'The God that never was' weerlegd

 Inleiding

 

Moslims claimen dat zij de ene ware God dienen. Als één van de tactieken daarvoor wordt de Bijbel gebruikt. Men zegt dat de Bijbel laat zien dat Jezus niet de Zoon van God is, en al helemaal niet God Zelf. Daarover heeft men een boekje geschreven dat 'The God that never was' heet [1].

Bron: http://www.kalamullah.com/Books/Deedat/THE%20GOD%20THAT%20NEVER%20WAS.PDF

Laten we de claimen die dit boekje doet eens bekijken. Het boekje begint met een voorwoord, waarin verteld wordt hoe een man probeert Moslims tot het Christendom te bekeren. Men geeft aan dat deze man handig is met woorden, de Koran uit de context citeert, en vervolgens onwaarheden vertelt over de Bijbel door te zeggen dat Jezus God is. Daarom geeft men in het boekje grote aantallen teksten uit de Bijbel, om te laten zien dat deze man onzin spreekt. Men geeft aan dat men op diverse plaatsen God tussen aanhalingstekens plaatst, om de absurditeit aan te tonen, van de claimen die de man legt op de Godheid van Jezus Christus. Het boekje is in het Engels. In dit artikel is de Engelse tekst onvertaald overgenomen in de ingesprongen tekstgedeelten, waarna er een toelichting in het Nederlands gegeven wordt.

 

 

De geboorte

 

"THE BIRTH OF "GOD"."God" was created from the seed of David: "Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the SEED of David according to the flesh." (Romans, 1:3)"

In Rom. 1 : 3 staat dat de Heere Jezus “naar het vlees” uit het zaad van David was. Jezus Christus wordt in 1 Tim. 3 : 16 ook wel “God geopenbaard in het vlees” genoemd. De geslachtsregisters in de Bijbel maken duidelijk dat Maria afstamde van David. Naar het vlees, Zijn lichaam, kwam dus uit het zaad van David. Echter het Bijbelboek Matthéüs en andere Schriftgedeelten maken duidelijk dat Maria en Jozef nog geen gemeenschap hadden gehad, terwijl Maria al zwanger was (Matth. 1 : 18). De Bijbel laat dan ook zien dat zij zwanger was uit de Heilige Geest. God heeft er dus voor gezorgd dat er in Maria een leven is ontstaan. Biologisch is het zelfs zo dat de bloedstroom van het kind volledig losstaat van de moeder. Doordat er een ingenieus vatenstelsel in de baarmoeder en navelstreng aanwezig is, worden er bouwstoffen uitgewisseld met het kind, maar het bloed van de moeder en het kind staan op zichzelf. Het leven dat de Heilige Geest in Maria heeft doen ontstaan, stond dus volledig op Zichzelf. Vandaar ook dat de Bijbel kan zeggen dat, toen Jezus aan het kruis stierf, Gods bloed voor ons vergoten is (Hand. 20 : 28, SV, KJV1611). Door deze bijzondere geboorte kan de Heere Jezus ook zowel de titel “Zoon van God” als de titel “Zoon des mensen” dragen.

En dan het feit dat er voor de bevruchting (normaal gesproken) zaad van een man nodig is. God heeft Adam en Eva geschapen. De eerste mens is zonder bevruchting ontstaan. Eva is uit de eerste mens genomen. Ook zonder bevruchting. God kan uit het niets leven scheppen! Er is niet voor niets sprake van schepping! Zo heeft God in Maria het leven doen ontstaan. Of dat nu door Goddelijk zaad is, of op een andere manier. Feit is dat God Zichzelf door Maria heen een menselijk lichaam heeft gegeven. Daardoor heeft Hij net als de mensen geleden, maar heeft Hij wel, doordat Hij zonder zonden was, voor onze zonden kunnen sterven aan het kruis van Golgotha. Doordat God het leven in Maria heeft doen ontstaan, was Maria de moeder van de Heere Jezus (niet de moeder van God de Vader!), en God de Vader is de Vader van Gods Zoon.

""God" was the fruit of the loins of David: "Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne." (Acts, 2:30)"

Opnieuw staat hierbij “zoveel het vlees aangaat”, zie de opmerkingen bij het vorige vers.

"The Ancestors of "God": "The generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham." (Matthew, 1:1)"

Doordat Maria afstamt van David, stamt niet God de Vader, maar wel de Heere Jezus, Gods Zoon, als Zoon van Maria, af van Abraham.

