Jehovah’s Getuigen en de wedergeboorteInleiding

In de studie "Jehovah's Getuigen en het leven na de dood" zagen we reeds aan de hand van onder andere Ef. 2 dat de mens, die in de Heere Jezus gelooft, tot leven is gekomen voor de Heere God. Dat heeft te maken met wat de Bijbel wedergeboorte noemt. In Joh. 3 : 3 en 5 staat geschreven: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. (…) Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan”.


De wedergeboorte

Volgens de Jehovah’s Getuigen heeft de wedergeboorte niets te maken met een keuze die iemand maakt. In een studie schrijft het Wachttorengenootschap:

“Hoe zou u de vraag “Bent u wederom geboren?” beantwoorden? Miljoenen gelovigen over de wereld zouden een duidelijk “Ja!” als antwoord geven. Zij geloven dat wedergeboorte een teken van de ware Christen is, en de enige weg tot redding. (…) Velen geloven dat de uitdrukking “wederom geboren” verwijst naar iemand die een eenmalige belofte heeft gedaan om God en Christus te dienen, en als resultaat veranderd wordt van geestelijk dood naar geestelijk levend. (…) Zou je verbaasd zijn als de Bijbel het niet met die definitie eens is?” [1].

Men gelooft dus niet dat wedergeboorte tot stand komt door een keus die men maakt. En toch is de gehoorzaamheid des geloofs: geloven in het Volbrachte Werk van de Heere Jezus. De Bijbel laat zien dat dat geloof komt door het horen van het Woord van God (Rom. 10 : 17). Door het horen van het Woord komen mensen tot geloof en worden ze verzegeld met de Heilige Geest als onderpand van de verkregen verlossing (Ef. 1 : 13, 14). Daardoor, hebben we in de genoemde studie reeds gezien, komen mensen voor God tot leven (Ef. 2 : 1, 5 en 6). Ook worden mensen dan door de Geest ingedoopt in het Lichaam van de Heere Jezus. In 1 Kor. 12 : 13 staat geschreven: “Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt”. Men past dit nog weleens toe op de waterdoop, maar deze tekst spreekt niet over een waterdoop, maar vertelt ons wat de Heilige Geest doet. Hij voegt ons in het Lichaam van Christus! En de Bijbel laat zien dat als wij IN CHRISTUS zijn, dat wij een nieuw schepsel zijn. Dat betekent dus dat wij dan opnieuw geboren zijn. In 2 Kor. 5 : 17 staat geschreven: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”. Met andere woorden, dit combinerend met wat Ef. 2 ons vertelt, door de wedergeboorte worden wij levend voor God! En dat begint dus bij het aannemen van het Volbrachte Werk van de Heere Jezus op grond van de verkondiging van het Woord! Een keus die de mens moet maken!


De methode om Gods Woord te ontkennen: woordstudies...

Maar wat zeggen de Jehovah’s Getuigen dan? Om hier onderuit te komen, gaat men bezig met woordstudies, men gaat de Bijbel, maar ook de eigen vertaling, aanpassen. Men zegt:

“Een voorzichtig lezen van de woorden van Jezus laat zien dat Jezus niet leerde dat een mens kan kiezen voor de wedergeboorte of niet. Waarom zeggen we dat? De Griekse uitdrukking, wat vertaald wordt met “is wederom geboren”, kan ook vertaald worden met: “moet van boven geboren worden”. Volgens die alternatieve lezing is de oorsprong van de wedergeboorte “van boven” – oftewel: “van de hemel”, of “van de Vader”. (…) Wij kunnen de wedergeboorte alleen ervaren, als God, onze hemelse Vader, deze wedergeboorte geeft. (…) Toen Jezus zei: “Gijlieden moet wedergeboren worden”, gaf hij simpel een feit – de vereiste voor iemand om het Koninkrijk van God in te gaan” [2].

Vervolgens legt men uit dat “geboren worden uit water” hetzelfde is als dopen in water, en dus, zegt men, is “geboren worden uit geest” gedoopt worden met Gods Geest. Volgens de Jehovah’s Getuigen is de wedergeboorte een tweevoudig proces: Iemand die God gaat dienen, laat zich dopen in water, en wanneer God besluit dat deze persoon gaat regeren in Zijn Koninkrijk, wordt deze persoon verzegeld met heilige geest. (N.B. De Jehovah’s Getuigen spreken niet over de Heilige Geest, maar over heilige geest. Daar zullen we in deze studie niet verder op ingaan). Pas wanneeer iemand beide dopen is ondergaan, heeft iemand de wedergeboorte ervaren [3]. Deze wedergeboorte is volgens de Jehovah’s Getuigen een voorbereiding om met Jezus vanuit de hemel over de aarde te regeren in het Koninkrijk van de Vader. Iemand die wederom geboren wordt, is, volgens hen, één van de 144.000 [4]. Degenen, waarvan de doop niet beantwoord wordt met de wedergeboorte, zullen op de aarde in Gods Koninkrijk eeuwig leven hebben. Zij zijn aards gezegend, en zullen leven onder de zegeningen die door de 144.000 gebracht worden [5].


