12-06-2024

Een tweetal studies zijn toegevoegd aan het menu "Jezus Christus", te weten:

In het Oude Testament staan profetisch vele heenwijzen naar het feit dat het bloed van het Lam van God zou moeten vloeien. En het bloed van de Heere Jezus heeft gevloeid: tot rechtvaardigmaking, tot verlossing en tot verzoening. Maar het eens vergoten bloed van de Heiland reinigt en heiligt ook vandaag de dag. Wanneer u uw zonden belijdt, reinigt het van alle ongerechtigheid, die u begaan heeft met uw lichaam en uw geest. Tevens is het gegeven tot reiniging voor uw geweten. Leest u verder in bovengenoemde studie.

Maar niet alleen het bloed van het Lam is van belang. De Opstanding is net zo van belang. Wanneer de Heere Jezus Christus niet opgestaan was, dan was u (als kind van God) nog in uw zonden, en ging u nog steeds verloren. De Opstanding bewijst namelijk dat de Heere Jezus de Zoon van God was/is, en alleen daardoor kon Hij Zijn bloed plaatsvervangend voor u vergieten, waardoor u vergeving van uw zonden kunt ontvangen. En alleen door de Opstanding kan Hij ook u in de heerlijkheid brengen. Deze studie bespreekt verder de onfeilbare bewijzen van de Opstanding. Laat dat u helpen om niet de ellendigste van alle mensen te zijn...


Daarnaast is het laatste deel geplaatst in de serie over het Protestantisme (Calvinisme). Het betreft:

De Protestantse "Belijdenis des Geloofs" spreekt over "een enige katholieke of algemene Kerk"... Kan er wel over één ware Kerk op aarde gesproken worden? Ook wordt er wel geleerd dat er buiten de Kerk geen behoud zou zijn. Daarmee hangt samen dat men een sacrament als de kinderdoop leert als een soort "initiatie" om bij de Kerk te komen. Maar wat laat de Bijbel daarover zien? Daarbij is het van belang om het verschil te zien tussen, wat de Bijbel noemt, de Gemeente van Jezus Christus en lokale of plaatselijke gemeenten. Er is op aarde geen ene ware lokale of plaatselijke gemeente... De "kerkeleer" maakt velen onzeker en aan het twijfelen, maar ook, dat weer anderen de Heere Jezus nooit durven aannemen als hun persoonlijke Verlosser. En dat is heel triest, omdat Gods woord, door Jezus Christus, behoud en zekerheid in het geloof wil geven. In de genoemde studie leest u er meer over.

 

 

15-04-2024

Er zijn twee nieuwe studies toegevoegd aan de rubriek "Protestantisme (Calvinisme)", te weten:

 • "Welker hart de Heere heeft geopend". In de Bijbel staat dat de Heere God Lydia het hart heeft geopend. Betekent dat dat Lydia niet zelf kon kiezen voor de Heere, oftewel: dat ze geen eigen wil had; of betekent dat wat anders?
 • "Over het sacrament van de kinderdoop". In deze studie wordt stilgestaan bij de vraag waar de kinderdoop vandaan komt, en of er Bijbelse gronden zijn voor de kinderdoop. De kerken beweren dat de kinderdoop een vervanging is van de besnijdenis. Maar is dat ook wat de Heere God in Zijn woord laat zien? Kan de kinderdoop wel een verzegeling zijn? En hoe zit het dan met de uitverkiezing, die de Protestanten ook leren? Duidelijk wordt dat een sacrament niet kan redden, het geloof in Jezus Christus wel...

Daarnaast is de volgende pagina bijgewerkt:

Naast bronnen van andere auteurs, die deels Engelstalig zijn, zijn nu ook linken opgenomen naar video's op ons videokanaal "Bijbel en Geloof" van onze eigen Nederlandstalige video's over de vertalingenkwestie.