"The Sex of "God": "And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus." (Luke, 2:21) How Mary Conceived and Delivered "God". Mary conceived Jesus like any other woman: "The days were accomplished that she should be delivered," (Luke, 2:6) which means that she went through all the normal stages of pregnancy. Nor was her delivery any different from other expectant mothers: "And she being with child cried, travelling in birth, and pained to be delivered." (Revelation, 12:2)"

Inderdaad heeft Maria het Kind op een gewone manier “gebaard”, dus het Kind is in haar gegroeid. Maar het mag duidelijk zijn dat dat niets zegt over hoe het Kind in haar is gekomen. Doordat zij op een normale manier gebaard heeft, zegt dat niets over het allereerste stadium van de zwangerschap: de bevruchting. De Bijbel is er duidelijk over dat Jezus uit de Heilige Geest is ontstaan, en dat Jozef daar niet aan te pas is gekomen (Luk. 1 : 34 – 35). Openb. 12 : 2 gaat overigens niet over Maria, maar over Israël(!). Maar al zou die tekst over Maria gaan, dan nog zegt het niets over de bevruchting, maar over het baren!

""God" Sucked The Paps of a Woman: "And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked." (Luke, 11:27)"

In Luk. 11 : 27 staat in het Nederlands: “En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.” Wanneer men daar "God" invult, wat bewust gedaan wordt, lijkt dat heel raar. Maar zoals vele verzen in de Bijbel duidelijk maken, was God in Zijn Zoon naar de aarde gekomen. God heeft een menselijk lichaam aangenomen in Zijn Zoon Jezus Christus, alhoewel het leven in Hem, puur Goddelijk was! Dat betekent dat Jezus als Mens inderdaad gedragen is door een buik, en dat Hij melk gedronken heeft uit borsten van een vrouw. En...?

"The Country of Origin of "God": "Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king. (Matthew, 2:1)"

God is niet ontstaan in Bethlehem. God is eeuwig! Ook Gods Zoon is in principe niet in Bethlehem ontstaan. In Filip. 2 : 5 - 10 staat geschreven: "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn". Jezus Christus was bij God de Vader in de hemel. Vandaar dat God bij de schepping ook kan zeggen: "...Laat Ons mensen maken..." (Gen. 1 : 26). God is echter wel in Zijn Zoon naar deze aarde gekomen. Zo heeft Hij een menselijk lichaam aangenomen, en zo is de Zoon van God inderdaad als Mens in Bethlehem geboren, precies zoals de Heere door Zijn profeten in Zijn Woord, de Bijbel, heeft laten opschrijven (zie bijv. Micha 5 : 2). Dit bewijst ook nogeens de waarheid van Gods Woord. Gods Woord komt 100 % uit.

"The Occupation of "God": "Jesus was a carpenter by trade." (Mark, 6:3), "and the son of a carpenter." (Matthew, 13:55) The Transport of "God": "Behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass." (Matthew, 21:5) "And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon." (John, 12:14)"

Matth. 13 : 55 vertelt verhalend hoe mensen op Jezus reageerden. Mensen die de Heere Jezus niet wilden kennen als Zoon van God, beschreven Hem als “Is Deze niet de Zoon van de timmerman?” Dit vers is dus een beschrijving van commentaar van mensen in de Bijbel, en mag nooit uit de context geciteerd worden, omdat er dan een andere betekenis aan gegeven kan worden. Men zou kunnen denken dat de Bijbel de ene keer zegt dat Jezus de Zoon van God is, en de andere keer de zoon van Jozef. Dat is hetgeen in het boekje "The God that never was" gedaan wordt. Maar dat is dus niet waar! Het houdt geen stand als de eerlijke lezer de teksten in de context leest.

En zoals de Heere Jezus als Mens op aarde in Bethlehem geboren werd, zo kon Hij ook op de rug van een ezelin en het veulen rijden. Overigens ook hier geldt, dat dit, lang voor Zijn geboorte, exact door de profeten in de Bijbel voorzegd is (Zach. 9 : 9). Opnieuw een bewijs dat Gods Woord, de Bijbel, tot op de letter uitkomt.

"The Wining and Dining of "God": "The Son of man came eating and drinking, and they say, behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend ofpublicans and sinners." (Matthew, 11:9; Luke, 7:34)"

 

De titel “Zoon des mensen” is al eerder toegelicht. En al die andere “mooie titels” van de tekst hierboven zijn opnieuw reacties van mensen die Hem niet wilden kennen. In het inleidende stukje van het boekje wordt gezegd dat mensen de Koran altijd uit de context citeren, maar het citeren van deze verzen, om aan de hand van de Bijbel te bewijzen dat Jezus niet de Zoon van God is, is precies hetzelfde: men citeert de Bijbel uit de context, en probeert daarmee de Bijbel en Gods Zoon in diskrediet te brengen.

"The Poverty of "God": "And Jesus saith unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head." (Matthew, 8:20) The Meagre Possessions of "God": "Shoes of Jesus" (Luke, 3:16), "Garments and coat of Jesus" (John, 19:23) "God" Was a Devout Jew: "And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed." (Mark, 1:35) "God" Was a Loyal Subject: Jesus was a good citizen, he was loyal to Caesar. He said: "Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's." (Matthew, 22:21) He paid his tax regularly. (Matthew, 17:24-27)"

Eigenlijk zijn deze teksten al in voorgaande paragrafen besproken. Jezus Christus was als Mens inderdaad een Jood. Hij trok Zich regelmatig terug om met de Vader te spreken. Daarnaast heeft Hij, omdat Hij ook God was en zonder zonde was, de Wet volbracht. Hij heeft laten zien dat wij als mensen onze overheid in principe behoren te geven, wat zij van ons vraagt.

