Tekenen der tijden: Openlijke aanbidding van duivelenInleiding

We leven in tijden waarin we het nieuws zo naast de Bijbel kunnen leggen. We zien Gods Woord bijna in vervulling gaan, en soms zelfs al in vervulling gaan, wanneer het gaat om de eindtijd. In de Grote Verdrukking zulllen de antichrist en zijn beeld aanbeden worden. Maar de Bijbel laat zien dat ook duivelen aanbeden zullen worden. Wanneer we dat in onze dagen voor onze ogen zien gebeuren, dan weten we dat we opnieuw met een teken van de tijd te maken hebben. Zo werd op 1 juni 2016 de Gotthardtunnel in Zwitserland geopend. De openingsceremonie spreekt boekdelen. Deze studie gaat met name over de volgende Schriftgedeelten: Openb. 9 : 1 – 6, 11 – 12; Openb. 12 : 9; Openb. 13 : 4 – 5, 8 en Openb. 16 : 13 – 15.


De hel

Allereerst… De Bijbel laat zien dat de hel zich in het hart van de aarde bevindt (Matth. 12 : 40 bijv.). Uit Luk. 16 : 19 – 31 bijkt dat er naast de hel ook een plek in de aarde is geweest, dat Abrahams schoot, of Paradijs, wordt genoemd. Deze twee plaatsen zijn door een grote kloof gescheiden (Luk. 16 : 26). Zo blijkt in een bepaalde situatie in het Oude Testament dat mensen, die de Heere tergden, in de aarde verdwenen en terecht kwamen in de hel. Zo lezen we in het gedeelte over de opstand van Korach, Dathan en Abiram in Num. 16 : 30 – 33 het volgende: “Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat het hunne is, en zij levend ter helle zullen neervaren, alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het geschiedde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd; En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en alle mensen, die Korach toebehoorden, en al de have. En zij voeren neer, zij en alles wat het hunne was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente”. Hier sluit één van de genoemde gedeelten in Openbaring eigenlijk direct bij aan. Want in Openb. 9 : 1 staat geschreven: “En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond”. En wanneer die put van de afgrond geopend wordt, dan komt daar rook als van een grote oven uit (Gen. 9 : 2)! En niet alleen rook, maar er bevinden zich blijkbaar ook duivelse wezens (de sprinkhanen) die over zich een koning hebben, de engel van de afgrond, die ook wel Abaddon of Apollyon genoemd wordt, wat Verderver betekent. In dit geval is dat dus niet de duivel zelf, want die wordt in Openb. 12 : 9 op de aarde geworpen, en die wordt pas gebonden tijdens het Duizendjarig Vrederijk (Openb. 20 : 2, 3). In ieder geval zien we dat zich in de aarde iets bevindt, dat lijkt op een grote oven. Het is een plaats die afgesloten is, maar blijkbaar geopend kan worden.


Aanbidding van duivelen, de antichrist en de duivel

In de genoemde gedeelten in Openbaring komt naar voren dat de duivelen, de duivel en de antichrist aanbeden zullen worden. In Openb. 13 : 8 lezen we bijvoorbeeld: “En allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld” (zie ook Openb. 9 : 20). Zo weten we dat de tempel herbouwd zal gaan worden, omdat 2 Thess. 2 : 4 over de antichrist, “de zoon des verderfs”, zegt: “Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is”. Met andere woorden: de duivel zal aanbeden worden. Ja, de duivelen zullen aanbeden worden op deze aarde (Openb. 9 : 20). Dat is wat de Bijbel ons laat zien over de tijd tijdens de Grote Verdrukking. Maar we zijn er al hard naar op weg. Natuurlijk gebeurt die aanbidding van de duivel al in diverse kringen van Satan-aanbidders en Vrijmetselaars, die openlijk beweren dat Lucifer god is. Het officiële symbool van de Satanskerk is Baphomet, tevens is dit de vorm waarin satan binnen de hekserij vereerd wordt. Baphomet is een figuur die zowel mannelijk als vrouwelijk is [1]. Zo wordt Baphomet door occultisten wel gelinkt met de geit van Mendes, die ook wel bekend staat als de god van de heksen [2].

 
Openlijke verering van de duivel

Zo is afgelopen 1 juni 2016 de Gotthardtunnel in Zwitserland geopend. Nu we weten wie Baphomet is, zeggen de volgende filmpjes van de openingsceremonie meer dan genoeg. Bekijkt u ze eens:

De openingsceremonie deel 1: ''Bizarre Opening Ceremony For Gotthard Base Tunnel In Switzerland".
De openingsceremonie deel 2: "Bizarre Opening Ceremony For Gotthard Base Tunnel In Switzerland: PART 2".
Diverse Europese leiders die erbij waren: "Switzerland: Opening of World's longest and deepest rail tunnel brings Merkel and Renzi".
De “inzegening” door geestelijken uit diverse stromingen: "Inauguration of world's longest railway tunnel".