 

 

11-01-2024

Een aantal nieuwe studies zijn aan de site toegevoegd.
Allereerst zijn diverse video's over het huwelijk, en allerlei onderwerpen die daar mee te maken hebben, op één overzichtspagina samengebracht. Bij elke video is een korte inleiding geplaatst. Vervolgens is de video dan ook op deze pagina te bekijken. De onderwerpen betreffen: de Bruiloft van het Lam, om aan te geven hoe belangrijk de Heere God het huwelijk vindt. Daaruit is dan vanzelf te begrijpen waarom juist in deze boze wereld het huwelijk het moet ontgelden. Verder wordt ingegaan op wat nu eigenlijk een huwelijk in Gods ogen is. Maar ook op onderwerpen als trouw, hoererij, overspel en scheiden. Ook wordt de vraag gesteld hoe u brokken kunt voorkomen als het gaat om seksualiteit en huwelijk. Centraal daarbij staat het advies van de Heere God om geen ongelijk juk aan te trekken. Voor wat betreft kleding, tatoeages en haardracht wordt stilgestaan bij de oproep om niet wereldgelijkvormig te zijn, en dus ook daarin tot eer van de Heere te leven. En uiteindelijk wordt stilgestaan bij hetgeen de Heere zegt in relatie tot kinderen en het belang van opvoeding: Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. Dit alles is samengebracht in het artikel:

In de gezondheidszorg, maar ook in het bedrijfsleven en op school wordt veel gebruik gemaakt van mindfulness. Velen denken dat het onschuldig is. Maar mindfulness is gebaseerd op meditatie. En dan niet meditatie in Bijbelse zin (het overdenken), maar meditatie in Oosterse zin: uzelf leegmaken. Terwijl de Heere in Zijn woord zegt nuchter en waakzaam te zijn. Ook al lijken de kenmerken Bijbels, ze zijn het niet, laat u zich informeren over deze wolf in schaapskleren:

Daarnaast zijn nog een drietal studies toegevoegd in de serie over het Protestantisme (Calvinisme). Doordat Calvinisten aannemen dat de mens geen vrije wil heeft, en dat de Heere God onvoorwaardelijk zou verkiezen (allemaal besproken in voorgaande delen), leert men ook dat Gods genade onweerstaanbaar zou zijn. Maar klopt dat wel? Laat de Heere in Zijn woord niet zien dat bijvoorbeeld het volk Israël Hem weerstond? Ondanks alles leert het Calvinisme wel zekerheid in het geloof... Maar voor wie is die zekerheid dan, wie durft zich onder hen toe te eigenen dat de Heere hem of haar uitverkoren heeft? In de leer weerhoudt men mensen om bijvoorbeeld Rom. 10: 9 - 10 toe te passen. En dat is triest, want in die verzen staat beschreven hoe men in deze Gemeente-tijd tot zaligheid, tot behoud komt. Laat u niet door een systeem van redding in Jezus Christus afhouden! Een tekst die veel in Protestantse kringen gebruikt wordt is Joh. 6 : 44. Maar moet de Heere (als Visser) als Eerste trekken, of moet de mens (als vis) als eerste bijten? En trekt de Heere dan wel? Over dit alles kunt u veel meer lezen in de volgende drie artikelen:

 

 

19-09-2023

Er zijn twee nieuwe Bijbelstudies toegevoegd aan het menu met de bespreking van het Protestantisme (Calvinisme). Te weten:

Volgens het Calvinisme is er onvoorwaardelijke verkiezing: De Heere God zou voor de schepping bepaald hebben welke mensen door Zijn wil tot geloof zouden komen. Maar dat betekent dan ook dat de Heere God óók gekozen zou hebben welke mensen onherroepelijk naar de hel zouden gaan… Feit is dat Gods woord spreekt over uitverkiezing. Maar er is geen onvoorwaardelijke, maar wel een voorwaardelijke uitverkiezing. En ja, dat laat Gods woord zien... En juist daardoor krijgt ieder mens in zijn of haar leven de mogelijkheid om de Heere Jezus als persoonlijke Verlosser aan te nemen. Wilt u weten hoe het zit? Leest u dan verder in bovengenoemde studie. En:

Volgens het Protestantisme, naar de leer van Calvijn, is de Heere Jezus niet voor alle mensen gestorven. Zij spreken over een "beperkte verzoening"... De verzoening zou alleen zijn voor degenen die door de Heere God uitverkoren zijn. Maar Gods woord zegt dat de Heere Jezus Zichzelf gegeven heeft voor alle mensen... Juist ook voor de goddelozen... Is er nu beperkte of universele verzoening? En als er sprake is van universele verzoening, laat de Bijbel toch zien dat niet iedereen vanzelf behouden is. Hoe kan dat? Leest u verder in bovengenoemde studie.

