De Opname: een mythe?Inleiding

De Heere God roept ons in Zijn Woord op om Zijn Woord recht te snijden of recht te verdelen. En als we dat doen, dan geeft Hij ons zelfs een belofte: dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Dat zegt 2 Tim. 2 : 15: “Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”.

In de meeste kerken gelooft men in “de jongste dag”. Dan zal God alle mensen oordelen, zegt men. Maar wanneer een mens in de Heere Jezus gelooft als zijn of haar persoonlijke Verlosser, dan zal die mens nooit geoordeeld worden bij het Laatste Oordeel. Er is dan ook niet één algemene komst van de Heere Jezus naar deze aarde. En als we Gods Woord recht verdelen, dan gaan we dat zien. Dan gaan we zien dat er een eerste komst van de Heere Jezus is geweest als Mens op aarde, maar dat er ook een Tweede Komst zal zijn, wanneer Hij terugkomt op aarde. Maar ook… dat er daar tussendoor nog een andere komst is… een komst waarbij Hij niet op aarde zal komen, maar in de lucht zal komen, om Zijn Gemeente thuis te halen. Iedereen, die de Heere Jezus als zijn of haar persoonlijke Verlosser heeft aangenomen, zal Hem dan tegemoet gaan in de lucht. Dit wordt ook wel de Opname van de Gemeente genoemd.

Er zijn dus verschillen zichtbaar in Gods Woord. En als we die verschillen waarnemen en zo laten, (o.a.) dan gaan we bezig met het recht verdelen van Gods Woord.


Verschillen aangetoond in de Bijbel

Laten we eens een paar verschillen tussen de komst in de lucht en de Tweede Komst in de Bijbel opzoeken. We gaan nu niet op alle verschillen in, maar het grootste verschil zit er toch wel in dat Gods Woord de manier laat zien waarop de Heere Jezus terugkomt, maar ook de manier waarop Hij Zijn Gemeente komt halen.

Als de Heere Jezus op aarde komt, dan komt Hij, zegt Gods Woord met “grote kracht en heerlijkheid”. Ja, elk oog zal Hem zien. In Openb. 1 : 7 lezen we: “Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen”. En Matth. 24 : 29 – 31 zeggen over die Tweede Komst: “En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve”. Deze beschrijving is een hele andere, dan die we voor de Gemeente vinden.

Wanneer de Heere voor de Gemeente komt, zal niet elk oog Hem zien. Dat moment gaat niet gepaard met grote kracht en heerlijkheid, maar zal “in een punt des tijds, in een ogenblik” plaatsvinden. 1 Kor. 15 : 51 en 52 zeggen daarover: “Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden”. De voeten van de Heere Jezus zullen dan nog niet staan op de Olijfberg, zoals de profeet Zacharía voorzegd heeft (Zach. 14 : 4), maar wij zullen de Heere Jezus tegemoet gaan in de lucht. 1 Thess. 4 : 16 en 17 zeggen daarover: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen”.

Het zijn dus allemaal verschillen. Het gaat dus niet om de dezelfde gebeurtenis. Het gaat om twee verschillende gebeurtenissen. De één vindt plaats, zoals we gelezen hebben, na de Grote Verdrukking. De ander betreft de Opname van de Gemeente en vindt plaats vóór de Grote Verdrukking, omdat de Gemeente niet is “gesteld tot toorn” (1 Thess. 1 : 10; 1 Thess. 5 : 9; Openb. 6 : 16; Openb. 15 : 1, 7).


De eindtijd

Eén van de tekenen van de tijd is de afval van het geloof (2 Thess. 2 : 3). We zien onder andere dat mensen door de Schriftkritiek Gods Woord aan de kant hebben gezet. Of ze gebruiken de nieuwe vertalingen, die vervalsingen zijn van Gods Woord, of ze vullen zelf, zogenaamd aan de hand van “de grondtekst”, in wat zij vinden dat er geschreven moet staan in Gods Woord. Men heeft geen idee wat het inhoudt om Gods Woord te bewaren. En met het feit dat men Gods Woord niet bewaart, zien we dat men ook geen zicht heeft op de Bijbelse studiemethoden van Gods Woord, bijvoorbeeld “het recht verdelen van Gods Woord”. Ook dat wordt aangevallen... Het is de vijand er alles aan gelegen om de mensen een valse “Bijbel” en een valse boodschap aan te smeren.