Een blik in de afgrond...

Johannes schreef Openbaring ongeveer tussen 91 en 96 na Chr. [3]. Dat betekent dat dat nu ongeveer 1920 tot 1925 jaar geleden is. Ondertussen leven we in een tijd dat mensen Gods Woord wegvertalen en wegverklaren. Onder andere de hel wordt uit vertalingen wegvertaald. Maar wat zien we gebeuren? Mensen worden voorbereid op een moment dat de “put van de afgrond” geopend wordt, en dat de Satan op de aarde geworpen wordt. Precies zoals de Bijbel voorzegd heeft dat zou gaan gebeuren! In dans heeft u zojuist kunnen zien hoe men verbeeldt dat de duivel uit de hemel komt, en hoe mensen het normaal vinden dat Baphomet bejubeld wordt! En dat terwijl u kunt zien dat mensen er nu niet echt gelukkig bij lopen, en volgens mij sterven (al die mensen die de berg afrollen en “dood” blijven liggen; handen die grijpend uit de afgrond komen e.d.)! De achtergrond van de dansende geit was in de hal op een gegeven moment van vuur! U heeft drie geesten kunnen zien zweven voor een alziend oog, wat ontstond uit het heelal. Die drie geesten doen mij denken aan wat er in Openb. 16 : 13 en 14 geschreven staat: “En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de kikvorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God”. Inderdaad leken het geen kikvorsen, maar het aantal van drie, en het feit dat het geesten waren, deed mij aan deze tekst denken –  gezien ook de hele entourage er omheen. Zo zit in de voorstelling een hele duidelijke link naar seksualiteit verwerkt, waarbij mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, en mensen met dieren te zien zijn. We zien naast het alziend oog, ook een constructie van 2 maal een ring van zes ogen rond een oog, dus in totaal dertien ogen. En terwijl de verpersoonlijking van de duivel ronddanst, wordt er in processie tussen de hoornen een (dood) lam rondgedragen. In eerste instantie dacht ik dat dit ongetwijfeld een verwijzing naar Jezus Christus moest voorstellen. Maar het blijkt dat de bok en het lam/schaap ook binnen occulte kringen een symbool is. Daar waar volgens hen de bokken esoterisch ingewijd zijn en een “hemelse” roeping zouden hebben, daar blijven de schapen op aarde om alsnog een bok te worden [4]! Dit is precies omgekeerd aan wat de Bijbel laat zien bij het oordeel van de volken (Matth. 25). In feite is deze processie dus een oproep voor de schapen om zich te laten inwijden in het esoterische gedachtengoed… En dan hebben we nog niet eens alles genoemd. Ik denk dat deze voorstelling in Zwitserland genoeg zegt… Er zijn zelfs gewone nieuwsmedia die deze happening beschrijven als:

“...een grillige show, waar sommige van de half naakte spelers, verkleed als geit, zogenaamd het helse werk door de berg proberen na te doen, of het feit dat de poorten naar de hel nu officieel open zijn” [5].


Waar de “zegen” van de één-wereldreligie toe leidt...

Openbaring gaat hier nog niet in vervulling, maar we zien wel hoe de mensen massaal voorbereid zijn, en massaal meedoen aan zo'n opvoering. En ondertussen wordt onbewust al dan niet bewust de verering van Satan gepromoot. En dan te bedenken dat veel van onze leiders al in de kringen van Vrijmetselaars en occultisten verkeren. Moet u zich voorstellen… deze opvoering, voor deze mensen, is letterlijk een reëel ritueel! Mensen vinden het straks de normaalste zaak van de wereld om voor hem te buigen. En zo zien we hoe onder aanvoering van de wereldgodsdiensten (denk aan de zegen die diverse geestelijken mochten uitspreken) de mensheid wordt overgeleverd aan de duivel!


Europa uitgeleverd aan de duivel

En het is deze ceremonie die wordt gebruikt om het Europa van vandaag dichter bij elkaar te brengen! De president van Frankrijk, Francois Hollande, mocht ook een toespraak houden. Hij zei:

“Vandaag is het in Zwitserland dat de Europese droom zijn werkelijkheid vindt” [6].

En zo zegt een nieuwsbureau dat deze tunnel:

“wordt verwelkomd als een nieuw symbool van de Europese eenheid” [7].


“… er is niemand, die God zoekt...”