 

 

26-06-2023

Er is een nieuw sub-menu aangebracht onder "Stromingen en sekten". Het betreft de bespreking van het Protestantisme. Het Protestantisme is in de tijd van de Reformatie ontstaan als een afscheiding van het Rooms-katholicisme. Het Sola Scriptura, dat de Schrift alleen gezag heeft, is een uitgangspunt van het Protestantisme. Maar heeft de Schrift ook echt het hoogste gezag bij de Protestanten? Het Calvinisme heeft een grote stempel op het Protestantisme gedrukt. Wat doet deze leer met het tot redding komen van mensen? Hebben de Protestanten wel zekerheid in het geloof? Een eerste tweetal studies zijn te lezen:

Verder is op 24-06-2023 de migratie van "Bijbel en Geloof" van Joomla 3 naar Joomla 4 geslaagd. De opbouw van de site is grotendeels gelijk gebleven. De grootste zichtbare verandering betreft de audio. Bijvoorbeeld de pagina "preken beluisteren" ziet er anders uit. Alle preken staan nu in een tabel. Dit maakt overigens zoeken naar een preek een stuk eenvoudiger (CTRL-F). Tevens is de zoekmachine op de site een stuk doeltreffender dan op de oude site. En omdat de preken in een tabel op de site zijn opgenomen, worden deze nu ook in het zoeken meegenomen. Daarnaast zijn kleine veranderingen aangebracht. Bijvoorbeeld de "openingszin", die mensen op de hoofd-pagina van "Bijbel en Geloof" (boven het logo) kunnen lezen, is aangepast. Deze geeft nu in twee zinnen duidelijk aan waar "Bijbel en Geloof" voor staat.

 

 

08-04-2023

De bespreking over het Rooms-katholicisme onder het menu "Stromingen en sekten" is uitgebreid met een vijftal studies. Te weten:

De Mis is een viering waar de eucharistie onderdeel van is. Rome beweert dat het om een mystieke handeling gaat waarbij brood en wijn veranderen in het echte lichaam en bloed van de Heere Jezus. Als resultaat daarvan wordt een geconsacreerde hostie zelfs aanbeden... Daarmee is de eucharistie een voortgaand offer, terwijl het Volbrachte Werk van de Heere Jezus volgens Gods woord eenmaal heeft plaatsgevonden. Wat zegt Gods woord hier verder over?

Volgens de Rooms-katholieken vormen drie van de zeven sacramenten, waaronder Eucharistie, Doopsel en Vormsel, de zogenaamde Christelijke initiatie. Deze studie laat aan de hand van de "Catechismus van de Katholieke Kerk" zien, dat Rome leert dat deze sacramenten heilsnoodzakelijk zijn. Het Volbrachte Werk van de Heere Jezus alleen, rechtvaardigt niet zegt Rome. Daarmee laat Rome de Rooms-katholieken werken voor hun behoud. Rome neemt eigenlijk de plaats van de Heere God in, maar laat daarmee vele mensen verloren gaan. Want het behoud is juist niet uit de werken... zegt Gods woord.

Ook via de biecht probeert Rome de plaats van de Heere God in te nemen. De Heere God laat voor deze Gemeente-tijd niets zien in Zijn woord over het belijden van zonden bij een priester. Ook het vagevuur komt in de Bijbel niet voor.

De Rooms-katholieke Kerk zegt in haar Catechismus geen afgodsbeelden te aanbidden. Maar waar komt al die verering van heiligen, beelden en iconen dan vandaan? Is dat dan wel gebaseerd op Gods woord?

In dit laatste deel wordt aangetoond hoe Rome het gezag van Gods woord ontkent, en Gods woord plaatst onder haar traditie. Volgens haar bepaalt de Kerk de leer. Maar Gods woord laat heel wat anders zien. Deze studie toont aan waarom tradities juist getoetst moeten worden aan Gods woord. De vraag is eigenlijk: Wie is uw Autoriteit? Het trieste van alles is dat Rome door dit alles mensen gewoon verloren laat gaan. Rooms-katholieken hebben het nodig om het Evangelie der Genade Gods uitgelegd te krijgen.

 

 

20-12-2022

In het menu "Stromingen en sekten" zijn een aantal nieuwe studies geplaatst. Allereerst:

Wanneer u het Evangelie doorgeeft, of wanneer u leerstellingen van een bepaalde stroming tegen het licht van Gods woord houdt, hoort u al gauw mensen roepen: "Je moet niet oordelen of veroordelen!" En daar zijn nog Bijbelteksten voor ook... Maar de Heere weerlegt Zelf dwaalleer in Zijn woord. Dus hoe zit dat? Het is goed om de teksten over oordelen en veroordelen in de context te zien, zodat de verkondiging van de Waarheid niet de mond gesnoerd wordt... En hoe belangrijk dat is, blijkt wanneer u ziet dat veel kerken en groeperingen wel religieus bezig zijn, maar mensen niet het reddende Evangelie der Genade Gods verkondigen...