Een geestelijke rangorde: de 144.000

En zo zien we hoe de Jehovah’s Getuigen ook geloven in een soort geestelijke rangorde. Gelovigen die meer zijn, dan andere gelovigen. In de studies over de kerkgeschiedenis kunt u lezen hoe de Heere de werken der Nikolaïeten haat, hoe de Heere de overheersing van het zogenaamde gewone “leken”volk door een bepaalde geestelijke klasse haat (Openb. 2 : 6). Er is dus iets mis met de uitleg van de Jehovah's Getuigen. Temeer daar de Heere de 144.000 openbaart als zijnde 144.000 uit de stammen van Israël in de Grote Verdrukking, uit elke stam 12.000 (Openb. 7 : 4)! Tevens identificeert de Heere de 144.000 als maagden (Openb. 14 : 4). Van de 144.000 staat ook niet direct geschreven dat zij met Christus heersen! Van degenen die deel hebben aan de eerste opstanding (de Gemeente bijvoorbeeld) staat dat echter wel geschreven (Openb. 20 : 4). Maar waar gaat het, als het om de wedergeboorte gaat, dan fout?


Gods Woord weerlegt...

In het geciteerde stukje zegt men dat “wederom geboren worden” ook vertaald kan worden als “van boven geboren worden”. Men wil dit aantonen, om te laten zien dat de wedergeboorte van God komt, en de mens daar niets aan kan doen. Om zo tot de conclusie te komen dat God de ene wel de wedergeboorte geeft, en de ander niet. Maar men verandert de Bijbel, en daar is het gevaar om door de leeuw, de duivel, gedood te worden! Natuurlijk komt de wedergeboorte bij de Vader weg, die mensen doopt met Zijn Geest! Maar dat betekent niet dat dat slechts voor enkelen is weggelegd!

Laten we kijken naar 2 Kor. 5 : 17, de tekst die gaat over het nieuwe schepsel dat de mens is, wanneer hij in Christus is. In die tekst staat geschreven: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”. Maar wie is er IN CHRISTUS? Een ieder die door de Geest in Zijn Lichaam is ingedoopt. Die tekst staat in 1 Kor. 12 : 13: “Want ook WIJ ALLEN zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn ALLEN tot één Geest gedrenkt”. In deze tekst staat dat “WIJ ALLEN tot één lichaam gedoopt zijn”. Wie zijn die “ALLEN”? In 1 Kor. 1 : 2 lezen we dat de brief geschreven is “aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen, die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere.” Al zou je, als Jehovah’s Getuige, al onderscheid willen maken tussen de “heiligen” en “allen”, als resp. de kleine uitverkoren hemelse groep, en de grote aardse groep, dan nog is de brief aan “ALLEN”, aan beide groepen, geschreven! En dan zegt 1 Kor. 12 : 13 dat ALLEN ingedoopt zijn in het Lichaam van de Heere Jezus. Met andere woorden: de wedergeboorte is niet voor een select gezelschap, maar geeft de Heere aan allen, die Hem aannemen op Zijn Woord, exact zoals Ef. 1 : 13 en 14 ook zeggen!


Geboren worden uit water en Geest

Vervolgens zegt men dat “geboren worden uit water” hetzelfde is als de waterdoop. Echter wanneer we Joh. 3 : 6 lezen, dan zien we dat “geboren worden uit water” vergeleken wordt met “geboren worden uit het vlees”, en “geboren worden uit de Geest” wordt gewoon “geboren worden uit de Geest” genoemd. Met andere woorden: “geboren worden uit water” is niets anders dan de natuurlijke geboorte. Daarbij gaat het helemaal niet om de waterdoop! De Heere Jezus antwoordt dit ook op de vraag van Nicodémus: “Hoe kan een mens geboren worden, nu oude zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan, en geboren worden?” (Joh. 3 : 4). Daarop antwoordt de Heere Jezus dan met Joh. 3 : 5 en 6: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees; en wat uit de Geest geboren is, dat is geest”. Het Koninkrijk van God is een geestelijk Koninkrijk, dat nu reeds in de Gemeente aanwezig is. Wanneer de Heere Jezus terugkomt en Zijn Koninkrijk opricht, dan hebben we zowel een geestelijk (het Koninkrijk Gods) als een fysiek Koninkrijk (het Koninkrijk der hemelen) op aarde. In ieder geval zien we dat de mens van nature geen deel kan hebben aan dat geestelijke Koninkrijk (nu reeds in de Gemeente). Die mens is immers dood voor God. De mens kan daar pas deel aan hebben, wanneer hij ook naar de Geest geboren is, wederom geboren is! Dan pas leeft die mens voor God! Dat is de Bijbelse uitleg. En zoals we zojuist gezien hebben, is dat niet voor een select gezelschap weggelegd, maar voor een ieder die gelooft in de Heere Jezus. De hele leer, die de Jehovah’s Getuigen gemaakt hebben rond de Bijbelse term wedergeboorte, heeft helemaal niets met de Bijbel te maken. Deze leer berust op pure speculatie en op uit het verband gerukte Bijbelteksten.


