Over koninkrijken, tempels, wachtwoorden, dopen voor de doden en andere zaken
Mormonisme in het licht van de Bijbel – deel 2Inleiding

In de studie “Een wolf in schaapskleren” zagen we dat de Mormonen in eerste instantie Bijbelse taal gebruiken om mensen te bereiken met hun boodschap. Maar we hebben gezien dat alle Bijbelse woorden in het Mormonisme een andere betekenis krijgen. We zagen dat zij niet geloven dat Jezus Christus van eeuwigheid God is, maar dat Hij, net als wij, net als de engelen, net als de duivel, een geest-kind van God zou zijn. Zij zijn allemaal van hetzelfde soort, volgens de Mormonen. Zo zagen we dat zij ook geloven dat God Zelf eens mens was, en dat wij mensen Goden kunnen worden. Daarmee is blootgelegd wie de werkelijke god van het Mormonisme is. Het is de duivel die er vanaf het begin op uit is om boven God uit te komen, die de mens deed zondigen met de uitspraak: “gij zult als God wezen”. Tevens maakt de Bijbel duidelijk dat er maar één echte God is, Die de hemel en aarde gemaakt heeft! En al zijn er dan andere goden, zij zullen (uiteindelijk) als de mensen sterven! Met andere woorden: mensen zullen nooit eeuwige goden worden! Jezus Christus wordt bij de Mormonen ook wel de “God van de hele aarde genoemd”, de Bijbel laat echter zien dat de “god van deze wereld” de duivel is! Met andere woorden: het Mormonisme vereert de vijand van God, de duivel, en is, met de manier waarop zij zicht presenteren als echte Christenen, een ware “wolf in schaapskleren”.

Wij gaan niet alle standpunten van de Mormonen nalopen. De vorige studie heeft in principe duidelijk genoeg laten zien dat we ons niet met hun leer moeten inlaten. Toch willen we in deze tweede studie nog enkele punten nader bekijken. Dit ter onderstreping van het feit dat Mormonen geen Christenen zijn, en dat zij niet de God van de Bijbel, niet de God van Israël, niet de God van de profeten van het Oude Testament, en niet de God van de apostelen vereren.


Een systeem van goede werken

We hebben al enkele standpunten bekeken aangaande de god(en) van de Mormonen. Zo zagen we dat de Mormonen ook zeggen te geloven dat Jezus Christus hun Heiland en Verlosser is, dat Jezus Christus mensen van zonde en dood redt, en dat iedereen door Zijn opstanding de lichamelijke dood kan overwinnen. Hoe zit dat dan? Want dit klinkt toch heel Bijbels?

Dallin H. Oaks, een Mormoonse apostel, beschrijft de verzoening van de Heere Jezus als volgt:

“Vanwege hetgeen Hij voltooid heeft door Zijn verzoenend offer, heeft Jezus Christus de macht om de condities voor te schrijven die wij moeten vervullen om voor de zegeningen van Zijn verzoening in aanmerking te komen. Daarom hebben wij geboden en inzettingen. Daarom maken wij verbonden. Op die manier kwalificeren wij ons voor de beloofde zegeningen. Zij komen allemaal door de genade van de Heilige Israëls, na alles wat wij kunnen doen” [1].

Hierin lezen we heel duidelijk dat men niet het Volbrachte Werk van de Heere Jezus als zaligmakend ziet, maar dat men zegt dat door dat Volbrachte Werk Hij de condities voorschrijft op grond waarvan mensen deel kunnen hebben aan de beloofde zegeningen. Het systeem van de Mormonen is dan ook een systeem van goede werken. In een openbaring aan Joseph Smith zou God gezegd hebben:

“Houdt voortdurend mijn geboden, en u zult een kroon van rechtvaardigheid ontvangen. En behalve wanneer u dit doet, kunt u niet komen waar Ik ben” [2].

Een elder van de Mormonen zegt het zo:

“De Heer heeft inzettingen gegeven (de doop, het sacrament, en tempel-inzettingen), en door deze inzettingen staat Hij ons toe om verbonden met Hem te sluiten. Indien wij alles doen om deze verbonden te houden, en indien, door de Verzoening van Christus, wij een verzoening voor onze zonden krijgen, dan “alhoewel onze zonden waren als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”. (…) Het resultaat van dit proces is dat wij bekeerd worden” [3].