Verder is er onder het menu "Stromingen en sekten" een nieuw sub-menu aangemaakt, namelijk:

Als men het in de wereld over "Christenen" heeft, in het nieuws bijvoorbeeld, dan heeft men het meestal over de Rooms-katholieke Kerk. Maar is die kerk wel Christelijk? Inmiddels zijn er drie nieuwe studies in dit menu opgenomen, te weten:

Priesters in de Rooms-katholieke Kerk worden wel "vader" genoemd. De Paus laat zichzelf zelfs "Allerheiligste Vader" noemen. Waar komt die titel "vader" vandaan? Is dat wel Bijbels? De Heere laat in Zijn woord zien dat alle wederom geborenen in Zijn ogen priester zijn, dus hoe zit dat met het Rooms-katholieke priesterschap? Leest u verder in bovengenoemde studie. En:

Is Petrus wel de eerste Paus? Kan hij wel de rots van de kerk zijn? Wie is volgens de Heere en Zijn woord de Rots van Zijn Gemeente? Mogen mensen vereerd of aanbeden worden? En wat zegt de Heere over het celibaat? Is dat niet een lering der duivelen... zoals Gods woord dat zegt...? En ook is nieuw:

Vragen die aan de orde komen: Is Maria wel de moeder van God? Wat houdt het in dat zij de hemelkoningin genoemd wordt? Wil de Heere wel dat men haar aanbidt? Was zij zonder zonde? En is zij de eeuwige maagd gebleven? Doet de Rooms-katholieke Kerk aan duivelverering? Zomaar enkele vragen die in deze studie aan de orde komen.

 

 

27-09-2022

Er zijn nieuwe studies aan de site toegevoegd. Allemaal in het kader van het recht snijden van Gods woord, zoals 2 Tim. 2 : 15 dat noemt:

Voor het recht snijden van Gods woord is het van belang om het onderscheid te zien tussen uw positie als Christen en uw toestand als Christen. Als kind van God bent u bijvoorbeeld vergeven. Dat is uw positie. En toch heeft u dagelijks nog steeds vergeving nodig. Dat heeft te maken met uw toestand. Datzelfde verschil tussen positie en toestand zien we bijvoorbeeld bij onderwerpen als uw verlossing, uw aanneming en uw heiligmaking. Dit verschil is belangrijk om te weten, zodat u zich als kind van God bijvoorbeeld niet de zekerheid van uw behoud in Christus laat afnemen, en zodat u als kind van God bijvoorbeeld uw relatie met uw hemelse Vader goed houdt. Leest u verder in onderstaande studie:

In de Evangeliën komt u twee Koninkrijken tegen, namelijk het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk Gods. Vaak wordt gezegd dat het om hetzelfde Koninkrijk zou gaan. Maar er zijn weldegelijk verschillen tussen deze Koninkrijken. Met een aantal voorbeelden laat deze studie zien, waarom het van belang is, dat u ook dit verschil recht kunt snijden:

In de volgende studie wordt het Bijbelgedeelte Jes. 8 : 23 - Jes. 9 : 6 besproken. Heel mooi wordt duidelijk, door Schrift met Schrift te vergelijken, hoe elk vers, en een enkele keer een deel van een vers, in dit gedeelte weer over een andere periode in Gods Plan gaat. Dit artikel laat zien hoe u een Bijbelgedeelte recht kunt snijden, waardoor u niet beschaamd uit zult komen:

 

 

22-06-2022

Er zijn diverse studies op de site geplaatst, die eigenlijk allemaal te maken hebben met de vraag: "Hoe lezen of bestuderen we Gods woord?"

Allereerst is aan het menu "Gods woord lezen?" een pdf toegevoegd, met de titel:

In deze pdf een aantal aandachtspunten om de toepassing van een gelezen Schriftgedeelte voor de dagelijkse praktijk te vinden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat u een wederom geboren gelovige bent. Tevens is een uitgewerkt voorbeeld bijgevoegd, n.a.v. het Schriftgedeelte over de Barmhartige Samaritaan.

Verder zijn een viertal studies toegevoegd aan het menu "Hoe Gods woord te bestuderen":

U leest Gods woord om geestelijk te groeien, om dichter naar de Heere toe te groeien. Daarom is het van belang u voor te bereiden op het Bijbellezen. Dat heeft onder andere te maken met uw houding ten opzichte van de Heere en Zijn woord, uw wil om Gods woord te accepteren zoals het is en het daadwerkelijk toe te passen in uw leven. Bidt u om Gods leiding daarin? Leest u verder in bovenstaand artikel.

Met een StatenBijbel mogen we weten dat we Gods woorden in handen hebben. Maar dan moeten we die woorden ook aannemen als Gods woorden. Die woorden behoren onze Toetssteen te zijn. We behoren niet Gods woorden aan te passen, maar wij moeten onszelf laten aanpassen door Gods woorden. Zij moeten ons veranderen. En die woorden kunnen ook alleen maar onze autoriteit zijn, door ze ook gewoon letterlijk te nemen.

Vervolgens nog een tweetal studies over de vraag wat het recht verdelen van Gods woord inhoudt:

In het eerste artikel hierboven een inleiding. Wat is het recht snijden van Gods woord en waarom is het belangrijk? Welke belofte verbindt de Heere God daaraan? Met een link naar een video. In het tweede artikel twee voorbeelden van het recht snijden van Gods woord, die betrekking hebben op de Eerste en de Tweede Komst van de Heere Jezus, en op de komst van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente en Zijn komst met Zijn Gemeente.

 

24-04-2022

Zoals u kunt zien is er onder het menu "Media" een nieuwe link aangemaakt naar ons nieuwe BitChute kanaal. Waarom ook een BitChute kanaal? De censuur heeft "Bijbel en Geloof" ook bereikt. Volgens YouTube is de video "Het merkteken van het beest" niet veilig voor het publiek! ;-), en daarom door YouTube verwijderd. We hadden in deze video een link gelegd tussen de huidige dwang om in te enten en het toekomstige merkteken van het beest... En de praktijken om tot inentingen te komen zijn in de video in Bijbels licht geplaatst. Dat mag dus niet meer.  Oftewel: de vrijheid van meningsuiting begint in Nederland inderdaad te verdwijnen. BitChute staat daar nog wel voor open. Daarom is de video daar nu te zien.

Tegelijkertijd maken wij van BitChute ons standaard kanaal. Dus alle toegestane video's blijven weliswaar op YouTube te zien, maar het menu op de site zal over een tijdje alleen naar BitChute verwijzen.

 

 

16-03-2022

Er is een nieuwe studie toegevoegd aan het menu "Dagelijks leven". Het gaat om:

Een studie over onze gedachtenwereld. Uw gedachten kunnen u behoorlijk beïnvloeden en op het verkeerde been zetten. Er wordt stilgestaan bij de vraag waar die gedachten vandaan komen. Maar belangrijker misschien wel: Hoe gaat u daar als gelovige mee om? Hoe kunt u uw gedachten tot de gehoorzaamheid van Christus leiden?

Daarnaast is er een drietal studies geplaatst, die stilstaan bij veronderstelde tegenstellingen in Gods woord. Vaak wordt er over Gods woord gezegd dat het Zichzelf tegenspreekt. Maar dat is geenszins het geval. Hier volgen drie besprekingen van die schijnbare tegenstrijdigheden:

Ook de pagina met internetlinks is aangepast. O.a. is een link naar de Engelse variant van Bijbelgelovende radio (Final Fight Bible Radio) toegevoegd, en er zijn links naar audio en video materiaal van enkele Bijbelgelovige predikers toegevoegd:

 

 

24-12-2021

Drie nieuwe video's op ons YouTube-kanaal:

 

 

26-10-2021

Mensen roepen al snel dat er tegenstrijdigheden in Gods Woord staan. Hier volgt een mooi voorbeeld van twee teksten die elkaar op het eerste gezicht lijken tegen te spreken, maar bij goed lezen blijkt dat niet zo te zijn...

 

 

16-06-2021

Een nieuwe studie is op de site geplaatst. Het betreft:

In de Bijbel wordt de Heere Jezus "het Lam Gods" genoemd, maar ook "de Leeuw uit de stam van Juda". Het "Lam Gods" verwijst in eerste instantie naar de verlossing die de Heere Jezus heeft gebracht. Maar het Lam zal ook totaal overwinnen. Al het kwaad wordt teniet gedaan. En alhoewel we daar vandaag de dag helemaal niets van zien, mogen we weten dat de Heere Jezus zal overwinnen. Gods Woord belooft het. Het Lam Gods zal de grote hoer overwinnen, de koningen en de volken die tegen Hem opstaan, de antichrist, de valse profeet en de duivel. Leest u verder in boven genoemde studie.