 

 

De familie van God?


"THE FAMILY OF "GOD" "God" Was the Son of Joseph: "Philip findeth Nathanael, and saith unto him, we have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph" (John, 1:45)"

De Heere Jezus was niet de directe zoon van Jozef. Toch is deze tekst niet fout (De Bijbel, Gods Woord, spreekt Zichzelf niet tegen)! Hoe kan dat dan hier staan? Hier volgt een stukje uit een ander artikel van de site over het geslachtsregister van Jezus Christus:

“Jozef, de zoon van...?
In Matth. 1 : 1 – 17 vinden we het geslachtsregister van de Heere Jezus. In deze studie wordt niet op alle namen uit dat register ingegaan, maar toch wordt bij een aantal belangrijke zaken stilgestaan. In Lukas 3 : 23 – 38 vinden we nog een geslachtsregister van Jezus Christus. In Matth. 1 : 16 wordt Jozef “de man van Maria” genoemd, “uit wie geboren is JEZUS, genaamd Christus”. Deze Jozef wordt een zoon van ene Jakob genoemd. In Lukas 3 : 23 wordt Jozef echter “de zoon van Heli” genoemd. Het blijken twee verschillende geslachtslijnen te zijn, want Jozef is volgens Matth. 1 : 7 een afstammeling van Salomo, die een zoon was van David (Matth. 1 : 6), maar Lukas spreekt over afstamming van David via zijn zoon Nathan (Luk. 3 : 31). Het geslachtsregister in Matthéüs moet het geslachtsregister van Jozef zelf zijn, omdat Matth. 1 : 16 zegt: “En Jakob gewon Jozef...”. Het geslachtsregister in Lukas moet dan het geslachtsregister van Maria zijn! Maar hoe kan het dan dat Jozef in Luk. 3 : 23 “de zoon van Heli” genoemd wordt? Dat komt omdat het Bijbelse begrip “zoon” een veel bredere betekenis heeft dan alleen “direct mannelijke afstammeling van”. In Matth. 1 : 1 zien we reeds dat er geschreven staat: “Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham”. Ondanks dat David niet een directe zoon van Abraham was, maar wel een achter, achter, achter, achter, etc. achterkleinzoon, wordt hij in Gods Woord een zoon van Abraham genoemd. Zo wordt Jezus Christus een Zoon van David genoemd. En wanneer iemand trouwt en dus een schoonzoon wordt in de familie van zijn vrouw, noemt Gods Woord hem een zoon van de familie van zijn vrouw. Zo noemde Saul David bijvoorbeeld “mijn zoon”, terwijl de vader van David Isaï heette (1 Sam. 16). Maar David werd de schoonzoon van Saul (1 Sam. 18 : 17 – 30). En zo noemde Saul David “mijn zoon” in 1 Sam. 24 : 17: “En het geschiedde, toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul: Is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende”. En zo werd Jozef, als man van Maria, gerekend onder de zonen van Heli. De afstamming werd nu eenmaal bepaald via de mannelijke lijn.”

"Brothers and Brothers-in-law of "God": "And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, whence hath this man this wisdom, and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence hath this man all these things? (Matthew, 13:54-56)"

De Heere Jezus kwam als Mens op aarde, maar was ook God. De Bijbel noemt Hem, zoals we eerder zagen, "God, geopenbaard in het vlees" (1 Tim. 3 : 16). Via Maria stamde Hij af van David. En omdat Maria niet de eeuwige maagd was, zoals de Roomskatholieke Kerk beweert, heeft zij na de Heere Jezus andere kinderen gekregen, die weldegelijk Jozef als vader hadden. Daarom wordt de Heere Jezus ook wel haar "eerstgeboren Zoon" genoemd (Matth. 1 : 25). Deze kinderen zijn dus in feite half-broers en half-zussen van de Heere Jezus als Mens op aarde. Zij zijn echter niet de half-broers en half-zussen van God, Die zonder begin en zonder einde is, Die eeuwig is.

 

 

De ontwikkeling van God?

"THE DEVELOPMENT OF "GOD" Spiritual Development of "God": "And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom." (Luke, 2:40) Mental, Physical and Moral Development of "God": "And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man." (Luke, 2:52)"

Als Mens groeide Jezus! Maar Hij wist als Kind reeds dat Hij in de tempel moest zijn, in het huis van Zijn Vader (Luk. 2 : 49). En als Kind leerde Hij reeds de leraren van Israël! In Luk. 11 : 47 staat: “En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.” Ondanks dat Hij als Mens groeide, bezat Hij reeds de kennis van Zijn Vader.

