Een wolf in schaapskleren
Mormonisme in het licht van de BijbelInleiding

Tijdens de vorige Amerikaanse Presidentsverkiezingen was er de strijd tussen de huidige (2014) Amerikaanse President Barack Obama en Mitt Romney, die het tegen hem aflegde. Door deze strijd kwam in ieder geval het Mormonisme weer eens goed in het daglicht, en is er veel over gesproken. Ook in Nederland kom je de Mormonen tegen. Zo kwamen wij enige tijd geleden een zogenaamde “elder” tegen, van wie wij een traktaatje ontvingen: “Waarheid hersteld, voorjaar van 1820”. Het was een traktaatje van de “De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen”, oftewel: de Mormonen. Zo blijken zij ook te Apeldoorn gevestigd te zijn. Op het traktaatje staat te lezen:

“Zoals God in de geschiedenis altijd had gedaan, koos Hij in 1820 een profeet om de volheid van het evangelie en zijn goddelijk gezag terug op aarde te brengen. Hij riep een jongeman. Joseph Smith. Door hem werd het evangelie van Jezus Christus op aarde teruggebracht”.


Zo begon het…

De Mormonen geloven dat alle kerken het bij het verkeerde eind hebben. De oprichter van de Mormoonse kerk, Joseph Smith, beschrijft zijn eerste visioen als volgt:

“…Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem! Mijn bedoeling toen ik navraag ging doen bij de Heer, was om te weten te komen welke van alle sekten gelijk had, zodat ik zou weten bij welke ik mij moest aansluiten. Zodra ik dus mijzelf weer in de hand had, zodat ik kon spreken, vroeg ik de Personen die boven mij in het licht stonden, welke van alle sekten gelijk had (want op dat moment was het nog nooit bij mij opgekomen dat ze alle ongelijk hadden) — en bij welke ik mij moest aansluiten. Ik kreeg het antwoord dat ik mij bij geen daarvan moest aansluiten, want ze hadden alle ongelijk; en de Persoon die mij aansprak, zei dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn ogen waren; dat die belijders allen verdorven waren: ‘Zij naderen Mij met hun lippen, maar hun hart is verre van Mij; zij verkondigen als leerstellingen geboden van mensen en hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan.’[1] ”

Joseph Smith is de grondlegger van het Mormonisme. Zijn eerste “visioen” van God en Jezus kreeg hij in 1820, gevolgd door nog een “visioen” van een engel Moroni in 1823. Deze Moroni verwees hem naar het boek van Mormon dat, geschreven op gouden platen, ergens begraven zou liggen. Joseph Smith heeft het opgegraven en vertaald. In 1830 kwam het gereed [2] en in hetzelfde jaar startten zij met zes [3] mensen de Kerk van Jezus Christus, nu bekend als de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Deze kerk is uitgegroeid tot 7,76 miljoen leden eind 1990 [4]. Joseph Smith wordt nog steeds als de grote profeet gezien.


De enige ware kerk…

Deze Joseph Smith kreeg in zijn eerste visioen te horen dat alle geloofsbelijdenissen van alle kerken een gruwel waren in Gods ogen. Deze Joseph Smith zou “de volheid van het evangelie en zijn goddelijk gezag” terug op aarde brengen. Hierin zien we dat de Mormonen zichzelf zien als de enige ware kerk. Nu klopt het dat er binnen de kerkelijke instituten en andere bewegingen veel dwaalleer verkondigd wordt, we leven inderdaad in de eindtijd en de Bijbel spreekt over “afval” van het geloof in deze eindtijd (2 Thess. 2 : 3). Maar wat leren de Mormonen eigenlijk? Zijn zij zo Bijbelgetrouw? Wie zijn deze Mormonen?


Het echte evangelie verkondigd?