Ook is er vanaf vandaag een Bijbelleesrooster op de site beschikbaar. Kijkt u aan de rechterkant van de pagina in het menu "Gods Woord lezen?". Met dit rooster leest u in één jaar de hele Bijbel door. Wanneer u dit rooster gaat gebruiken, leest u dagelijks drie gedeelten uit Gods Woord: één uit het Oude Testament, een stukje uit Psalmen, Spreuken, Prediker of Hooglied en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. In het voorwoord van het Bijbelleesrooster vindt u enkele aanwijzingen hoe u dit rooster kunt gebruiken.

 

 

29-03-2021

De afgelopen tijd zijn er weer drie nieuwe studies op de site geplaatst.
De eerste studie gaat over:

Er zijn slechte vrienden en echte vrienden... Wat zegt de Bijbel daarover? Wat is de invloed daarvan op uw relatie met de Heere? Met een aantal Bijbelse voorbeelden wordt hier op ingegaan. Hoe vindt u een echte vriendschap? Wat betekent het dat de Heere Jezus een vriend van tollenaren en zondaren genoemd werd?

 

Vervolgens zijn de twee laatste delen in de serie "De Christen en het lijden" geplaatst. Het betreft:

De Heere laat in Zijn Woord zien dat Hij Zijn kinderen uit liefde kastijdt, net als een aardse vader in de opvoeding zijn kinderen weleens moet straffen. Vreemd is dat niet, want als gelovige heeft u continue de strijd tegen uw vlees. De Heere kastijdt u om u deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid, doordat u leert uw vlees te bedwingen en een kroon te verdienen. Het is soms moeilijk, maar het is tot uw nut.

En:

De Heere wil voor u zorgen. Diverse vragen passeren de revue. Onder andere de waarom-vraag van het lijden. Maar ook waarom lijkt het soms dat het de goddelozen voor de wind gaat? Hoe lang duurt lijden? De Heere Jezus was de Man van smarten, Hij kan dus mede-lijden. U mag Hem om hulp vragen. Ondanks lijden, mag u veilig bij de Heere zijn, Hij heeft alle dingen in Zijn handen.

 

 

24-12-2020

Er zijn twee nieuwe studies op de site toegevoegd:

In deze studie staan we stil bij een vorm van lijden waar de Heere de gelovige niet voor beloont. Wanneer we de Heere niet vertrouwen, en er voor kiezen een eigen weg te gaan en te zaaien in het vlees, dan zullen we maaien wat we gezaaid hebben (Gal. 6 : 7). Maar als we dit weten, dan kunnen we ons deels dus ook moeiten en tranen besparen. Vertrouw op de Heere!

Ook een wederom geboren gelovige kan ziek worden. We zien hier onder andere voorbeelden van uit de Bijbel. Waarom is er ziekte? Hoe zit het met genezing? De Heere kan genezen, maar doet Hij dat ook altijd? Sommigen zeggen dan: "De Heere is onze Heelmeester". Dat staat zelfs in de Bijbel, maar is dat ook een belofte voor de Gemeente? En nog veel meer.

Tevens is het volgende artikel enigszins bijgewerkt (versie 3). Alle toevoegingen zijn in rode letter:

Ook zijn twee nieuwe links toegevoegd aan de pagina "Links":

 • "YouTube-kanaal SV1637". Een YouTube-kanaal met Bijbelgelovende prediking. Veel Nederlandstalige Bijbelstudies.
 • "Youtube-kanaal Chicktracts" (Engels). Een YouTube-kanaal van de uitgever van de bekende Chick traktaten. Met veel video's betreffende de vertalingenkwestie, maar ook andere Bijbelstudies, Evangeliserende video's en liederen.

Tevens werkten sommige links niet meer. Deze zijn hersteld, waardoor alle links weer werken.