""God" Was 12 Years Old When His Parents Took Him to Jerusalem: "Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover. And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast." (Luke, 2:41-42) The Powerless "God" (Jesus) said: "I can of mine own self do nothing." (John, 5:30)"

Dit is één van de verzen waaruit heel duidelijk blijkt dat men in het boekje met voorbedachte rade te werk gaat. Jammer. Deze tekst laat namelijk niet zien dat God machteloos is, maar dat de Heere Jezus en de Vader Eén zijn! Jezus doet de wil van de Vader, Hij is zonder zonden! Als we Joh. 5 : 30 uitlezen dan staat daar: “Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft”. En even verderop in Joh. 5 : 36 - 40 staan de volgende woorden van de Heere Jezus geschreven: “Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Hem niet, Die Hij gezonden heeft. Onderzoekt de Schriften; want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben”. In het inleidende stukje van het boekje staat “We have given the quotations from the Bible without comment, because the Bible speaks for itself!” De slechts kleine commentaren die men weldegelijk heeft toegevoegd aan de teksten, proberen de lezer in een andere richting te sturen. Ze zijn misleidend. Men handelt dus tegengesteld met wat men in het boekje aangeeft. Als we dat voegen bij de verschillende verzen uit de Bijbel, die uit de context geciteerd zijn, dan zien we dat men er met voorbedachte rade op uit is om te laten zien dat Jezus niet de Zoon van God is. Men misbruikt de Bijbel om Zijn eigen religie te onderbouwen.

Hoe "machteloos" de Heere Jezus was, heeft Hij bewezen door onder andere de zieken te genezen (Matth. 8 : 16, 17), precies zoals van de Messias in het Oude Testament door de profeten aangekondigd werd (Jes. 53 : 4). Hij heeft Zijn macht over de natuur bewezen door stormen te stillen (Matth. 8 : 26) en andere wonderen te doen. Jezus wist dat Hij zou sterven, en na drie dagen weer op zou staan (Luk. 18 : 31 - 33). Jezus was dus absoluut niet machteloos. Hij had de macht van God de Vader, maar hij deed de wil van de Vader! Jezus was zonder zonden (2 Kor. 5 : 21). De "profeet" van de Koran, Mohammed, heeft zelf nooit wonderen verricht (volgens de Koran in Soera 29 : 51), wordt door "Allah" in de Koran een zondaar genoemd (Soera 40 : 56; 47 : 20; 48 : 3), en hij kon zijn eigen dood niet voorzeggen.

""God" Was Ignorant of the Time. Jesus said: "But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father." (Mark, 13:32) "God" Was Ignorant of the Season: "And on the morrow, when they were come from Bethany, he (Jesus) was hungry: and seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet." (Mark, 11:12-13)"

Er staat niet dat de Heere Jezus verbaasd was dat de vijgen er niet waren. Wel dat Hij de boom vervloekte vanwege het ontbreken van vrucht. Dit heeft te maken met de uitleg: deze boom staat voor het belijden van geloof zonder vruchten. Overigens is er wel een verklaring dat er weldegelijk vrucht aan de boom had kunnen hangen: Soms overleven de vruchten de overgang van de herfst tot de lente. De onrijpe vruchten van de herfst rijpen dan in de lente, vlak voordat de nieuwe vruchten van het nieuwe seizoen rijpen [2].

""God" Was Unlettered: "Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught. And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?" (John, 7:14-15)"

Als Mens behoorde Jezus niet tot de Schriftgeleerden, en had dus niet de opleiding van de Schriftgeleerden genoten. Toch kende de Heere Jezus Gods Woord! Jammer dat het boekje de vervolgverzen niet citeert. In Joh. 7 : 16 – 18 staat geschreven: “Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar van Hem, Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Zijn wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer zoekt van Hem, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem”. Jezus zegt hier heel duidelijk dat Hij door de Vader gezonden is, en dat Zijn Woorden Gods Woorden zijn! De opmerking van mensen, gemaakt in de verzen 14 en 15, betekent dus niet dat de Heere Jezus ongeleerd of onwijs was. Integendeel: de mensen konden het wel zeggen, maar Hij bracht Gods Wijsheid! Dat maakt dat Bijbelgedeelte duidelijk.

 

 

De verzoeking van God?

""God" Learnt Through Experience: "Learned he obedience by the things which he sufered." (Hebrews, 5:8) THE TEMPTING OF "GOD" The Devil Tempted "God" For 40 Days: "And immediately the spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan." (Mark, 1:12-13)"

De duivel verzocht de Heere Jezus. Dat klopt. Maar Jezus overwon! In het begin had God de mens op de aarde gezet. Adam en Eva vielen voor de verleiding van de satan (Gen. 3). Daardoor kwamen zij onder de zonde en de dood. Nu kwam de Redder van de mensen. De duivel heeft willen proberen om Gods Reddingsplan te dwarsbomen, en probeerde ook de Heere Jezus te verleiden. Hij echter citeerde Gods Woord en overwon.