Een eerste verkenning op hun site doet vermoeden dat we te maken hebben met een echte Evangelische beweging. Zo lezen we op de homepage van hun site onder “Wie wij zijn” het volgende:

“De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de officiële naam van de godsdienst die in de volksmond de mormoonse kerk wordt genoemd. Wij geloven bovenal dat Jezus Christus de Heiland en Verlosser van de wereld en de Zoon van God is” [5].

En we lezen onder “Wat is het doel van mijn leven?” het volgende:

“Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat gebeurt er als ik doodga? Kom te weten wat het doel van het leven is en ontdek Gods plan voor u door de leringen van Jezus Christus” [6].

En als je dan op die eerste link op de hoofdpagina klikt, dan lezen we onder andere het volgende:

“Maar wat bedoelen we als we zeggen dat Hij de Heiland van de wereld is? De Verlosser? Deze titels wijzen op de waarheid dat Jezus Christus de enige persoon is door Wie we bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Jezus leed en werd gekruisigd voor de zonden van de wereld, waardoor Hij al Gods kinderen de gave van bekering en vergeving gaf. Alleen door zijn barmhartigheid en genade kunnen we verlost worden. Door zijn opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen de lichamelijke dood kan overwinnen. Deze gebeurtenissen worden de verzoening genoemd. Kortom, Jezus Christus heeft ons van zonde en dood gered. Daarom is Hij letterlijk onze Heiland en Verlosser. In de toekomst zal Jezus Christus terugkeren om duizend jaar lang op aarde te regeren. Jezus Christus is de Zoon van God, en Hij zal altijd onze Heiland zijn” [7].

Dat is zo ongeveer het eerste wat we lezen, en als we niet beter wisten, dan zouden we toch denken dat we hier een groepering gevonden hebben die het Evangelie nog durft te verkondigen! Echter, het thema van deze studie is niet voor niets een “wolf in schaapskleren”, want achter deze façade van Bijbelse taal, schuilt een on-Bijbelse leer. Bij elk woord in voorgaand stukje moet u zich eigenlijk afvragen: “Wat bedoelen ze met gave van bekering en vergeving?” “Wat bedoelen ze met verzoening?” “Wat bedoelen ze met Jezus Christus heeft ons van zonde en dood gered?” En: “Wat bedoelen ze met de Zoon van God?” Eigenlijk alle Bijbelse woorden krijgen in het Mormonisme een andere betekenis! En dan gaat zo’n stukje ook heel wat anders betekenen. Laten wij op een aantal punten eens kijken wat de leer van de Mormonen inhoudt, en of dit inderdaad de “waarheid hersteld” is.


Heeft God een tastbaar lichaam?

Laten we allereerst eens kijken wat de Mormonen onder God en de Zoon van God verstaan. In de “Encyclopedie van het Mormonisme” vinden we onder “God” onder andere het volgende:

“De heiligen der laatste dagen verklaren, “wij geloven in God, de Eeuwige Vader, en in Zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest”. Joseph Smith gaf de volgende verduidelijking: “De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen dat net zo tastbaar is als dat van mensen; de Zoon evenzo; maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een Geestelijk persoon”. (…) Al deze passages laten duidelijk zien dat de Vader een wezen is dat afzonderlijk is van de Zoon. Alhoewel zij één in geest en doel zijn, zijn zij twee afzonderlijke individuen, en dragen zij het getuigenis van elkaar” [8].

