Tekenen der tijden: de herbouw van de TempelInleiding

Er zijn mensen die alles van het huidige Israël als het ware verheerlijken. Het is zo geweldig wat er allemaal met het volk van God gebeurt…! En natuurlijk is het geweldig om te zien dat Israël sinds 1948 weer op de wereldkaart staat, en daarmee is het tevens geweldig om te zien dat de Heere er aan werkt om Zijn Woord in vervullling te laten gaan! Maar het huidige Israël leeft nog steeds in ongeloof! Zij hebben nog steeds niet aangenomen Degene die zij doorstoken hebben (Zach. 12 : 10). We moeten niet vergeten dat het huidige Israël zelfs een verbond met de antichrist zal sluiten. In Dan. 9 : 24 – 27 wordt gesproken over de zevenjarige Grote Verdrukking (de Bijbel spreekt over de zeventig weken). En in Dan. 9 : 27 lezen we dan: “En hij zal velen het verbond versterken, één week; en op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste”. Wij weten, onder andere uit 2 Thess. 2 : 4, dat de antichrist in de tempel zat zitten en zichzelf tot God zal verheffen. In Dan. 9 : 24 – 27 lezen we dus hoe dat zal gebeuren. Er zal een verbond met Israël komen, wat hij zal verbreken door onder andere het offeren in de tempel te laten stoppen. Maar... er is geen tempel in Jeruzalem. Nee, nog niet, maar weet u dat de voorbereidingen voor de herbouw van de tempel, vaak de derde tempel genoemd, heel ver zijn, zodat ook dit in de nabije toekomst zal kunnen gebeuren?! Afgelopen jaar is er in Israël zelfs een Hogepriester aangewezen. Het blijkt dat deze voorlopig zijn functie niet aanvaard heeft, omdat de tempel er nog niet daadwerkelijk is. Maar als de tempel er zal zijn, dan is de Hogepriester er dus ook. En zo zijn eigenlijk alle voorbereidingen voor de Tempeldienst rond.

Bekijkt u de volgende twee filmpjes eens:
The World’s First Institute for Training Third Temple Priests”, en:
Historic Practice Passover Offering”.

En in die tempel zal de antichrist zich gaan laten vereren…!“Verheerlijking” van de derde tempel...

Zo kreeg ik enige tijd geleden een mail van iemand die een uitzending van “Eindtijd en profetie”, een programma van “Family 7”, heeft gezien. De persoon in de mail vroeg zich naar aanleiding van deze uitzending af hoe men toch zo lyrisch kan zijn over de herbouw van de tempel… De antichrist zal zich daar toch in gaan zetten? Op youtube is deze uitzending van “Family 7” te bekijken:

Eindtijd en profetie”.

Wat een verwarring! Op het laatst merkt u dat de geïnterviewde best weet dat eerst de Heere Jezus moet terugkomen, voordat de heerlijkheid des Heeren de tempel zal vervullen. Maar in het begin wordt toch echt gezegd dat de aanstaande Hogepriester “vol verwachting is” “met het werk van de Heere”. De geïnterviewde zou graag een CD van de tempellofzangen willen. Zo wordt ook de (her)bouw van de tempel in Ezech. 40 e.v. verward met de huidige herbouw van de tempel! Daar wordt nu al het vervullen van de tempel met de heerlijkheid des Heeren aan gekoppeld. Men wil meestralen met de gebeurtenis op de TV… Maar hoe kan dat als dit pas in het Duizendjarig Vrederijk gebeurt? Even later wordt dan ook gezegd dat bij de inwijding van de tempel de heerlijkheid des Heeren de tempel zal vervullen… Aan de ene kant wordt dus gezegd dat de heerlijkheid des Heeren de tempel zal vervullen als de Heere Jezus teruggekomen is (na Zijn Tweede Komst), aan de andere kant wordt gezegd dat de tempel er moet zijn, en dat bij de inwijding de heerlijkheid des Heeren de tempel zal vervullen (ongeveer 7 jaar eerder dan de Tweede Komst). Dat zal dan aan het begin of kort voor de Grote Verdrukking moeten zijn… Oftewel: er is complete verwarring in het verhaal...


“Je kunt het zien zoals je het zelf wilt”

De verwarring, die uit de uitzending van “Family 7” spreekt, wordt gekenmerkt door een andere uitspraak in deze aflevering, namelijk: “Je kunt het zien zoals je het zelf wilt”…! En dat is het nu juist: we kunnen het niet zien, zoals we het zelf willen! Er staat niet voor niets in 2 Petr. 1 : 19 en 20: “En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, (…). Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging”.

Hoe kunnen we vol lof zijn over wat er nu in Israël gebeurt, als we weten dat de Heere het huidige Jeruzalem als volgt noemt: “de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte” (Openb. 11 : 8)?


Hoe de Bijbelse Boodschap door de tijd heen verdraaid is...

Laten we wel zijn… Het was dit volk Israël dat offers in de tempel bracht, en dat de apostelen en de eerste Christenen vervolgde, voordat de stad Jeruzalem in 70 na Chr. verwoest werd. Het is Paulus die daarover het volgende zegt in Hand. 26 : 9 – 12: “Ik meende waarlijk bij mijzelf, dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth vele tegenpartijdige dingen moest doen. Wat ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende; en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en boven mate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook toen ik naar Damaskus reisde, met macht en last, welk ik van de overpriesters had,...”.

En… waar in de brieven aan de Gemeente lezen we dat we als kinderen van God ervoor moeten zorgen dat Israël weer naar het land teruggaat? Dat staat nergens. En wanneer Paulus een inzameling houdt, dan is dat niet voor de Joden die de Christenen vervolgen, maar dan is dat voor de noodlijdende gelovigen in Jeruzalem! In 1 Kor. 16 : 1 – 3 lezen we bijvoorbeeld: “Aangaande nu de inzameling, die voor de heiligen geschiedt, zoals ik aan de gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week, legge ieder van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft; opdat de inzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij bekwaam zult achten, door brieven zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen”. Ergens anders zegt de Heere door de apostel Paulus niet: “Zo, dan (…), laat ons goed doen aan het huis Israëls”, nee, de Heere zegt: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs” (Gal. 6 : 10). En wie zijn die huisgenoten des geloofs? Dat zijn de mensen, Joden en heidenen, die door het kruis van de Heere Jezus de toegang tot de Vader hebben. Wij zijn namelijk door de Heere Jezus “huisgenoten Gods” geworden (Ef. 2 : 11 – 19). Onze roeping als Christenen is dus in principe om goed te doen aan alle mensen(!), maar toch wel in de eerste plaats aan onze broeders en zusters! Het volk van God, Israël, heeft daar op de één of andere manier geen aparte plaats in! Zelfs in de brieven die geschreven zijn na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr., de brieven van de apostel Johannes, en het boek Openbaring, die dateren uit omstreeks 90 na Chr. [1], vinden we geen opdracht aan de Gemeente om Jeruzalem of de tempel te herbouwen!

Sterker nog, heeft de Heere niet, juist in het kader van Israëls zonde en herstel, aangegeven dat Hij geen offers wil, maar weldadigheid en kennis Gods (Hos. 6 : 6)? Heeft de Heere niet Zelf het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden in tweeën doen scheuren (Matth. 27 : 51)? En nu gaat het “geestelijk Sodoma en Egypte” de tempel herbouwen en de offers weer brengen...

Ja, de tempel zal er zijn, ja, de tempel moet er zijn, zo laten de diverse profetieën zien. Dat de tempel op het punt van herbouw staat, is een teken van de tijd! En ja, de Heere werkt ook nu door wereldleiders heen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Bijbelboek Daniël, om Zijn Woord in vervulling te laten gaan. Maar nee, het is geen opdracht voor ons als Gemeente van Jezus Christus om de tempel te (laten) herbouwen, of de Joden terug te brengen naar Israël. En toch wordt ons als Christenen door de verkondiging van diverse organisaties vaak een schuldgevoel aangepraat, omdat Christenen achter alles, wat het huidige Israël doet, zouden moeten staan… Dat is vreemd… heel vreemd. Maar het past wel binnen de tekenen der tijden, binnen de afval van het geloof, en als onderdeel daarvan past het binnen de terugkeer van veel Christenen naar de Wet.