De geboden van de Mormonen

Als we het voorgaande samenvatten: iemand moet al de wetten van de Mormonen houden, wil hij zijn bekering ontvangen! En dat zijn er nogal wat! Een selectie daaruit [4]:

1. vreugde hebben in ons leven.
2. voldoen aan de voorwaarden van bekering.
3. vrede hebben in het geweten.
4. bewust zijn van onze vleselijke status.
5. bekeren van onze zonden.
6. vertrouwen stellen in de Heer.
7. met toewijding de geboden onderhouden.
8. doorgaan in geloof tot aan de dood.
9. onszelf voor God vernederen.
10. de Heer dagelijks aanroepen.
11. standvastig zijn.
12. sterker groeien in nederigheid.
13. de aard om kwaad te doen verliezen, verlangen om continue goed te doen.
14. in harmonie leven met andere mensen.
15. onze familie op een goddelijke manier onderwijzen en trainen.
16. persoonlijke openbaring ontvangen.
17. de Geest toestaan ons te laten zien waarvan wij ons moeten bekeren.
18. een geestelijke bevestiging ontvangen.
19. lezen in en mediteren op de Schriften.
20. bidden.
21. gedoopt worden.
22. deelnemen aan het sacrament.
23. regelmatig deelnemen aan de inzettingen van de tempel.
24. alles wat we kunnen doen, doen om de geboden van God te houden.
25. gevuld zijn met vreugde.
26. gevuld zijn met de liefde van God.
27. vrucht dragen.


De Bijbel: behoud uit genade door het geloof

Met andere woorden: volgens de Mormonen heeft Jezus Verzoening gebracht, maar niet voor een ieder die gelooft! Door Zijn verzoening heeft Jezus de macht om ons de condities voor te schrijven, waar wij aan moeten voldoen, om voor de zegeningen van Zijn verzoening in aanmerking te komen, zo leert men. Pas dan kunnen wij vergeving ontvangen, pas dan kunnen wij volgens de Mormonen bekeerd worden! De Bijbel zegt echter heel duidelijk dat “uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” (Ef. 2 : 8, 9). Betekent dit dat goede werken niet van belang zijn dan? Nee, dat betekent het niet. Goede werken spelen ook voor de Gemeente weldegelijk een rol, alleen niet voor het behoud! Want zegt Gods Woord, de gelovige, die IN CHRISTUS is, is geschapen om goede werken te doen. Ef. 2 : 10 zegt: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. Bekering is niet de laatste stap, maar de eerste stap. Op basis van de goede werken kan een gelovige “loon” en “kroon” verdienen voor de eeuwigheid, of “schade lijden” als er geen “loon” of “kroon” aanwezig is. Maar zegt Gods Woord over de gelovige: “zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur” (1 Kor. 3 : 15). In Rom. 4 : 4 en 5 lezen we daarover nog: “Nu hem, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch hem, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”. Omdat mensen de wet niet kunnen houden (Jak. 2 : 10; Gal. 3 : 10), kwam Jezus Christus naar deze aarde. Hij, zonder zonden, stierf voor onze zonden, zodat wij Gods rechtvaardigheid kunnen ontvangen, en dat opnieuw niet uit onszelf, maar “in Hem” (1 Kor. 5 : 21). De vijand van God heeft veel religies doen ontstaan, waarin mensen voorgehouden wordt dat zijzelf God kunnen bereiken door goede werken te doen. Maar deze weg loopt dood, want mensen kunnen de wet van God niet volbrengen! Veel “Christelijke” stromingen doen echter precies hetzelfde. Het Rooms-katholicisme hangt ook van “goede werken” aan elkaar. Hetzelfde geldt voor het Mormonisme. Zij vragen iets van hun onderdanen, waar niemand ooit aan zal kunnen voldoen!


Eigen regeltjes

Daar komt bij dat er dan vaak ook allerlei eigen regels ontstaan. Wanneer wij het punt “met toewijding de geboden onderhouden” beter bekijken, dan zien we dat dit bijvoorbeeld ook inhoudt dat mensen het “woord van wijsheid” naleven:

“Het woord van wijsheid verbiedt de consumptie van alcohol, koffie en thee, en het gebruik van tabak. We mogen ook geen drugs gebruiken of medicijnen misbruiken” [5].

Alhoewel dan de toelichting gegeven wordt, dat het goed is om gezond te leven, wat natuurlijk niet verkeerd is, wordt aan het naleven van dit verbod ook gekoppeld dat dit onmisbaar is om de leiding van Gods Geest te ontvangen [6]. En zoals we in bovenstaand lijstje hebben gezien, kan bekering volgens de Mormonen alleen volgen als men er alles aan doet om de Mormoonse “verbonden” en “inzettingen” te houden! De Bijbel zegt echter hele duidelijke dingen tegen mensen die in de Gemeenteperiode mensen gebieden zich te onthouden van bepaald voedsel. In Kol. 2 : 20 – 23 lezen we: “Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; Die wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees” (zie ook 1 Tim. 4 : 1 – 5).


Redding voor alle mensen?

Wanneer het om redding gaat, dan kent men verschillende begrippen, die eigenlijk terug te voeren zijn op twee. De eerste heet: onvoorwaardelijke redding:

“dit is onsterfelijkheid. Het betekent dat men opstaat uit de dood en naar één van de koninkrijken van glorie gaat. Het verwijst naar gered worden van dood, hel, de duivel, en eeuwige pijniging. Deze redding komt alle mensen toe, behalve de zonen der verderfenis” [7].