Deze beschrijving past precies bij het eerste visioen dat Joseph Smith kreeg, waarin hij twee personen zag. Zowel Jezus als God hebben beide een lichaam, volgens Joseph Smith. Echter in Joh. 4 : 24 lezen we: “God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”.  En van geesten staat in de Bijbel geschreven dat zij geen vlees en beenderen hebben! Toen de Heere Jezus na Zijn opstanding aan de discipelen verscheen, sprak Hij de volgende woorden: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb” (Luk. 24 : 39). Met andere woorden: Als God inderdaad Geest is, dan heeft Hij geen vlees en beenderen, en is Hij dus niet net zo tastbaar als een mens! Van de Heere Jezus staat echter geschreven dat Hij God “geopenbaard in het vlees” is (1 Tim. 3 : 16). Met andere woorden, God kwam in het lichaam van Zijn Zoon op aarde! Door Jezus Christus kreeg God een lichaam! Dit is wat we in feite beschreven vinden in Kol. 2 : 9: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. Natuurlijk zijn de Vader en de Zoon van elkaar te onderscheiden. Maar de Mormonen gaan veel verder: zij stellen dat de Vader en de Zoon twee verschillende individuen zijn, net zoals bij een menselijke vader en menselijke zoon. De eenheid zoekt men in het zijn van “één in geest en doel”, net als mensen één kunnen zijn, waar de Heere Jezus voor bidt in het Hogepriesterlijk gebed (Joh. 17). Echter de Bijbel zegt wat anders over de eenheid van de Heere. De Heere is Eén, zoals één mens één is (Gen. 2 : 7). Ondanks dat de mens één lichaam heeft, heeft de mens ook een ziel en een geest (1 Thess. 5 : 23). En ondanks dat dat drie verschillende onderdelen zijn, is de mens toch een eenheid. Hoe dan de Heere Jezus, als Zoon van God, op aarde geboren kan worden, terwijl de Vader ook in de hemel is, zal voor ons lastig blijven te begrijpen. Maar toch blijft deze uitleg bij Gods Woord! Het is de Heere Jezus Die, terwijl Hij op aarde is, nota bene zegt: “En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is” (Joh. 3 : 13).


De Bijbel: Jezus is God

De Bijbel laat zien dat Jezus Zelf God is. Hij is “God geopenbaard in het vlees”. Heel mooi blijkt dit uit een Schriftgedeelte als Zach. 12 : 10, waar geschreven staat: “Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene”. Dit gedeelte wordt gesproken door de Heere, zoals u kunt lezen in Zach. 12 : 1: “De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en de geest des mensen in zijn binnenste formeert”. Nu spreekt de Heere dus uit: “en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”. Dit is echter een profetie van wat er met de Heere Jezus gebeurd is. Zij hebben Hem aan het kruis gehangen en doorstoken. In Joh. 19 : 34 – 37 staat geschreven: “Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, wat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. En weer zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Wie zij gestoken hebben”. Hier zien we de vervulling van de profetie in Zach. 12 : 10. En daar zegt de Heere “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”. Dit is een zeer duidelijk Schriftbewijs dat Jezus Christus Dezelfde is als God! Ondanks dat Zij óók, in zekere zin, verschillend zijn.


Is er een verschil tussen Jehovah en Elohim?