"The Devil Tempted "God" Continuously: "And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season." (Luke, 4:13) Like the Sinners, "God" Was Tempted In All Things: "But (he) was in all points tempted like as we are, yet without sin." (Hebrews, 4:15)"

Mooi hè? Dat de Heere God, door Zijn Zoon, weet wat het is om mens te zijn en om verzocht te worden. Dat zegt niets over de zondeloze God en de zondeloze Zoon van God op aarde. Jezus Christus weerstond de duivel zonder te zondigen! En dat is wat anders dan de manier waarop de zondige mensen met verleiding omgaan: zij zondigen. Het zegt dus wel wat over de duivel die de mensen al vanaf het begin wil vermoorden (Joh. 8 : 44). Jezus Christus heeft voor ons geleden, Hij was zonder zonden, en kon daardoor boete doen voor onze zonden. Nu is Hij bij de Vader en bidt Hij voor ons. En Hij weet wat het is om hier op aarde verzocht te worden. Dan hebben we ook nogeens de Trooster gekregen... En zo ziet God om naar de mensen. Niet afstandelijk, maar heel dichtbij. Dat is de God van de Bijbel!

"True God Cannot be Tempted With Evil: "God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man." (James, 1:13)"

God de Vader kan niet verzocht worden, maar in Zijn Zoon heeft Hij ondergaan wat wij mensen ondergaan. Met één groot verschil: Hij zondigde niet.

"Only The Ungodly Are Tempted With Evil: "But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed." (James, 1:14)"

In deze tekst staat niet dat ALLEEN DE ONGODDELIJKEN worden verzocht. De context van dat gedeelte maakt duidelijk hoe zonde ontstaat. En dat geldt voor “elk mens” of “een ieder” zoals dat verwoord staat in dat vers! Dus ook voor de gelovigen. Alleen de gelovige heeft een Verzoener voor zijn zonden: Jezus Christus doet de zonde weg!

 

 

De missie van God?

"THE MISSION OF "GOD" The Confession and Repentance of "God": before the beginning of his public ministry: "Jesus was baptized by John the Baptist" (Matthew, 3:13), "which signified the confession of sins" (Matthew, 3:6), "and repentance from sins (Matthew, 3:11). "God" Did Not Come to Save the Sinners: "And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that without, all these things are done in parables: That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them." (Mark, 4:10-12)"

Ook hier zien we weer hoe het bewuste boekje de teksten in de Bijbel uit hun verband haalt. De Heere Jezus sprak inderdaad in gelijkenissen omdat het volk Hem niet wilde. Zo zendt God ook in de laatste dagen een geest der dwaling zodat mensen de leugen volgen en veroordeeld worden (2 Thess. 2 : 11 en 12). MAAR dat is niet eerder dan dat zij zelf Hem verworpen hebben. Dat staat in dezelfde verzen. Dat heeft dus te maken met een levenskeuze. Een ieder die het Volbrachte Werk van Jezus Christus aanneemt is behouden en ontvangt de Heilige Geest zodat men Gods Woord kan begrijpen. Zo begrepen ook de discipelen de gelijkenissen (Mark. 4 : 11). Uiteindelijk is het de wil van God dat alle mensen behouden worden. In 2 Petr. 3 : 9 staat geschreven: "De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen". Maar de mens moet wel zelf willen! Als men Hem verwerpt, dan verwerpt God de mens bij het oordeel!

 

 

De racistische God?

"THE RACIAL "GOD" "God" Was a Tribal Jew: "The lion of the tribe of Juda." (Revelation, 5:5)"

Tsja, via Maria, via David uit de stam van Juda..., zie eerdere opmerkingen. Feiten zijn feiten. En ondanks dat God die weg koos, zei Hij reeds tegen Abraham dat de zegen via Israël tot alle volken zou komen (Gen. 12 : 3). En, zoals we eerder zagen, benadrukt de Heere in het Nieuwe Testament dat Hij graag wil dat alle mensen behouden worden (2 Petr. 3 : 9).

""God" Came For The Jews Only: "But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." (Matthew, 15:24) Racial Discrimination of "God": "These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel." (Matthew, 10:5-6)"

In eerste instantie kwam de Heere Jezus inderdaad voor het volk Israël. Maar de zegen van Abraham zou tot alle volken doorgaan (Gen. 12 : 3 bijv.). Toen de Joden het Evangelie alsnog verwierpen, ging het Evangelie naar de heidenen, de andere volken (Hand. 13 : 46), en nu verzamelt de Heere de gelovigen uit Jood en heiden (Ef. 2). Voor iedereen is er redding!

