De WHO zegt: "vlees is kankerverwekkend". Wat zit daar achter?Inleiding

Eind oktober 2015 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met het nieuws dat ze bewerkt vlees op de lijst van kankerverwekkende stoffen hebben gezet. Dat heeft vrijwel direct geleid tot een nieuwe "Schijf van vijf". Maar is dit wel eerlijk? Zit hier soms meer achter? Deze studie gaat daar verder op in. Maar allereerst willen we zien wat de Bijbel over vlees eten zegt. Als inleiding kunt u Gen. 9 : 1 – 4 lezen.


Vlees eten in de Bijbel

In het Paradijs gaf God de mens “al het zaadzaaiende kruid” en “alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is” tot eten (Gen. 1 : 29). En de dieren kregen “al het groene kruid” tot eten (Gen. 1 : 30). Pas later, na de zondvloed, komt daar ook het vlees bij. In Gen. 9 : 3 kunt u lezen: “Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijs; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid”. Hierin spreekt Gods Woord Zichzelf niet tegen, maar de Heere laat hier een ontwikkeling zien door de tijd heen. In het begin werd er alleen van planten en bomen gegeten, pas later, in een andere bedeling, kwam daar het vlees bij. En zo zien we in het Oude Testament hoe de Heere met Israël onder de Wet weer een hele eigen weg in sloeg. Het volk Israël kreeg van God vrij strenge eetvoorschriften. In Lev. 11 is daar een heel hoofdstuk aan gewijd. In Lev. 11 :  1 – 8 staat bijvoorbeeld: “En de Heere sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende tot hen: Spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle beesten, die op aarde zijn. Al wat onder de beesten gespleten hoeven heeft, en de beide hoeven geheel gekloofd heeft, en herkauwt, dat zult gij eten. Deze nochtans zult gij niet eten, van hen, die alleen herkauwen, of alleen gespleten hoeven hebben: de kameel, want hij herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die zal u onrein zijn; en het konijntje, want het herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; dat zal u onrein zijn. En de haas, want hij herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die zal u onrein zijn. Ook het zwijn, want dat heeft wel gespleten hoeven, en heeft beide hoeven geheel gekloofd, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u onrein zijn. Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren, zij zullen u onrein zijn”. Vervolgens komen er regels over bijvoorbeeld de dieren, die in het water leven, en over het gevogelte.


Mogen wij vlees eten?

Gelden deze regels voor Israël ook voor ons? Wanneer kerken beweren dat de Wet ook nog voor ons geldt, en dat wij ons aan de Wet moeten houden, dan vergeten ze hoogstwaarschijnlijk dat de Wet niet alleen de Tien Geboden van Exodus 20, maar de eerste vijf boeken van Mozes omvat! Wanneer wij de Wet moeten houden, dan moeten wij ons ook houden aan al die eetvoorschriften! De Wet gaf God echter aan het Joodse volk, en wij leven nu in de Gemeente-bedeling. Wij zijn vrij van de Wet! Dat wil niet zeggen dat de Wet geen boodschap meer voor ons heeft, maar wij hoeven de Wet niet te volbrengen tot behoud! En dan vinden we in de brieven aan de Gemeente van Jezus Christus, in 1 Tim. 4 : 1 – 5 het volgende: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; verbiedende te huwen, gebiedende zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; want het wordt geheiligd, door het Woord van God en door het gebed”.

Hier staat in ieder geval heel duidelijk dat wij dat deel van de Wet, het deel over de spijswetten, niet hoeven te houden! Daar waar God Israël vertelde dat er reine en onreine dieren zijn, zegt God tegen de Gemeente: “alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde”. Het gaat zelfs veel verder: Het verbieden bepaald voedsel te nemen, of het verbieden te huwen(!), is 1) afvallen van het geloof, 2) je begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen, 3) op een huichelachtige manier liegen en 4) je geweten dichtgeschroeid hebben met een brandijzer! De Heere kan niet duidelijker zijn in Zijn Woord! De Wet was in de eerste plaats voor Israël, de Gemeente leeft niet meer onder de Wet, de Gemeente hoeft zich niet te houden aan de eetvoorschriften van de Wet. Een tekstgedeelte, waar we deze dingen ook in vinden, is: Kol. 2 : 20 – 23: “Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; die wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst, en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees”. Wanneer mensen met allerlei eetvoorschriften komen in de Naam van Jezus, op grond van hun kerk, of zogenaamd op grond van de Bijbel, dan mag u weten dat zij een lering der duivelen verkondigen, en dat dit van nul en generlei waarde is voor het wederom geboren kind van God!


Drie uitzonderingen

De Heere geeft echter drie uitzonderingen in Zijn Woord (als het op eten aankomt). De Heere heeft liever niet dat wij bloed eten. Al in het Oude Testament spreekt de Heere daarover, en noemt het “een eeuwige inzetting” (Gen. 9 : 4; Lev. 7 : 26; 17 : 12; Deut. 12 : 16, etc). Dit wordt voor de Gemeente herhaald! In Hand. 15 blijkt dat de Gemeente niet onder de Wet valt (Hand. 15 : 1, 5, 19, 20), maar zij doet er goed aan als zij zich aan het volgende houdt: “Namelijk, dat gij u onthoudt van wat aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; indien gij uzelf voor deze dingen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel” (Hand. 15 : 29). Het niet eten van bloed, het niet eten van het verstikte en het niet eten van afgodenoffer is geen kwestie van behoud, maar een kwestie van leven tot eer van de Heere: “…indien gij uzelf voor deze dingen wacht, zo zult gij weldoen” (zie ook 1 Kor. 10 : 23 – 33).


Houdt rekening met elkaar

De Heere vraagt ons in Zijn Woord wel dat wij onze vrijheid niet mogen gebruiken tot ergernis voor de ander. In Rom. 14 : 1 – 6 lezen we: “Neemt nu hem, die zwak is in het geloof, aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij, die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere, en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks de Heere niet en hij dankt God”. Met andere woorden: Alle dingen zijn wel rein om te eten voor ons, maar houdt rekening met de zwakken in het geloof! Met andere woorden: Ga je op visite bij iemand die er vast van overtuigd is, dat je geen varkensvlees mag eten, en dat je geen alcohol mag drinken, eet dan bij deze persoon geen varkensvlees en drink bij deze persoon geen alcohol! Laat een etenskwestie niet in de weg staan als het gaat om geloofszaken. Zo gaat namelijk Rom. 14 : 14 – 15 verder: “Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; die dan acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om de spijs bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijs, voor wie Christus gestorven is”. En vers 20 en 21 zeggen nog: “Verbreek het werk van God niet om de spijs. Alle dingen zijn wel rein; maar het is kwaad voor de mens, die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is”. Waarom houden we hier allemaal rekening mee? 1 Kor. 10 : 33 zegt: “Gelijk ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden”!


Leringen der duivelen

Maar wat heeft dit nu met “de tekenen der tijden” te maken? We zagen al dat in de laatste dagen er mensen zullen zijn die het gebieden om u van bepaalde spijzen te onthouden (1 Tim. 4 : 3). En dat is exact wat we vandaag de dag zien gebeuren. De context van het gedeelte gaat over mensen die afvallen van het geloof, en die zich wenden tot verleidende geesten en leringen der duivelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de Rooms-katholieke Kerk die ontstaan is door kerk en staat te vermengen. Het leidde tot afgoderij, leringen der duivelen. De Rooms-katholieke Kerk kent het celibaat (“verbiedende te huwen”), maar kende ook de vrijdag als visdag, waarop men zich van vlees diende te onthouden [1]. Maar zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden. En hier valt zeker te denken aan allerlei occultisten en New Agers, niet zo zeer als de “afvallers van het geloof” zelf, maar wel als de verspreiders van de leringen der duivelen, die aangehangen worden door de “afvallers van het geloof”.

