Help! In wat voor een wereld leven wij...? (n.a.v. de coronacrisis).N.B. Bij nieuwe feiten zal dit artikel de komende tijd bijgewerkt worden. Laatste wijziging aangebracht op: 24 december 2020 (v3).

Inleiding

Bij het schrijven van de eerste versie van deze studie is het begin mei 2020. Onlangs las ik de Bijbelstudie “...over een stil en gerust leven…” terug. Een studie die nog maar betrekkelijk kort op de site staat, maar die voor de samenkomst gemaakt is in november 2018. Een studie die onder andere stilstaat bij de rijkdom en de rust die wij in Nederland ervaren. En de vraag wat wij nu eigenlijk met die rijkdom en rust doen: Stellen wij die rijkdom en rust in dienst van de Heere God? Maar bij het herlezen van die studie, kwam het gevoel naar boven alsof het in een andere tijd geschreven is...

In die studie is een opmerking gemaakt over de oorzaak van die rijkdom. Het verleden waarin Nederland afrekende met de afgoderij van Rome, en waarin nota bene onze Staat de opdracht gaf om het bewaarde Woord van God te vertalen en uit te geven in de eigen taal. En toen kwam de opmerking: “Maar dat wil wat zeggen over het feit waar Nederland naar onderweg is…”. Nederland heeft namelijk alles losgelaten wat met God en Zijn Woord te maken heeft. En dat gaat gevolgen hebben. De Bijbel laat namelijk zien dat er een tijd gaat komen waarin Gods toorn over de aarde zal gaan (Openb. 6 : 16, 15 : 1, 7, 16 : 1). De Bijbel noemt die tijd Grote Verdrukking (Matth. 24 : 21). Vaak wordt benadrukt dat die tijd de tijd van “Jakobs benauwdheid” zal zijn. En dat zal ook zo zijn (Jer. 30 : 7). Het is de tijd waarin Israël uiteindelijk tot bekering gaat komen. Maar dat neemt niet weg dat de Grote Verdrukking over de hele aarde zal komen. In Jes. 13 : 9 – 11 lezen we daarover: “Zie, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen hun licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen”. De oorzaak dat Gods oordeel, Gods toorn, over de aarde gaat komen, ligt dus in de zonde(n) van de mensen (zie ook Rom. 1 : 18 – 2 : 5). En het gaat de hele aarde aan. Ook Nederland.


De wereld is veranderd

Zoals gezegd kwam het gevoel naar boven alsof die studie over “een stil en gerust leven” in een andere tijd geschreven is. Nederland is ondertussen veranderd. De wereld is veranderd. En dat allemaal dankzij het coronavirus. Nadat de WHO op 30 januari 2020 een internationale noodsituatie aankondigde [1], en dezelfde organisatie op 11-3-2020 de uitbraak als een pandemie bestempelde [2], is ook Nederland in een soort van Lockdown gegaan. Men noemt het een “intelligente lockdown”. En voor ons golden onder andere de volgende maatregelen: geen hand geven, geen bijeenkomsten van meer dan 30 personen, 1,5 meter afstand houden, niet met meer dan twee personen buiten lopen, parken en bepaalde natuurgebieden waren afgesloten… Zomaar een kleine greep uit allerlei maatregelen. En misschien dat er eind mei 2020 zogenaamde versoepelingen aangekondigd zijn, maar van sommige (verstrekkende) maatregelen komen we niet zo maar weer af. Op het moment dat het virus in Nederland al over het hoogste punt heen is, zien we dat de overheid de maatregelen per wet laat regelen. Onder andere de verplichting tot het dragen van mondkapjes in publieke ruimten. Eind oktober 2020 is deze wet goedgekeurd en per 1 december 2020 is deze in werking getreden. Onze president vecht niet om terug te keren naar het leven van voor maart 2020, maar heeft het over het “nieuwe normaal”. Ook lezen we dat Mark Rutte diverse keren uitspraken doet als “oude leven na 28 april niet terug” [3]. In de coronawet is de Eerste Kamer buiten werking gesteld. Welke macht de minister van gezondheid krijgt, zal blijken in de nabije toekomst. Per 15 december is Nederland in een strikte lockdown gegaan. Kortom Nederland lijkt te veranderen van een democratie in een politiestaat… en misschien wel een dictatuur. Want eigenlijk waren de maatregelen op basis van de grondwet illegaal. En dat is het meest enge. Hoever zal men gaan…? Welke grondrechten worden nog meer afgepakt?


En dat allemaal op basis van leugens

Maar wat is er nu gebleken? Wat we eigenlijk al jaren kunnen weten, maar wat door velen is weggestopt, is dat we een overheid hebben die ons voorliegt. Alleen nu wordt het duidelijk. Er is ons verteld dat corona een vreselijk virus is, dat vele slachtoffers zal maken. Dagelijks krijgen we gedurende twee tot drie maanden op het officiële nieuws de cijfers van doden te horen. En dat lijkt indrukwekkend. Maar zelfs in mei 2020 (6 mei), zijn er nog niet meer doden dan er in 2018 door de griep gevallen zijn. Dat waren er toen ongeveer 10.000. En op 6 mei 2020 stond de teller van corona-doden op 5.204 [4]. Op 15 december 2020 stond de teller op 10.168 [5]. Toen het aantal sterfgevallen de eerste maanden achterbleef, ontstond er een cijferstrijd tussen het RIVM en het CBS. Men ging geschatte aantallen in de cijfers verwerken, zodat de cijfers hoger zouden worden… Op En dan hebben we het nog niet over het feit dat iedereen die corona heeft, en overlijdt, als corona overledene gerapporteerd wordt, terwijl de meeste mensen andere onderliggende ziekten hadden. Als iemand in de terminale fase van kanker zit, daaraan zou overlijden, maar ook corona heeft, dan staat deze persoon als corona-overledene te boek. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Een tweetal video’s waar dat duidelijk in wordt is: “NPO begint aanval op Jensen” en “Het wordt lachwekkend” van Robert Jensen. Robert Jensen is geen Christen, maar hij ziet wel om zich heen wat er gebeurt. En dat feiten materiaal kunt u onder deze alinea bekijken. Ondertussen zijn de mensen zo bang gemaakt, dat men niet eens de doden meer hoeft te noemen. Men heeft het na de zomer van 2020 vooral over besmettingen. Iedere keer wordt er gezinspeeld op de enorme toename van het aantal besmettingen... Maar dat 98 - 99 % van de mensen goed herstelt, dat laat men weg. Dat er voor de zomer nauwelijks getest werd, en dat na de zomer iedereen met een kuchje zich moest gaan testen, dat neemt men niet mee. Dat er veel onderzoekers zijn die wijzen op valse testuitslagen, zelfs dat het virus zelf niet aangetoond zou worden, dat neemt men ook niet mee. En toch wordt op die uitslagen beleid gemaakt. Zoals gezegd: de leugen viert hoogtij. En mensen lopen er blindelings achteraan.