Maar dan zeggen de Mormonen: “Ho, wacht even het gaat hier in dit gedeelte over het Hebreeuwse “Jehovah”. Dat betekent dat het over Jezus gaat, maar nog niet dat het over God de Vader gaat! Logisch dat dit gedeelte met Jezus in vervulling is gegaan! In het Oude Testament wordt God de Vader namelijk Elohim genoemd” [9]. Jehovah en Elohim zouden dus niet twee namen voor God zijn, maar de ene naam wijst op God de Vader en de andere naam wijst op de Zoon van God, Jezus, aldus de Mormonen. In feite heeft men van de Vader en de Zoon twee Goden gemaakt! Soms zegt men, zijn Goddelijke namen en titels onduidelijk. Soms lijkt het volgens de Mormonen erop dat het bij Elohim en Jehovah om Dezelfde Persoon gaat. Men wijt dit aan de overlevering van de tekst van de Bijbel, en verder aan het feit dat Jezus sprak in de Naam van de Vader. Als voorbeeld geeft men dan Jes. 12 : 2 [10]. Hoe de Mormonen de Bijbel zien, daar zullen we nog op terug komen. Hier doet men echter voorkomen alsof de Namen slechts enkele keren samen gebruikt worden. Het feit wil dat dit enkele honderden keren is. Er is dus geen sprake van “soms”! De woordcombinatie waar men in Jes. 12 : 2 op wijst, komt inderdaad maar twee keer voor in het Oude Testament. Maar… Meer dan zestig keer komt de combinatie “Heere God” in het Oude Testament voor. Daar staat dan Jehovah Elohim. Een voorbeeld is Gen. 2 : 4, waar geschreven staat: “Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, toen zij geschapen werden; ten dage als de HEERE <Jehovah> God <Elohim> de aarde en de hemel maakte”. En dan hebben we het nog niet eens over de andere volgordes waarin deze woorden samen voorkomen. Bijvoorbeeld Deut. 4 : 1, waar geschreven staat: “Nu dan, Israël! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik u leer te doen; opdat gij leeft, en inkomt, en erft het land, dat de HEERE <Jehovah>, de God <Elohim> van uw vaderen, u geeft”. Als we de uitleg van de Mormonen serieus nemen, dan staat hier letterlijk dat Jezus, God de Vader van Israël is! Wij weten dat dat in principe klopt, gezien alle andere Schriftbewijzen! Echter dit vers is daar geen bewijs voor omdat Gods Naam heel gewoon weergegeven wordt door Jehovah Elohim, oftewel Heere God!


Jehovah is Elohim!

Ook in Richt. 5 : 3 wordt zo mooi uitgelegd wie Jehovah is: “Hoort, gij koningen, neemt ter oren, gij vorsten! Ik, de HEERE <Jehovah> zal ik zingen, ik zal de HEERE <Jehovah>, de God <Elohim> Israëls, psalmzingen”. Of in 2 Kron. 33 : 13, over de bekering van Manasse: “...Toen erkende Manasse dat de Heere <Jehovah> God <Elohim> is”. Er is zo verschrikkelijk veel bewijs dat Jehovah Elohim is, dat het tegenbewijs van de Mormonen als sneeuw voor de zon wegsmelt!


Over geest-kinderen en een hemelse moeder

Hier zien we dus al dat het Godsbeeld van de Mormonen begint af te wijken van Gods Woord. Maar dat gaat nog veel verder. Waarom tornen de Mormonen aan de eenheid van de Vader en de Zoon? De Mormonen geloven niet dat Jezus Christus van eeuwigheid God is. Zij geloven dat Jezus vroeger, voordat Hij op aarde geboren werd, in een “voorsterfelijk leven”, reeds als een geest-kind van God de Vader en een hemelse moeder geboren is [11]. De Bijbel spreekt over de Vader, de Zoon en de Geest. Nergens spreekt de Bijbel over een hemelse moeder die kinderen krijgt. Ja, de Bijbel laat zien dat de heidenvolken een hemelkoningin vereren, en de Heere waarschuwt Israël daartegen. In Jer. 7 : 17 en 18 lezen we: “Ziet gij niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem? De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen kneden het deeg, om koeken met een afbeelding te maken voor de Melécheth des hemels [KJV1611 zegt hier “queen of heaven” = koningin van de hemel], en andere goden drankoffers te offeren, om Mij verdriet aan te doen”. De Mormonen haasten zich dan ook te zeggen dat dit niet hetzelfde is als de Rooms-katholieke Mariaverering [12], en dat zij de hemelse moeder niet vereren en dat zij niet aanbeden mag worden [13]. Feit is dat de Bijbel niet spreekt over een Vader en een Moeder in de hemel die geest-kinderen voortbrengen! Het enige wat de Bijbel zegt over een moeder in de hemel, gaat over het Nieuwe Jeruzalem. In Gal. 4 : 26 staat namelijk geschreven: “Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder”. Het Nieuwe Jeruzalem, volgens de Bijbel onze moeder, is een stad, en heeft niets van doen met het krijgen van kinderen!


Zijn Jezus en satan onze oudere broers?

Jezus Christus is volgens de Mormonen dus een geest-kind van de hemelse Vader. Echter datzelfde zeggen de Mormonen over alle engelen, maar ook over mensen:

“De heiligen der laatste dagen geloven dat engelen mannen en vrouwen zijn, zonen en dochters van God, persoonlijkheden die van hetzelfde type zijn als dat wij zijn. Parley P. Pratt, een vroege apostel schreef: ‘Goden, engelen en mensen zijn allemaal van één soort, één ras, één grote familie’. Elder Bruce R. McConkie, een meer recente apostel, schreef: ‘Deze boodschappers, vertegenwoordigers, engelen van de Almachtige, zijn uit zijn nageslacht gekozen en leggen zelf de weg af van voortuitgang en redding, allen in hun eigen gebied’” [14].

Jezus wordt dan ook gezien als onze oudste broer. Maar tevens geldt dit dan voor Lucifer. Ook de satan is volgens deze leer een broer van ons. Zo doet Spencer W. Kimball, ook een president van de Mormoonse kerk, de volgende uitspraak:

“Lang voordat u geboren werd, werd er een programma ontwikkeld door uw scheppers… De belangrijke persoonlijkheden in dit grote toneel waren een Vader Elohim, perfect in wijsheid, oordeel, en persoon, en twee zoons, Lucifer en Jehovah” [15].

Ook dit wordt door de Bijbel tegengesproken! In Joh. 1 : 1 – 3 lezen we over het Woord, dat in het begin bij God was, en dat het Woord Zelf God was: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is”. Uit het vervolg van Johannes 1 blijkt dat “het Woord” “Jezus Christus” is. Zo lezen we in Joh. 1 : 14 het volgende: “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”. Het Woord was Jezus Christus, Hij was in den beginne bij God, maar was niet alleen bij God, Hij was God! En door het Woord zijn “alle dingen” gemaakt! Als we dan naar Kol. 1 : 16 kijken, dan beseffen we dat het niet alleen gaat om planten, dieren en mensen, maar ook om geestelijke wezens! “Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;”. Met andere woorden ook de engelen, ook de Cherubs, ook Lucifer! Lucifer is geen broer van Jezus, Lucifer is een schepsel van Jezus! Evenzogoed geldt dat voor de mens. De mens is (van nature) geen broer van Jezus, maar een schepsel van Jezus! Dat is nogal een groot verschil tussen wat de Bijbel ons vertelt, en wat de Mormonen leren!

Ook als het gaat om wat de Heere Jezus op aarde gedaan heeft, Zijn verlossingswerk, de redding die mensen kunnen ontvangen leren de Mormonen iets anders dan de Bijbel leert, hier zullen we nu niet verder op ingaan. In een volgende Bijbelstudie willen we daar bij stilstaan.


Was God ooit mens?

Ter afsluiting van deze studie willen we nu nog op één onderdeel ingaan. We lazen reeds in één van de citaten dat “Goden, engelen en mensen zijn allemaal van één soort, één ras, één grote familie”. Zo lezen we in de “Encyclopedie van het Mormonisme” het volgende:

“God houdt van zijn kinderen en heeft in een middel voorzien zodat zij hun goddelijk potentieel kunnen bereiken. (…) De Profeet Joseph Smith zei: “Het is het eerste principe van het Evangelie om met zekerheid het karakter van God te kennen, en te weten dat wij met hem kunnen converseren, zoals mensen dat met elkaar doen en dat hij ooit een mens was zoals wij: ja, dat God Zelf eens was zoals wij nu zijn, en dat hij een verhoogd mens is, en troont in de gindse hemelen! Dat is het grote geheim”. (…)  Dus, alle mensen moeten van God leren wie zij zijn, waar ze vandaan komen, waarom ze op aarde zijn, waar ze naartoe gaan en wat hun eeuwige potentieel is, door de schriften te bestuderen en door persoonlijke openbaring te ontvangen. Alle dingen komen samen in God” [16].