En de tweede heet: voorwaardelijke of individuele redding:

“waarmee dikwijls de redding in het celestiale koninkrijk bedoeld wordt, welke gereserveerd is voor degenen die gehoorzaam zijn aan de wetten en inzettingen van het evangelie, alhoewel het in de volledige betekenis is voorbehouden aan degenen die de verhoging verdienen in de hoogste hemel van de celestiale wereld” [8].

De zonen der verderfenis zijn volgens de Mormonen de duivel, de geesten die hem volgen, en mensen die de zonde tegen de Heilige Geest begaan [9]. Maar dat betekent dat alle mensen, buddhisten, islamieten, new agers, atheïsten, diktators, en noem maar mensen op, allemaal in die zin behouden zijn! De Bijbel is echter duidelijk: buiten de Heere Jezus is er geen vergeving van zonden, is er geen eeuwig leven. De Heere Jezus zegt Zelf in Joh. 8 : 24 het volgende: “Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven”. De Heere Jezus heeft ook niet voor niets uitgesproken: “…Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Joh. 14 : 6). Hier heeft men overigens wat op gevonden, zoals hierna zal blijken.


Diverse Mormoonse koninkrijken in het “leven na de dood”

De Mormonen geloven in verschillende koninkrijken in het “leven na de dood”. Zoals uit de citaten blijkt, is één van die koninkrijken het celestiale koninkrijk, wat volgens de Mormonen gelijk staat aan de verblijfplaats van God. Daar komen alleen degenen die gehoorzaam zijn aan de wetten en daardoor de kans hebben gehad om naar de tempel te gaan, en de diverse inwijdingen te doorlopen. Alleen degenen die binnen dat Koninkrijk in het hoogste niveau komen, worden “goden”. De anderen, die wel het Celestiale koninkrijk hebben bereikt, blijven engelen [10]. Daarnaast zijn er nog twee koninkrijken. Het Terrestriale koninkrijk betreft de eerbare mensen van de aarde die weliswaar het getuigenis van Jezus ontvangen hebben, maar die niet moedig genoeg waren om alle inzettingen te houden. Maar ook mensen uit de heidenvolken komen in dit koninkrijk! In dit koninkrijk zullen mensen niet bij God komen, wel bij Jezus [11]. Daarnaast is er het Telestiale koninkrijk. Hier komen de leugenaars, tovernaars en overspeligen die het evangelie niet ontvingen. Zij zullen nog een tijdje in de hel doorbrengen om gehoorzaamheid aan de geboden te leren, maar slagen niet en komen in dit koninkrijk waar zowel God als Jezus niet aanwezig zijn. Men beweert dat zelfs de laagste staat van glorie al het verstand te boven gaat [12]. Alleen de zonen der verderfenis komen in het Verderf of de Buitenste Duisternis [13].


De Bijbel: over aardse en hemelse lichamen

Waar wordt dit alles op gebaseerd? Men citeert onder andere 1 Kor. 15 : 40 – 41, en dan is het goed te weten dat celestiaal “hemels” betekent, en dat terrestriaal “aards” betekent. Men geeft ruiterlijk toe dat de derde term niet in de Bijbel voorkomt, maar dat dit een Mormoonse term is, die voortkomt uit de visioenen van Joseph Smith [14]. Maar wat staat er in dat Bijbelgedeelte geschreven? “En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een ander der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster”. Maar gaat het hier om koninkrijken? Koninkrijken in “het leven na de dood”? Nee! De Mormonen kunnen, zoals blijkt, niet eens gewoon Bijbellezen. Het gaat hier over het lichaam van de mensen, en dan het verschil tussen het aardse lichaam wat gelovigen op aarde hebben, en het hemelse lichaam wat zij in de opstanding zullen hebben. Kijk maar naar de context. In 1 Kor. 15 : 44 staat bijvoorbeeld geschreven: “Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam”. En dat het hier om aardse en hemelse lichamen gaat, blijkt dan uit 1 Kor. 15 : 47 en 48: “De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Gelijk de aardse is, zo zijn ook de aardsen; en gelijk de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen”. Het gaat helemaal niet over koninkrijken in het hiernamaals, maar het gaat over het verschil tussen het aardse lichaam en het opstandingslichaam! Het hele hoofdstuk gaat niet over ongelovigen of mensen die niet goed genoeg gewerkt hebben met hun geloof aan de ene kant en uitmuntende gelovigen aan de andere kant. Nee, het gaat over mensen die “IN CHRISTUS” ontslapen zijn (1 Kor. 15 : 18), die verloren zouden zijn als de opstanding geen feit zou zijn. Wie is “IN CHRISTUS”? Dat zijn de mensen die door de wedergeboorte door de Geest ingedoopt zijn in het lichaam van de Heere Jezus (Ef. 1 : 13, 14; 1 Kor. 12 : 13). Oftewel: het gaat om wederom geboren gelovigen die deel hebben aan de opstanding, want zegt 1 Kor. 15 : 23: “Maar een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst”. Paulus spreekt dan ook de “broeders” aan (1 Kor. 15 : 1), de medegelovigen “IN CHRISTUS”, zoals de brief ook gericht is aan “de gemeente Gods, die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere” (1 Kor. 1 : 2). En dan zegt hij niet: “alzo zullen SOMMIGEN het beeld van de hemelse dragen”, maar zegt hij in 1 Kor. 15 : 49: “En gelijk WIJ het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen WIJ ook het beeld van de hemelse dragen”. Wij zijn NU terrestriaal (aards), en wij, als gelovigen, zullen allemaal CELESTIAAL (hemels) worden! En dan gaat het, nogmaals, niet om een koninkrijk, maar om een LICHAAM!


