er zijn mensen die zeggen dat de Bijbel helemaal niet spreekt over een afval van het geloof. Zij doen dit, hoe kan het ook anders, aan de hand van woordstudies in de zogenaamde grondtalen… Een bespreking hiervan vindt u in de studie: “Woordstudies: gevaarlijk spel! Staat er in 2 Thess. 2 : 3 nu “afval” of “Opname”?”. Door Schrift met Schrift te vergelijken zien we dat de Heere Zijn Woord bewaard heeft, en dat er gewoon “afval” moet staan.


[1]  ‘UFO boven Londen gesignaleerd’, AD, 29-04-2104, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3644227/2014/04/29/UFO-boven-Londen-gesignaleerd.dhtml.
[2]  ‘New Obama Advisor John Podesta An Advocate For UFO Disclosure’, Lee Speigel, Huffington Post, 12-11-2013, bron: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/11/is-ufo-disclosure-on-the-plate-of-john-podesta_n_4428119.html.
[3]  ‘Astronoom van Paus: Ja, ik zou aliens dopen’, AD, 19-09-2010, Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/1941552/2010/09/19/Astronoom-van-paus-Ja-ik-zou-aliens-dopen.dhtml.
[4]  ‘Paus Franciscus zou ook marsmannetjes dopen’, AD, 13-05-2014, Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3654353/2014/05/13/Paus-Franciscus-zou-ook-marsmannetjes-dopen.dhtml.
[5]  ‘Binnen 20 jaar ontdekken we buitenaards leven’, AD, 22-04-2014, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3659858/2014/05/22/Binnen-20-jaar-ontdekken-we-buitenaards-leven.dhtml.
[6]  Bron: http://www.nujij.nl/algemeen/paus-francis-kondigt-buitenaards-leven-aan.28060759.lynkx.
[7]  Bron: http://www.eo.nl/blogs/jouwspiritualiteit/#/video/praktijk/Traditie.
[8]  ‘BIJBEL met kanttekeningen’, deel Mattheüs – Openbaring, Den Hertog, Houten, 1657, 1997, blz. 350.
[9]  ‘The Holy Bible, 1611 Edition’, Thomas Nelson Publishers, Nashville, USA, zie 2 Kor. 2 : 17.