De Mormonen geloven dus dat God (en daarmee bedoelen zij de Vader) eens mens was zoals wij! En God is verhoogd! Lorenzo Snow, één van de Presidenten van de Mormonen, stelde het zo:

“Zoals de mens is, was God eens, zoals God is, zal de mens worden” [17].


Wordt de mens God?

Maar daarmee zeggen zij tevens dat de mens verhoogd kan worden en God wordt! En Jezus Christus is volgens hen daarvan het voorbeeld! Echter de Bijbel laat zien dat dit nooit zal gebeuren! In Jes. 43 : 10 – 12 lezen we bijvoorbeeld: “Gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Die ben, dat vóór Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder u; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben”. Wat mensen ook beweren, God zegt in Zijn Woord: “…Is er ook een God behalve Mij? Immers er is geen andere rotssteen: Ik ken er geen?” (Jes. 44 : 8). Er zal naast Hem nooit een andere God zijn. In Jes. 45 : 5 lezen we nog eens: “Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God…”.


Zijn er meerdere goden?

De Mormonen halen dan vaak Joh. 10 : 34 aan, waar geschreven staat: “Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?”. Jezus berispt hier het ongeloof van de Joden die Hem willen stenigen. Hij citeert Psalm 82 : 6, waar geschreven staat: “Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden…”. Het probleem dat de Mormonen hebben, is dat de tekst zegt: “Gij zijt goden”, en niet: “Gij zult goden worden”! Maar waar gaat deze tekst over? Kerkelijke uitleg is veelal dat dit over rechters gaat. Echter dit gaat niet over rechters! Psalm 82 : 1 begint met: “God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden”. Over wie gaat het hier, die onrecht doen? Het gaat in ieder geval niet over mensen, want in Psalm 82 : 7 staat over deze goden geschreven: “Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen”. Maar we hebben zojuist gezien dat er maar één God is!? Hoe kan dat? Naast het feit dat er maar één God is, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zijn er verschillende geestelijke wezens die als God willen zijn, of boven Hem willen staan. In 1 Kor. 8 : 5, 6 lezen we bijvoorbeeld: “Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar één God…”. En van die goden heeft de Heere in Jer. 10 : 11 ook gezegd wat Hij in Psalm 82 : 7 heeft gezegd: “(Aldus zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van onder deze hemel.)”. Het waren de “zonen van God” die zich in Noachs dagen vermengden met de dochters der mensen, waaruit een boos reuzengeslacht voortkwam (Gen. 6 : 4). Het gaat te ver om dat hier uit te werken, maar in een andere studie hebben we gezien dat het gaat om gevallen engelen die een mensengedaante aannamen en zich met de mensen vermengden, en dat we hierin de basis hebben voor de afgoden van de mythologie uit de diverse volken. Deze goden zijn gestorven/of zullen sterven als de mensen (zie ook 2 Petr. 2 : 4 en Jud. 6)!


Satan wilde als God worden…

Met andere woorden, wanneer de Mormonen zich hiermee vergelijken, dan vergelijken zij zich punt één met de afgoden, en punt twee: zij zullen sterven! En wie was degene die zich als eerste boven God wilde verheffen? Dat was de satan! In Jes. 14 : 12 – 16 lezen we een gedeelte dat over de satan gaat: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van den kuil!”. Het is deze satan, die in het Paradijs de mens verleidt, door te zeggen: “Gij zult de dood niet sterven; Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad” (Gen. 3 : 4, 5). In de New Age beweging denken mensen ook te kunnen evolueren tot God. Het is de Mormoonse leer, die door het geven van andere betekenissen aan Bijbelse woorden ook komt tot een leer waarin mensen “Goden” worden! Hierin herkennen we de strijd van de satan vanaf het begin. Met andere woorden: het Mormonisme kan zich in eerste instantie mooi voordoen met allerlei Bijbelse woorden over de Zoon van God, over verlossing en vergeving, maar zij zijn met recht EEN WOLF IN SCHAAPSKLEREN! Mormonen dienen niet de God van de Bijbel, maar een god, die zich tot God wil verheffen…!