Veel Mormonen zijn volgens de eigen leer veroordeeld

Overigens de Mormoonse leer is hierin erg tegenstrijdig. Aan de ene kant zegt men dat nagenoeg alle mensen behouden zijn. Aan de andere kant spreekt men erover dat slechts een select gezelschap behouden is. Bruce McConkie, een Mormoonse apostel, schreef:

“degenen die alleen deel uitmaken van de algemene of onvoorwaardelijke redding, zullen nog steeds geoordeeld worden naar hun werken, en een plaats ontvangen in het terrestriale of telestiale koninkrijk. Zij zullen daardoor veroordeeld zijn” [15].

Met andere woorden: gelovige Mormonen, die de geboden niet geheel konden houden, of die niet in de tempel geweest zijn, zijn veroordeeld tot hetzelfde oordeel als de ongelovige Buddhisten, Hindoestanen en andere afgodendienaars. En dat betekent dat slechts een enkeling werkelijk gered wordt, en dus “god” wordt, volgens de Mormonen. De Bijbel is echter duidelijk. Niemand wordt God. Er is maar één God. Maar zegt Joh. 3 : 36: “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is [KJV1611 zegt: “die de Zoon niet gelooft”], die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem ”. En Johannes 3 : 16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”.


Waarom is het bezoeken van de Mormoonse tempel zo belangrijk?

Al een aantal malen is de tempel van de Mormonen gepasseerd. Waarom is die tempel zo belangrijk? We zagen het “voldoen aan de inzettingen van de tempel” al reeds in het lijstje van de punten waaraan iemand moet voldoen om uiteindelijk bekering te verkrijgen. De “endowment” (= begiftiging) is één van de tempel verordeningen. De tweede Mormoonse president omschreef het belang van de Begiftiging als volgt:

“Laat me u een korte definitie geven. Uw Begiftiging is het ontvangen van alle verordeningen in het Huis van de Heer. Deze zijn nodig om, nadat u dit leven verlaten hebt, het voor u mogelijk te maken om terug te lopen naar de aanwezigheid van de Vader; om de engelen, die u als seinen onderweg tegenkomt, te passeren, doordat u dan in staat bent om de wachtwoorden en de tekens, die behoren tot het heilig Priesterschap, te geven en op deze wijze uw eeuwige verhoging te verdienen in plaats van aarde en hel” [16].

Met andere woorden, zonder de tempelverordeningen of inzettingen is iemand niet in staat om het hoogste niveau in het Celestiale koninkrijk te bereiken. Alleen mensen die naar de tempel gaan, maken kans om “goden” te worden. Er zijn honderden tempels over de aarde verspreid. Ook in Den Haag staat een Mormoonse tempel [17].


Een tempel vandaag de dag, is dat volgens de Bijbel?

De Mormonen vergelijken hun eigen tempelverordeningen met wat er in Bijbelse tijden gebeurde. En men doet er alles aan om mensen te laten geloven dat de tempel “Christelijk” is [18]. Echter de Joden kenden één tempel in Jeruzalem, en met feestdagen kwamen de Joden vanuit de hele wereld naar Jeruzalem om daar het feest te vieren (Hand. 2 : 5). In de Mormoonse tempel worden geen offers meer gebracht. Men zegt dan dat dat is omdat de Heere Jezus verzoening gebracht heeft, en dat er dus geen dierenoffers meer nodig zijn [19]. Echter waarom zouden de apostelen in het Nieuwe Testament niet opgeroepen hebben om een tempel te bouwen na de vernietiging van de tempel in Jeruzalem? Juist doordat er geen offers meer gebracht hoeven te worden, is er geen tempel meer nodig! De Heere laat in het Nieuwe Testament juist zien hoe gelovigen zelf als levende stenen gebruikt worden tot de bouw van een geestelijk huis, om “geestelijke offeranden op te offeren” (1 Petr. 2 : 5). Ja, het lichaam van de gelovige wordt in de brieven aan de Gemeente “een tempel van de Heilige Geest” genoemd (1 Kor. 6 : 19). En in 1 Kor. 3 : 16 staat geschreven: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont?”. Mooi hè? God woont niet meer in een gebouw! Hij wil in u en mij wonen!