De Opname van de Gemeente: een mythe?

Zo verscheen er in Nederland in 2017 een boek (in het Engels al eerder uitgegeven), met de naam “Opname of aanname? de mythe ontkracht – de kerk ontketend”. De boodschap, waar dit boek mee komt, is duidelijk: de Opname is een mythe! De inhoud van het boek wordt als volgt kort samengevat:

“Opname of aanname bespreekt de geldigheid van de leer over de opname van de gemeente, zoals die in veel boeken geleerd wordt.
Al generaties lang worden mensen bang gemaakt met de boodschap van een komende 'grote verdrukking' waaraan slechts door een 'opname' valt te ontkomen: het evangelie als ontsnappingsclausule of escapisme. De grote populariteit van deze eindtijdvisie wekt de indruk dat dit een Bijbelse leerstelling is. Maar is dat wel zo?
Jezus zegt dat je een boom herkent aan zijn vrucht. Een echt Bijbelse leerstelling moet dus goede vrucht voortbrengen en dat is hier niet het geval. Deze visie veroorzaakt angst, passiviteit en een pessimistisch wereldbeeld, terwijl het juist onze roeping is om vol overtuiging te bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen.
Opname of aanname? werpt nieuw licht op bekende 'eindtijdteksten' en ontkracht deze christelijke mythe. Het laat zien dat de grote verdrukking al heeft plaatsgevonden en dat het idee van een opname niet meer is dan een aanname. Een kerk die dit begrijpt, is de eindtijdstress voorbij en kan vol vertrouwen haar transformerende rol in de samenleving op zich nemen” [1].

De Opname van de Gemeente zou dus een mythe zijn...

Boek: 'Opname of Aanname?' van Jonathan Welton.De bedelingen-leer…?

Zo schreef iemand over dit boek:

“Ik ontdekte dat de bedelingenleer pas in 1830 door een John Nelson Darby is geïntroduceerd. Hiervoor geloofde de kerk altijd dat in het jaar 70 Jezus was terug gekeerd om zijn woede op Jeruzalem uit te gieten, en dus dat de grote verdrukking reeds geweest was” [2].

Veel mensen spreken inderdaad over “de bedelingenleer”. Maar door “het verdelen van Gods Woord” een “leer” te noemen, is het voor mensen heel makkelijk om het naast zich neer te leggen. “Ach… het is maar een leer”, zegt men dan. Het punt is, dat we niet met een menselijke leer, maar met een opdracht van de Heere God te maken hebben (2 Tim. 2 : 15). In bovengenoemd citaat zien we hoe die tactiek uitgebreid wordt. Een leer zal ergens een oorsprong hebben… Dus men zoekt een late oorsprong voor hetgeen men “de bedelingenleer” noemt, en dan kan men het afdoen als niet-Bijbels: “Zie je wel, in de vroege kerk leerde men dit ook niet...”, zegt men dan. Deze persoon kwam met de stelling dat de bedelingenleer in 1830 door John Nelson Darby geïntroduceerd is. En ja, Darby heeft over de Opname van de Gemeente geschreven, en is daarbij bijvoorbeeld ook bron geweest voor dhr. Scofield [3]. Maar was hij de eerste die erover schreef?


Andere vermeende oorsprongen van “de bedelingenleer”

Zo zijn er die zeggen dat “de bedelingenleer” ontstaan is bij een Schots meisje dat Mary McDonald heette, omstreeks dezelfde tijd dat Darby leefde (1830). Dit meisje zou al trillend één of ander charismatisch visioen gehad hebben, waarin zij de komst van de Heere Jezus in twee stadia zou hebben zien plaatsvinden, en dat de gelovigen voor de Grote Verdrukking zouden worden opgenomen [4].

