“Date setters”: 23 september 2017...Inleiding

Onder Christenen is momenteel het “groot teken in de hemel” van Openb. 12 : 1 en 2 een onderwerp van belang. Er wordt veel over gesproken en geschreven. En dit teken wordt gekoppeld aan 23 september 2017, omdat op deze dag dat teken aan de hemel zal staan, zegt men. Sommigen wijzen erop dat dit samenvalt met de Joodse feesten. Leest u Openb. 12 : 1 – 6 in Gods Woord.


Tekenen in het heelal

Al langere tijd zijn mensen gericht op het verschijnen van tekenen aan de hemel. Zo schreef in 2009 XanderNieuws al een artikel met als titel “Kondigen tekenen in het heelal Jezus' aanstaande terugkomst aan?”[1]. Op zich niet vreemd want de Bijbel, zoals we zo zullen zien, spreekt over “tekenen in de zon en maan, en sterren”! De vraag is alleen wel: hoe en wanneer? Het bewuste artikel noemt onder andere de volgende soort van verschijnselen: sterren, sterrenstelsels, nevels, etcetera, die een doornen kroon, een hand met een bloedend gat erin of een kruis vormen... Ook wordt een brullen in de ruimte gekoppeld aan de wederkomst. Natuurlijk spreekt de Bijbel ook over een brullen van de Heere (Jer. 25 : 30), maar de Grote Verdrukking is zelfs nu (16-09-2017) nog niet aangebroken. Het "brullen" van toen heeft daar dus niets mee te maken. Terug naar de sterren… Het punt is dat óók de tekenen aan zon, maan en sterren in de Bijbel direct gekoppeld zijn aan de Tweede Komst. Met andere woorden: die tekenen gebeuren pas aan het eind van de Grote Verdrukking. In Luk. 21 : 22 lezen we: “want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is”, of zoals Matth. 24 : 21 zegt: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen“. Pas daarna lezen we In Luk. 21 : 25 en 26: “En er zullen tekenen zijn in de zon en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en de watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden”. En dan gaat Luk. 21: 27 verder met: “En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen...”. De Tweede Komst van de Heere Jezus is gekoppeld aan de tekenen die veroorzaakt worden doordat de “krachten der hemelen zullen bewogen worden”. Maar… de Opname van de Gemeente is 7 jaar eerder! Oftewel: al die teksten die men aanhaalt om de vermeende “tekenen in het heelal”, die men nu voor de Grote Verdrukking ziet, te verklaren, zijn daar geen verklaring voor...


“De mensen het hart zal bezwijken...”

Het soort tekenen, zoals genoemd in het aangehaalde artikel, kloppen ook niet. Men denkt doornen kronen te zien, of bloedende wonden in handen, of kruizen… Het leidt misschien tot een zekere verwondering, maar niet tot wat de Heere zegt dat de tekenen zullen veroorzaken, dat “de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen (…) want de krachten der hemelen zullen bewogen worden” (zie ook Openb. 6 : 15 – 17). Het soort tekenen, waar men het tegenwoordig vaak over heeft, doet eerder aan de on-Bijbelse stigmata denken, waarvan men van oorsprong binnen Rooms-katholieke kring vaak hoort spreken. Dit soort tekenen en de aandacht daarvoor heeft niets te maken met een Bijbelse toekomstverwachting (ja, misschien in het kader van de “afval van het geloof”)!


“Maar van die dag en die ure weet niemand...”

Als voorbeeld van een valse profeet hebben we in de studie “De antichrist” ds. Harold Camping besproken. Hij zei dat op 21 mei 2011 de Oordeelsdag zou aanbreken. Na 21 mei bleek dat fout te zijn, en wees hij 21 oktober 2011 aan… Een echte “date-setter” om het zo maar te zeggen. Maar de Opname is tot op heden nog niet geweest, laat staan de Oordeelsdag! In de Bijbel staat dan ook niet voor niets geschreven: “Maar van die dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader” (Mark. 13 : 32).