Hebben wij wachtwoorden en tekens nodig?

In deze tempel leert men dus allerlei wachtwoorden en tekens om in het Celestiale koninkrijk te komen. Echter waar in de Bijbel leren we dat we allerlei wachtwoorden en tekens nodig hebben om bij de Heere te komen? Door het Volbrachte Werk van de Heere Jezus is het Voorhang van de tempel in tweeën gescheurd (Matth. 27 : 51), en de weg tot God is vrij. In Ef. 2 : 18 staat geschreven: “Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader”. Wij mogen nu reeds in de Naam van Jezus tot de Vader gaan! Zouden wij dan in de toekomst allerlei wachtwoorden nodig hebben om bij Hem te komen? Weet u waar dit op lijkt? Dit lijkt op de initiatieriten die men kent bij de Vrijmetselarij! En het is dan ook geen wonder dat de stichter van de Mormoonse kerk zelf, Joseph Smith, toetrad tot de Vrijmetselarij, en na die tijd openbaringen kreeg om een soortgelijke ceremonie voor zijn kerk in te voeren [20]. Van de Vrijmetselarij is bekend dat zij openlijk beweren dat Lucifer god is [21]. Als we dan bedenken dat we eerder zagen dat de Mormonen niet Jezus Christus vereren, maar “een andere Jezus”, de “god van deze hele aarde”, met hetzelfde doel als de duivel reeds vanaf het begin heeft: “als God worden”, dan beseffen we opnieuw hoe alles op elkaar aansluit. Men presenteert zich als Christenen, maar men vereert Lucifer, de duivel. Ook in de architectuur van de tempel is dit terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is het pentagram, dat in deze tempel verwerkt is. Het pentagram is één van de meest duistere symbolen die er bestaan. Een organisatie die zich de ‘Continental Association of Satan’s Hope’ noemt, noemt het pentagram een machtig amulet:

“U zult ondervinden dat het Satanisch Pentagram van onschatbare waarde en onmisbaar is wanneer u gebruik probeert te maken van de helse macht van onze heer Satan. Deze extreem machtige amulet is het teken van de microcosmos, en is de optelling van alle occulte machten. Met andere woorden: er is geen amulet of talisman die krachtiger is, of bijna net zo krachtig is, dan het Satanisch pentagram” [22].

Het is echter dit symbool dat op diverse plaatsen in het gebouw van bijvoorbeeld de tempel in Salt Lake City verwerkt is! Zo valt er nog veel meer te vertellen, maar we kunnen niet alle details bespreken. Wel willen we nog bij twee tempel verordeningen stilstaan.


Dopen voor de doden

Men kan zich in de tempel bijvoorbeeld laten dopen voor familie of bekenden die overleden zijn, zodat deze in de geestelijke wereld in het hiernamaals alsnog het evangelie van de Mormonen kan aannemen [23]. Men denkt dit overigens ook op de Bijbel te baseren. In 1 Kor. 15 : 29 staat namelijk geschreven: “Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden in het geheel niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?”. Het punt is dat men daarbij het woordje “voor” vervangt door “in de plaats van”. Het woordje “voor” betekent hier namelijk “vanwege”. Ook in ons taalgebruik komt dat voor. Bijvoorbeeld: Wanneer iemand in de gevangenis zit voor het vergrijp van stelen, betekent dat niet dat hij daar is om te kunnen gaan stelen, maar hij zit daar vanwege het feit dat hij gestolen heeft. “Voor” kan dus heel duidelijk “vanwege” betekenen, zonder dat we het moeten vervangen of aanvullen met de woorden “in de plaats van”, zoals in de “doopformule” van de Mormonen gebeurt [24]. Maar waar gaat 1 Kor. 15 : 29 en de context over? In de context gaat het niet over één specifiek overleden persoon, maar “de doden” verwijst naar iedereen die overleden is. In 1 Kor. 15 : 12 lezen we: “Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?”. Na de opmerking over het “dopen voor de doden” gaat Paulus verder met 1 Kor. 15 : 30: “Waarom zijn ook wij elk uur in gevaar?” Hij noemt het voorbeeld dat hij met de wilde dieren gevochten heeft (1 Kor. 15 : 32), en zegt in hetzelfde vers: “…wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij”. Wanneer de opstanding er niet zou zijn, wat voor nuttigheid zou het dan hebben om te leven voor het Evangelie, daar de kans zo groot was dat Paulus daardoor zou overlijden? Hij leefde namelijk in de tijd van de vervolging onder de Romeinse keizers! Paulus noemt hier zijn eigen dood en zijn eigen opstanding als voorbeeld! Hier zien we dus dat Paulus het er niet over heeft om voor iemand anders gedoopt te worden! Nee, een ieder, die gedoopt wordt, wordt voor de doden, vanwege de doden, gedoopt! Maar wat betekent dat dan? De doop is een beeld, een type, van de dood! In 1 Petr. 3 : 20 en 21 staat geschreven: “Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus”. Wanneer iemand gedoopt wordt, dan wordt hij als het ware begraven in het watergraf, en daarmee getuigt de persoon dat hij van zijn eigen natuur gestorven is. En wanneer hij opkomt uit het water, dan getuigt hij dat de doden zullen opstaan, net zoals de Heere Jezus als Eersteling is opgestaan! De doop is een beeld van wat er geestelijk met ons gebeurd is, zoals we kunnen lezen in Rom. 6 : 3 – 5: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn [wedergeboorte, zie 1 Kor. 12 : 13], wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding”. Een ieder die zich laat dopen, wordt dus gedoopt voor de doden! Oftewel: vanwege de doden! Want het is een getuigenis dat de doden IN CHRISTUS opgewekt zullen worden.