Weer anderen laten het iets verder in de tijd terug beginnen, rond 1790 na Chr., bij een Jezuïeten priester Emmanuel Lacunza. Daarmee “de bedelingenleer” dus een Rooms-katholieke oorsprong gevend… Wat men er dan niet bij vertelt, is dat deze Jezuïet, toen Paus Clemens XIV in 1773 de Jezuïeten orde ophief, zich terugtrok en een intensieve persoonlijke studie van de Bijbel begon. Hierdoor werd hij ervan overtuigd dat de wederkomst van de Heere Jezus een andere gebeurtenis was dan het einde van de wereld en het Laatste Oordeel, en dat Zijn Komst noodzakelijkerwijs voorafging aan de duizendjarige regering van de Heere Jezus op aarde. Lacunza geloofde dat hij een aantal nieuwe ontdekkingen had gedaan. Want ja, de kerk leerde dit nooit. Maar hij kwam tot dezelfde conclusie die Bijbellezers, in de 1700 jaar kerkgeschiedenis ervoor, ook al hadden gemaakt. Lacunza's boek werd in 1819 dan ook door de Spaanse Inquisitie uit omloop gehaald en later, net als het bewaarde Woord van God overigens, door Paus Leo XII op de Verboden Lijst gezet. En dat mag een bewijs zijn dat deze Jezuïet door het lezen van Gods Woord in ieder geval dicht bij de waarheid was gekomen [5]! Hij ging Gods Woord recht verdelen… Maar die geschiedenis laat men dan weg.

Weer anderen voeren de bedelingenleer terug op een Baptisten voorganger Morgan Edwards in 1788 [6], maar ook de naam John Asgill (rond 1700) valt, die in de gevangenis terecht kwam wegens godslastering, omdat hij leerde dat er gelovigen zullen zijn, die zonder te sterven zullen worden opgenomen [7]. John Nelson Darby was klaarblijkelijk niet de eerste. Er blijken dus meerdere getuigen te zijn, zelfs al eerder in de geschiedenis, van hetgeen men “de bedelingenleer” noemt.


Nog meer, nog eerdere bewijzen

Mensen die een laat ontstaan willen aantonen van “het recht verdelen van Gods Woord” die hoor je vaak niet over een aantal Latijnse handschriften uit de 4e en 5e eeuw, die een preek bevatten van Pseudo-Ephraïm de Syriër [8]. Of, wanneer men het wel citeert, maar men eigenlijk niet om de inhoud heen kan, dan zie je dat men het in twijfel trekt of deze teksten wel weergeven wat de beste man leerde [9]. Maar feit is dat deze tekst, die al zover teruggaat in de tijd, gevonden is:

“alle heiligen en uitverkorenen Gods zullen verzameld worden voor de verdrukking die gaat komen, en worden tot de Heere gebracht zodat zij niet de grote verwarring zullen zien die de wereld gaat overkomen vanwege onze zonden” [10].


Het recht verdelen van Gods Woord gaat terug op de apostelen!

Het blijkt dus veel verder terug te gaan in de geschiedenis. Maar dat klopt ook, want het gaat terug op de apostelen en het staat gewoon in Gods Woord! We hebben een aantal verschillen tussen de Tweede Komst en de Opname van de Gemeente in deze studie nogeens genoemd. De “bedelingenleer” is dan ook geen “leer”. Het is een Bijbelse opdracht om Gods Woord te verdelen (2 Tim. 2 : 15). En daarmee ook een Bijbelse Bijbelstudiemethode om Zijn Woord door leiding van Zijn Geest te kunnen begrijpen.


Is de Heere Jezus in 70 na Chr. teruggekomen?

Er zijn veel meer aanvallen op Gods Woord, en aanvallen op het recht verdelen van Gods Woord, maar in deze studie willen we ons beperken op datgene wat wel vaker beweerd wordt: dat de Heere Jezus in 70 na Chr. teruggekomen zou zijn om “zijn woede op Jeruzalem uit te gieten, en dus dat de grote verdrukking reeds geweest was”. Zo werd er naar aanleiding van het bewuste boek ook geschreven:

“Kent u al de verschikkingen die er gebeurt zijn in de drie en half jaar in Jeruzalem? Alle profetieën van Jezus zijn toen uitgekomen. Toeval? Ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat Jezus juist profeteerde toen Hij zei dat sommige van zijn toehoorders nog zouden leven als Hij terug kwam. Het futurisme zit er zo ingebakken. Alleen Gods Geest kan de harten zacht maken en de ogen openen” [11].