Voor de gewone gelovige is geen wedergeboorte nodig... zegt men

De Jehovah’s Getuigen leren, voor de grote groep gelovigen, dat men niet wederom geboren moet worden om te geloven. Ze leren dat mensen niet het Volbrachte Werk van Jezus moeten aannemen om behouden te zijn. Ja, het Werk van Jezus is groot, op grond daarvan mag men vergeving vragen als men fouten maakt. Maar men moet wel werken om behouden te zijn. Alleen door precies te doen wat Jehovah zegt, heeft men een kans dat men door Jehovah opgewekt wordt in Zijn Koninkrijk, waardoor men dan het eeuwige leven kan verdienen, aldus de Jehovah’s Getuigen. Maar zonder wedergeboorte ben je volgens Gods Woord niet in Christus, en geen nieuw schepsel, en dus niet levend voor God. Hierdoor begrijpen we waarom de Jehovah’s Getuigen er op gebrand zijn dat er geen hel zou zijn. Want stel je voor dat Jehovah je niet aanneemt, dan houdt je, in het ergste geval, gewoon op te bestaan!


De enige ware religie?

Daarnaast claimt men dat men de enige ware religieuze richting is. Men schrijft:

“Jehovah geeft iedereen op aarde de gelegenheid om eeuwig leven te verkrijgen. Maar om eeuwig in het Paradijs te mogen leven, moeten we God op de juiste manier aanbidden en nu al leven op een manier die hij aanvaardbaar vindt. (…) Naar aanleiding van het voorgaande zou het goed zijn u af te vragen: Welke religieuze groepering baseert al haar leerstellingen op de bijbel en maakt Jehovah’s naam bekend? Welke groepering brengt goddelijke liefde in praktijk, stelt geloof in Jezus, is geen deel van de wereld en maakt bekend dat Gods koninkrijk de enige echte hoop voor de mensheid is? Als we alle religieuze groeperingen beschouwen die er op aarde zijn, welke voldoet dan aan al deze vereisten? Uit de feiten blijkt duidelijk dat het Jehovah’s Getuigen zijn. (…) We moeten bovendien breken met valse religie en de ware aanbidding aanvaarden. (…) Wat de Bijbel leert: Er is maar één ware religie. De ware religie is te herkennen aan de leerstellingen en gebruiken ervan. Jehovah’s Getuigen beoefenen de aanbidding die God goedkeurt” [6].

We zien de exclusiviteit die men zichzelf toerekent. Hopelijk is duidelijk dat de leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen weliswaar met Bijbelteksten onderbouwd worden, maar dat deze teksten óf veranderd zijn, óf behoorlijk uit de Bijbelse context gehaald zijn.

Het Wachttorengenootschap is een organisatie die mensen weerhoudt om hun leven werkelijk aan de Heere Jezus te geven, en die mensen ertoe aanzet om door eigen werken behouden te worden. En dat terwijl wij op grond van eigen werken niet behouden kunnen worden…

Waar kennen wij dat van?
"Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, aangezien gij daar niet ingaat, noch hen, die ingaan zouden, laat ingaan" (Matth. 23 : 13).[1]  ‘Being Born Again – The Road to Salvation?’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/e/20090401/article_01.htm.
[2]  ‘The New Birth – A Personal Decision?’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/e/20090401/article_03.htm.
[3]  ‘The New Birth – How Does It Take Place?’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/e/20090401/article_05.htm.
[4]  ‘The New Birth – What Is Its Purpose?’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/e/20090401/article_04.htm.
[5]  ‘The New Birth – Rulership for Some, Benefits for Many’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/e/20090401/article_07.htm.
[6]  ‘Aanbidding die God goedkeurt’, Jehovah’s Witnesses Official Web Site, bron: http://www.watchtower.org/o/bh/article_15.htm.