Het kruis van Paus Franciscus


Inleiding

In een eerdere studie hebben we gezien hoe Paus Franciscus in ieder geval een goede wegbereider is voor de valse profeet, die de antichrist zal laten aanbidden. Misschien is hij de valse profeet zelf wel… In ieder geval doet hij het erg goed onder de mensen. En buiten het feit dat het hem lukt om de “christenen” uit diverse kringen terug te laten keren naar de Rooms-katholieke Kerk, is hij tevens in de wereld zeer populair. Zo was in het nieuws van november 2015 te lezen hoe hij de harten van de daklozen stal [1]. En zo is hij volgens Forbes ook in 2015 de vierde meest invloedrijke mens ter wereld [2]. De Paus heeft alleen nog drie wereldleiders voor zich. Mensen lopen met hem weg… Maar heeft u weleens goed naar de ketting gekeken die deze Paus draagt?

Het kruis van Paus Franciscus

Het kruis, dat hij draagt, is niet het traditionele Rooms-katholieke crucifix. Zie onderstaande afbeelding [3]:


bron: uitsnede uit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Francis_in_March_2013.jpg?uselang=nl

 

Wat betekent deze afbeelding? Al Googlend kwam ik op internet tegen dat dit de Goede Herder voorstelt:

“Het gebedskruis van de Paus. (…) Het kruis laat Jezus zien als de Goede Herder, die het verloren schaap op zijn schouders draagt en de rest van de kudde tegen het kwaad beschermt. Dit mooie beeld draagt de krachtige boodschap dat we allemaal dienstbaar moeten zijn aan de armen onder ons en dat we ze terug moeten brengen naar de kudde” [4].

Dit is te lezen op een site die onder andere religieuze sieraden verkoopt. Nu, de missie van Paus Franciscus kennen we [5]. Hij is er op uit om alle stromingen terug te brengen bij de Rooms-katholieke Kerk, om zo de ene wereldkerk, de “moeder der hoererijen” (Openb. 17 : 5), vorm te geven. Wat dat betreft beeldt zijn kruis zijn missie perfect uit.

Maar wat zien we de “Goede Herder” doen? Zijn armen zijn gekruist, waardoor er een X ontstaat... De meeste afbeeldingen van de Goede Herder zien er echter uit als in de volgende afbeelding (de armen niet gekruist) [6]:

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Heilig_Land_Stichting_Rijksmonument_523633_de_goede_herder%2C_reli-art_Piet_Gerrits.JPG/256px-Heilig_Land_Stichting_Rijksmonument_523633_de_goede_herder%2C_reli-art_Piet_Gerrits.JPG

 

Slechts een enkele keer komt men een afbeelding tegen waarin een herder met de arm naar de andere kant van zijn lichaam rijkt. Maar dan nog zijn de armen niet gekruist! Het kruis van de Paus, met de figuur erop met de gekruiste armen, is zogezegd een beetje een vreemde afbeelding van de “Goede Herder”. De X, binnen het Rooms-katholicisme wel vaker gebruikt, als het kruis van Constantijn [7], heeft niets van doen met kruis van Christus, voor zover het kruis op zichzelf al een Christelijk symbool is [8]… Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Maar het kruis zelf is een “vloekhout”. In Gal. 3 : 13 lezen we bijvoorbeeld: “Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt”! Het kruis van Constantijn wordt gebruikt in combinatie met een zogenaamd hemels visioen, die er uiteindelijk symbool voor staan dat er een valse kerk ontstaan is, een vermenging van kerk en staat, waarin afgoderij omarmd wordt [9]. Maar even los daarvan:


Het kruis van Constantijn: een symbool van de Egyptische zonnegod Osiris

De X heeft wel een betekenis in diverse mysteriegodsdiensten. In onderstaande afbeelding zien we de X (armen gekruist) als heilig symbool bij de Egyptische Osiris, de zonnegod [10].