De huwelijksceremonie: in eeuwigheid man en vrouw?

Tevens is er een ceremonie om je huwelijk voor eeuwig te laten verzegelen. Alleen wie dit ondergaat kan in de eeuwigheid als god en godin zichzelf vermenigvuldigen, en zijn eigen wereld bevolken [25]. In de vorige studie hebben we uitgebreid stilgestaan bij het feit dat mensen geen God/goden worden. En als er al een vermenging optreedt tussen gevallen engelen en mensen, dan sterven deze goden als mensen.


De plaats van de Bijbel bij de Mormonen

We hebben al een goed aantal punten gezien waarin de Mormonen totaal iets anders leren, dan wat er in de Bijbel staat. Zo kom je regelmatig soortgelijke uitspraken tegen als:

“Alhoewel de Bijbel verscheidene verwijzingen bevat over (…) wordt het Mormoonse begrip over het onderwerp hoofdzakelijk door openbaringen bepaald die aan de profeet Joseph Smith gegeven zijn. (…) Uit verschillende openbaringen is gebleken dat diverse belangrijke punten over het behoud uit de Bijbel weggehaald zijn, of verdwenen zijn tijdens de overlevering” [26].

Zo heeft Joseph Smith in de ‘Artikelen van het geloof’ opgeschreven:

“Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover het goed vertaald is” [27].

We zien in het getuigenis van de elders, de apostelen en de profeten van de Mormoonse kerk, dat zij dikwijls zeggen dat delen van hun leer niet direct op de Bijbel gebaseerd zijn, maar veelmeer op de openbaringen die God gegeven zou hebben, en nog steeds zou geven [28]. De Bijbel is voor hen slechts één van de geschriften, het boek van Mormon is een andere, en zo zijn er nog een paar. Aangezien men zich eerder wendt tot de visoenen van Joseph Smith of hedendaagse zieners, blijkt dat men de Bijbel in feite van ondergeschikt belang vindt. Echter, wij hebben in diverse studies de nauwkeurigheid van de Bijbel gezien. De Bijbel komt 100 % uit als het gaat om de profetieën. De Heere heeft Zijn Woord door de geschiedenis heen nauwkeurig bewaard en overgeleverd, en daar waar nodig heeft Hij door mannen van de Reformatie de vervalsers de loef af gesneden. God waakt over Zijn Woord [29]! Daar gaat de opmerking van Joseph Smith, de eerste president en profeet van de Mormonen! Die opmerking houdt geen stand.


Een “ander evangelie”

De Mormonen beweren echte, letterlijke christenen te zijn. Gordon B. Hinckley, voormalig president van de Mormoonse kerk heeft gezegd:

“‘Wij zijn letterlijk christenen, en steeds meer mensen gaan dat erkennen. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat we geen christenen waren. Ze gaan nu beseffen dat we dat wel degelijk zijn en dat we een belangrijke en dynamische godsdienst hebben die op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Uiteraard aanvaarden we Jezus Christus als onze Leider, Koning en Heiland’” [30].

De kerken hebben er volgens de Mormonen een potje van gemaakt, en de Mormoonse kerk heeft door zijn profeet Joseph Smith “het evangelie van Jezus Christus op aarde teruggebracht”, aldus het foldertje dat in Apeldoorn verpreid werd (zie "Een wolf in schaapskleren"). Dus het motto is in feite: terug naar de roots, terug naar Jezus en de profeten en de apostelen! Echter in Hand. 17 : 11 gaf de Heere reeds door de apostel Lukas aan dat alles, wat mensen zeggen, getoetst moet worden aan Gods Woord. Zo vertelde de Heere Mozes dat er niets aan Zijn Woorden moest worden toegevoegd, maar er ook niet van moest worden afgedaan (Deut. 4 : 2). Hetzelfde herhaalde Hij door de Spreuken van Salomo (Spr. 30 : 6), maar ook in Openb. 22 : 18 en 19 vinden we een zelfde soort vermaning. Door de “dienst” van de “profeet” Joseph Smith hoort men nu de volgende dingen:

•    Terwijl de Bijbel zegt dat God Geest is, leren de Mormonen dat God een lichaam heeft van vlees en beenderen. Daarvoor hebben zij de openbaringen van Joseph Smith [31].
•    Terwijl de Bijbel zegt dat mensen geen God worden, leren de Mormonen dat mensen toch goden worden. Daarvoor hebben zij “The Doctrine and Covenants”, de openbaringen van Joseph Smith  [32].
•    Terwijl de Bijbel niets zegt over ons ontstaan als geest-kinderen van God, leren de Moromonen dat wij reeds in de hemel geschapen zijn als geest-kinderen van God. Daarvoor hebben zij “The Pearl of Great Price”, een verzameling openbaringen, vertalingen en vertellingen van Joseph Smith [33].
•    Alhoewel de Bijbel laat zien dat behoud uit genade niet door werken is, maken de Mormonen hier een veelvoudig stappenplan van waardoor de mens God zou kunnen bereiken. Hiervoor hebben zij het Boek van Mormon [34].
•    De Bijbel zegt niets over verschillende koninkrijken in het hiernamaals. Sterker nog: de Bijbel zegt dat een ieder die in Heere Jezus gelooft eeuwig leven heeft en naar de Heere God in de hemel gaat. De Mormonen zeggen dat mensen die de geboden niet geheel houden weliswaar eeuwig leven, maar niet bij God komen en naar een ander lager koninkrijk gaan. Hiervoor hebben zij de geschriften van andere apostelen en profeten, bijvoorbeeld de profeet McConkie [35].
En zo kunnen we nog even doorgaan.

Deze lijst kunnen we overigens uitbreiden met veel punten die we niet eens besproken hebben, bijvoorbeeld:
•    De Bijbel zegt dat de Gemeente van Christus pas aan Paulus geopenbaard werd (Ef. 3 : 3 – 10), de Mormonen stellen dat dit al in 147 voor Chr. bekend was. Daarvoor hebben zij het Boek van Mormon [36].
•    De Bijbel zegt dat gelovigen tijdens Paulus’ dienst voor het eerst Christenen genoemd werden (Hand. 11 : 26). Volgens de Mormonen was dit reeds in 73 voor Chr. het geval [37].

En ga zo maar door…

Dit zijn duidelijk allemaal zaken die of aan de Bijbel toegevoegd zijn, of die ontstaan doordat er iets van de Bijbel wordt afgedaan, of door de Bijbel te veranderen. De apostel Paulus mocht van de Heere schrijven: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Gal. 3 : 8). Gods Woord is duidelijk. Moroni, een engel, die Joseph Smith bij het zogenaamde Boek van Mormon gebracht zou hebben, heeft hem geleid tot een “ander evangelie”, tot het volgen van “een andere Jezus” (2 Kor. 11 : 4). Deze engel was vervloekt. Joseph Smith heeft hem gevolgd en het resultaat daarvan is dat hij een religie in het leven heeft geroepen dat zegt Jezus Christus te vereren, maar inhoudelijk duidelijk satanische leerstellingen heeft. Het is niet voor niets dat Gods Woord waarschuwt dat in het einde der tijden de mensen “leringen der duivelen” zullen volgen (1 Tim. 4 : 1). De Mormoonse kerk is een ware “wolf in schaapskleren”.


Conclusie

Is het verwonderlijk dat het allemaal zo gelopen is? Nee. De moeder van Joseph Smith, Lucy Mack, was reeds betrokken bij magie en zij kreeg visioenen. Ook Joseph Smith was reeds vroeg met occulte praktijken bezig als wichelarij en waarzeggerij [38]. En dan opeens, terwijl hij in de bossen is, ontvangt hij zijn visioen waar alles mee begonnen is, zoals wij ook in “Een wolf in schaapskleren” gezien hebben. Deze man, die zich niet bekeerde, maar een duidelijk andere leer ontwikkelde als wat God voor staat in Zijn Woord, zich vervolgens aansloot bij de Vrijmetselarij, die Lucifer vereert, en waar hij ook nog werd ingewijd als Meester van de Vrijmetselarij [39], deze man heeft een religie ontwikkeld waarin velen misleid worden. Zij denken volgelingen van Jezus Christus te worden, maar zij praktiseren de godsdienst van de duivel!

Laat u niet misleiden!