De god van deze wereld


Zo wordt er in de “Encyclopedie van het Mormonisme” over Jezus gezegd:

“Jezus Christus is de God van de hele aarde en nodigt alle naties en mensen uit om tot hem te komen” [18].

Natuurlijk heeft de Heere de aarde geschapen. Toch is het heel typerend dat de Bijbel iemand anders de “god van deze wereld” noemt. In 2 Kor. 4 : 4 lezen we: “In wie de god dezer eeuw (KJV1611: de god van deze wereld) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is”. Met andere woorden: de vijand van God, de duivel, is nu de god van deze wereld, en hij doet er alles aan om mensen te verblinden zodat zij het Evangelie van Jezus Christus niet kunnen zien. Deze satan kan zich veranderen “in een engel des lichts” (2 Kor. 11 : 14), en kon op deze manier Joseph Smith vertellen dat mensen “Goden” zouden worden, en dat zij daarvoor moeten komen tot “de god van deze aarde”, de “god van deze wereld”! Hij leek op Jezus, maar hij was “een andere Jezus” met het doel dat hij al vanaf het begin heeft! De Mormoonse kerk dient de satan! Nogmaals: bij de Mormoonse kerk spreken we met recht over een wolf in schaapskleren.


[1]  ‘Joseph Smith – Geschiedenis, Gedeelten uit de geschiedenis van de profeet Joseph Smith’, Bron: http://www.lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.8-17?lang=nld#7.
[2]  ‘Larson’s New Book of Cults’, Bob Larson, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois, USA, 1989, blz. 309, 310.
[3]  ‘Vital Statistics’, Tim. B. Heaton, Harold B. Lee Library, BYU, New York, 1992, Bron: http://eom.byu.edu/index.php/Church_Growth.
[4]  Idem.
[5]  Bron: http://mormon.org/nld.
[6]  Idem.
[7]  ‘Onze Heiland Jezus Christus’, Bron: http://mormon.org/nld/jezus-christus.
[8]  ‘God’, David H. Yarn, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/God.
[9]  ‘Jehovah, Jesus Christ’, David R. Seely, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Jehovah,_Jesus_Christ.
[10] ‘Jehovah, Jesus Christ’, David R. Seely, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Jehovah,_Jesus_Christ.
[11] ‘Jesus Christ: Firstborn in the Spirit’, Robert L. Millet, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, Bron: http://eom.byu.edu/index.php/Jesus_Christ#Overview.
[12] ‘Mother in Heaven’, Elaine Anderson Cannon, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Heavenly_Mother.
[13] ‘Daughters of God’, Gordon B. Hinckley, General Conference, October 1991, bron: https://www.lds.org/general-conference/1991/10/daughters-of-god?lang=eng.
[14] ‘The Mormon Faith: Understanding Restored Christianity’, Robert L. Millet, geciteerd in: ‘The Relationship Between Jesus and Lucifer in a Mormon Context’, Bill Keever, bron: http://www.mrm.org/lucifers-brother.
[15] ‘The Teachings of Spencer W. Kimball”, Spencer W. Kimball, geciteerd in: ‘The Relationship Between Jesus and Lucifer in a Mormon Context’, Bill Keever, bron: http://www.mrm.org/lucifers-brother.
[16] ‘God’, David H. Yarn, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/God.
[17] ‘God the Father’, Stephen E. Robinson, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/God_the_Father.
[18] ‘Jesus Christ: Overview’, Robert L. Millet, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Jesus_Christ.