23 september 2017!

En nu hebben we dus 23 september 2017! Alhoewel de meeste “aanhangers van 23 september” aangeven geen “date-setter” te zijn, dus geen datum te willen noemen voor de Opname of de Wederkomst, is toch deze datum iedere keer in het middelpunt van de belangstelling. En weer gaat het nieuws over internet dat er dan grote dingen gaan gebeuren… In een youtube-filmpje zegt iemand:

“...En het zal geweldig zijn! Dit zal geweldig zijn!” [2]

Een ander, die ook geen “date-setter” zegt te zijn, zegt:

“Het teken van Openbaring 12 is te zien in een tijd van Joodse feesten. Het bijzondere is dat het precies op zijn plaats valt als gekeken wordt naar de betekenissen van de diverse agendapunten. In dit perspectief gezien kan dit teken op 23 september 2017 niet worden afgedaan als onbelangrijk. Het vertelt de toekomst precies zoals het bedoeld is. Gebeurt op dat moment ook wat het inhoudt? Dat weet niemand…” [3].

Velen zeggen dat men niet weet of er wat gebeurt op die dag. Maar toch is men gericht op díe dag, en is het volgens hen niet onbelangrijk…

Zo kwam ik zelfs tegen dat iemand, die, op grond van de Bijbel, aangaf dat wij niet zo gericht moeten zijn op dat soort tekenen, een “spotter” genoemd wordt:

“Ik ben er verdrietig van om te moeten zeggen dat <naam weggehaald> behoort bij de lijst van spotters van het Openbaring 12 teken” [4].

Je wordt door sommigen zelfs een spotter genoemd, als je er dus niet in mee gaat, want, zal de gedachte zijn: “Het staat toch in Gods Woord”?!

Het gevolg van al dat datum gedoe is echter: als er weer niets gebeurt, is dat het zoveelste bewijs voor de mensheid dat de Bijbel niet juist zou zijn… en dat gelovigen in sprookjes zouden geloven! Want dat is de schade die berokkend wordt door mensen die zich niet aan Gods Woord houden.


Schriftkritiek blijkt ook hier weer de basis te zijn...

Want waar is al die ophef rond 23 september 2017 op gebaseerd? Zo direct wordt u verwezen naar een youtube-filmpje waarin “aangetoond” wordt waarom dit teken van belang zou zijn. Ter inleiding op dat fimpje het volgende: Ook uit dit filmpje blijkt dat Hebreeuwse en Griekse woordstudies, die mensen er toe aanzetten om het door de Heere bewaarde Woord van God te veranderen, er toe leiden dat mensen juist van de waarheid afdwalen. Op deze site kunt u lezen dat de vertalingen via twee wegen bij ons zijn gekomen: het spoor van de Antiocheense weg, het spoor waarin de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft, en daarnaast het spoor van vervalsing via het Egyptische Alexandrië. En alle nieuwe vertalingen vanaf 1880 na Chr. zijn op dat laatste spoor gebaseerd! Ook kunt u bijvoorbeeld in de studie “Maar de wetenschap is tegenwoordig toch veel verder…?” lezen dat ook de gebruikte concordanties veelal de betekenissen zoeken bij de Oude Grieken en de buurvolken van Israël, in plaats dat men de betekenis door Schrift met Schrift te vergelijken door de Heere Zelf laat geven. In het filmpje, ter onderbouwing van het 23 september-teken, zien we hoe men zegt dat alle vertalingen hun tekortkomingen hebben, hoe men teruggaat naar een vermeende Griekse oorsprong, maar ondertussen steeds verder van de waarheid afdwaalt, door on-Bijbelse definities aan te nemen.

Maar bekijkt u nu eerst het bewuste youtube-filmpje: “Een teken aan de hemel in 2017” [5].