Zo zijn er mummies gevonden de armen gekruist, ter ere van Osiris, de “heilige vader” [11]. Daarnaast vindt men de gekruiste armen in diverse Egyptische beelden terug [12]:Osiris wordt vaak afgebeeld met een herdersstaf en een vlegel of zweep, gekruist op de borst [13]. Met de zweep had hij zijn fysieke lichaam onderworpen en met de herdersstaf was hij de bewaker en bewaarder van zijn emotionele of geestelijke lichaam [14]. Zien we de overeenkomst met het kruis van de Paus? De Paus heeft een herder met gekruiste armen, terwijl Osiris de herdersstaf gekruist draagt!

En zo geeft een Vrijmetselaarsbron aan:

“Een X is een oud symbool voor verandering of transformatie. Het is in de Middeleeuwse en Renaissance kunst lang geassocieerd met de komst van de Messias die alle dingen nieuw maakt” [15].

Maar… Welke messias?


Magie en Vrijmetselarij...

In moderne magie is het kruis van Constantijn het teken van de gedode en opgestane Egyptische god, Osiris [16].

“Vandaag de dag wordt, net als in het oude Egypte, Osiris de zonnegod vereerd. Nu echter komt de verering en aanbidding van de Vrijmetselaars en hun andere broeders van de Illuminaten. Deze mensen hebben het valse geloof dat zij verlicht zijn door hun zonnegod, de Grote Architect, Jahbuhlun, of Lucifer” [17].

De Vrijmetselarij gebruikt de X dan ook daadwerkelijk als teken [18]:

bron: "Cross My Heart and Hope to Die"—The Mysterious "X" factor', Texxe Marrs, http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm

In deze afbeelding zien we hoe de gekruiste armen een bepaalde graad binnen de Vrijmetselarij weergeven.


Paus Franciscus: in dienst van de Nieuwe Wereldorde, het antichristelijk rijk

Paus Franciscus, die er zogenaamd voor de armen is, en dat via zijn kruis kenbaar wil maken, laat “Jezus Christus”, of de “plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde” (hijzelf), een symbool maken dat de Egyptische zonnegod, of Lucifer, vereert. Hiermee geeft de Paus aan precies in de wegen van de Vrijmetselarij en de plannen voor de Nieuwe Wereldorde te wandelen. Zijn daden, alle “Christenen” terughalen naar Rome, en de samenwerking zoeken met andere religies, bevestigen dat alleen maar. Met het uitbrengen van dit symbool toont hij (hoogstwaarschijnlijk) zelf aan dat hij Vrijmetselaar is, en in dienst staat van de Nieuwe Wereldorde, het komende antichristelijk rijk.


De nietige herder...

Is het vreemd dat er door de Vrijmetselarij, of door iemand die het doel van de Vrijmetselarij dient,  gekozen wordt voor een herder-figuur? Nee, want ook de antichrist wordt in de Bijbel vergeleken met een herder, alleen hij wordt dan de “nietige herder” genoemd. En dat gebeurt reeds in het Oude Testament. In Zach. 11 : 15 – 17 lezen we: “Verder zeide de Heere tot mij: Neem u nog het gereedschap van een dwaze herder. Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en hun klauwen zal hij verscheuren. Wee de nietige herder, de verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden”. En dat is dan meteen het verschil met de Heere Jezus. De Heere Jezus wordt inderdaad de “Goede Herder” genoemd. De Heere Jezus zag om naar de zwakken, Hij genas de zieken. Jesaja mocht Hem van God aankondigen. In Jes. 53 : 4 en 5 lezen we: “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”. Hier lezen we wat het Joodse volk voorgehouden werd over de komende Messias. En dit is letterlijk in vervulling gegaan. In Matth. 8 : 16 en 17 lezen we: “En toen het laat geworden was, hebben zij velen, door de duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met het woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, wat geschreven was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen”.