Leugen-media

Dat er een strijd gaande is, dat men ons iets op de mouw probeert te spelden, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in de media iemand als Robert Jensen zwart gemaakt wordt. Maar wat Robert Jensen in zijn shows doet, is de officiële cijfers laten zien, en daar de nodige context bij geven. Bijvoorbeeld dat er tot 23 mei 2020 slecht 68 mensen ALLEEN aan corona overleden zijn [6]:

Onderliggende aandoeningen COVID-19 23 mei 2020- Bron: ‘Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland’, RIVM, 23 mei 2020, bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/COVID-19_WebSite_rapport_20200523_1017.pdf.
En op 15-12-2020 ziet hetzelfde staatje er als volgt uit [7]:

Onderliggende aandoeningen COVID-19 15-5-2020. Bron: 'Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland', RIVM, 15-12-20.

Met andere woorden, de anderen waren oud, waren al ziek o.i.d. Corona heeft het laatste zetje gegeven, maar om te zeggen, zoals de media doen, dat er 10.168 (15 december 2020) mensen aan corona overleden zijn, is dus niet correct. We benaderen half december 2020 dus het griepjaar 2018. Maar dan moeten we er wel bij vermelden dat men de regels gaandeweg aangepast heeft... Weliswaar staat er in de kleine lettertjes onder de tabel dat het om een onderrapportage gaat. Maar die constatering is niet eerlijk. Datzelfde zal  in 2018 gegolden hebben. En zie de vorige paragraaf hoe men de overledenen telt... Maar als men naar de cijfers kijkt zoals ze zijn, dan is de conclusie dat het inderdaad een zware griep is. En dat wil niet zeggen dat het niet erg is voor mensen die het overkomt, om iemand te moeten missen… Maar het hele land, de hele wereld platleggen voor een zware griep? Dat heeft men nog nooit eerder voor een virus gedaan! En zo heeft bijvoorbeeld Robert Jensen (en anderen) meer feiten laten zien. Op het moment dat zijn show in de mainstream media (NOS, RTL, etc.) dan besproken wordt, en men haalt één zin uit die show, waarin hij uitspreekt “dat er die dag waarschijnlijk geen doden zijn gevallen alleen aan corona”, dan wekt dat de suggestie of hij het virus ontkent. En dat is geenszins het geval. Dit is één van de meest duidelijke bewijzen dat het verhaal dat de media voorspiegelen, gelogen is. En dat kan met veel andere feiten aangevuld worden… Er bestaat reeds een hoopvol medicijn. Waarom gaan de journalisten daar niet verder achteraan? Behalve dat men alleen verhalen verspreidt dat het medicijn gevaarlijk zou zijn… en dat terwijl het al jaren gebruikt wordt (zie video van Karel van Wolferen verderop in deze studie). Waarom zouden alleen inentingen de oplossing zijn? Virussen muteren. Waarom worden alleen pro-inenting deskundigen (van de farmaceutische industrie) gehoord (belangenverstrengeling!). Waarom wordt het draaiboek van Bill Gates exact gevolgd? Er zijn zoveel wetenschappers die een ander geluid zouden willen laten horen. Zie bijvoorbeeld de volgende video van dr. Erwin Kompanje van het Erasmus MC.Waarom horen we in de mainstream media geen kritische vragen over alle vrijheidsberovende maatregelen? Zij willen er alles aan doen om de mensen in angst te houden. Zij hebben, samen met de regering, een doel.


Bilderberg conferenties

Het is helemaal niet vreemd dat de media, nagenoeg zonder uitzondering, de officiële verhalen van de regering en de WHO volgen. Door velen is het jarenlang afgedaan als samenzweringsdenken. Dit woord heeft een negatieve lading, en velen wezen het dan ook als sprookjes van de hand. Maar vandaag de dag wordt duidelijk dat het misschien wel samenzweringen waren, want de overheid en de media maakten plannen achter gesloten deuren, in het geheim, maar het zijn in ieder geval geen sprookjes. Het is gewoon realiteit. Men voert weldegelijk een geheime agenda uit. Een denktank van de VN zijn de Bilderbergconferenties. Waar door regeringsleiders van over de hele wereld (waaronder onze president Mark Rutte [8]), onze koning, belangrijke zakenlieden, belangrijke politici (ook van andere partijen, bijvoorbeeld ook Diederik Samson [9]) en de media achter GESLOTEN deuren over de wereldsituatie vergaderd wordt. Eén keer per jaar werd/wordt zo’n conferentie gehouden. Waarom achter gesloten deuren? Een gevleugeld woord van de laatste jaren is dat men “transparant” wil zijn. Maar dat geldt blijkbaar voor alles en iedereen behalve voor de leiders en zogenaamd “belangrijke” mensen. Als men niets te verbergen heeft, als men werkelijk het goede voor heeft, waarom dan achter gesloten deuren? Dat de media geen duimbreed wijkt, en alleen maar regeringspropaganda uit, wijst erop dat overheid en media een gezamenlijk doel nastreven. Alles is van te voren besproken... Overigens, net zoals men in oktober 2019 op kosten van onder andere Bill en Melinda Gates een grote corona-oefening heeft gehouden... [10].

‘Bilderbergconferentie, wat bekokstoven machtigen der aarde op geheime meeting’, Reformatorisch Dagblad, bron: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/bilderbergconferentie-wat-bekokstoven-de-machtigen-der-aarde-op-geheime-meeting-1.1571959


Een overheid die ons voorliegt?

Maar hoe kan het dat de overheid ons voorliegt? Dat is niet zo vreemd als we bedenken dat de Heere in Zijn Woord laat zien wie de koninkrijken op deze aarde mag uitdelen. Wanneer de Heere Jezus in de woestijn door de duivel verzocht wordt, dan zegt de duivel tegen Hem: “En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. Hier zien we dat de duivel de macht gegeven is om de koninkrijken der wereld uit te delen. Die duivel wordt dan ook niet voor niets “de god van deze wereld” genoemd (2 Kor. 4 : 4, vgl. StatenBijbel met King James 1611). En in Joh. 8 : 44 wordt hij de vader der leugen genoemd. We lezen in dat vers: “Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen”. Hieruit mag u duidelijk de conclusie trekken dat het niet vreemd is dat de overheid de wil doet van degene van wie zij de macht ontvangen heeft (onder toelating van de Heere).

Karel van Wolferen is ook iemand die ziet wat er gebeurt, en stelt in de volgende video "Propaganda en het Nederlandse falen bij de wereldpaniek" het volgende:

"...er is een geneesmiddel. Er is dan geen reden meer om de burgers van hun vrijheid te blijven beroven. Breng Rutte tot z'n zinnen door hem te laten zien dat wat hij doet hoogst onverantwoordelijk is, op het criminele af"...Maar is het niet zo dat de Heere gehoorzaamheid van ons verlangt tegenover onze overheid? Is de overheid niet door Hem geordineerd? Hoe kan dat als de duivel de koninkrijken mag uitdelen? En hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Allemaal vragen die in de volgende video van ons eigen YouTube-kanaal besproken worden:

De Nieuwe Wereldorde

De laatste jaren wordt door de wereldleiders steeds vaker openlijk toegegeven dat zij graag naar een “Nieuwe Wereldorde” willen. Op het Amerikaanse dollar biljet staat nota bene: “Novus Ordo Seclorum” (= Nieuwe Wereld Orde). Oud-president Bush van de Verenigde Staten riep hier toe op [11],[12]. Maar ook verschillende Pausen lieten van zich horen. Zodra mensen hier, zeg maar voor maart 2020, over praatten, werd ze al gauw verweten dat ze zich bezig hielden met complottheorieën. Maar deze tijd, na maart 2020, maakt duidelijk dat er in ieder geval een kern van waarheid in de complottheorieën zit. Onze leiders zijn iets van plan. Dat mag duidelijk zijn. Zij willen echt naar een Nieuwe Wereldorde. En ook in deze coronacrisis is het bijvoorbeeld weer door een Brits oud-politicus geroepen dat het tijd is voor een wereld regering [13]. Een wereldregering zou de grote problemen van de mensheid kunnen oplossen. Het idee van een wereldregering komt weg bij Adam Weishaupt. Hij richtte in 1776 de orde der Illuminaten op. Adam Weishaupt was Vrijmetselaar, en laat dat nu juist ook voor een groot deel van onze wereldleiders gelden.

In de volgende video zien we hoe het juist de rijken der aarde zijn die streven naar een wereldregering, en die profiteren van de coronacrisis: “De nieuwe toekomst”.
Vrijmetselarij

Zo hebben de Verenigde Naties (VN) naar buiten toe een gezicht dat ze er voor de mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onderdeel van de VN: UNICEF. Maar… ze zijn er niet voor de mensen. En dat komt heel duidelijk naar voren door deze coronacrisis. Maar eerst de link met de Vrijmetselarij. De meeste wereldleiders zijn lid van de Vrijmetselarij. En de Vrijmetselarij vereert openlijk Lucifer. Albert Pike, een groot man uit de Vrijmetselarij, schreef:

“De religie van de Vrijmetselarij moet door ieder van de geïnitieerden in de hoogste graad gehandhaafd worden in de hoogste vorm van zuiverheid van de Luciferische leer. Lucifer is god… Zuiver filosofische religie is het geloof dat Lucifer de god van het licht is en de god van het goede” [14].

Hiervoor is ook het artikel “Lucifer vereren” te raadplegen. Inhoudelijk ben ik het niet met alles eens, maar het laat zien dat zelfs een filosoof kan onderscheiden dat er vandaag de dag weldegelijk een strijd gaande is tussen God en de duivel. De Vrijmetselaars zeggen dus dat Lucifer God is. Dat zij Lucifer, de duivel, vereren, is natuurlijk niet vreemd omdat we zojuist gezien hebben dat hij de macht heeft gekregen om de koninkrijken der aarde uit te delen. Onze wereldleiders zijn dus dienaren van de duivel. En volgens de Bijbel is de duivel maar op één ding uit: zoveel mogelijk mensen doden. In Johannes 8 : 44 wordt hij “een mensenmoorder van den beginne” genoemd. En dat gaat dus tot uiting komen in de plannen van de wereldleiders.


Georgia Guidestones

En bedenk dan eens dat er in Amerika een monument is dat de Georgia Guidestones heet. Wie deze stenen er neer gezet heeft is niet duidelijk, maar de oorsprong moet ergens liggen bij mensen die streven naar de Nieuwe Wereldorde. In diverse talen staan daar zeg maar nieuwe geboden op voor de Nieuwe Wereldorde. De eerste regel luidt: “Handhaaf de wereldbevolking onder de 500.000.000”. Wanneer we dat afzetten tegen het feit dat de aarde nu ca. 7 miljard meer mensen telt, dan wordt duidelijk welke gedachte deze stenen vertolken. De tweede regel luidt: “Begeleid de voortplanting met wijsheid” [15]. Wat zeker weten bij de Vrijmetselarij vandaan komt, zijn de illustraties die groot uitgemeten zijn op Denver Airport, de luchthaven van de hoofdstad van de staat Colorado in de Verenigde Staten. Op deze luchthaven zijn allerlei muurschilderingen te vinden. Los van allerlei complottheorieën, zijn deze muurschilderingen zeer luguber. Ze laten zien waar men wil komen: zogenaamde wereldvrede, maar wat daar aan vooraf gaat, laat niet veel aan de verbeelding over. Wie verzint zoiets? Bij deze zogenaamde kunst is de oorsprong, zoals genoemd, wel duidelijk, want er is een steen bijgeplaatst van degenen die dit hebben aangeboden aan de bevolking: de Vrijmetselarij.


Chaos creëren

Maar terugkomend op de Nieuwe Wereldorde met haar leiders die veelal Vrijmetselaar zijn. Wanneer de Vrijmetselaars de hoogste orde bereiken dan ontvangen zij een zogenaamd ‘juweel’, wat zij met trots dragen. In dit juweel bevindt zich de Latijnse zin: “Ordo Ab Chao”, wat “Orde uit Chaos” betekent [16]. Men streeft dus naar een nieuwe wereld orde die men vanuit chaos wil laten ontstaan.

Het juweel met "Orde uit Chaos". Bron: ‘Circle of Intrigue’, Texe Marrs, Living Truth Publishers, Texas, USA, 1996, blz. 95..

Het antichristelijk rijk dat komen gaat

Nu vertelt de Bijbel eigenlijk niet zo zeer over een Nieuwe Wereldorde. Maar de Bijbel vertelt wel dat er een antichristelijk rijk moet komen. Zowel in Daniël 2 en in Daniël 7 beschrijft de Heere in Zijn Woord de koninkrijken die elkaar zullen opvolgen. Het laatste koninkrijk in beide hoofstukken is dat antichristelijk rijk. Dit antichristelijk rijk zal overigens in beginsel bestaan uit tien koninkrijken (Dan. 2 : 42; Dan. 7 : 7, 8, 24; Openb. 17 : 12). Daar zullen we verderop in deze studie nog op terug komen. Er gaat ook een valse messias komen, de Bijbel noemt deze persoon de antichrist (Dan. 11 : 21, 36; 2 Thess. 2 : 3, 4; 1 Joh. 2 : 18). Deze antichrist zal in eerste instantie een soort van vrede gaan geven. De dag des Heeren (de Grote Verdrukking) zal namelijk beginnen zoals in 1 Thess. 5 : 2 en 3 beschreven wordt: “Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden”. Het is goed om te beseffen dat dit niet tegen wederom geboren gelovigen gezegd wordt. In deze tekst is heel duidelijk sprake van “zij zullen zeggen”, “hun overkomen” en “zij zullen het geenszins ontvlieden”. Terwijl de tekst aan de Gemeente in 1 Thess. 5 : 4 als volgt verder gaat: “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen”. Er moet dus eerst een moment komen dat de wereld zegt: “Het is vrede en zonder gevaar”. En dan komt er een haastig verderf. Maar wil de wereld, zeker de Westerse wereld, één leider aannemen, dan moet er wat gebeuren. Dus om dat in de wereld mogelijk te maken, moet er eerst chaos komen. En dat is precies volgens de plannen van de Vrijmetselaars. En zoals het er op dit moment naar uit ziet, is men die chaos, middels het coronavirus, aan het creëren. De VN verkondigde op 29 april 2020 reeds dat ze verwachten dat 1 op de 2 arbeiders zijn of haar baan gaat verliezen [17]. Zo meldde de NOS op 8 mei 2020 voor Nederland: “Bijna helft bedrijven vreest faillissement bij aanhouden coronacrisis” [18].

De helft van de arbeiders verliest levensonderhoud. Bron: The Guardian, 29-4-2020, bron: https://www.theguardian.com.


Tekenen der tijden

De tijd die er aan komt, wordt, zoals gezegd, Grote Verdrukking genoemd. We leven daar kort voor. Alles wijst daar op. Nu betekent dat niet dat de aarde zal vergaan. Dat wordt heel vaak geroepen. Maar de aarde zal (voorlopig) niet vergaan. Er ligt volgens Gods Woord nog minimaal 1.000 jaar voor deze aarde in de toekomst. Maar we leven volgens de Bijbel wel in de laatste jaren voordat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde (Matthéüs 24 en 25; Openbaring 19). Daarna zal Hij Zijn Koninkrijk van vrede oprichten wat 1.000 jaar zal duren (Lukas 1; Openbaring 20). Dit is iets wat door bijna alle kerken (ook door de Paus) ontkend wordt, maar het staat wel in de Bijbel. Nu laat de Bijbel zien dat de laatste 7 jaar, voordat de Heere Jezus terugkomt, hele zware jaren zullen zijn van Grote Verdrukking. In Matth. 24 : 21 staat geschreven: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal”. Er zal dus een tijd komen, waarin het zo erg is, zoals het nog nooit geweest is, vanaf het begin van de aarde. En daarna zal het ook nooit meer zo erg worden.

De Bijbel laat zien dat we niet precies weten op welke dag of tijdstip de Heere zal komen (Matthéüs 24 : 36). Maar… de Bijbel geeft wel aanwijzingen over hoe het er kort voor die tijd zal uitzien. En dat wordt dan de “tekenen der tijden” genoemd. De Heere Jezus zei bijvoorbeeld in Matth. 16 : 2 en 3 tegen de Joodse leiders: “Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens: Heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?”. Aan de hand van bijvoorbeeld de kleur van de zonsopkomst of -ondergang kunnen mensen weten wat voor een weer er die dag of de volgende dag op komst is. En zo zegt de Bijbel kunnen mensen ook weten in welke tijd zij leven. De mensen konden bijvoorbeeld weten dat de Heere Jezus de door God beloofde Messias was.


Profetieën in vervulling

Onder andere de profeet Jesaja kondigde al lang voor Zijn geboorte (ca. 710 v. Chr.) aan wat de Messias zou doen. In Jes. 53 : 4 lezen we: “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was”. Op een andere plaats profeteert de profeet Jesaja: “DE Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis” (Jes. 61 : 1). En toen de Heere Jezus kwam, wierp Hij boze geesten uit, genas Hij blinden, en deed Hij kreupelen lopen. En daarvan lezen we in het Evangelie van Matthéüs: “Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja, den profeet…” (Matth. 8 : 16, 17). In de Heere Jezus ging Gods Woord in vervulling. En daar zijn vele voorbeelden meer van te geven. Gods Woord komt 100 % uit. Mensen konden weten dat zij in de tijd leefden dat de beloofde Messias op aarde was. Dat waren de toenmalige “tekenen der tijden”.


Is het niet allemaal al geschiedenis?

En zo zijn er ook vandaag de dag “tekenen der tijden”. Velen geloven dat het allemaal al geschiedenis is. Zij geloven dat er allang een Grote Verdrukking geweest is. Bijvoorbeeld in 70 na Chr. Kunnen we wel zeker weten dat we in de eindtijd leven? Zijn die tekenen van Matth. 24 bijvoorbeeld wel op ons van toepassing?

In een andere studie hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heere Jezus niet in 70 na Chr. is teruggekomen:  “De Opname: een mythe?” Heel veel dingen die in het Bijbelboek Openbaring beschreven staan hebben simpelweg nog nooit plaatsgevonden. De Grote Verdrukking is op dit moment (24 december 2020) nog steeds toekomst.

Maar zijn de tekenen, die Matth. 24 beschrijft, dan op de Gemeente van Jezus Christus van toepassing? De Gemeente zal opgenomen worden voor de Grote Verdrukking (zie ook verderop in deze studie). De tekenen der tijden beschrijven met name de Tweede Komst van de Heere Jezus, 7 jaar later. Maar… als we die tekenen gedeeltelijk al zien plaatsvinden, dan betekent het dat de Opname van de Gemeente nog dichterbij is. Wat wij vandaag de dag meemaken is dan ook nog maar “het beginsel der smarten”, zoals Matth. 24 : 8 zegt. Zoals eerder gezegd: het gaat nog veel erger worden. En gezien alles wat er vandaag de dag gebeurt, is dat een zeer nabije toekomst.


Tempelbouw in Jeruzalem?

Eén zo’n teken van de tijd is het feit dat men de tempel gaat herbouwen. Die tempel is nodig om de eindtijdprofetieën in vervulling te laten gaan. De genoemde grote leider die in de wereld zal gaan opstaan, de valse messias, de antichrist, zal zichzelf als god gaan laten vereren. Hij zal zich zelfs in de tempel in Jeruzalem gaan neerzetten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 2 Thessalonicensen 2 : 4. Nu is er nog geen tempel in Jeruzalem. Maar de voorbereidingen zijn daadwerkelijk al heel ver. Ga maar eens kijken op youtube en zoek naar “Temple Institute Jerusalem” [19], dan ziet u hoe ver de voorbereidingen voor de herbouw van de tempel zijn. Ook president Trump schijnt een voorstander te zijn van de herbouw van de tempel. Het treurige is natuurlijk dat deze tempel gebruikt zal worden om de vijand van God te aanbidden. Maar dit wijst erop dat de Bijbelse profetieën (opnieuw) in vervulling zullen gaan.


Pestilentiën (ziekten) en hongersnoden

Andere tekenen die duidelijk maken dat we kort voor de Grote Verdrukking leven is wat er geschreven staat in Matthéüs 24 : 6 en 7: “En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen”. We zien hier pestilentiën genoemd staan. We hebben Ebola gehad, Zika gehad, SARS gehad en nu hebben we Corona, waarvan men in elk geval wil laten geloven dat het een pandemie is. Of het nu een pandemie is of niet, het gaat het leven op deze wereld wel veranderen. Dat is wel duidelijk geworden. Ook laat de Bijbel zien dat die tijd gepaard zal gaan met hongersnoden. De VN konidge eind april 2020 al aan dat er grote hongersnoden vanwege het coronavirus op komst zijn [20]. En dan te bedenken dat de VN, door de WHO, zelf de veroorzaker van dat alles is. Zo bleken er begin mei al meer dan 122 miljoen banen in India verdwenen te zijn. Het betreft met name de banen onder de lager betaalden. Vandaar dat dit ook als een grote tragedie beschreven wordt [21]. En dan hebben we het nog maar over één land. Iets wat hier ook een rol in gaat spelen, is dat er de eerste helft van 2020 over delen van de wereld grote zwermen sprinkhanen trekken, die oogsten vernietigen. Nieuwsberichten van mei 2020 laten zien dat ze in Afrika aanwezig zijn [22], maar dat er ook in een land als Iran een grote sprinkhanenplaag gaande is [23]. Opnieuw zien we, dat wat er vandaag de dag gebeurt, bevestigt wat de Bijbel schrijft over de “eindtijd”.

VN kondigt grote hongersnoden aan. Bron: BBC News, 21-04-2020, bron: https://www.bbc.com.

Aardbevingen

De tekst in Matth. 24 : 6 en 7 maakt ook melding van het feit dat er aardbevingen zullen zijn, in verscheidene plaatsen. Wat dat “in verscheidene plaatsen” betreft, dat geeft aan dat er niet vorig jaar een aardbeving hier was, dit jaar een aardbeving daar, en volgend jaar weer een aardbeving ergens anders… Nee, er zullen op diverse plaatsen aardbevingen zijn. Tegelijkertijd. En wat meldde “Breaking Israel News” op 11 mei 2020? “Aardbevingen treffen zowel Vaticaanstad als Israël op hetzelfde tijdstip” [24]. Binnen een uur waren er drie aardbevingen gemeld waarvan er één Vaticaanstad trof, en waarvan er één Israël trof, en waarvan er nog eentje Libanon trof, en daardoor ook Israël.

Drie aardbevingen op nagenoeg het zelfde moment. Bron: https://www.breakingisraelnews.com.

En zo is de Zuidpool bekend als een seismisch rustig gebied. Niet dat er nooit een aardbeving is geweest, maar het gebied staat niet bekend als seismisch actief. Maar van september tot en met november 2020 zijn daar tussen de 30.000 tot 50.000 (weliswaar veelal kleinere) aardbevingen gemeten, waardoor wetenschappers toch wel verbijsterd zijn [25].

In slechts drie maanden: 30.000 - 50.000 aardbevingen in stabiel Antarctica. Bron: https://www.israel365news.com/162466/in-just-3-months-up-to-50000-earthquakes-in-stable-antarctica-an-end-of-days-omen/.
Dit soort dingen zullen dus vaker en in meer hevigheid gaan gebeuren.


Bill Gates en zijn inentingen

In het nieuws wordt ons voorgehouden dat we moeten wachten op een vaccin voordat alles weer normaal kan worden. En dat terwijl er allang een medicijn tegen corona is. Maar wat we zien gebeuren, is de enorme macht van de farmaceutische industrie. De politiek is gegijzeld door deze industrie. Europa heeft ondertussen op de agenda staan dat burgers een vaccinatiepaspoort moeten gaan krijgen [26]. Maar zit daar meer achter? Tot voor kort was de op één na grootste geldschieter van de WHO de “Bill and Melinda Gates Foundation”. Nu Amerika de geldkraan dicht heeft gedraaid, zijn zij de grootste. En Bill Gates is al jaren bezig om een beeld te creëren dat virussen onze grootste vijand zijn geworden. Maar deze Bill Gates doet uitspraken dat de wereldbevolking omlaag moet. En één van zijn instrumenten daarvoor is goede gezondheidszorg en inentingen. Dat heeft hij zelf uitgesproken. In de volgende video zijn enkele video-opnamen van Bill Gates' uitspraken verwerkt:En ook de volgende video "De 2020 Wereldpaniek en haar Grote Spelers" bespreekt het onderwerp inentingen:
Het merkteken van het beest

Maar het gaat verder. Bill Gates is bezig om het menselijk lichaam op de één of andere manier te laten koppelen aan het betalingsverkeer [27]. Wanneer u gaat zoeken op internet naar ID2020 en event201 dan komt u al gauw tegen dat Bill Gates bezig is met het ontwikkelen van een inenting dat een chip inbrengt en dat een merkteken achterlaat [28],[29]. Wat overigens weer heftig tegengesproken wordt door diverse media. Maar met de chip in het menselijk lichaam wordt overigens al jaren geëxperimenteerd. Dus dat is niet eens nieuw. En China heeft geëxperimenteerd met een app om mensen te volgen, wat leidt tot sociale uitsluiting als men niet doet wat de overheid wil. Op YouTube kunt u diverse voorbeelden vinden over de Chinese app “WeChat”. Dit hele gebeuren legt in elk geval een duidelijke basis voor wat de Bijbel over de Grote Verdrukking beschrijft. De antichrist zal de mensen een merkteken geven zonder welke ze niet zullen kunnen kopen of verkopen. In Openbaring 13 : 15 – 17 is te lezen: “En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams”. Dit staat dus bekend als het merkteken van het beest, 666 (Openbaring 13 : 18). Overigens als er nu ingeënt zal worden met chip, dan geloof ik niet dat dat direct het merkteken van het beest is. Het merkteken van het beest zal door de antichrist zelf (of eigenlijk door zijn beeld!) verstrekt worden. Maar… zeer waarschijnlijk wordt Bill Gates' uitvinding daarvoor ingezet. We zien ook hier de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Of in elk geval de voorbereidingen om in vervulling te kunnen gaan.

Bekijkt u de volgende video van ons eigen BitChute kanaal over het merkteken van het beest, maar ook over inentingen:
Club van Rome

De antichrist zal dus koning zijn over een antichristelijk rijk. Maar, zoals eerder genoemd, het antichristelijk rijk begint met tien koninkrijken, met tien koningen. Het beeld, dat beschreven wordt in Daniël 2, en de dieren, die beschreven worden in Daniël 7, beschrijven profetisch de opeenvolging van diverse wereldrijken. Het beeld in Daniël 2 eindigt in de tien tenen. Het vierde dier in Daniel 7 dat “schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk” zal zijn (Dan. 7 : 7) heeft tien hoornen. En die tien hoornen blijken koningen te zijn (Dan. 7 : 24). En na hen komt dan nog een andere koning, en dat zal de antichrist zijn (Dan. 7 : 24, 25).

Het beeld uit Daniël 2 en vergelijking met Daniël 7..
Openb. 17 : 12 spreekt ook over een beest met tien hoornen: “En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest”. Met andere woorden: wanneer de tien koningen naar voren treden, dan is de antichrist ook aanwezig… Nu weten we dat onze leiders streven naar een Nieuwe Wereldorde. En weet u dat reeds in de jaren ‘70 de Club van Rome, één van de milieuclubs van de VN, al voorgesteld heeft dat de aarde in tien regio’s verdeeld moet worden? U kunt dit zelfs op “Wikipedia” lezen [30]. Hierin zullen we opnieuw gaan zien dat de Bijbelse profetieën in vervulling zullen gaan. Het is dan ook geenszins denkbeeldig dat de chaos, die men nu bewust aan het kweken is, er toe gaat leiden dat die tien regio’s of koninkrijken dichterbij gaan komen. De landen zullen de schuldenlast niet kunnen dragen, de grote geldschieters zullen het straks voor het zeggen hebben. Waarschijnlijk zal het IMF hier ook een rol in hebben. En om dan alle landen op deze wereld te kunnen besturen en van geld te voorzien zal dan een reorganisatie vereist zijn. Zeer waarschijnlijk is dat hetgeen wat we de komende tijd gaan zien. En zoals het er nu naar uitziet gaat het snel. Maar anders gaat dit in de (nabije) toekomst via de weg van de geleidelijkheid. Zoals men al heel veel voor elkaar heeft gekregen. Maar aangezien men de verandering van onze maatschappij zo hard heeft ingezet, zal men nu willen doorzetten. Ik geloof dat daarmee de basis voor het antichristelijk rijk gelegd zal worden.

De tien wereldregio's van de Club van Rome. Bron: o.a. www.cuttingedge.org.

De Paus: de wegbereider van de antichrist of de antichrist

De Paus is in de ogen van velen een “Christelijk” leider. Maar dat is hij niet. De Rooms-katholieke kerk is in de ogen van de Bijbel eigenlijk een afgodsdienst. Zij vereren beelden, terwijl God in de Bijbel zegt, dat Hij niet wil dat beelden aanbeden worden (bijv. Exodus 20 : 4, 5). Daar komt bij dat de Paus zich laat aanspreken met de titel “Vader” of “Allerheiligste Vader”. Terwijl de Bijbel duidelijk maakt dat niemand die titels toekomt dan alleen God (Matthéüs 23 : 9). Ook het feit dat de Pausen lange tijd op hun mijter hadden staan (vertaald): “Plaatsvervanger van de Zoon van God”, laat zien dat het Pausschap zichzelf dingen toeëigent die het niet toekomt. Al helemaal niet omdat de Heere Jezus op aarde heeft aangegeven dat Hij de Heilige Geest zou sturen (Joh. 16 : 7), en niet de Paus. En dan hebben we het nog niet gehad over de Rooms-katholieke leer, die niet gestoeld is op Gods Woord. We gaan daar in deze studie niet diep op in, maar het komt erop neer dat men een systeem in het leven heeft geroepen, waarin men sacramenten en goede werken doet, en daardoor hoopt behouden te zijn… En dat terwijl de Bijbel laat zien dat behoud alleen verkregen wordt door genade, door het geloof in Jezus Christus. Goede werken kunnen mensen niet redden. Ef. 2 : 8 en 9 zeggen zo duidelijk: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. Gezien alles wat de Paus voorstaat, is dit Godslasterlijk. Hier geldt wat de Heere Jezus ook tegen de Joodse leiders in Zijn tijd op aarde moest zeggen: “Maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden; want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat en degenen die ingaan zouden, niet laat ingaan”.  Velen, die Gods Woord nog geloven, zijn er daardoor van overtuigd dat de antichrist een Paus zal zijn. De antichrist zal immers beweren dat hij god is… (2 Thess. 2 : 4). En ja, Rome, als “de grote hoer” en als “Verborgenheid, het grote Babylon” speelt zeker een belangrijke rol in de Grote Verdrukking en de tijd ervoor (Openb. 17 : 1, 5; 1 Joh. 2 : 18), maar of de Paus ook de antichrist zelf zal zijn, ik weet het niet. De Paus zou ook een hele goede kandidaat kunnen zijn voor de valse profeet, die de antichrist laat aanbidden (Openb. 13 : 15; Openb. 19 : 20). Eén ding is zeker, de Paus speelt een belangrijke rol, en de huidige Paus Franciscus is in elk geval een wegbereider in dat alles.


De Paus speelt (tot op zekere hoogte) onder één hoedje met de wereldleiders

Paus Franciscus probeert dan ook ondubbelzinnig alle Christenen, maar ook alle andere religies bij elkaar te brengen in een soort van wereldreligie. Bekijkt u de volgende video van de Paus maar eens:En dan te bedenken dat de Heere Jezus zegt: “...Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14 : 6). Maar hetgeen de Paus mee bezig is, en wat heel duidelijk wordt in zijn eigen video, dat is nu juist weer een teken van de tijd. In Openbaring 17 wordt beschreven dat er in de Grote Verdrukking een geestelijk systeem zal zijn dat geestelijke hoererij bedrijft (ze doen het in geestelijk opzicht met iedereen) en dat alles vervolgt wat Gods Woord en de Heere Jezus trouw is. Wanneer men Openbaring 17 leest, dan weet iedereen, die eerlijk is, dat het daar gaat over het Roomse systeem. Denk hierbij aan de beschreven “gouden drinkbeker”, de beschreven rijkdom, de kleuren purper en scharlaken, en de beschreven stad op zeven bergen (=Rome), dat de macht heeft over de koningen der aarde. Hoe mooi wordt dit laatste duidelijk bij onderstaand nieuwsbericht, overigens al uit 2017 [31]:

Bron: ‘Rutte met andere EU-leiders ontvangen door de paus’, NOS, 24-3-2017, bron: https://nos.nl/artikel/2164832-rutte-met-andere-eu-leiders-ontvangen-door-de-paus.html.


Er staat vervolging en onderdrukking aan te komen

De Jezuïeten orde binnen deze kerk is ooit in het leven geroepen om alles te vernietigen wat met het Woord van God te maken heeft. Natuurlijk niet de Roomse vervalsing van de Bijbel, maar wel alles wat naar de meerderheidstekst verwijst (bijvoorbeeld de oud Latijnse tekst, de oude StatenBijbels, etc.). De inquisitie en Christenvervolgingen in de Middeleeuwen zijn hier een voorbeeld van. Paus Franciscus is een Jezuïet. En hij wil alles onder zijn “vleugels” brengen. In een document, dat van Radio Vaticana komt, deelt hij mee dat iedereen, die niet in zijn eenheidsdenken meegaat, “serieus ziek” is. Hieraan kunt u zien waar deze Paus naar toe wil.

'Pope Francis at Mass calls for greater openness', Radio Vaticana, 17-10-2013, bron: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2013/10/17/pope_francis_at_mass_calls_for_greater_openness_/in2-738150.
Er staat vervolging aan te komen voor iedereen die het niet met het heersende standpunt van de leiders eens is. In hoeverre we hier voor de Opname van de Gemeente al mee te maken krijgen, is niet bekend, maar het is zeker niet ondenkbaar (Joh. 16 : 33). Maar dit gaat zeker gebeuren voor hen die in de Grote Verdrukking tot geloof komen en de Bijbel en Jezus Christus zullen geloven. Er zal zich dan namelijk een grote schare bekeren (Openb. 7 : 9, 14). En wat hen zal overkomen, lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 17 : 6. Dat vers zegt namelijk over dat religieuze wereldsysteem: “En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering”. De vrouw in deze tekst is de religieuze “hoer”, de Roomskatholieke kerk. Daarom speelt ook de Paus in op het milieu en corona. Hij wil net als de wereldleiders naar een wereldregering waarin niet God, maar uiteindelijk hijzelf de macht heeft. Het is een voorteken dat men vandaag de dag (23 mei 2020) bijna niet mag roepen dat men uit de lockdown wil, dat er sommigen wegens hun mening al van youtube, facebook en andere netwerken geweerd worden of vanwege hun mening slecht gemaakt worden. Ook dat is een voorteken.Wij kunnen het niet tegen houden

Wat er nu in deze maatschappij aan krachten is losgebroken, zullen wij niet kunnen tegenhouden. In de geschiedenis heeft de Heere God Zijn Woord al bewezen. Er zijn in 4.000 jaren voor de geboorte van de Heere Jezus meer dan 48 profetieën over Hem gedaan. Verspreid door de tijd. Door verschillende profeten. En die profetieën zijn opgeschreven in het Oude Testament van de Bijbel. En al die profetieën zijn letterlijk uitgekomen. Vaak zegt men dat de Bijbel symbolisch is. Maar de profetieën zijn letterlijk uitgekomen. In Micha 5 : 1 staat bijvoorbeeld dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren zou worden, dat is niet symbolisch gebeurd, dat is letterlijk gebeurd. En de kans dat op deze manier meer dan 48 profetieën uitkomen is eigenlijk gelijk aan 0…. Statistisch kan het niet plaatsvinden. En toch heeft het plaatsgevonden. Op deze manier heeft God Zijn Woord bewezen. Gods Woord is Waarheid. En net zoals de mensen nu de waarheid over corona niet willen horen, zo willen de meeste mensen de waarheid van Gods Woord ook niet horen. En dat is triest. Want zoals de profetieën over de Heere Jezus zijn uitgekomen, zo zullen ook de andere profetieën gaan uitkomen. En de tijd waarin wij leven bewijst opnieuw dat wat in de Bijbel staat, plaatsvindt! De vraag is: Geven wij daar acht op?


Een grote groep mensen gaat verdwijnen

Deze dingen staan gewoon te gebeuren. En wat wij nu zien gebeuren noemt de Bijbel hooguit nog maar “een beginsel der smarten” (Matthéüs 24 : 8). Het gaat dus nog veel erger worden. Maar de Heere God heeft het tot voor kort tegengehouden. En de Grote Verdrukking houdt Hij op het moment van schrijven van deze studie (23 mei 2020) nog steeds tegen. Hij zegt namelijk in Zijn Woord dat Hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden, dat zoveel mogelijk mensen Hem leren kennen. Daarom heeft Hij geduld gehad. In 2 Petrus 3 : 9 staat geschreven: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (= geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. En om mensen te behouden heeft Hij Zijn Zoon in de wereld gestuurd, en Hij is voor ons gestorven. De Bijbel laat namelijk zien dat alle mensen zondaren zijn. Wij doen verkeerde dingen in de ogen van God. Niet alleen de wereldleiders, maar alle mensen. En alleen door het geloof in het vergoten bloed van de Heere Jezus is er Redding. Dus als mensen dat geloven en dat belijden met hun mond dan zijn zij gered (Romeinen 10 : 9 en 10).

De Bijbel laat zien dat Gods kinderen, mensen die in de Heere Jezus geloven, Thuisgehaald gaan worden voordat Hij Zijn toorn over de zonde over de aarde gaat uitgieten. Over dat thuishalen wordt vooral in 1 Thessalonicenzen geschreven. Zoals de Heere God Noach door middel van de ark redde van de zondvloed, omdat Noach God wel diende, en de anderen niet, zo zal de Heere ook nu Zijn kinderen verzamelen en weghalen voordat Zijn toorn over de aarde gaat. Dus mocht u dit lezen, terwijl u de Heere Jezus nog niet als uw persoonlijke Verlosser heeft aangenomen, dan kunnen we de “nare film” van de laatste maanden compleet maken: er gaat een moment komen dat er ook nogeens mensen zullen verdwijnen van deze aarde. En ook dan zullen de media wel weer met mooie verhalen en verklaringen komen om mensen maar niet bij de Heere Jezus uit te laten komen. Maar dit is wat de Bijbel zegt. En Gods Woord zal in vervulling gaan. En het mooie van Gods Boodschap is: U kunt daar ook bij zijn! De Heere wil namelijk dat "allen tot bekering komen". De vraag is alleen: Neemt u Zijn cadeau van genade aan (Rom. 6 : 23)?