We zien hoe dit filmpje het moderne standpunt vertegenwoordigt. Vroeger konden veel mensen de Bijbel niet lezen. Ze kenden de oorspronkelijke talen niet, en in de Middeleeuwen hield de Rooms-katholieke Kerk tegen dat mensen Gods Woord zouden lezen… Door de Reformatie en de uitvinding van de boekdrukkunst, die eigenlijk samenvielen, zorgde de Heere ervoor dat Zijn Woord, in zuivere vorm vertaald, ver verspreid werd. Het leidde dan ook tot een tijd van massale opwekkingen [6] (periode Filadelfia van ca. 1650 – 1900 na Chr.). Tegenwoordig heeft de Christelijke wetenschap de mensen zo gekneed dat ze eigenlijk weer terug zijn bij af: Men denkt dat men Gods Woord pas echt kan lezen, als men Grieks (of Hebreeuws) kan lezen… En waar dat toe leidt, zien we in dit filmpje… en zien we vandaag de dag in de hangzucht naar die tekenen in de sterren! Laten wij eens kijken of we door Schrift met Schrift vergelijken, zonder eigen interpretatie(!) (2 Petr. 1 : 20), Gods Woord Zichzelf, Zijn eigen symboliek, kunnen laten uitleggen.


Wie is de draak in Openbaring 12?

Het filmpje begint al vrij snel met de volgende aanname, en ik citeer:

“De draak vertegenwoordigt ook een samengestelde entiteit, de Nieuwe Wereldorde onder controle van satan” [7].

Hiervoor wordt geen Grieks aangehaald, ook geen Schriftbewijs. Het wordt gedeponeerd als stelling. In Openb. 12 : 3 wordt inderdaad beschreven dat de zeven hoofden van de draak weliswaar tien hoornen dragen, maar dat elk hoofd  een “koninklijke hoed”, of kroon (KJV1611), draagt. Het gaat hier om zeven koningen of koninkrijken. Het voert te ver om deze draak in deze studie helemaal uit te werken, maar ik geloof dat het hier niet gaat om de Nieuwe Wereldorde, maar om alle koninkrijken die er geweest zijn vanaf het begin tot en met de Nieuwe Wereldorde. U kunt hierbij ook denken aan de diverse koninkrijken die beschreven worden in het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2. Maar ondanks dat die hoofden van de draak staan voor koningen, staat de draak zelf niet voor de Nieuwe Wereldorde of een aaneenschakeling van koninkrijken. De draak zelf staat voor de duivel! En Gods Woord legt dat nota bene uit in hetzelfde hoofdstuk. In Openb. 12 : 9 lezen we: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen”.


Wie is het mannelijk kind?

We zijn nog maar net begonnen met de uitleg van het filmpje, of hier gaat het al flink mis! En dat terwijl men aan de hand van het Grieks, vanwege het symbolische karakter, zorgvuldig wilde zijn! Maar het gaat verder. Men doet de uitspraak:

“En het mannelijk kind staat voor het lichaam van Christus” [8].

Maar wat zegt Gods Woord over het lichaam van Christus? Paulus zegt in 2 Kor. 11 : 2 tegen de Gemeente: “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus”. De Gemeente is geen “mannelijk kind”, maar “een reine maagd”! Wanneer de Heere in Efeze 5, door Paulus heen, over de Gemeente spreekt, dan maakt Hij een vergelijking tussen aan de ene kant het huwelijk tussen man en vrouw, en aan de andere kant de relatie tussen Hem en Zijn Gemeente. In Ef. 5 : 23 lezen we: “Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams”. Natuurlijk zijn man en vrouw één in het huwelijk (Ef. 5 : 31), maar dat maakt de man niet vrouwelijk, en de vrouw niet mannelijk! Sterker nog: het onderscheid bepaalt dat de één onderdanig is (hoort te zijn) aan de (a/)Ander! De Bijbel spreekt hier heel duidelijk over de Gemeente als de vrouw (in Ef. 5), en in Openb. 12 over een mannelijke zoon (of kind, KJV1611). Dat is een verschil! Vervolgens lezen we in Openb. 19 over de Bruiloft des Lams, en dan wordt er in Openb. 19 : 7 gesproken over: “en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid”. Aangezien de Gemeente “als een reine maagd” toebereid wordt, om “aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus”, gaat het bij de Bruiloft des Lams ook om de Gemeente: de reine maagd is de Vrouw van het Lam geworden! Met andere woorden: na de Opname van de Gemeente, ergens aan het eind van de Grote Verdrukking, vlak voordat de Heere Jezus met de Zijnen terugkomt (Openb. 19 : 11, 14), vindt in de hemel de Bruiloft des Lams plaats. Alhoewel wij nu al in Zijn Lichaam zijn, is daar die echte eenheid, waar het huwelijk mee vergeleken wordt, een feit!
De wegrukking van het kind kan geen Opname van de Gemeente zijn!