 

[1]  ‘Two Lines of Communication’, Dallin H. Oaks, General Conference, October 2010, bron: https://www.lds.org/general-conference/2010/10/two-lines-of-communication?lang=eng.
[2]  ‘Doctrine and Covenants’, Joseph Smith, D&C 25:15, 2012, bron: https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/25.15?lang=eng.
[3]  ‘The Sweet Peace of Forgiveness’, Daniel P. Alvarez, Ensign, April 2006, bron: https://www.lds.org/ensign/2006/04/the-sweet-peace-of-forgiveness?lang=eng.
[4]  ‘Forgiveness: A 28 (or more)-step program?’ Eric Johnson, Mormonism Research Ministry, bron: http://www.mrm.org/28-step-forgiveness.
[5]  ‘Gods geboden’, bron: http://mormon.org/nld/geboden.
[6]  ‘Gods geboden’, bron: http://mormon.org/nld/geboden.
[7]  ‘What is salvation?’, Bruce R. McConkie, Question and Answers, Aapril 1971, Bron: https://www.lds.org/new-era/1971/04/qa-questions-and-answers?lang=eng.
[8]  ‘What is salvation?’, Bruce R. McConkie, Question and Answers, Aapril 1971, Bron: https://www.lds.org/new-era/1971/04/qa-questions-and-answers?lang=eng.
[9]  ‘Sons of Perdition’, Rodney Turner, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Sons_of_Perdition.
[10] ‘Degrees of Glory’, Larry E. Dahl, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Degrees_of_Glory.
[11] ‘Degrees of Glory’, Larry E. Dahl, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Degrees_of_Glory.
[12] ‘Degrees of Glory’, Larry E. Dahl, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Degrees_of_Glory.
[13] ‘Sons of Perdition’, Rodney Turner, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Sons_of_Perdition.
[14] ‘Degrees of Glory’, Larry E. Dahl, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Degrees_of_Glory.
[15] ‘Mormon Doctrine’, Bruce R. McConkie, geciteerd in ‘Saved by Grace Unto Damnation?’, Bill McKeever, bron: http://www.mrm.org/saved-unto-damnation.
[16] ‘Discourses of Brigham Young’, Brigham Young, bron: http://www.mormonwiki.com/Mormon_Endowment.
[17] ‘Den Haag-Tempel’, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag-Tempel.
[18] ‘Tempel, huis des Heren’, Gids bij de Schriften, bron: https://www.lds.org/scriptures/gs/20_15?lang=nld&letter=t.
[19] ‘Waar worden mormoonse tempels voor gebruikt?’, bron: http://www.mormon.org/nld/Faq/onderwerp/tempels/vraag/gebruik-van-tempels.
[20] ‘Masonic Influence in the Endowment Ceremony’, Bill McKeever, Mormonism Research Ministry, bron: http://www.mrm.org/masonic-influence.
[21] ‘Tekenen der tijden: Het herstelde Romeinse Rijk’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, zie het citaat van Albert Pike, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:tekenen-der-tijden-het-herstelde-romeinse-rijk&catid=148:de-toekomst&Itemid=90.
[22] ‘Masonic and Occult Symbols Illustrated’, Dr. Cathy Burns, Sharing, 1998, blz. 44.
[23] ‘Baptism for the Dead’, David H. Burton, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Baptism_for_the_Dead.
[24] ‘Baptism for the Dead’, David H. Burton, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Baptism_for_the_Dead.
[25] ‘Temple Ordinances’ Allen Claire Rozsa, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Temple_Ordinances.
[26] ‘Degrees of Glory’, Larry E. Dahl, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/Degrees_of_Glory.
[27] ‘The Articles of Faith’, Joseph Smith, uit: ‘The Pearl of Great Price’, 1842, bron: https://www.lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1.8?lang=eng.
[28] ‘God’, David H. Yarn, ‘Encyclopedia of Mormonism’ 2007, Brigham Young University, bron: http://eom.byu.edu/index.php/God.
[29] ‘Bijbelvertalingen’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=section&id=34&Itemid=74.
[30] ‘Zijn mormonen christenen?’ Bron: http://mormon.org/nld/Faq/onderwerp/over-de-mormonen/vraag/mormonen-christenen.
[31] ‘The Doctrine and Covenants, section 130:22’, Jospeh Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/130.22?lang=eng#21.
[32] ‘The Doctrine and Covenants, section 132:17’, Jospeh Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/132.17?lang=eng#16.
[33] ‘The Pearl of Great Price: Book of Moses 3 : 5’, Joseph Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/pgp/moses/3?lang=eng.
[34] ‘Book of Mormon: Nephi 25 : 23’, Joseph Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/bofm/2-ne/25?lang=eng.
[35] ‘What is salvation?’, Bruce R. McConkie, Question and Answers, Aapril 1971, Bron: https://www.lds.org/new-era/1971/04/qa-questions-and-answers?lang=eng.
[36] ‘Book of Mormon: Mosiah 18 : 17’, Joseph Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah?lang=eng.
[37] ‘Book of Mormon: Alma 46 : 15’, Joseph Smith, bron: https://www.lds.org/scriptures/bofm/alma/46?lang=eng.
[38] ‘Larsons New Book of Cults’, Bob Larson, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois, USA, 1982, blz. 309.
[39] ‘Joseph Smith’, Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith.