Tekenen der tijden: MessiasverwachtingenInleiding... de mysteriereligie hersteld

In de studie "De WHO zegt: "vlees is kankerverwekkend". Wat zit daar achter?" zagen we al dat de antichrist de mysteriegodsdienst zal herstellen. Uiteindelijk weten we dat hij zich zal laten vereren boven alle goden. Maar de mysteriegodsdiensten zijn ten diepste de verering van Lucifer… In de bewuste studie werd Halloween als voorbeeld genoemd, de heilige avond van de hekserij. Een "feest" dat vroeger in Nederland eigenlijk niet gevierd werd, en nu niet meer weg te denken is. Halloween was echter nog maar net weg, of Sinterklaas kondigde zich aan. En zelfs Sinterklaas stond dit jaar (2015) in het teken van de hekserij. Wanneer u uzelf wilt overtuigen, kijkt u naar aflevering 2 [1] en aflevering 3 [2] van het Sinterklaasjournaal.

Korte weergave van het verhaal: Sinterklaas zou kinderen gered hebben uit de mist... Mist dat geen mist was, maar witte wieven, oftewel: spookachtige heksen die in hunebedden wonen. Als dank heeft Sinterklaas een witte wieven schat gekregen. En een steen uit die witte wieven schat zorgt ervoor dat Sinterklaas alle huizen binnen kan door drie keer met die steen te kloppen...

En zo zien we hoe kinderen een mengsel van religie (het Rooms-katholicisme met haar mirakels) en occultisme (over een steen uit een heksenschat) voorgeschoteld krijgen...Waarschijnlijk is hiermee blijvend een link gelegd tussen Sinterklaas en de hekserij. Want ja, hoe komt Sinterklaas anders de huizen binnen...? En zo zien we hoe nagenoeg alle kinderen ingewijd worden in de hekserij, hoe de bevolking in feite de mysteriegodsdienst al heel gewoon vindt…


Valse profeten en valse christussen

Een ander “teken van de tijd” is de messiasverwachting. De Bijbel is er duidelijk over. De eindtijd wordt gekenmerkt door valse christussen en valse profeten (Matth. 24: 3 – 8, 11, 21 – 27). In Matth. 24 : 5 lezen we dat er velen zullen komen en zich “de Christus” zullen noemen. In Matth. 24 : 11 lezen we over valse profeten die velen zullen verleiden. En Matth. 24 : 24 noemt ze beide: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden”.


Valse profeten in onze tijd

In onze tijd zien we al vele valse profeten. We hebben natuurlijk mensen die zich uitgeven als profeet in verschillende religies. Om een paar voorbeelden te noemen: Het Hindoeïsme kent profeten [3], de Islam kent profeten. Maar ook binnen diverse “Christelijke” of daar aan verwante stromingen beweren mensen ook vandaag de dag profeet te zijn of profetische gaven te bezitten. Zo kent de Mormoonse kerk profeten. De Noorse broeders kennen profeten. De Zevende Dags Adventisten kennen een profetes. Om er maar een paar te noemen. Maar laten we ook de diverse Charismatische kerken niet vergeten waarbinnen er velen zijn die beweren profetische gaven te hebben. En allemaal lopen ze er aan voorbij dat de Heere in Zijn Woord laat zien dat zowel apostelen als profeten behoren tot het FUNDAMENT van de Gemeente! Apostelen en profeten behoren tot de beginperiode van de Gemeente. De Heere gebruikte hen om Zijn Woord door te geven en te bevestigen (Ef. 3 : 4, 5; 2 Petr. 3 : 1, 2; 1 Kor. 4 : 9). In Ef. 2 : 18 – 22 staat daarover geschreven: “Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere; Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”. Wat wij heden ten dage doen is BOUWEN op het fundament! En dat betekent dat al die hedendaagse profeten per definitie valse profeten zijn!


Valse christussen in onze tijd

Daarnaast zijn er mensen die zich uitgeven voor God of Jezus Christus. Nederland kende van 1950 tot 1968 de prediker Lou de Palingboer, die zichzelf “het opstandingslichaam van Jezus Christus” noemde en, door zijn vrouw tot “God” bestempeld, dachten hij en zijn volgelingen dat zij onsterfelijk waren [4]. Zo loopt in Australië ene Alan John Miller rond, die beweert de reïncarnatie van Jezus Christus te zijn [5]. En dan zijn er natuurlijk de Pausen die beweren de plaatsvervanger van de Zoon van God op aarde te zijn! Allemaal valse christussen en profeten. En wanneer we Matth. 24 lezen dan lijkt dat in de tijd alleen maar in heftigheid toe te nemen. Met andere woorden, we zullen er wel steeds meer van gaan horen. In dat kader past overigens de grote groei van de Charismatische kerken, waar men over het algemeen het gevoel als richtsnoer heeft en, zoals al eerder gezegd, de profetische gaven claimt! Beseffen mensen wel dat de antichrist wonderen en tekenen doet (2 Thess. 2 : 9), en dat de valse profeet zelfs het vuur van de hemel zal kunnen roepen (Openb. 13 : 13)? Helaas heeft men het Woord van God als Toetssteen ingewisseld voor het gevoel en de ervaring.


"Ziet, Ik heb het u voorzegd"

De Bijbel is duidelijk als het om de valse profeten en valse christussen gaat. Laten we het nogmaals lezen in Matth. 24 : 23 – 27: “Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamers; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen”. Met andere woorden: als Jezus Christus terugkomt, is het niet nodig dat mensen u er op zullen wijzen. Dan is heel simpelweg bij iedereen bekend dat Hij er is! Maar goed, als Gemeente van Jezus Christus zullen wij dat niet eens meemaken, omdat wij dan allang bij Hem in de hemel zijn! In ieder geval moeten we er niet versteld van staan dat al deze dingen gebeuren, want de Heere Jezus zei: “Ziet, Ik heb het u voorzegd!”

We weten waar dit allemaal op uit loopt. Al deze valse christussen en valse profeten zijn in feite voorlopers van DE valse christus die gaat komen: de antichrist.


De aanslag in Parijs...

Zoals Ameriks 9/11 heeft, zo heeft Europa nu de aanslagen van Parijs. Het is zeer triest wat daar gebeurd is. Maar wist u wat daar in het Bataclan voor een concert aan de gang was? Het was een “Death Metal”-band, en voordat de mensen gedood werden, zongen zij het volgende [6]:Om even terug te komen op het weer in ere herstellen van de mysteriegodsdienst door de antichrist… de verering van Lucifer… Sinterklaas en de hekserij… Hier werd de Duivel gewoon aanbeden! Hier werd de duivel de liefde verklaard! En wat is de duivel ook al weer volgens Gods Woord? In Joh. 8 : 44 lezen we: “Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is een leugenaar, en de vader der leugen”. De duivel heeft de liefdesverklaring van deze mensen dus aangenomen, en heeft zijn werk gedaan… Hij heeft de levens genomen. Mensen weten niet waar ze mee bezig zijn!


Numerologie, de getallen 11 en 13

Maar hoe treurig ook, even los daarvan, is u opgevallen op welke datum deze aanslag heeft plaatsgevonden? Binnen de kringen van de Illuminaten en Vrijmetselaars speelt numerologie, getallen, een belangrijke rol. Occultisten geloven dat getallen een bepaalde kracht bezitten, en zo laten zij gebeurtenissen plaatsvinden in overeenkomst met bepaalde getallen, anders geloven zij dat de gebeurtenissen niet succesvol zullen zijn. Zo is 11 volgens hen het getal dat de essentie weergeeft van alles dat zondig, schadelijk en niet perfect is. Dit getal is voor hen erg belangrijk, maar ook veelvouden daarvan. Zo is een belangrijke graad binnen de Vrijmetselarij de 33e (3 x 11). De gebeurtenis, die de start heeft ingeluid van alles wat we nu meemaken, was de aanslag op de Twin Towers in New York. Deze vond plaats in 2001 op 9/11. De eerste 11 is natuurlijk de 11e van september. Maar 9+1+1 levert ook 11. En zo blijkt die dag het getal 11 nog een aantal malen een rol gespeeld te hebben [7].