Het is Alice Bailey (1880 – 1949), een medium uit de New Age beweging, die boodschappen doorkreeg van haar meester Djwhal Khul. Zij heeft het werk voortgezet van mevr. Helena Bavatsky [2], waar menig theoloog in de 19e eeuw van onder de indruk was, en waardoor de Schriftkritiek onder andere zo een grote ingang heeft gevonden [3]. Deze Alice Bailey, schreef door haar geleidegeest onder andere het volgende:

“Het is slechts in een later stadium, wanneer de tijd is gekomen voor de wederkomst van de Christus in herkenbare fysieke expressie, dat zal leiden tot het definitieve herstel van de Mysteriën, dat sommigen van de senior Leden van de Hierarchie zullen verschijnen en de uiterlijke en herkenbare fysieke controle zullen nemen van wereldzaken (…) Deze tweede groep zal op het moment dat zij de controle krijgen de nieuwe religie implementeren, de oude theologische activiteiten zullen compleet verbroken worden (…) in voorbereiding op het herstel van de Mysteriën. Wanneer de Mysteriën hersteld zijn, zullen deze alle relgies verenigen” [4].


De komende Maitreya... antichrist...

In het voorgaande citaat lezen we over de komst van een geestelijk wezen, dat zich op aarde zal manifesteren en materialiseren, en de controle zal overnemen. Binnen veel religies verwacht men een messias, zo ook binnen de New Age beweging, waar deze, buiten de titel “de Christus”, een naam heeft, namelijk: Maitreya. Deze Maitreya is natuurlijk niets anders dan de door Gods Woord voorzegde valse Messias, oftewel: de antichrist. We lezen hier dat hij de Mysteriën zal herstellen. In feite is dat de satansverering waar Blavatsky en Bailey voor staan. De satansverering die in de oude mysterie-religies is terug te vinden. Nu hoeven we alleen maar te denken aan 31 oktober, wanneer mensen over de hele wereld Halloween vieren, de heilige avond van de hekserij. Daar waar dat in Nederland eigenlijk nooit gebeurde, zeker niet op grote schaal, daar is dit feest in 2015 niet meer weg te denken [5]. En het wordt steeds gekker: aan de ene kant zegt men (zinloos) geweld te verafschuwen, maar met dit soort feesten wil men dansen onder een douche van bloed [6]! En dat in een tijd van terroristische aanslagen en IS dat moordend door het Midden-Oosten trekt! Films over zombies zijn in… en noem maar op. Mensen zijn voorbereid op wat er in Openbaring beschreven staat dat er over de wereld gaat komen, ze zijn voorbereid op de Mysterie-religie, en ze lijken het heel normaal te vinden.


De antichrist vegetariër?

Zo wordt de mensheid ook langzaam aan voorbereid op de eetgewoontes van de Nieuwe Wereldorde. Wist u dat een standpunt dat, door de meeste occulte groepen door de eeuwen heen, gedeeld wordt, is dat zij strikt vegetarisch zijn [7]? Het New Age woordenboek zegt over de term vegetariër het volgende:

“iemand die betrouwbaar, geheel, fris, levendig en een niet-vlees eter is; een dieetpatroon en levensstijl die geassocieerd is met Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Zoroastrianisme, Pythagoranisme, de Essenen, Trappisten, Benedictijnen en de Kartuizers...” [8].

Zo bleek Hitler in de Tweede Wereldoorlog, de vooruitgeschoven “antichrist”, vegetarisch te eten [9]. En zo lijkt de Maitreya, de komende antichrist, die volgens de New Agers al regelmatig verschijnt, een vegetariër te zijn. Op de officiële website van de New Age, die erop gericht is om "de Christus” van de New Age, van de Nieuwe Wereldorde, te promoten, vinden we de volgende vraag:

“Vraag: Neemt Maitreya eten tot zich? Is hij vegetariër? Zo ja, wat is zijn dieet? Drinkt hij alcohol?
Antwoord: Maitreya heeft het niet nodig om te eten, maar kan dat wel doen als dat nodig is voor sociale doeleinden. In dat geval zal hij alleen vegetarisch voedsel in kleine hoeveelheden tot zich nemen. Hij drinkt nooit alcohol” [10].