Heel het boek Openbaring is in de ogen van deze mensen geschiedenis. Maar… In Openb. 8 : 7 lezen we bijvoorbeeld: “En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand”. Is er hagel en vuur geweest, vermengd met bloed, zodat het niet alleen in Jeruzalem effect had, maar op de hele aarde, waardoor 1/3 deel van alle bomen verbrand is?

En zo lezen we in Openb. 8 : 10 en 11 het volgende: “En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden”. Het derde deel der wateren wordt tot alsem, waardoor veel mensen sterven. Dit komt omdat een grote ster uit de hemel valt op “het derde deel der rivieren”. Maar door Jeruzalem loopt geen rivier. En zeker niet het derde deel der rivieren! Deze profetie gaat dus niet over Jeruzalem, maar ook over de aarde. En op de hele aarde is dat nog niet gebeurd… Anders was dat echt wel ergens opgeschreven geweest.

Nog zo’n verschijnsel, wat zich voor gaat doen in de Grote Verdrukking, vinden we in Openb. 16 : 8 en 9. Daar staat geschreven: “En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur; En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam van God, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven”. Deze impact is groter dan wat wij in de zomer van 2018 aan hittegolf hebben meegemaakt. En dat heeft zich zeker in 70 na Chr. alleen afgespeeld in Jeruzalem? Er is in ieder geval niet bekend dat er wereldwijd zo'n grote hitte door vuur is geweest.

In Openb. 16 : 18 en 19 lezen we nog: “En er geschiedden stemmen en donderslagen en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap”. Er is rond 70 na Chr. zeker zo'n grote aardbeving geweest dat de steden der heidenen ook gevallen zijn? Ook daarvan is niets bekend in de geschiedenis. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven. Kortom: Openbaring, de feiten over de Grote Verdrukking, zijn nog niet in vervulling gegaan. Openbaring is ook nu nog steeds profetisch, en zal nog gaan plaatsvinden. We leven “op de tijdlijn” niet na de Grote Verdrukking, maar vóór de Grote Verdrukking!


Is heel Israël al tot geloof gekomen?

Als de Grote Verdrukking geschiedenis zou zijn… dan zou dat betekenen dat heel Israël tot geloof gekomen zou moeten zijn. In Jeremia 30 : 7 lezen we over de “tijd van benauwdheid voor Jakob”, een andere benaming voor de periode van Grote Verdrukking. In Jer. 30 : 24 lezen we over “de hittigheid van des Heeren toorn” en over “het laatste der dagen”. Maar we lezen dan ook over het herstel van Israël. Iets wat natuurlijk moeilijk ligt bij mensen die geloven dat de Heere Jezus in 70 na Chr. is teruggekomen. Zij geloven vaak in de vervangingstheologie, oftewel dat de Gemeente, de kerk, Israël vervangen heeft. De Bijbel leert dat nergens. Sterker nog, de Bijbel heeft voorzegd dat Israël zal zondigen, maar heeft voor datzelfde Israël herstel geprofeteerd (Deut. 30; Joël 2). En dan lezen we in Jer. 31 : 31 – 34: “Zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Niet naar het verbond dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren; welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: Kent den HEERE; want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hunner zonde niet meer gedenken”. De vraag is dus: Wordt er in Israël niet meer gezegd: “Kent den Heere”? Gelukkig zijn er Joden die de Messias belijden, dus zij zullen dit heus zeggen tegen hun naasten. Maar… al zou het niet gezegd worden… dan nog is dat niet omdat zij Hem allen kennen. Integendeel. Met andere woorden. Wij leven nog niet in een periode na de Grote Verdrukking.


Is in 2033 de hele wereld Christelijk?

Zo stelt men ook, en ik citeer weer:

“Per dag komen er 18.000 christenen bij. Het aantal wedergeboortes is vier keer zo hoog als het aantal geboortes. Dit betekent dat, als het in het zelfde tempo doorzet, in 2033 de hele wereld christelijk is. Misschien groeit het niet zo hard in het westen, maar wel in Azie en Afrika. Zijn koninkrijk groeit als een mosterdzaad of als het gist dat het hele deeg doordezemt. Jezus koninkrijk is niet van deze wereld maar in de geest. Koning van ons hart. Waarom zal hij dan op een aardse troon gaan zetelen. Dit is niet conform de bijbelse uitspraken” [12].