Een ander heilig getal voor occultisten is het getal 13. Het getal 13 staat volgens hen voor extreme rebellie. De dertien wordt als heilig gezien omdat het is opgebouwd uit het getal 6 (het getal van de ziel van de mens) en het getal 7 (één van de getallen die perfectie aangeeft). Dit is ook weer terug te vinden in de heilige dagen van de kalender van deze occultisten. Twee van deze data zijn 30 april (Walpurgisnacht) en 1 mei. Wanneer u alle getallen optelt, dan krijgt u: 3+0+4=7 en 1+5=6 en 7+6=13 [8][9].

Toen Paus Franciscus, de Paus die laat zien dat hij in dienst is van de Nieuwe Wereldorde, werd gekozen als Paus, was er ook van deze numerologie te bespeuren. En wat zagen we toen? Dat, kort nadat Paus Benedictus aftrad, de bliksem insloeg in het Vaticaan. Hij trad af op 28-02-2013, Paus Franciscus werk gekozen op 13-03-2013. Zie de getallen 13! En 1+3+0+3+2+0+1+3=13! Tevens was dit exact 13 dagen na het aftreden van Paus Benedictus! Vervolgens kwam Benedictus op 02-05-2013 in Pauselijke kledij terug in het Vaticaan. Ook hiervan levert de som 0+2+0+5+2+0+1+3=13.


De vingerafdruk van de Nieuwe Wereldorde op aanslagen in Parijs...

Wanneer u dit soort verschijnselen in de data van bepaalde gebeurtenissen tegenkomt, dan kunt u er bijna zeker van uit gaan dat het de stempel draagt van de wereldleiders en de Vrijmetselarij. En dan nu de aanslagen in Parijs. Deze vonden plaats op 13/11! Ik vind het in ieder geval geen toeval, dat wanneer ik in de Bijbel over de antichrist lees, ik lees dat hij een getal heeft, en dat we eigenlijk min of meer de opdracht hebben gekregen om dat getal te berekenen. In Openb. 13 : 17 en 18 lezen we: “En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”.


ISIS en het einde der tijden

De aanslagen zijn gepleegd door ISIS. En in de Volkskrant was over ISIS, overigens al eerder dan 13-11-2015, het volgende te lezen:

“De islamitische traditie leert verder dat de wereld twee perioden zal kennen waarin het kalifaat bestaat, met daartussen een tijd waarin tirannen regeren. Het eerste kalifaat kwam aan zijn einde met de val van het Ottomaanse rijk, waarna in de islamitische wereld despotische regimes aan de macht kwamen. Wat IS betreft is nu de tweede geprofeteerde kalifaatperiode begonnen. Die luidt ook het begin in van het Einde der Tijden, dat gepaard gaat met een massale en apocalyptische strijd tussen de troepen van het kalifaat en de ongelovigen. We kenden dit apocalyptische denken tot nog toe vooral van de sjiieten, die traditiegetrouw geloven in een Einde der Tijden gevolgd door de komst van de Mahdi, het islamitische equivalent van de Messias. Nu hebben ook soennieten de Apocalyps omhelsd met de opkomst van IS. Hun onthoofdingsvideo's zijn in feite reclamespotjes voor het Einde der Tijden. Met de terugkeer van het kalifaat is ook de jihad weer springlevend. Het is de plicht van een kalief oorlog te voeren en gebied te blijven veroveren, tot door een selecte groep uitverkoren gelovigen de heilstaat op aarde wordt gevestigd. Een belangrijk onderdeel van deze jihad is de terreur die we krijgen voorgeschoteld via de propagandavideo's met onthoofdingen, verbrandingen en zelfs kruisigingen. Het doel is angst zaaien onder de vijand en die uitlokken tot militair ingrijpen. Om het Einde der Tijden te bewerkstelligen is immers een massale confrontatie nodig tussen gelovigen en ongelovigen. Zo veel mogelijk bloed van ongelovigen vergieten is het doel” [10].