Hoe kan het dat het kind, dat wordt weggerukt, wat de Opname van de Gemeente zou zijn, de Heere Jezus en Zijn Lichaam voorstelt? Die “huwelijkse” eenheid is er nog niet bij de Opname. Dat komt pas later! De Heere is nu ook niet op aarde, om met ons naar de hemel te gaan. Is het niet zo dat de Heere ons in de lucht tegemoet zal komen, en dat wij dan naar Hem toe zullen gaan? 1 Thess. 4 : 16 en 17 zegt: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen”.


“En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf”

Als Schriftbewijs worden in het filmpje onder andere Ps. 2 : 9, Openb. 2 : 26 – 27 en Openb. 19 : 14 en 15 aangehaald. Het gaat erom dat de Heere Jezus in Zijn Koninkrijk met “een ijzeren roede” zal regeren. En wat wil het feit, in Openb. 2 : 26 en 27 wordt dat ook tegen gelovigen gezegd: “En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb”. En omdat de Gemeente ook die taak krijgt, wat in Openb. 12 : 5 van het mannelijk kind gezegd wordt, gaat men ervan uit dat het om de Heere Jezus én Zijn Gemeente gaat! Maar hoe krom is dat?! Het is allereerst de vraag of Openb. 2 : 26 en 27 over de Gemeente gaat [9]. Maar die vraag gaan we hier in het midden laten, want ook de Gemeente kan het verdienen om met Hem mee te regeren! Maar wanneer de Gemeente met de Heere Jezus mee regeert, dan is dat in Zijn Koninkrijk, na de Grote Verdrukking (Openb. 20 : 6)! Dan is de Gemeente reeds de “vrouw van het Lam”! Hier op aarde, nu, regeert de Gemeente van de Heere Jezus nog niet! Dus als Openb. 12 : 5 over de Opname zou gaan, waarom zou het mannelijk kind dan de Heere én de Gemeente zijn?


“Gij zijt Mijn Zoon”

Het voorgaande voert men zelfs door naar Psalm 2 : 9, en zegt:

“Dus het mannelijk kind is Christus samen met zijn lichaam, het lichaam van Christus, de gemeente. Dat is helemaal in overeenstemming met Psalm 2 : 9, verlengd naar Christus EN de gemeente” [10].

Maar hoezo is dat in overeenstemming met Psalm 2 : 9? In Psalm 2 wordt duidelijk dat de Heere met de Heere spreekt: de Vader met de Zoon! In Ps. 2 : 6 en 7 lezen we: “Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: De Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”. Dit gaat over de geboorte van de Messias, over het moment dat Hij op aarde geboren werd. En van Die geboorte wordt gezegd in Ps. 2 : 9: “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat”. Dit wordt van de geboren Verlosser gezegd. Op het moment van de geboorte is dat nog steeds toekomst, maar op dat moment was de Gemeente er nog niet! In Ps. 2 : 9 is er geen sprake van een verlenging “naar Christus EN de gemeente”! Sterker nog, in Ps. 2 : 12 lezen we: “Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen”. Het mag duidelijk zijn dat Psalm 2 : 9 over de Heere Jezus gaat! Of moeten mensen in de toekomst soms ook op ons vertrouwen, zoals ze dat op de Heere Jezus behoren te doen? Wij mogen dan gelijkvormig worden aan Zijn heerlijk lichaam (Filip. 3 : 21), wij mogen dan taken krijgen bij het meeregeren met Hem in Zijn Koninkrijk, maar wij zullen nooit en te nimmer de Heere Jezus Zelf worden! Hij is het Hoofd en wij zijn het lichaam! Op het moment dat er in Openb. 12 : 5 over het “mannelijk kind” gesproken wordt, dan moet het dus gaan over de Heere Jezus Zelf!


Openbaring 12 : 5 profetisch?

In het filmpje wordt gezegd dat de Heere Jezus niet het mannelijk kind kan zijn, omdat Hij al lange tijd voor de Openbaring geboren was. Dus als Openb. 12 : 5 profetisch is, dan moet het op het moment van schrijven nog steeds toekomst zijn! Dat is de gedachtengang. Maar waarom zou Johannes niet een profetie uit Oude Testament kunnen aanhalen, om dan te laten zien hoe het verder gaat? Ps. 2 bijvoorbeeld?


De draak wil het kind verslinden?

De Heere Jezus zou volgens het filmpje bij de Hemelvaart niet gered zijn van de boze. Hij werd daar verheerlijkt! Dat klopt. Die indruk krijgt men misschien wel in Openb. 12 : 1 – 5. Maar dat heeft er ook mee te maken hoe men het gedeelte leest. Openb. 12 : 4 zegt: “...En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben”. Was het niet zo, dat toen de Heere Jezus geboren werd, Herodes navraag deed bij de Wijzen uit het Oosten, om erachter te komen hoe oud het Kind was? Met als reden “om Het te doden” (Matth. 2 : 13). Alleen de Heere greep in, want Zijn tijd was nog niet gekomen… Dus de duivel heeft echt die poging wel ondernomen.

En dan volgt Openb. 12 : 5 over Zijn geboorte, Zijn toekomstige regeringstaak en over Zijn eerdere hemelgang. Om het woordje “wegrukken”, wat klinkt als een Opname van de Gemeente, ook “daadwerkelijk" een Opname te laten zijn, moet men dus de hele Bijbelse context aanpassen! En dat is fout! Door Schrift met Schrift vergelijken komen we erachter hoe het zit met het “mannelijk kind”. Het kan gewoon niet de Gemeente zijn! Maar hoe zit het dan met het Griekse woord, dat volgens het filmpje “zorgvuldig” alleen “wegrukken” kan betekenen in de zin van een Opname? Waarom zou het niet gewoon een “caught up” (= opgenomen worden) kunnen zijn, zoals de King James 1611 geeft? Uiteindelijk heeft u in een andere studie kunnen lezen dat men ook heel veel zoekt achter het verschil tussen “agape” en “phileo” [11]. Terwijl we, als we teksten met elkaar vergelijken, erachter komen dat de woorden eerder synoniem zijn. Zo wordt voor de Hemelvaart van de Heere Jezus al gebruik gemaakt van meerdere Griekse woorden (epairo, anaphero bijv.), dus waarom zou “harpazo” daar niet een variant op kunnen zijn? Uiteindelijk weten we uit 1 Thess. 4 : 17 (waar “harpazo” gebruikt wordt) ook niet dat het om een ogenblik gaat. Dit weten we doordat het letterlijk uitgelegd wordt in 1 Kor. 15 : 51 en 52, zonder dat daar überhaupt het woord “harpazo” gebruikt wordt! Daar lezen we de letterlijke uitleg, wat “opgenomen worden” voor de Gemeente betekent: “...wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik,...”. Waarom zou dat voor de Heere Jezus niet enigszins kunnen afwijken, terwijl daar toch (ook) hetzelfde woord voor gebruikt wordt? De context maakt dat dan duidelijk met woorden als “...terwijl zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen” (Hand. 1 : 9). Ik denk (Schrift met Schrift vergelijkend) dat “harpazo” gedeeltelijk synoniem kan zijn met “epairo” en “anaphero”. Alleen dat doet recht aan het feit dat de Heere beloofd heeft Zijn Woord te bewaren! En zo zien we hoe onder het mom van een Grieks woord, en onder het mom van: “We moeten wel Grieks en Hebreeuws kennen om de Bijbel te kunnen lezen”, de Bijbeltekst van een “eigen interpretatie” voorzien wordt. En dat terwijl de Heere waarschuwt met 2 Petr. 1 : 20: “Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging”.