"According to "God", The Gentiles Are Dogs: "It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs." (matthew, 15:26)"

Jezus noemt de heidenen hier niet letterlijk honden. Hij gebruikt inderdaad wel een vergelijking hiermee. Ook in een ander Bijbelgedeelte komt dit naar voren. Opnieuw wordt niet gezegd dat, in dit geval, de dwaalleraren honden zijn, maar er wordt wel een gezegde over een hond aangehaald ter vergelijking. Dat de Bijbel deze vergelijking maakt heeft wel een betekenis, het is dus geen schelden met het woord "hond". Er wordt verteld dat een hond zijn eigen uitbraaksel opeet. Dat gaat te ver om hier uit te werken, maar het heeft dus een diepere betekenis. Wel apart dat de Heere Jezus dit "voor de voeten" geworpen wordt, gezien de taal die in de Koran gebezigd wordt. Laten we het er maar niet over hebben hoe de Koran Christenen en Joden noemt: varkens en apen. In Soera 2 : 66 lezen we: "...Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen" [3]. En dit wordt wel regelrecht tegen de bewuste doelgroepen gezegd! (Zie ook Soera 5 : 61; Soera 7 : 167).

"The Kingdom of "God": And he (Jesus) shall reign over THE HOUSE OF JACOB for ever; and of his kingdom there shall be no end." (Luke, 1:33)"

Klopt, dat staat in Gods Woord! En dat Koninkrijk zal zich over de hele aarde uitbreiden. De wederom geboren gelovigen zullen met Jezus Christus als koningen heersen. Het klopt dat het om het Koninkrijk Israël gaat, maar het is zeer zeker niet alleen aan Israël voorbehouden. Iedereen die nu de Heere Jezus aanneemt, is, voor zover het zo genoemd moet worden, “nog veel beter af”, want die behoort straks tot de Bruid van het Lam!

"The Titles of "God": "The king of the Jews" (Matthew, 2:2), "The king of Israel" (John, 1:49; 12:13)".

Gods zegen loopt nu eenmaal via Abraham, Izak en Jakob! Maar God heeft wel aangegeven dat die zegen tot alle volken zou komen. Die zegen is dus ook voor de Moslim-volken! Jammer dat dat niet geciteerd wordt. Men moet wel willen... God dwingt niet. Iedereen heeft een vrije wil.

 

 

Een God die niet overeenkomt met DE God?

 

"A "GOD" UNLIKE THE GOD A Hungry "God": "And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungered." (Matthew 4:2), "Now in the morning as he returned into the city, he hungered." (Matthew, 21:18), "and on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry." (Mark, 11:12) A Thirsty "God": "(He) saith, I thirst." (John, 19:28) A Sleepy "God": "He was asleep." (Matthew, 8:24), "He fell asleep" (Luke, 8:23), "And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow." (Mark, 4:38) A Weary "God": Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well." (John, 4:6) A Groaning "God": "He groaned in the spirit, and was troubled." (John, 11:33), "Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave." (John, 11:38) A Weeping "God": "Jesus wept." (John, 11:35) A Sorrowing "God": "And (he) began to be sorrowful and very heavy." (Matthew 26:37). "Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death." (Matthew, 26:38) A Hysterical "God": "And (he) began to be soreamazed and to be very heavy." (Mark, 14:33) A Weak "God": "And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him." (Luke, 22:43)"

Voor alle teksten die in deze paragraaf geciteerd worden, kunt u de hierbovenstaande toelichtingen lezen over de Mensheid en de Godheid van Jezus Christus. Zie verder ook de volgende paragraaf.

 

 

De oorlogszuchtige God?

 

"THE WARRING "GOD" The Strong-Arm Method of "God": "And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought." (Luke, 19:45). "And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting: and when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables." (John, 2:13-15)"

Ja en? De Heere Jezus zuiverde de tempel. Aan het eind zal God de Vader ook oordelen. God is rechtvaardig en haat de zonde. Tegelijkertijd heeft die God de wereld zo liefgehad dat Hij een oplossing voor de zonde gegeven heeft (Joh. 3 : 16).

"The "God" of War: Jesus said: "Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword." (Matthew, 10:34)"

Zou dit een letterlijk zwaard zijn? Of heeft dit ermee te maken dat de gelovigen voor de ongelovigen als een geur des doods zijn (2 Kor. 2 : 16)? Waardoor er tweedracht ontstaat? De gelovige heeft in de Bijbel absoluut niet de opdracht om een letterlijk zwaard ter hand te nemen, maar heeft de opdracht om zoveel als het van hem afhangt vrede met alle mensen te houden, zelfs met zijn vijanden (Rom. 12 : 18 bijv.). Dit staat in schril contrast tot de Koran, waar heel duidelijk opgeroepen wordt tot letterlijk geweld tegen Joden, maar met name ook tegen Christenen (volgens de Koran "de mensen van het Boek", zie Soera 9 : 5, 29, 71 - 73, 111). Deze verzen uit de Koran zijn niet uit hun verband gehaald, maar roepen ondubbelzinnig op tot geweld.