Als we kijken naar de voorlopers van de antichrist, dan lieten zij zich bijvoorbeeld fotograferen met kinderen, maar ondertussen zaaiden zij dood en verderf. Zo kunnen we denken aan Hitler. We weten wat hij teweeggebracht heeft. Maar evenzogoed de vele Pausen die de Rooms-katholieke Kerk heeft voortgebracht. Ook zij doen zich goed voor, maar zijn door de hele geschiedenis heen goed voor de dood van vele miljoenen Bijbelgelovende Christenen! En zo zal het ook met de antichrist zijn. Wanneer mensen zijn merkteken (Openb. 13 : 16, 17) niet zullen aannemen, zullen zij onthoofd worden (Openb. 20 : 4). De nietige herder… Ook het Nieuwe Testament schetst de tegenstelling met de Goede Herder. We lezen nog enkele verzen uit Joh. 10: “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen” (Joh. 10 : 9 – 11). Er is maar één goede Herder! Paus Franciscus maakt reclame voor de zonnegod, voor de nietige herder, voor de dief die schapen steelt en probeert uit te roeien! Het is deze Paus die reeds in een toespraak stelde dat zij, die niet voor de “nieuwe openheid” van deze Paus zijn en zich vasthouden aan ideologie, dat zij “serieus ziek” zijn [19]. Zie hierover onder andere de studie "Tekenen der tijden: Verborgenheid, het grote Babylon".

Als we al die dingen zien gebeuren, dan mogen wij op onze Herder zien. Want Hij zorgt voor de schapen van Zijn stal! Hij zal ons veilig Thuis brengen![1]  'Straatnieuws spreekt paus: deze zomer was er dan die witte rook', NOS, 06-11-2015, bron: http://nos.nl/artikel/2067391-straatnieuws-spreekt-paus-deze-zomer-was-er-dan-die-witte-rook.html.
[2]  'Pope Francis ranked fourth most powerful person in the world by Forbes', romereports.com, 05-11-2015, bron: http://www.romereports.com/2015/11/05/pope-francis-ranked-fourth-most-powerful-person-in-the-world-by-forbes.
[3]  Bron: uitsnede uit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Francis_in_March_2013.jpg?uselang=nl.

[4]  Bron: http://www.danburymint.com/Jewelry/prod/C53/Pope-Francis-Prayer-Cross_4275-0018.aspx.
[5]  'Verborgenheid, het grote Babylon', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210:tekenen-der-tijden-verborgenheid-het-grote-babylon&catid=148&Itemid=90.
[6]  bron:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Heilig_Land_Stichting_Rijksmonument_523633_de_goede_herder%2C_reli-art_Piet_Gerrits.JPG/256px-Heilig_Land_Stichting_Rijksmonument_523633_de_goede_herder%2C_reli-art_Piet_Gerrits.JPG .
[7]  'Masonic and Occult Symbols Illustrated', dr. Cathy Burns, Sharing, Mt. Carmel, blz. 350.
[8]  'Symboliek: Christelijk of antichristelijk?', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:symboliek&catid=152&Itemid=93.
[9]  'Keizer Constantijn: over vermenging van kerk en staat', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172:keizer-constantijn-over-vermenging-van-staat-en-kerk-nav-de-brief-aan-pergamus-openb-2&catid=152&Itemid=93.
[10]  Bron:
"Egyptian - Osiris Standing - Walters 22260" by Anonymous (Egypt) - Walters Art Museum: Home page Info about artwork. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_Osiris_Standing_-_Walters_22260.jpg#/media/File:Egyptian_-_Osiris_Standing_-_Walters_22260.jpg
[11]  Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm.
[12] Bron: https://pixabay.com/nl/egypte-karnak-oudheid-665996/.
[13] Bron: http://www.egyptianmyths.net/osiris.htm.
[14] 'Masonic and Occult Symbols Illustrated', dr. Cathy Burns, Sharing, Mt. Carmel, blz. 391.
[15] ‘Scottisch Rite Journal’, Jim Tresner, 33°, citaat in: Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm.
[16] 'Masonic and Occult Symbols Illustrated', dr. Cathy Burns, Sharing, Mt. Carmel, blz. 350.
[17] Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm.
[18] Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm.
[19] ‘Paus Franciscus en de opkomende Eén-wereldreligie’, M. Snyder, 24-02-2014, bron: http://valseprofeet.wordpress.com/2014/02/28/paus-franciscus-en-de-opkomende-een-wereldreligie/.