Het aantal wedegeboortes is vier keer zo hoog als het aantal geboortes…, zegt men. Dit wordt dan met name betrokken op Azië en Afrika. Maar als het inderdaad zo hard groeit per dag, dan moet dat toch zichtbaar gaan worden in de wereldpolitiek…? Twee zulke grote continenten. De VN zou allicht een veel vriendelijkere opstelling krijgen tegenover Israël, het volk van God. Maar als we om ons heen kijken dan zien we een wereld die gedomineerd wordt door zonde, oorlog, armoede, ziekte, en wereldgelijkvormigheid onder Christenen. Allemaal tekenen van de zondeval en van afval van geloof. Ook in Azië en Afrika. Er is geen tijd geweest waarin zoveel mensen Gods Woord de rug toekeren. En als men Gods Woord de rug toekeert, dan blust men de Heilige Geest uit.

Dat men Gods Woord de rug toekeert en de Heilige Geest uitblust, blijkt ook uit de uitleg die men geeft. In het citaat wordt gezegd dat “Zijn koninkrijk groeit als een mosterdzaad of als het gist dat het hele deeg doordezemt”. Maar in die gelijkenis van het mosterzaad is sprake van de “vogelen des hemels” die in zijn takken nestelen (Matth. 13 : 32). En volgens de Schrift is dat de boze… (Matth. 13 : 19). Het zuurdeeg dat het hele deeg doorzuurt gaat ook over zonde (Matth. 13 : 33; 1 Kor. 5 : 6 – 8; Gal. 5 : 7 – 9). Als we dat op vandaag de dag betrekken, dan zien we dat het niet steeds beter wordt, maar dat het "religieuze systeem" doorspekt is met de boze die mensen laten zondigen. Moet je eens aankomen met de boodschap dat God Zijn Woord bewaard heeft... Er zijn er maar weinigen die daar voor open staan. Nee al die feiten, inclusief de wereldpolitiek, bevestigen nu juist dat Gods Woord de waarheid is en dat we vandaag de dag echt in de eindtijd leven. De “god van deze wereld” is dan ook de duivel, die de mensen verblind heeft, volgens 2 Kor. 4 : 4.


De troon van de Heere Jezus op aarde

De troon van de Heere Jezus, en dan niet de troon die Hij deelt met de Vader op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel (Openb. 22 : 3), maar de troon die ook wel “den troon Zijns vaders Davids” genoemd wordt (Luk. 1 : 32), die zal toch echt op aarde staan. Davids troon stond immers in Jeruzalem. In Matth. 25 : 31 lezen we dan ook letterlijk over de Tweede Komst van de Heere Jezus: “En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid”. Als de Heere Jezus terugkomt, en dat zal zijn op aarde (Zach. 14 : 4), dan zal Hij zitten op “den troon Zijner heerlijkheid”. Dus hoezo zal Zijn Koninkrijk niet van deze aarde zijn? Daniël profeteert toch ook dat de “steen zonder handen afgehouwen” alle aardse koninkrijken vermaalt en tenietdoet, en dat deze steen de hele aarde zal vervullen (Dan. 2 : 35, 44, 45)? Het Koninkrijk zal letterlijk op deze aarde aanwezig zijn. Maar dat nu verder terzijde.


Het belang van de Schrift...

We zien dat het recht verdelen leidt tot het bewaren van Gods Woord, en dat als je dat aan de kant zet, dat je ook de rest van Gods Woord niet meer kunt bewaren. Nu doet men op een valse manier allerlei pogingen om “het recht verdelen van de Schrift” tot een laat ontstane leer te bestempelen, maar eigenlijk doet het er niet toe of er in het begin van de kerkgeschiedenis over gesproken werd of niet. Belangrijk is, of het Woord van God erover spreekt. Er kunnen namelijk heel goed details in de profetieën zijn, waar men vroeger geen zicht op had, terwijl de Heere deze in de voortschrijdende tijd door Zijn Geest en middels Zijn Woord openbaart aan Zijn kinderen. Kijk maar wat de Heere tegen Daniël zei: “En Hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde” (Dan. 12 : 9). En in Dan. 12 : 4 lezen we nog: “En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden”.


Tekenen der tijden, ook in 2019

Dat we in de eindtijd leven mag duidelijk zijn. We zien vandaag de dag om ons heen dat het hele scenario voor de Grote Verdrukking wordt voorbereid. Mensen worden klaargestoomd om de antichrist te aanvaarden. Het hele wereldtoneel wordt klaargestoomd zodat de antichrist straks de grootste vervolging ooit kan opzetten.

En dit was te zien in het Eurovisie Songfestival van 2019... O, wat was Nederland blij met de winst! Maar wat heeft Nederland gewonnen? Nieuwssite “The Sun” vatte het alsvolgt samen (in aanloop er naar toe):

“Als zaterdag bijna 200 miljoen mensen ervoor gaan zitten om naar het Eurovisie Songfestival 2019 te kijken, kunnen ze beter geen ballads en grote rokken verwachten ... want dit jaar staan er leren handschoenen en BDSM op het menu. Als de IJslandse inzending Hatari de finale bereikt, kijken we hoe de gezinsvriendelijke zangwedstrijd is veranderd, met 7 ft reuzen, kabouters en melkmeiddansers” [13].

Dit was te lezen in een artikel met als titel: “Hoe Eurovisie een bizarre optocht werd van gimp-gemaskerde drummers, zigeunerpunk-kabouters en demonen bedekt met bloed”. Het verwijst niet alleen naar het festival van dit jaar, maar naar de ontwikkeling die de laatste jaren zichtbaar is. De wereld geeft zelf aan dat er iets verandert. En, als we vanuit Gods Woord kijken, dan zien we dat het een groot heidens ritueel geworden is, waarin satan verheerlijkt wordt.

In 2019 mocht Madonna een optreden verzorgen. En, het moet gezegd worden, de kranten waren niet positief. Maar dat ging eerder over haar zang kwaliteiten dan over de inhoud. Mensen hebben niet door wat daar gebeurd is. Een reactie van iemand die het wel doorheeft:

“Jan Smit noemt in zijn commentaar haar optreden zelfs ’wanstaltig’ en ’schandalig’. Vele Twitteraars zijn het met de commentator eens, hoewel sommigen wel de show van Madonna prijzen. Maurice Wijnen oordeelt op Twitter: „Het is vaag en visueel niet eens zo mooi. Heeft nou niemand tegen Madonna durven zeggen: Meid, doe iets makkelijkers. En ga playback. Niemand verwacht van jou live te zingen. Ze is een icoon geworden om heel andere redenen. Zo pijnlijk dit.” Barbara Barend noemt Madonna’s optreden zielig en „niet om aan te horen”.     Als je het hebt over zielig, dan is het heel erg zielig dat een complete wereldbevolking niet ziet wat hier werkelijk gebeurt” [14].

Optreden Madonna op Eurovisie Songfestival. Bron: RISE, 20-05-2019, bron: https://www.youtube.com/watch?v=ZnsNNJHGf-Q.

Wat kregen de mensen te zien? Madonna begon met een lied over gebed. Het was een gebed aan haar heer, de god van deze wereld. Zij stond daar als hogepriesteres tussen de zwarte monniken. Zij liep op een soort altaar, met een schedel daarboven. En dat zij heenwees naar de kruisiging op de Hoofdschedelplaats Golgotha, blijkt uit wat zij gezongen heeft [15]:

 

Zij, als hogepriesteres, zong:

“Het is de toekomst waar je de prijs moet betalen, het is de toekomst waar je vandaan komt, verloren, het is de toekomst, kruisiging aan een kruis (woo). Maar je weet dat ik daarboven uit zal stijgen. Yeah”.

We zien duidelijk dat de satan hier aangeeft dat hij denkt niet verslagen te zijn, maar dat hij Jezus Christus wil verslaan. Er werd dan ook een show opgevoerd, vol met occulte symboliek, van pyramides, omgekeerde kruizen en noem maar op. Ook werden twee pilaren geplaatst, waardoor er een totaal van acht waren. En denk dan aan wat er in Openbaring 17 : 11 over het beest geschreven staat: “En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven, en gaat ten verderve”. Alsof hier het altaar voor de antichrist afgemaakt werd!

Niet geheel toevallig ontstond er in de show één of andere ramp met veel vuur, waardoor iedereen dood neerviel, behalve de hogepriesteres, die overigens kort daarvoor zelf een soort opstanding meemaakte. En zij zong op dat moment, al wijzend naar haar publiek [16]:

Tekst liedje Madonna. Bron: RISE, 20-05-2019, bron: https://www.youtube.com/watch?v=ZnsNNJHGf-Q.

“Niet iedereen komt in de toekomst (…)
Niet iedereen zal overleven”.

En toen kwam er opeens een mannelijke figuur naar voren. Zij bestegen samen het altaar. En toen ze bovenaan waren, temidden van de sterren, bestegen vervolgens samen de trap: Israël en de Palestijnen. En bedenk dan dat de Bijbel zegt dat als de antichrist aan de macht komt, dat hij een verbond zal sluiten met Israël (Dan. 9 : 27).

En als slot was te zien dat zij bovenop dat altaar, boven op een omgekeerde kerk, stonden. De antichrist zal de gelovigen in de Grote Verdrukking gaan vervolgen. En het eindigde met 3 maal de roep: Wake Up! Wordt Wakker! Daar stond dus 3 x W, WWW, met als Hebreeuwse letterwaarde: 666!

En zo was te zien hoe de occulte wereld, de wereld van satan, zijn plannen ontvouwde. Pal voor het publiek. Dit is wat de wereld te wachten staat. Niet omdat Madonna dit in haar show verwoord heeft, maar omdat de Heere God deze opstand voorzien heeft. Hij heeft het geprofeteerd, en Hij grijpt tot nu toe nog steeds niet in, omdat Hij wil dat er zoveel mogelijk mensen gered worden (2 Petr. 3 : 9)! En nog zeggen mensen: de Bijbel is onzin, en als ze in de Bijbel zeggen te geloven, dan ontkennen ze dat het gaat plaatsvinden, en zeggen ze dat de Grote Verdrukking geschiedenis is, of dat de Opname een myhte is. Onvoorstelbaar! Kijk om u heen en open uw ogen, en zie dat Gods Woord in vervulling gaat...

In die tijd leven wij...vlak voor de Grote Verdrukking, vlak voordat de Heere Jezus Zijn Gemeente komt halen. Het boek “Opname of aanname” is met de ontkenning van Gods Woord (en alles wat we in vervulling zien gaan) zelf een teken van de tijd...


Hebben wij angst?

Eén van de gebruikte tegen-argumenten tegen de Opname was “angst, passiviteit en een pessimistisch wereldbeeld” (zie de genoemde citaten in deze studie). Wij geloven, op grond van Gods Woord, dat de Heere Zijn Gemeente komt halen. Hebben wij angst dan? Moeten wij, zoals men schreef, vol overtuiging “bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen”? Er zullen vast mensen in angst afwachten tot de Opname komt. Maar de Bijbel leert die angst niet en bewerkt die angst ook niet. En laat ik even namens mijzelf spreken: Ik verwacht de Opname meer en meer, maar ik leef niet in angst. hoe meer ik deze wereld zie achteruit glijden, en dan bedoel ik ook de “Christelijke wereld”, die steeds verder achteruit holt, hoe meer ik verlang dat de Heere ons komt halen. Maar dat heeft niets met angst te maken. Wij mogen juist op onze Heere zien, en Hem verwachten, en van daaruit leven, en mensen over Zijn Woord vertellen. Als Gemeente hebben we juist een machtig vooruitzicht dat we Hem tegemoet mogen gaan. De Heere heeft iets geweldigs bereid voor een ieder die Hem liefheeft. We worden in de eeuwigheid zelfs beloond als we onze Heiland zijn blijven verwachten (2 Tim. 4 : 8). Het is niet voor niets dat het gedeelte over de Opname in 1 Thess. 4 afsluit met vers 18: “Zo dan, vertroost elkander met deze woorden”. Voor wederom geborenen is de Opname van de Gemeente juist een vertroosting.


Hebben wij een pessimistisch wereldbeeld?