"The Sabre-Rattling "God": Jesus said: "And he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." (Luke, 22:36)"

Dit gebeurt vlak voor de gevangenneming van de Heere Jezus. Wat de Heere Jezus hier precies mee bedoelde, weet ik niet. Maar dit is niet bedoeld om aan te zetten tot geweld. De context is belangrijk! Diezelfde Jezus zegt tegen Petrus, wanneer Hij het zwaard trekt bij Zijn gevangenneming, het volgende: “En ziet, een van hen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande de dienstknecht van de hogepriester, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weer in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.” (Matth. 26 : 51 en 52, zie ook Luk. 22 : 50, 51). Zoals eerder aangegeven: Christenen hebben de opdracht van de God van de Bijbel om zelfs hun vijanden lief te hebben!

 

 

De vluchtende God?

"The "GOD" ON THE RUN "God" Was Panic-Stricken: "After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him." (John, 7:1) "God" Walked in Fear of the Jews: "Then from that day forth they took counsel together for to put him to death. Jesus therefore walked no more openly among the Jews." (John, 11:53-54)"

Men kan hier inleggen dat de Heere Jezus in paniek was, maar dat staat er niet. Zijn tijd was nog niet gekomen (Joh. 7 : 30), en Hij ging een andere kant op. Wanneer u Matth. 26 : 52 en verder leest, dan weet u dat de Heere Jezus helemaal niet bang was.

""God" Has Shown a Clean Pair of Heels: "Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand." (John, 10:39) "God" Fled in Disguise: "Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by." (John, 8:59)"

Het feit dat Hij Zich verborg, terwijl Hij midden door hen heen ging, lijkt heel veel op de geschiedenis van Lot. Waar de mannen het huis niet vonden omdat de Heere hen verblindde (Gen. 19). Nogmaals, Jezus was niet bang. Zijn tijd was nog niet gekomen. De profetieën moesten op dat moment nog niet vervuld worden. Korte tijd later wel.

 

 

De gevangenneming van God?

"THE CAPTURE OF "GOD" A Friend Betrayed the Secret Hiding Place of "God": "And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus off-times resorted thither with his disciples. Judas then, having received a band of man and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons." (John, 18:2-3) "God" Was Arrested, Bound and Led Away: "Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him, and led him away." (John, 18:12-13)"

Zie de eerdere opmerkingen over Jezus als Mens en als God. Jezus moest lijden en sterven voor de zonden van ons mensen. Dat was de Taak die Hij moest volbrengen, dat geldt ook voor de verzen die hierna volgen. Zie verder de volgende paragraaf.

 

 

Het veronderstelde einde van God?

 

""God" Was Humiliated: "And the men that held Jesus mocked him, and smote him. And when they had blindfolded him, they struck him on the face." (Luke, 22:63-64). "Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands." (Matthew, 26:67) "God" Was Defenseless: "One of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand", he said: "Why smitest thou me?" (John, 18:22-23) "God" Was Condemned to Death: "And they all condemned him to be guilty of death." (Mark, 14:64). "They answered and said, he is guilty of death." (Matthew, 26:66) The Dumb and Docile "God": "He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth." (Acts, 8:32) THE SUPPOSED END OF "GOD" The Dying "God": "And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost." (Mark, 15:37) The "God" That Was Supposed Dead and Defunct: "Christ died." (Romans, 5:6). "He was dead". (John, 19:33) The Supposed Corpse of "God": "he (Joseph of Arimathaea) went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered." (Matthew, 27:58) The Shroud of "God": "And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth." (Matthew, 27:59) The Orbituary of The Late And Lamented "God": "Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, certainly this was a righteous man." (Luke, 23:47) EPILOGUE According to this self-appointed apostle of Christ, Jesus is God because: (i) "HE SHARED THE NATURE OF GOD",

Jezus was uit de Heilige Geest en uit Maria. Hij had de macht over de wind, over de zee, kon mensen verblinden om weg te komen, genas het oor dat door een discipel afgehakt werd, etc. Hij was/is Eén met God de Vader! Jezus Christus, kon doordat Hij een menselijke lichaam had aangedaan, sterven voor onze zonden. God is niet gestorven, Hij heeft naar de mens omgezien, en de oplossing voor de zonden aangeboden! Jezus sterven was wel heel bijzonder. In Hand. 2 : 27 staat geschreven: "Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige overgeven, om verderving te zien". En Hand. 2 : 31 voegt daar nog aan toe: "Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien". Zijn lichaam stierf weliswaar, maar Hij beveelde Zijn Geest in handen van Zijn Vader (Luk. 23 : 46). Zijn lichaam zag in het graf geen verderf, en Zijn ziel heeft een reis gemaakt door het hart van de aarde (de hel en Abrahams schoot), en is daar niet verlaten. Ja, Hij stond op uit de dood! Met Jezus Christus is de dood overwonnen!

 

 

Epiloog

"and (ii) because "IN EVERY WAY HE IS LIKE GOD". But according to the quotations of the Bible given above, we find that Jesus did neither SHARE THE NATURE OF GOD nor is he IN EVERY WAY LIKE GOD."

Gelukkig vertelt de Bijbel een ander verhaal. Jezus Christus was zonder zonden en is voor onze zonden gestorven. Zijn Goddelijk bloed is voor ons vergoten, terwijl de Vader in de hemel was/is. Daardoor mogen wij vrij tot God gaan, en zeker zijn van ons behoud. Wij mensen zijn zondig en kunnen ons geen weg tot God werken. Alleen door de verzoening van Jezus kan men bij God komen. In Joh. 14 : 6 zegt de Heere Jezus: "...Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij".

"He is, therefore, definitely NOT God! The onus to prove that Jesus is God now rests with this Christian. Either he must prove that Jesus is God, or he must admit that he is a polytheist, i.e., a believer in more than one God."

Absoluut niet waar. Zoals God Drie in Eén is, zo is de mens ook drie in één. Wij bestaan uit een ziel, een geest en een lichaam (1 Thess. 5 : 23). Zo bestaat God uit de Vader (vergelijkbaar met de ziel, niet zichtbaar), de Zoon (de belichaming van de Vader), en de Heilige Geest (de Geest van God). Het is niet voor niets dat die Ene God in Gen. 1 : 26 uitsprak: “Laat Ons mensen maken”. Kortom de Christen hoeft niets te bewijzen. Gods Woord is helder en klaar. Je moet het alleen wel in de context willen lezen.

"WITH ALL THE TRICKS AND VERBAL LEGERDEMAIN OF HIS PROFESSION, HE WILL NEVER BE ABLE TO PROVE THAT JESUS IS GOD!!"

Er zijn geen truckjes nodig. Wanneer men de Bijbel leest, moet men gewoon lezen wat er staat. Het boekje "The God that never was" is eerder een truck om mensen de Bijbel niet te laten lezen. Lees de Bijbel en overtuig uzelf van Gods Waarheid. Alle profetieën die in het Oude Testament over de eerste komst van de Heere Jezus op aarde gedaan zijn, zijn letterlijk uitgekomen. Gods Woord is 100 % waar. Geen boek op aarde kan dat evenaren. Dat betekent iets voor de teksten die de Bijbel geeft over hetgeen nu nog toekomst is: ook die gaan letterlijk uitkomen!

"He and his fellow-preachers in Christ, will never succeed in convincing the Muslims that Jesus was anything other than a natural man and a prophet of God, sent unto the house of Israel to bear the good news of the coming of the KINGDOM OF GOD, which prophecy was fulfilled with the advent of the Holy Prophet Muhammed (Sallal Laahu Alaihi Wa Sallam"

Het feit dat er Moslims tot geloof komen in Jezus Christus bewijst het tegendeel.

Jezus predikte, naast de rechtvaardigheid van God, de liefde van God. Het gootste voorbeeld van die liefde vinden we in Joh. 3 : 16, waar geschreven staat: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe". In de Koran wordt daarentegen nergens de liefde van Allah gepredikt. Allah's liefde voor de mens, of de liefde van de mens voor Allah, speelt in de Koran geen enkele belangrijke rol. De God van de Bijbel wil graag dat mensen behouden worden, en in Jezus Christus wil Hij mensen de zekerheid van het eeuwige leven geven. In de Koran gaat het om goede werken: door "de weg" (Sharia) van Allah te bewandelen, hoopt de Moslim in het paradijs te komen, maar zeker weet hij dat nooit. Het woord 'Islam' betekent dan ook 'onderwerping'. Wanneer we zien hoe het besproken boekwerkje probeert de Bijbel in diskrediet te brengen, als we zien hoe er in de Koran veel negatiefs over 'de mensen van het Boek' (= Christenen) gezegd wordt, dan zien we maar één doel: Mensen bij de liefde van God weghouden! En dat is het doel van de duivel, de "mensenmoorder van den beginne" (Joh. 8 : 44), al vanaf het begin. Mocht een Moslim dit artikel lezen, dan hierbij het verzoek om niet de onwaarheden over de Bijbel klakkeloos aan te nemen, maar zelf onbevooroordeeld de Boodschap van de Bijbel te lezen. Het is Gods Boodschap van Redding, ook voor u!


[1] Bron: http://www.kalamullah.com/Books/Deedat/THE%20GOD%20THAT%20NEVER%20WAS.PDF.

[2] 'Ruckman Reference Bible', Dr. Peter S. Ruckman, BB Bookstore, Pensacola FL, USA, 2009, blz. 1316.

[3] 'De Heilige Qor'aan', Islam International Publications Ltd, Islamabad, Surrey, UK, 2004.