Dit alles doet mij ook denken aan een tekst in Romeinen. In Rom. 3 : 11 staat geschreven: “Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt”. Hoezo: “Er is niemand, die God zoekt”? Moet je eens kijken hoe religieus de mens is! Kijk naar de oude Grieken en Romeinen, en kijk naar het oude Egypte. Kijk naar de Hindoeïsten en de Boeddisten, kijk naar de Islamieten, kijk naar de Rooms-katholieken, en zo kunnen we nog wel even doorgaan! Dus ja, mensen zoeken wel naar “een god”, maar wel op hun eigen manier, naar hun eigen aard.  Zij zoeken wel naar een god, maar niet naar dé God van de Waarheid in de Bijbel. We zagen het al bij het volk Israël: toen Mozes te lang op de berg bleef, toen maakten zij een gouden kalf (een gehoornd beest!). In Ex. 32 : 4 en 5 lezen we: “…, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! Die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Toen Aäron dat zag, zo bouwde hij er een altaar voor; en Aäron riep uit, en zeide: Morgen zal de Heere een feest zijn!”. En zo zien we hoe het volk zijn eigen verering koos, om nota bene de Heere te dienen... En dat terwij ze wisten dat ze geen beeld mochten maken (Ex. 20 : 4). Het wordt dan ook hun dood (Ex. 32 : 28). Hetzelfde zien we bij Nadab en Abihu, zonen van Aäron, die vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten, wat inhield dat zij zich niet aan de offers hielden, zoals de Heere dat geopenbaard had. Het werd hun dood (Lev. 10 : 1 en 2). En zo zien we hoe een ieder zijn eigen god zoekt, waar hij of zij mee door één deur kan. Of dat nu binnen het Jodendom, Christendom of een andere religie is, dat maakt niet uit, overal zie je hetzelfde. En daarom is er bekering nodig!

En zo zien we, dat als er geen aanneming is van Gods Waarheid, als er geen bekering is, dat de wereldreligies, inclusief de zogenaamde Christelijke varianten, je brengen bij de aanbidding van de duivelen, de antichrist en de duivel! Dat is waar de wereld vandaag de dag niet ver meer vanaf is, ja, er eigenlijk al is. En zo zien wij opnieuw een teken van de tijd voor onze ogen geschilderd...


Komt de Heere als een dief in de nacht?

In Openb. 16 : 15 lezen we: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte zie”. Hoeveel Christenen zijn er die spreken over het feit dat de Heere komt “als een dief” in de nacht? Helaas, velen! En in zekere zin hebben ze gelijk natuurlijk, want het staat in Gods Woord. Maar… De Heere komt NIET als een dief in de nacht voor Zijn Gemeente (1 Thess. 5 : 4)! En hier zien we dat we dus weer met de bedelingen en het recht verdelen van Gods Woord te maken hebben. Deze tekst in Openbaring speelt in de Grote Verdrukking. De Gemeente is dan al weg, is dan al bij haar Heere! Maar in de Grote Verdrukking zullen er ook mensen op aarde zijn die tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus, want dat zal een grote schare zijn (Openb. 7 : 9). Zij zullen moeten volharden tot het einde, zoals we in andere studies al wel zagen.

Maar ook in de brieven aan de Gemeente komt het voor dat de Heere zegt dat Hij als een dief komt, alleen dan zegt Hij er wel iets bij! In 1 Thess. 5 : 2 staat bijvoorbeeld: “Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht”. Dus ja, de Heere komt “als een dief in de nacht”! Maar dit vers blijkt over de ongelovigen te gaan… want tegen de gelovigen zegt de Heere in 1 Thess. 5 : 4 en 5 vervolgens: “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis”. Met andere woorden: de wederom geboren gelovige zal die dag niet overvallen, want hij of zij verwacht de Heere! Precies zoals we in Titus 2 : 11 – 13 lezen: “Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus”.


Uitzien naar onze Heiland!

Als kinderen van de dag hoeven we dus niet te vrezen, als kinderen van de dag zijn we dan ook niet hopeloos, maar zien we uit naar Hem Die ons verlost van al die aardse ongein! En al buigt bijna de hele wereld zich voor satan neer, wij mogen elkaar met die woorden vertroosten dat Hij komt, zoals 1 Thess. 5 : 11 zegt: “Daarom vermaant elkander, en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet”.

Amen.


[1]  'Masonic and Occult Symbols Illustrated', Dr. Cathy Burns, Sharing, 1998, blz. 50, 51.
[2]  Idem.
[3]  'The Ruckman Reference Bible', Dr. Peter S. Ruckman, BB Bookstore, Pensacola, FL, USA, 2009, blz. 1643.
[4]  'Masonic and Occult Symbols Illustrated', Dr. Cathy Burns, Sharing, Mt. Carmel, 1998, blz. 142, 143.
[5]  Bron: https://www.rt.com/in-motion/345228-bizarre-performance-swiss-tunnel/.
[6]  Bron: https://www.rt.com/news/345075-longest-rail-tunnel-alps/.
[7]  Bron: https://www.rt.com/news/345075-longest-rail-tunnel-alps/.