Maar is ons wereldbeeld dan pessimistisch? Ja, het ligt er een beetje aan hoe we het bekijken, maar als het om deze aarde gaat, zoals deze nu is, dan hebben wij een pessimistisch wereldbeeld. Dat klopt. Maar dat is niet “ONS” wereldbeeld, dat is Gods wereldbeeld. Weet u wat de Bijbel zegt? In 1 Joh. 5 : 19 lezen we: “Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze”. Gods Woord zegt dus: De gehele wereld ligt in het boze! En over die wereld heerst de “god dezer eeuw”, en dat is de duivel (2 Kor. 4 : 4). Als mensen dat ontkennen, ontkennen ze wederom Gods Woord. Om de vraag nogmaals te herhalen: “Moeten wij vol overtuiging “bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen”?”. Het probleem is dat wij deze wereld niet kúnnen verbeteren. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus in Gal. 1 : 3 en 4 schrijft: “Genade zij u en vrede van God den Vader en onzen Heere Jezus Christus; Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader”. Het is juist de bedoeling dat mensen UIT deze wereld komen. Er zal pas vrede op deze aarde komen als Jezus Christus terugkomt en Zijn vrederijk opricht (Openb. 20; Jes. 9 : 6). Het huidige wereldbeeld is inderdaad NEGATIEF, maar ons toekomstbeeld is juist positief. Wij zien uit naar wat de Heere voor ons bereid heeft.


Zijn wij passief?

Het feit dat wij een heerlijke toekomst hebben, dat maakt ons ook niet passief. Want de Heere wil niet “dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petr. 3 : 9). En daarom gaf Hij de discipelen ook de volgende opdracht: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Matth. 28 : 19). Wij moeten de wereld niet verbeteren, wij moeten de wereld onderwijzen, mensen van Gods Woord vertellen. Mensen UIT deze wereld trekken. Vertellen dat er een uitzicht is op een heerlijke toekomst door het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus.

Amen.

 

Zie ook de studie: "Hyper-dispensationalisme: De Opname geloochend!".

 


[1]  ‘Ichthus boekhandel’, bron: https://www.ichthusboekhandel.nl/9789490489311/welton-jonathan/opname-of-aanname/.
[2]  Uit mail aan “Bijbel en Geloof”, geschreven d.d. 23-08-18 20:19 uur, door: xxxxx xxxx.
[3]  ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 10.
[4] ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 10.
[5]  ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 10.
[6]  ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 12.
[7]  ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 12.
[8]  ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 12, 13.
[9]  ‘Did pseudo-Ephraim believe in the Rapture? Some notes on the manuscripts, the passage and its Greek origins’, Robert Pearse, 27-10-2018, bron: https://www.roger-pearse.com/weblog/2018/10/27/did-pseudo-ephraim-believe-in-the-rapture-some-notes-on-the-manuscripts-the-passage-and-its-greek-origins/comment-page-1/.
[10] ‘The Pre-Tribulation Rapture’, Brian Donovan, Bible Believers’ Bulletin, february 2018, blz. 12, 13.
[11] Uit mail aan “Bijbel en Geloof”, geschreven d.d. 23-08-18 20:19 uur, door: xxxxx xxxx.
[12] Uit mail aan “Bijbel en Geloof”, geschreven d.d. 23-08-18 20:19 uur, door: xxxxx xxxx.
[13] ‘How Eurovision became a bizarre parade of gimp-masked drummers, gypsy punk gnomes and demons covered in blood’, Lauren Clark, The Sun, 16-05-2019, bron: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/9081429/eurovision-2019-changed-bizarre-drummers-gnomes/.
[14] ‘Madonna in satanische overdrive tijdens songfestival’, Niburu, 19-05-2019, bron: https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14045:madonna-in-satanische-overdrive-tijdens-songfestival&catid=69:occult&Itemid=81.
[15] ‘Madonna plays "Lucifer" at Eurovision’, RISE, 20-05-2019, bron: https://www.youtube.com/watch?v=ZnsNNJHGf-Q.
[16] ‘Madonna plays "Lucifer" at Eurovision’, RISE, 20-05-2019, bron: https://www.youtube.com/watch?v=ZnsNNJHGf-Q.