Wie is de vrouw in Openbaring 12?

Dan nog over de vrouw. De vrouw wordt in het filmje Israël genoemd. En dat is ze ook. Maar waarom weten we dat? Dat volgt uit de beschrijving van deze vrouw. Er wordt aangegeven dat de maan onder haar voeten is, dat ze op haar hoofd een kroon van twaalf sterren heeft en dat zij bekleed is met de zon (Openb. 12 : 1). De Rooms-katholieke Kerk maakt van deze vrouw Maria. Maar Maria is nooit in de woestijn gevlucht, en zal dat ook nooit meer kunnen, want zij is immers overleden. Van Israël weten we dat zij naar de woestijn zal vluchten (Hos. 2 : 14 – 15), exact zoals van de vrouw in Openb. 12 beschreven wordt. De Protestanten maken van de vrouw vaak de kerk. Maar van de vrouw in Openb. 12 staat geschreven dat haar overblijfsel “de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Openb. 12 : 17). Maar de Gemeente valt niet meer onder de Wet… (Rom. 6 : 14). Het blijkt dat het hier om de Joden in de Grote Verdrukking gaat… Het overblijfsel van Israël. Maar is er dan een bewijs in de Schrift dat de vrouw met een dergelijke beschrijving Israël is? Jazeker! Laten we Genesis 37 : 9 en 10 over een droom van Jozef lezen: “En hij droomde nog een andere droom, en verhaalde die aan zijn broeders; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij het aan zijn vader een aan zijn broeders verhaalde, bestrafte zijn vader hem, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, die gij gedroomd hebt; zullen wij dan werkelijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?”. Hier lezen we dat de Bijbel Zelf verklaart dat Jakob of Israël met de zon vergeleken wordt, dat Rachel met de maan vergeleken wordt en dat Jozefs broers elf sterren zijn, wat Jozef zelf de twaalfde ster maakt! Met andere woorden: de vrouw, bekleed met deze hemellichamen, staat voor het volk Israël!


Het gaat om twaalf sterren

Maar dat doet mij aan nog iets uit het filmpje denken. De kroon van twaalf sterren uit het teken aan de hemel bestaat volgens de uitleg in het filmpje uit Leo (het sterrenbeeld leeuw) (9 sterren) + 3 planeten! Daarbij neemt men dus aan dat planeten ook sterren zijn. Maar er is niet voor niets een onderscheid. Een planeet beweegt zich rond een ster. Planeten geven zelf geen licht, in tegenstelling tot sterren [12]. Overigens de zon is ook een ster, en die wordt hier wel apart genoemd. Maar dat maakt planeten geen sterren. Maar dat betekent dat men iets “moois” bedacht heeft, wat helemaal niet klopt! Er zijn helemaal geen twaalf sterren boven het sterrenbeeld van de maagd (natuurlijk zullen er meer sterren zijn, maar dit is de uitleg, en die deugt niet: 9 sterren + 3 planeten)!


Wie zijn de twaalf sterren?

Daar komt bij dat men aangeeft:

“Het sterrenbeeld Leeuw, het koningssterrenbeeld, is recht boven haar hoofd. Het vertegenwoordigt de Koning, de Messias” [13].

Maar ook dit klopt dus niet volgens de Bijbel! Want de twaalf sterren staan niet voor de Messias, dat is nu juist het “mannelijk kind”, nee de twaalf sterren staan, zoals we zojuist gezien hebben, voor de twaalf stammen van Israël! En zo zien we hoe het hele teken van begin af aan is aangepast om het het teken van Openb. 12 te laten zijn. Daarnaast heeft men de Bijbelse uitlegging ook aangepast en daarmee een “eigen uitlegging” gecreëerd.


Wanneer is in 2017 het Feest der bazuinen?

Maar is 23 september 2017 dan geen belangrijke dag? We leven in de eindtijd. En als we de laatste tijden om ons heen kijken, dan weten we dat het niet lang kan duren of de Heere komt Zijn Gemeente halen. Dat kán ook op de 23e september gebeuren. Maar ook op een andere dag. De Bijbel zegt immers: “Maar van die dag en die ure weet niemand...” (Mark. 13 : 32).

Eén van de sterkste redenen voor 23 september zou kunnen zijn: als het inderdaad het Feest der bazuinen zou zijn op die dag. Want het sterven en de Opstanding van de Heere Jezus vond plaats met het Pascha-feest en het Feest der Eerstelingen. Het Pinksterfeest vond plaats op het Feest der weken. En zo werpen de Oudtestamentische feesten hun schaduw vooruit (Kol. 2 : 16, 17). En in die lijn, ligt het in de verwachting dat de Opname gaat plaatsvinden op het Feest der bazuinen! Maar wat wil het geval: Dit jaar valt het Feest der bazuinen helemaal niet op 23 september, maar op 21 (en 22) september [14]! In dat geval zouden dus de 2 dagen voor de 23e september nog belangrijker zijn! En ook in dit opzicht gaat het teken aan de hemel, in combinatie met 23 september en het Feest der bazuinen geheel mank!
Men volgt fabels in plaats van Gods Woord!

Ik denk dat de volgende Bijbeltekst hier geheel op zijn plaats is:
“Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels” (2 Tim. 4 : 3 en 4).

Dat wij 2 Tim. 4 : 5 ter harte mogen nemen:
“Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”.


[1]  ‘Kondigen tekenen in het heelal Jezus' aanstaande terugkomst aan?’, XanderNieuws, 10-04-2009, bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/kondigen-tekenen-in-het-heelal-jezus-aanstaande-terugkomst-aan.
[2]  ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[3]  ‘23 september 2017 en de Joodse feesten’, vader Jakob, 24-08-2017, bron: http://genade.info/23-september-2017-en-de-joodse-feesten/.
[4]  In een reactie bij: ‘Debunkers Prove Revelation 12 Sign’, bron: http://www.unsealed.org/2017/06/debunkers-inadvertently-prove.html.
[5]  ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[6]  ‘De periode van de grote wereldwijde opwekkingen’, Arjan Huurnink. Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 04-11-2011, bron: www.bijbelengeloof.com.
[7]  ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[8]  ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[9]  ‘Staat de “Kerk”geschiedenis in de Bijbel?’, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 15-10-2011, bron: www.bijbelengeloof.com.
[10] ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[11] ‘Is het nu “liefde” of “liefde”?, Arjan Huurnink, Bijbel en Geloof, Apeldoorn, 09-10-2011, bron: www.bijbelengeloof.com.
[12] ‘Planeet’, WikipediA, De vrije encyclopedie, bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet.
[13] ‘The Revelation 12 Child Exposed’, Scott Clarke, Prophecy Autopsy, 25-07-2016, bron: https://www.youtube.com/watch?v=AGkaSXIrss0&t=24m36s.
[14] ‘Het bazuinenfeest, een geheimenis?’, Emile-Andre Vanbeckevoort en Arno Lamm, Wake Up!, 21 september 2014, bron: http://wakeup.nu/het-bazuinenfeest-een-geheimenis/. (Let op: Het gaat mij niet om het artikel, maar om de bijgevoegde kalender van Joodse Feesten!).