 

 

“Bidt om de vrede van Jeruzalem”


Maar er staat toch in de Bijbel dat wij moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem? Dat klopt! Althans, wáár staat dat? De plek waar dat staat, geeft namelijk wel zicht op “hoe wij met die tekst moeten omgaan”. Betekent dit namelijk dat het huidige Jeruzalem in vrede zal leven, als wij maar hard genoeg ons best doen in het gebed? Of betekent dit dat Israël in Gods Toekomst in Zijn vrede zal wonen? We vinden de tekst in Psalm 122 : 6.

In Ps. 122 : 6 lezen we: “Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen”. Maar wanneer speelt deze Psalm? Ps. 122 : 5 geeft opheldering: “Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David”. De King James 1611 spreekt over de “tronen van het gericht”. Zijn er tegelijkertijd meerdere koningen in Jeruzalem geweest? Nee. Maar de Bijbel spreekt wel over een moment dat vanuit Jeruzalem het gericht zal gaan, en dat er dan meerdere tronen zullen zijn. In Matth. 19 : 28 lezen we bijvoorbeeld dat de Heere Jezus zegt: “En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon van Zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls”. Zonder hier nu heel diep op in te gaan, zien we dat de wedergeboorte, waar hier sprake van is, niet de wedergeboorte is die wij als gelovigen meemaken, maar dat het gaat om het herboren worden van de Schepping in het Duizendjarig Vrederijk. Dan zal namelijk de Zoon des mensen op de troon van Zijn heerlijkheid zitten (zie ook Matth. 25 : 31). Dan zullen er meerdere tronen zijn, omdat er met de Heere Jezus meegeregeerd wordt (zie ook Openb. 20 : 4). De context van deze Psalm is dan ook de redding van het volk Israël en het Duizendjarig Vrederijk. En dat geldt voor meerdere Psalmen in deze context. Kijk maar naar Psalm 120, 121, 123, 124, 125 en 126! Het gaat over de tijd van benauwheid (Ps. 120 : 1), over de Joden die de verachting zat zijn (Ps. 123 : 3), en de Heere Die hun gevangenis wendt (Ps. 126 : 1). Deze Psalmen zijn profetisch! Deze Psalmen zijn ook nu nog steeds profetisch!


“Ik hef mijn ogen op naar de bergen”

Maar dan begrijpen we ook wat er staat in Psalm 121 : 1: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal”. De meeste nieuwe vertalingen maken van het tweede gedeelte van dit vers een vraag, in de trant van: “Waar zal mijn hulp vandaan komen?” Dat ziet men ook in veel liedjes die ervan gemaakt worden [2]. Vervolgens is in die nieuwe vertalingen in vers 2 het antwoord dat de Heere de hulp is. Maar het punt is dat de Oude Vertalingen laten zien dat inderdaad de Heere de hulp is (vers 2), maar óók dat Die hulp van de bergen komt! Het is namelijk bevestigend: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal”. Maar dat is ook precies de plek waar de Heere volgens Zijn Woord vandaan zal komen! De mensen in Judea wordt in de Grote Verdrukking aangeraden te vluchten naar de bergen (Math. 24 : 16). Jeruzalem zal ook dan nog ingenomen gaan worden (Zach. 14 : 2). Wanneer de Heere Jezus terugkomt naar de aarde dan zal Hij uit de hemel afdalen met de hemelse heerlegers (Openb. 19 : 14), en uiteindelijk zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zach. 14 : 4). Een berg! Maar wanneer we de profetieën over de Tweede Komst in het Oude Testament verder bestuderen, dan zien we dat bergen bij de Tweede Komst vaker genoemd worden. Zo zegt de Heere in Deut. 33 : 2 bijvoorbeeld: “...De Heere is van Sinaï [= een berg!] gekomen, en is hun opgegaan van Seïr; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran [opnieuw een berg], en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; aan Zijn rechterhand was voor hen een vurige wet” (Deut. 33 : 2). Met andere woorden: Psalm 121 is profetisch en gaat letterlijk in vervulling. De hulp voor Israël, de Heere, zal van de bergen komen!


Gods Woord gaat letterlijk in vervulling

Waarom zouden wij naar de bergen moeten kijken om hulp te verwachten van de Heere? Nee, deze Psalm is profetisch, en ook nu nog steeds toekomst. De Heere zal naar de bergen van Israël afdalen, om Zijn volk uiteindelijk te verlossen! Is het niet mooi om te zien hoe Gods Woord gewoon letterlijk klopt?! En dan zal ook in vervulling gaan wat er geschreven staat in Psalm 121 : 7 en 8: “De Heere zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid”. Tot nu toe heeft het volk Israël in verstrooiing geleefd, en zelfs zij, die nu terug zijn, zodat Gods profetieën in vervulling kunnen gaan, leven nog steeds in onzekerheid; en uiteindelijk zal zelfs de tijd van benauwdheid voor Jakob nog over hen heen gaan (Jer. 30 : 7). Maar uiteindelijk zullen zij zich bekeren, en zal de Heere hen bewaren van alle kwaad in eeuwigheid! Eigenlijk is dit wat de profeet Zacharia mag zeggen in Zach. 8 : 14 en 15: “Want alzo zegt de HEERE der heerscharen: Zoals Ik gedacht heb u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij grotelijks vertoornden, zegt de HEERE der heerscharen, en het heeft Mij niet berouwd. Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem, en aan het huis van Juda; vreest niet!”. En “deze dagen” zijn op dit moment dus nog steeds toekomst.


Israëls herstel

Wanneer wij dus bidden voor de vrede van Jeruzalem, bidden we in feite voor de vervulling van Gods Woord. Dat de Heere Zijn Gemeente snel mag komen halen, zodat Hij ook snel terug mag komen voor Zijn volk. Want dan zal Jeruzalem in vrede leven, dan zal de vrede vanuit Jeruzalem over de hele aarde gaan.


De derde tempel opnieuw verwoest

Terug naar de uitzending van “Family 7”. Daarin werd gesteld dat de Joden zeggen dat de tempel voor alle volken is. En inderdaad zullen al de volken met en door de Joden komen aanbidden in de Tempel van Jeruzalem! Dat staat in Gods Woord. Maar dat is pas in het Duizendjarig Vrederijk. In Zach. 8 : 22 en 23 lezen we daarover: “Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om de HEERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht van de HEERE te smeken. Alzo zegt de HEERE der heerscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip [= de zoom] grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”.

We zien in de ontwikkeling, die nu gaande is, dat er straks een tempel komt, de derde tempel, waarin alle volken komen, maar ook alle religies, en zelfs de antichrist die zich als God zal laten aanbidden. Maar dát is niet de Tempel waarin de Heere Jezus Zijn intrek zal nemen! De derde tempel gaat namelijk opnieuw verwoest worden. In Daniël 8 wordt ook geschreven over de komst van de antichrist, in tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt, dat dit vervuld zou zijn met Antiochus Epiphanus in 175 voor Chr. [3]. Dat het hier weldegelijk om de antichrist gaat, wordt onder andere duidelijk uit de verzen Dan. 8 : 17 en 25. In Dan. 8 : 17 wordt gesproken over “tot de tijd van het einde”, en in Dan. 8 : 25 lezen we over zijn opstand tegen de “Vorst der vorsten”. En dan staat er in Dan. 8 : 11 over die “kleine hoorn, die uitnemend groot werd”, de antichrist, geschreven: “Ja, hij maakte zich groot tegen de Vorst van dat heer [het heer des hemels, zie vers 10], en van Hem werd weggenomen het gedurig offer, en de woning van Zijn heiligdom werd neergeworpen”. Hier staat dus dat de “woning van het heiligdom” zal worden neergeworpen! Christenen kunnen dus iets beters met hun goud en hun spaarcentjes doen, dan die in de huidige herbouw van de tempel te stoppen…!.


Er komt een Vierde Tempel!

Nu spreekt Dan. 8 : 14 over het feit dat het heiligdom gerechtvaardigd zal worden. Dat is ook wat in de uitzending van “Family 7” naar voren komt. En wanneer alleen vers 14 er geweest was, dan zou men kunnen denken dat inderdaad de derde tempel alleen gerechtvaardigd gaat worden, en dat dan de Heere Jezus Zijn intrek zou kunnen nemen. Maar… het gaat niet alleen om “rechtvaardiging”, de woning van het heiligdom is ook neergeworpen geweest (vers 11). En dat betekent dat de Tempel opnieuw herbouwd zal moeten worden, alvorens het gerechtvaardigd kan worden, en de Heere Zijn intrek zal nemen. En zo uitzonderlijk is dat niet, dat een nieuwe Tempel gerechtvaardigd wordt, want uit bijvoorbeeld Ex. 40 blijkt dat ook de Tabernakel, die toen nieuw gebouwd werd, geheiligd werd. In Ezech. 40 en verder wordt de Tempel beschreven, zoals deze er in het Duizendjarig Vrederijk zal zijn. Dat het hier om een nieuwe Tempel gaat, die nooit meer verontreinigd zal worden, blijkt uit een vers als Ezech. 43 : 7: “En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Dit is de plaats van Mijn troon, en de plaats van de zolen Mijner voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden van de kinderen Israëls, in eeuwigheid; en die van het huis Israëls zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen, op hun hoogten”. En in Ezech. 43 : 13 e.v. ziet u dat ook deze Tempel eerst ingewijd wordt, door er verzoening over te doen. Hier zien we dus een Tempel, die nooit meer verontreinigd zal worden door de kinderen Israëls! Dit kan dus niet de derde tempel zijn, die binnen niet al te lange tijd herbouwd gaat worden.

Maar, belangrijker: we lezen in de hoofdstukken van Ezech. dat deze Tempel daadwerkelijk gebouwd moet worden. En, net als bij Mozes, zijn het bouwinstructies die gevolgd moeten worden! Kijk maar in bijv. Ezech. 43 : 10 en 11: “Gij mensenkind; wijs het huis Israëls dit huis, opdat zij schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden, en laat ze het patroon afmeten. En indien zij schaamrood worden vanwege alles, wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis, en zijn gestaltenis, en zijn uitgangen, en zijn ingangen, en al zijn vormen, en al zijn ordinantiën, ja, al zijn vormen en al zijn wetten; en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganse vorm en al zijn ordinantiën bewaren, en die doen”. Daar ziet u beschreven dat als Israël tot bekering is gekomen (ze hebben schaamrood van alle ongerechtigheden) dan wordt hun het patroon en de vorm van de nieuwe Tempel gegeven om die te doen...! En in bijvoorbeeld Ezech. 43 : 18 wordt gesproken over het nieuwe altaar dat gemaakt gaat worden. Hier zien we dus heel duidelijk dat er een Vierde Tempel komt! En in die Tempel zal de Heere Jezus Zijn intrek nemen.


Tot slot

Het feit dat er een Vierde Tempel komt, laat zien wat een onzin er verkondigd wordt in zo'n uitzending van “Eindtijd en Profetie”. Al het vage gedoe van de geïnterviewde, en met hem vele andere Christenen, leidt ertoe dat zij de derde tempel, de tempel van de antichrist, “verheerlijken” alsof het Gods Werk is… Ja, de Heere heeft de geschiedenis zo geleid dat deze tempel binnen niet al te lange tijd herbouwd zal worden. Dat is een teken van de tijd. Maar men verheerlijkt “het geestelijke Sodoma en Egypte” als ware het vandaag reeds “de stad van de grote God”. En dat terwijl er een Vierde Tempel komt, waar de “heerlijkheid des Heeren” Zijn intrek zal nemen, waar de Heere Jezus in zal trekken! De naam van die stad, waar die Tempel zal staan, wordt door de Heere Zelf genoemd: “De Heere is aldaar” (Ezech. 48 : 35).

Oorzaak voor de grote verwarring is dat men redeneert: “Je kunt het zien zoals je het zelf wilt”… Men heeft niet geleerd om Gods Woord te bewaren en op een rechte manier te verdelen. En door al het gefilosofeer raakt men de weg kwijt. Gevaar is dat mensen, ook naam-Christenen, aangezet worden om straks weldegelijk de antichrist te gaan dienen. Want de derde tempel is toch het huis van God...? Nee, het zal de Vierde Tempel zijn, waar de Joden alle volken binnen zullen brengen, om de Heere te dienen!


[1]  'The Ruckman Reference Bible', Dr. Peter S. Ruckman, BB Bookstore, Pensacola, FL, USA, 2009, blz. 1633, 1643.
[2]  Zie bijvoorbeeld Psalm 121 in het “Liedboek voor de kerken” en “Opwekking” lied 451.
[3]  'The Scofield Study Bible', Rev. C.I. Scofield, D.D., Oxford University, New York, USA, 1909, blz. 912.