En dat brengt ons terug bij het onderwerp van de messiasverwachting. Het doel van IS is blijkbaar om het einde der tijden te bespoedigen en de komst van hun messias, de Mahdi, af te dwingen!


Het Jodendom en de messiasverwachting

Maar wist u dat er binnen het Jodendom ook een groot verlangen is naar de komst van de "Messias"? CuttingEdge schreef in één van de Nieuwsbrieven het volgende:

“Een Messiaanse opwekking gaat vandaag de dag door Israël. Veel Orthodox Joodse leiders spreken plotseling als met één stem dat de lang verwachte Joodse Messias elk ogenblik kan komen. Inderdaad maken de “tekenen”, die deze rabbi's zien, duidelijk dat “Komende Grote Ene” op het punt staat om te verschijnen (natuurlijk zal deze messias de antichrist zijn, niet de echte Joodse Messias, Wiens Naam Jezus is)” [11].

Bekijkt u ter illustatie de volgende video's: "Getting Ready for Moshiach" (de laatste 1,5 minuut), en "Rabbi Amar Psak din Moshiach" (geheel, 1,12 minuut).

Men geeft dus aan dat men door goed doen de komst van de messias kan bespoedigen. Men kan de loop van de wereld omkeren, zegt men. Het blijkt dat de Joodse rabbi's op 9-11 j.l. een soort van decreet hebben afgekondigd (tweede video). De Rabbi sprak uit: “Dat de Almachtige God snel een eind maakt en de Moshiach openbaart voor onze ogen” [12]. In het Hebreeuws spreekt men over een 'din'. Maar kan een Rabbi een wet uitvaardigen die God verplicht tot handelen? Volgens de Joodse boeken (en dan niet de Bijbel!) maakt, sinds de tijd dat de Torah gegeven is, het aardse hof (zeg het Sanhedrin) de wetten, en is het Hemelse Hof door deze wetten gebonden [13]!

Wanneer we wat verder gaan zoeken naar wat de Joden over hun Messias leren, dan zien we dat zij de antichrist zullen gaan volgen. Zo schrijft Rabbi Tzvi Freeman het volgende:

“Verwachten wij een menselijke messias? De vorige eeuw heeft ons diep getekend door mensen die geen rekening met de mensen houden en elk individu zomaar verheerlijken boven de ander. Dus we verlangen nog sterker naar een echte Joodse messias – iemand die minder naar de macht kijkt en meer inlevingsvermogen heeft, iemand met minder flair, maar met meer aandacht voor onderwijs en inzicht in het leven. Een leider als een dirigent, die muzikanten regisseert vanuit hun gefragmenteerde disharmonie naar een prachtige symfonie. De muziek wordt ons overhandigd, ieder zijn eigen deel, op zijn eigen manier, geschreven op perkament met het bloed van onze voorouders. Wat ontbreekt is een unieke stem van wijsheid, alom gerespecteerd, een stem voor de menselijke ziel. Een zeer menselijke, hedendaagse Mozes. Nee, wij verwachten niet stilletjes een messias. Wij willen, hebben nodig en bidden in elk gebed voor de Messias nu!” [14].

Ergens anders schrijft deze Rabbi (over een andere Rabbi):

“De Rabbi benadrukt vaak dat we de verlossing kunnen bespoedigen door onze eigen eenvoudige handelingen van goedheid en aardigheid. Laten we het teweegbrengen!” [15].


De Joden zijn klaar om de antichrist te ontvangen

Het mag duidelijk zijn dat dit niets van doen heeft met de komst van de Heere Jezus met macht en majesteit, en ook niets van doen heeft met de komst van de Heere Jezus in de lucht om de Zijnen te halen. De Rabbi's geloven dan ook (nog) niet in Jezus Christus. Zoals we weten zegt de Bijbel (o.a. in Dan. 9 : 27) dat, wanneer de Gemeente opgenomen is, Israël eerst een verbond met de antichrist zal sluiten… Maar dat betekent dus dat de Joden, hoe treurig ook, er klaar voor zijn om de antichrist te ontvangen. Ook dat is een “teken van de tijd”. We zien overal, of het nu de New Age is, of de Islam, of het Jodendom, we zien overal dat men de “messias” verwacht. Deze “messias” zal echter de valse messias, de antichrist zijn! Het gaat precies zoals de Heere voorzegd heeft: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen” (Joh. 5 : 43).


Belofte van herstel

Gelukkig geldt voor Israël als volk dat er een moment gaat komen dat zij zullen zien wie de antichrist is, maar nog belangrijker: op dat moment zullen zij zien wie de echte Messias is! Tijdens de Grote Verdrukking zal het volk Israël tot bekering komen! In Zach. 12 : 10 lezen we daar bijvoorbeeld over: “Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene”.


"...omdat uw verlossing nabij is"

Maar ondertussen zien wij met al deze gebeurtenissen als nooit tevoren dat de Heere Jezus ons spoedig zal komen halen. Wij mogen elkaar dan ook de woorden van de Heere Jezus in Luk. 21 : 28 voorhouden:

“Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is”.[1]  Bron: https://www.youtube.com/watch?v=3NM2WVhtuuk.
[2]  Bron: https://www.youtube.com/watch?v=0ITN0hajmgI.
[3]  'De messias en de antichrist', Gerard Feller, Stichting Promise, bron: http://www.stichting-promise.nl/bijbelstudies-een-nieuw-begin/de-messias-en-de-antichrist.htm.
[4]  'Lou de Palingboer', Wikipedia, De vrije encylopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lou_de_Palingboer.
[5]  'Jezus en Maria Magdalena zijn weer op aarde', AD, 17-05-2011, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/2432785/2011/05/17/Jezus-en-Maria-Magdalena-zijn-weer-op-Aarde.dhtml.
[6]  'Paris Concert Crowd Was Singing ‘Kiss The Devil’ The Moment Terror Attacks Began', Geoffrey Grider, Now the end Begins, 16-11-2015, bron: http://www.nowtheendbegins.com/paris-concert-crowd-was-singing-kiss-the-devil-the-moment-terror-attacks-began/.
[7]  '9/11/2001 Attacks Occur "By The Numbers" -- Sacred Occult Numbers', CuttingEdge, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1756.cfm.
[8]  'MASONIC SYMBOLS OF POWER IN THEIR SEAT OF POWER -- WASHINGTON, D.C.', CuttingEdge, bron: http://www.cuttingedge.org/n1040.html.
[9]  '33 33 33 = 666: SATANIC NEW WORLD ORDER THINKING', CuttingEdge, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1478.cfm.
[10] 'IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken', Adjiedj Bakas, Volkskrant, 21-02-2015, bron: http://www.volkskrant.nl/opinie/is-zal-niet-rusten-voor-eindtijd-is-aangebroken~a3870192/.
[11] 'Messiah Fever reaches new heights among religious Israelis', News Alert, Cutting Edge, 9 november 2015.
[12] 'The Time Has Come for God to Reveal the Messiah, Says Jerusalem’s Chief Rabbi', Rivkah Lambert Adler, Breaking Israel News, 13-11-2015, bron: https://www.breakingisraelnews.com/53767/the-time-has-come-for-god-to-reveal-the-messiah-says-jerusalems-chief-rabbi-jewish-world/#yP7z8WFkZsoGJtS6.97.
[13] 'The Time Has Come for God to Reveal the Messiah, Says Jerusalem’s Chief Rabbi', Rivkah Lambert Adler, Breaking Israel News, 13-11-2015, bron: https://www.breakingisraelnews.com/53767/the-time-has-come-for-god-to-reveal-the-messiah-says-jerusalems-chief-rabbi-jewish-world/#FllS5hRGW3faps0r.97.
[14] 'Do the Jewish People Still Expect a Messiah?', Tzvi Freeman, Chabad.org, bron: www.chabad.org.
[15] 'Can I Calculate the Date of Moshiach’s Arrival?', Tzvi Freeman, Chabad.org, bron: www.chabad.org.