WHO ziet bewerkte vleeswarem en rood vlees als kankerverwekkend

En dan naar de actualitiet: Op 26-10-2015 was in de krant te lezen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een opvallende uitspraak deed: zij zien bewerkte vleeswaren en rood vlees als kankerverwekkend. Zie onderstaande afbeelding uit het AD van die dag:De uitspraak is des te opvallender omdat bewerkt vlees nu in hetzelfde rijtje voorkomt als arseen, asbest, cadmium en plutonium-239!!! Op dezelfde lijst staan ook ziektes, een voorbeeld is hiv. Rood vlees staat iets lager op de lijst [11]. In het krantenartikel staat dat bewerkt vlees op de lijst met “kankerverwekkend eten” is geplaatst, maar dat klopt niet, want arseen, asbest, cadmium, hiv e.d. zijn geen eten. Dat betekent dat bewerkt vlees op de lijst met kankerverwekkende STOFFEN geplaatst moet zijn! Het is de WHO, die het zegt, dus dit leidt tot officieel beleid. Daarom heeft het Voedingscentrum in Nederand besloten om een nieuwe schijf van vijf uit te geven om de angst voor vlees tegen te gaan [12].

Dit is natuurlijk van de zotte, want wat maakt bewerkt vlees kankerverwekkend? Dat zijn de toevoegingen om het vlees er goed uit te laten zien, langer houdbaar te maken e.d. (diverse E-nummers worden in vlees verwerkt, waarvan sommigen kankerverwekkend zijn). Een voorbeeld is E460. Dit is Microkristallijn Cellulose, dit is een

"Verdikkingsmiddel, vulmiddel en hulpmiddel voor additatieven. Dit is een wit poeder dat vrijkomt bij de productie van katoen.. Het wordt ook gebruikt in lak en vernis, bij de productie van rubber en bij de behandeling van lakens en stoffen. Sinds 1961 hebben twee wetenschappers dit additatief aangemerkt en aangemeld als kankerverwekkend, maar het is nog altijd toegestaan" [13].

Dit E-nummer zit dus in vleesproducten, maar ook in een heleboel andere producten. En wees nu eerlijk, in welk product, dat je in de supermarkt koopt, zitten tegenwoordig geen toevoegingen? Bekijk de lijst met "schadelijke E-nummers" maar eens [14].

Allemaal toevoegingen die officieel zogenaamd veilig zijn, maar we krijgen er wel steeds meer van binnen, en dus niet alleen via vlees, maar ook via pudding, snoep, soep, snacks, chips en noem maar op. En mensen krijgen steeds meer kanker. Het is hetzelfde WHO dat al deze toevoegingen in ons eten heeft toegelaten. In plaats dat ze voorstellen om minder schadelijke of onschadelijke toevoegingen te gebruiken, zetten ze vlees op de lijst met kankerverwekkende stoffen! Het is bijna belachelijk. Dan moeten alle andere etenswaren ook maar op die lijst toch? Maar daar hoor je ze niet over (is dit de manier waarop de WHO met de overbevolking van deze aarde omgaat?). Alleen vlees wordt nu op die lijst gezet. Maar daar zit een doel achter... Gaat men in de Nieuwe Wereldorde soms eisen dat de mens vegetariër wordt...? De WHO speelt hier zeer opvallend een dubbelspel. Maar de mensen zien het niet. Men loopt in blindelings vertrouwen achter de WHO en onze leiders aan. Maar dat de WHO nu hiermee komt, past precies in deze tijd.


In de Nieuwe Wereldorde zal men vegetarisch eten

Cuttingedge schreef in een recente nieuwsbrief:

“De grondregel van het geplande dieet in de Nieuwe Wereldorde is vegetarische voeding. Daarom moeten we steeds meer van dit soort aankondigingen verwachten, gevolgd door wetgeving dat mensen systematisch dwingt om geen vlees te eten” [15].


Mensen worden voorbereid om de Nieuwe Wereldorde in te gaan...

Maar waarom zouden occultisten vegetariër zijn? Daar zijn eigenlijk drie redenen voor. De eerste is dat de God van de Bijbel zegt dat mensen vlees mogen eten. Dat hebben we eerder in deze studie uitgebreid in de Bijbel bekeken. De duivel probeert aan de ene kant heel veel op God te lijken om mensen te verleiden. Zo verschijnt hij als “de engel des lichts” (2 Kor. 11 : 14). Aan de andere kant is het ook wel een tactiek om de zaken precies om te keren, en vraagtekens te zetten bij wat God gezegd heeft. Als God JA zegt, zegt de duivel NEE. Een mooi voorbeeld vinden we in de vertalingenkwestie. In Joh. 18 : 36 zegt de Heere Jezus: “...maar nu is mijn Koninkrijk niet van hier”. Wij weten dat in de toekomst de Heere Jezus Koning zal zijn op aarde (Luk. 1 : 33; Openb. 19 : 16). Dus het woordje “nu” is geheel op zijn plaats. In de theologie van diverse kerken is geen plaats voor een Koningschap van de Heere Jezus op aarde, dus het hoeft ons niet te verbazen dat in veel nieuwe vertalingen het woordje “nu” is weggelaten. De NBV zegt hier bijvoorbeeld: “...Maar mijn koninkrijk is niet van hier”, en de BGT zegt: “...Maar ik ben geen aardse koning”. Zo ontkent men dus wat Gods Woord leert. En zo is het dus ook met vlees eten. God zegt: vlees is de mens tot voedsel gegeven. De duivel zegt: gij zult geen vlees eten! Ten tweede speelt voor de occultisten de evolutieleer mee. De mens is voor hen slechts een dier dat verder op de evoltionaire ladder staat. Daarom geloven veel occultisten dat de mens geen recht heeft om dieren te doden voor voedsel. En ten derde speelt in New Age kringen het geloof in reïncarnatie een rol. Wanneer men gelooft in de Hindoestaanse versie van de reïncarnatie dan zou het natuurlijk kunnen voorkomen dat je je oom, tante, oma of opa opeet! En dus heeft men een hang naar vegetarisch eten [16]. Zie hier de “leringen der duivelen”.

En wanneer we nu de tekst in 1 Tim. 4 : 1 – 5 nogeens lezen, dan krijgt dit gedeelte opeens "een hele andere lading". We worden er gewoon in het nieuws mee geconfronteerd: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; verbiedende te huwen, gebiedende zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; want het wordt geheiligd, door het Woord van God en door het gebed”. We hebben het dus niet alleen over mensen, gelovigen, die de bedelingen niet (willen) kennen, we hebben het niet alleen over gelovigen die weer terugkeren naar de werken der Wet, we hebben het niet alleen over afgevallen gelovigen die de leringen der duivelen volgen, maar we zien de leringen der duivelen in de praktijk van de wereld gevolgd worden ter voorbereiding op de Nieuwe Wereldorde! En hoeveel “Christenen” gaan dit volgen…? Ik bedoel… hoeveel “Christenen” hebben al een Boeddha in huis staan, of doen al aan meditatie?


Hoe moeten wij hier nu mee omgaan?

En wat moeten wij nu in deze tijd? Wij moeten vertrouwen op de Heere! Hij wist dat deze tijd zou komen. Maar Hij zegt: “Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; want het wordt geheiligd, door het Woord van God en door het gebed” (1 Tim. 4 : 4, 5). Wij mogen alles met dankzegging eten! Dat is wat Gods Woord zegt! De toevoegingen in ons eten zijn grotendeels niet meer te ontlopen. Natuurlijk kun je er misschien enigszins rekening mee houden. Maar een volledig biologische maaltijd is voor velen niet betaalbaar. En dan moet je er in deze maatschappij overigens nog maar op kunnen vertrouwen dat het ook echt biologisch is, of dat er geen andere schadelijke dingen mee gedaan zijn… Een vrucht van de Geest is matigheid (Gal. 5 : 22). En ik denk dat dat hier ook op gaat. Wanneer wij met mate eten, de Heere er Zijn zegen voor vragen, dan mogen we ook weten dat Hij ons zal beschermen. En ons hele leven moeten we Hem toevertrouwen. Ons hele leven, zoals verwoord in Rom. 14 : 7 en 8, waar geschreven staat:

“Want niemand van ons leeft zichzelf, en niemand sterft zichzelf. Want hetzij dat wij leven, wij leven de Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven de Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren”.

En zo mogen wij in deze tijd onze Heere blijven verwachten![1]  'Vrijdag Visdag', Bron: http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/v/vrijdag_visdag.
[2]  'Alice Bailey', Wikipedia, De vrije encyclopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey.
[3]  Zie bijv.: 'Maar de wetenschap is tegenwoordig toch veel verder...?', Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, bron: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=234:maar-de-wetenschap-is-tegenwoordig-toch-veel-verder&catid=48&Itemid=75.
[4]  'The Externalisation of the Hierarchy', Alice Bailey, geciteerd in bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1479.cfm.
[5]  'Nederland is óm, Halloween is een blijvertje', NU.nl, 30-10-2015, bron: http://www.nu.nl/weekend/4155359/nederland-om-halloween-blijvertje.html.
[6]  'Liefhebbers dansen onder douche van nepbloed tijdens Halloween', NU.nl, 1-11-2015, bron: http://www.nu.nl/opmerkelijk/4156347/liefhebbers-dansen-douche-van-nepbloed-tijdens-halloween.html.
[7]  'FOOT-AND-MOUTH DISEASE IN BRITAIN AND EUROPE -- ABSOLUTE UNREASONING PANIC HITS WITH FULL FORCE', Cuttingedge, 2001, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1479.cfm.
[8]  Geciteerd in 'FOOT-AND-MOUTH DISEASE IN BRITAIN AND EUROPE -- ABSOLUTE UNREASONING PANIC HITS WITH FULL FORCE', Cuttingedge, 2001, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1479.cfm..
[9]  'FOOT-AND-MOUTH DISEASE IN BRITAIN AND EUROPE -- ABSOLUTE UNREASONING PANIC HITS WITH FULL FORCE', Cuttingedge, 2001, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1479.cfm.
[10] 'Appearances and visions – Meeting Maitreya - FAQ', Share International, 1999, 2005, bron: http://www.shareintl.org/archives/appearances/faq_appearances-meeting.htm.
[11] 'WHO zet ham en bacon op lijst kankerverwekkend eten', Joost de Kleuver, AD, 26-10-2015, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4171251/2015/10/26/WHO-zet-ham-en-bacon-op-lijst-kankerverwekkend-eten.dhtml.
[12] 'Nieuwe schijf van vijf moet angst vlees wegnemen', AD, 27-10-2015, bron: http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4172027/2015/10/27/Nieuwe-schijf-van-vijf-moet-angst-vlees-wegnemen.dhtml.
[13] 'E-Nummers', Bewustnieuws, bron: http://www.bewustnieuws.nl/voeding/e-nummers/.
[14] 'Schadelijke E-nummers', bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/54990-schadelijke-e-nummers.html.
[15] 'The World Health Organization (WHO) advances the Luciferian agenda of forcing everyone to one day eat only a vegetarian diet', Cuttingedge, Newsletter 28-10-2015.
[16] 'FOOT-AND-MOUTH DISEASE IN BRITAIN AND EUROPE -- ABSOLUTE UNREASONING PANIC HITS WITH FULL FORCE', Cuttingedge, 2001, bron: http://www.cuttingedge.org/news/n1479.cfm.