Toch hoopvol gestemd

Gezien de hardheid waarmee de wereldleiders alles rond het coronavirus in het werk hebben gezet, geloof ik dat er voor deze wereldleiders geen weg meer terug is. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk doorzetten, wat ook tot harde confrontaties zal leiden. Overigens los van corona zien we dat er al diverse opstanden plaatsvinden. Denk aan de onrust in Amerika. Ook dat is een teken van de tijd. Matth. 24 : 7 spreekt over het feit dat "het ene volk zal tegen het andere volk opstaan", en "het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk". En dan zal er een groot leider opstaan, en dan zal er waarschijnlijk een moment zijn, waarop mensen denken dat de vrede terugkeert. Maar bedenk dan dat de Bijbel waarschuwt dat er een valse messias komt, de antichrist. Hij begint met vleierijen, en zal op die manier aan de macht komen (Daniël 11 : 21). En daarna zal alles pas echt losbreken (1 Thessalonicenzen 5 : 3). Maar als gelovigen mogen we uitzien naar het moment dat de Heere ons zal komen halen. Voordat alles echt losbreekt, zal de Heere Zijn Gemeente thuishalen. Van daaruit mag de gelovige uitzien naar een schitterende toekomst met zijn of haar Heere. En na die Grote Verdrukking zal Hij dan met de Zijnen terugkeren naar de aarde om Zijn 1.000 jarig Vrederijk op te richten. Dat maakt dat we als gelovigen, ondanks alles wat er gebeurt, hoopvol gestemd mogen zijn.


Bekijkt u de volgende video's van ons eigen YouTube-kanaal:En:


[1]  ‘Groot alarm om coronavirus: WHO spreekt van internationale noodsituatie’, AD, 30-1-2020, bron: https://www.ad.nl/buitenland/groot-alarm-om-coronavirus-who-spreekt-van-internationale-noodsituatie~aecf5945/?referrer=https://www.google.com/.
[2]  ‘WHO bestempelt corona-uitbraak officieel als pandemie’, NU.nl, 11-3-2020, bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6033756/who-bestempelt-corona-uitbraak-officieel-als-pandemie.html.
[3]  ‘Rutte: oude leven na 28 april niet terug’, De Telegraaf, 9-4-2020, bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1494530088/rutte-oude-leven-na-28-april-niet-terug.
[4]  ‘Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)’, RIVM, 6-5-2020, bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel.
[5]  'Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland', RIVM, 15-12-2020.
[6]  ‘Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland’, RIVM, 23 mei 2020, bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/COVID-19_WebSite_rapport_20200523_1017.pdf.
[7]  'Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland', RIVM, 15-12-2020.
[8]  ‘Rutte betaalt koning ruim 13.000 euro voor lift in privéjet naar Bilderbergconferentie’, RTL Nieuws, 30-10-2019, bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4902851/duizenden-euro-huur-privejet-voor-rutte-koning-naar-bilderberg.
[9]  ‘Bilderbergconferentie, wat bekokstoven machtigen der aarde op geheime meeting’, Reformatorisch Dagblad, bron: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/bilderbergconferentie-wat-bekokstoven-de-machtigen-der-aarde-op-geheime-meeting-1.1571959.
[10]  ‘Event201’, bron: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/.
[11] ‘The World’s Last Dictator’, Dwight L. Kinman, Whitaker House, Spingdale, USA, 1995, blz. 14.
[12]  ‘Pope Benedict calls for a new world order’, Reuters, Vatican City, 25-12-2005.
[13]  'Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus’, Larry Elliot, The Guardian, 26 maart 2020, bron: https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus.
[14]  ‘The World’s Last Dictator’, Dwight L. Kinman, Whitaker House, Spingdale, USA, 1995, blz. 169.
[15]  ‘Georgia Guidestones’, Wikipedia, de vrije encyclopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones.
[16] ‘Circle of Intrigue’, Texe Marrs, Living Truth Publishers, Texas, USA, 1996, blz. 95.
[17] ‘Half of world’s workers ‘at immediate risk of losing livelihood due to coronavirus’’, Phillip Inman, The Guardian, 29-4-2020, bron: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/half-of-worlds-workers-at-immediate-risk-of-losing-livelihood-due-to-coronavirus.
[18] ‘Bijna helft bedrijven vreest faillissement bij aanhouden coronacrisis’, NOS, 8-5-2020, bron: https://nos.nl/artikel/2333224-bijna-helft-bedrijven-vreest-faillissement-bij-aanhouden-coronacrisis.html.
[19] ‘Historic Practice Passover Offering’, The Temple Institute, 30-3-15, bron: https://www.youtube.com/watch?v=5kgbRusmqjs.
[20] ‘Coronavirus: World risks 'biblical' famines due to pandemic – UN’, BBC News, 21-04-2020, bron: https://www.bbc.com/news/world-52373888.
[21] ‘'Mind boggling' 122 million jobs lost in India, says think tank’, fin24, 5-5-2020, bron: https://www.fin24.com/Economy/World/mind-boggling-122-million-jobs-lost-in-india-says-think-tank-20200505.
[22] ‘Massive locust swarms threaten catastrophe for African nations’, Worthy News, 15 mei 2020, bron: https://www.worthynews.com/50342-massive-locust-swarms-threaten-catastrophe-for-african-nations.
[23] ‘Iran Deploys Military to Battle ‘Biblical Plague’ of Locusts [Watch]’, Adam Eliyahu Berkowitz, Breaking Israel News, 19-5-2020, bron: https://www.breakingisraelnews.com/150599/iran-deploys-military-battle-biblical-plague-locusts-watch/.
[24] ‘Earthquakes Hit both Vatican City and Israel at the Same Time’, Adam Eliyahu Berkowitz, Breaking Israel News, 11-5-2020, bron: https://www.breakingisraelnews.com/150046/3-2-earthquakes-hit-vatican-city-dead-sea-valley-israel-same-time/.
[25] 'In just 3 Months: Up to 50,000 Earthquakes in ‘Stable’ Antarctica: ‘An End-of-Days Omen’', Adam Eliyahu Berkowitz, Israel365News.com, 21-12-2020, bron: https://www.israel365news.com/162466/in-just-3-months-up-to-50000-earthquakes-in-stable-antarctica-an-end-of-days-omen/.
[26] ‘Roadmap on Vaccination’, European Commission, Q3 2019, bron: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
[27] ‘WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA’, WIPO IP Portal, 26-3-2020, bron: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
[28] ‘Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus’, Biohackinfo News, 19-3-2020, bron: https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/.
[29] ‘An Invisible Quantum Dot 'Tattoo' Could Be Used to ID Vaccinated Kids’, Victor Tangermann, Science Alert, 21-12-2019, bron: https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids.
[30] ‘Club of Rome’, WikipediA, The Free Encyclopedia, bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome.
[31] ‘Rutte met andere EU-leiders ontvangen door de paus’, NOS, 24-3-2017, bron: https://nos.nl/artikel/2164832-rutte-met-andere-eu-leiders-ontvangen-door-de-paus.html.