 

 

28-08-2020

Er zijn twee nieuwe studies aan de site toegevoegd:

Er zijn er die vertellen dat wanneer mensen in de Heere Jezus geloven, dat alles hen dan voor de wind gaat. Het zogenaamde welvaartsevangelie. In de wereld ook wel bekend als "positief denken". Maar dat is een leugen. Als Gemeente van Jezus Christus hebben wij die belofte niet. In deze studie staan we stil bij de beloften die we wel hebben, met o.a. Paulus als voorbeeld. En wanneer worden we dan wel verlost van al onze benauwdheden en zorgen? En natuurlijk komt dan ook de vraag: Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de volgende belofte in de Psalmen: "... en Hij redt hun uit al hun benauwdheden"? Leest u verder in de volgende studie:

In de Bijbel zien we een tweetal soorten verzoekingen. Enerzijds test, beproeft de Heere de gelovige. In het leven van Abraham vinden we een mooi voorbeeld. Staat de Heere in uw leven op de eerste plaats? Anderzijds is er de verzoeking tot zonde. En daarvan zijn er velerlei. Te denken valt aan de begeerlijkheid van het vlees en van de ogen, en de "grootsheid des levens". Wanneer u daaraan toegeeft, dan leidt dat tot zonde. Wist u dat de duivel hiertoe soms een instrument is in Gods hand? We kijken naar voorbeelden in de levens van onder andere Job, David en de Heere Jezus. Leest u verder in de volgende studie:

 

 

27-05-2020

De studie

is flink uitgebreid. Nieuwe alinea's zijn (in willekeurige volgorde): "Het antichristelijk rijk dat komen gaat", "Tekenen der tijden", "Profetieën in vervulling", "Is het niet allemaal al geschiedenis?", "Tempelbouw in Jeruzalem", "Pestilentiën (ziekten) en hongersnoden", "Aardbevingen", "Leugen-media", "Bilderberg conferenties", "Chaos creëren", "Club van Rome", "De Paus: de wegbereider van de antichrist of de antichrist", "De Paus speelt (tot op zekere hoogte) onder één hoedje met de wereldleiders", "Er staat vervolging en onderdrukking aan te komen", "Wij kunnen het niet tegen houden", "Een grote groep mensen gaat verdwijnen" en: "Toch hoopvol gestemd".

Mochten zich er nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen deze aan de studie worden toegevoegd. Dit zal niet iedere keer op deze pagina met updates vermeld worden, maar bovenaan de studie "Help! In wat voor een wereld leven wij...?" vindt u een datum wanneer de studie voor het laatst gewijzigd is.

 

 

10-05-2020

De volgende studie is aan de site toegevoegd:

Een Bijbelstudie, in het kader van de tekenen der tijden, over de veranderingen in de wereld die wij meemaken. Deze Bijbelstudie is anders van opzet en uitgebreider dan de gelijknamige video op ons YouTube-kanaal. Onderwerpen die voorbij komen zijn: de nieuwe wereldorde, de Vrijmetselarij, leugens, Bill Gates en zijn inentingen, de Georgia Guidestones, Bilderberg conferenties, de rol van de media... Dat klinkt als complottheorieën. Maar deze tijd bewijst dat er in elk geval een kern van waarheid in die complottheorieën zit. Wat zegt de Bijbel over de tijd waar wij in leven? Over het merkteken van het beest en meer... N.B.: Deze studie is in opbouw, en dus op dit moment nog niet compleet. Maar omdat er zoveel gebeurt, is er voor gekozen om het vast online te zetten, en iedere keer verder aan te vullen.

 

 

25-03-2020

De afgelopen tijd zijn er weer twee nieuwe studies geplaatst, en één studie is verder uitgewerkt. Hier een korte inleiding bij deze studies:

In de Bijbel laat de Heere zien dat er verschillende kronen te verdienen zijn voor de wederom geboren gelovige. De wederom geboren gelovige is namelijk behouden, maar kan voor de eeuwigheid loon verdienen... Eén van die kronen is de kroon des levens. En die blijkt te maken te hebben met het lijden voor de Naam van de Heere Jezus. Wat voor een soort lijden komen wij zoal tegen? We zullen er een serie studies aan wijden. De eerste studie begint bij het lijden in de geschiedenis. Velen hebben geleden omdat zij in de Heere Jezus geloofden. In de Romeinse tijd, in de Middeleeuwen, maar ook nu. Leest u verder in:

In deel 2 een studie over met name 1 Tim. 2 : 1 - 4. Is het zo dat wij als gelovigen een belofte hebben dat wij een stil en gerust leven leiden mogen? Dit is wat mensen nog weleens aanhalen... Maar is het ook een belofte? Een studie over rijkdom. Wat is het gevaar van rijkdom? Over de Heere, Die voor ons zorgt. Over de vrijheid die we (nog) hebben. Maar wat doen we met die vrijheid? Over tegenstand die we ervaren als we onze rust en rijkdom in dienst van de Heere stellen. Leest u verder in:

En dan een Bijbelstudie over 3 moeilijke Bijbelverzen, namelijk 2 Thess. 2 : 3, 7 en 8. Velen geloven dat het in 2 Thess. 2 : 7 over de Opname van de Gemeente gaat. Echter dat is onmogelijk. De Gemeente is geen "hij". En de Heilige Geest wordt niet uit de Gemeente weggenomen. Maar wat betekent dit vers dan wel...? Wie is de wederhouder? En zijn alle profetieën al in vervulling gegaan wil de Opname van de Gemeente kunnen komen? Waarom zei Paulus tegen de Thessalonicenzen: "Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt,..."? Dit is geen nieuwe, maar wel verder uitgewerkte studie, met nieuwe duidelijke voorbeelden. Leest u verder in:

Verder hebben we nu in plaats van een zwart-wit schema, een wat moderner schema van de geschiedenis, grotendeels in kleur, op de pagina:

 

 

04-01-2020

De afgelopen twee weken is er één nieuwe studie toegevoegd aan de site, en daarnaast zijn er een aantal studies opnieuw bewerkt. De nieuwe studie betreft Oud & Nieuw, en gaat over:

Waar komt de traditie van "goede voornemens" vandaan? En wat zegt de Heere in Zijn Woord over achteruit en vooruit kijken, over geloften en zweren?


Het volgende artikel, één van de oudste op de site, is geheel opnieuw bewerkt. Het gaat over de bron van de vertalingen. Het laat zien dat er eigenlijk twee bronnen zijn, waardoor er ook twee soorten vertalingen zijn: de Reformatie-Bijbel (Gods Woord, de StatenBijbel) en nieuwe vertalingen die vervalst zijn. Naast het feit dat de tekst uitgebreid is, linkt deze studie nu door naar diverse studies op de site, en er is een landkaartje toegevoegd, dat één en ander eenvoudig visueel duidelijk maakt:

Onder "Bijbelstudie op zondag" heeft u een aantal studies kunnen beluisteren over de vraag waarom het zo belangrijk is om vanuit een Bijbelgelovig standpunt de Bijbel te bestuderen. In het kader daarvan zijn een paar sites van Bijbelgelovige predikers toegevoegd onder het kopje "Informatie over Bijbelvertalingen en Bijbelstudies" op de volgende pagina:

Daarnaast is de Evangelie Boodschap nu uitgelegd aan de hand van een illustratie:

Ook zijn de volgende studies enigszins opnieuw bewerkt:

 

11-11-2019

De volgende drie studies zijn aan de site toegevoegd:

De laatste jaren zijn er steeds meer geluiden dat de Opname niet alleen ontkend wordt, maar in feite ook "bevochten" wordt. De Opname van de Gemeente zou een mythe zijn, de "leer van de Opname" zou slechte vrucht voortbrengen. De Heere Jezus zou in 70 na Chr. teruggekomen zijn met als gevolg dat de Grote Verdrukking al lang achter de rug zou zijn... Maar is dat ook zo? Is de Heere Jezus inderdaad in 70 na Chr. teruggekomen? Is de Grote Verdrukking al lang geweest? Onder andere bij deze vragen staan we in deze studie stil. Daarnaast bespreken we een teken van de tijd dat dit jaar (2019) zichtbaar werd in het optreden van Madonna bij het Eurovisie Songfestival.

Gods Woord laat ons veel zien. Heel veel. Maar één ding weten we niet: de dag of het uur wanneer de Heere Jezus Zijn Gemeente zal komen halen. En toch zijn er altijd weer mensen die gaan rekenen. Zo zijn er ondertussen mensen die berekeningen hebben dat het zal plaatsvinden in 2020. Het droevige is, dat men met deze berekeningen ingaat tegen het Woord van God. En dat leidt weer tot teleurstelling als het (weer) niet in 2020 gebeurt: "Alweer niet...!" En natuurlijk kán de Heere ons in 2020 komen halen, maar niet op basis van een valse berekening. Er zijn profetieën die aantonen dat het ook nog twee jaar, vijf jaar, of zelfs nog meer dan tien jaar kan duren. Deze studie gaat in op allerlei zaken die hiermee te maken hebben: o.a. de 7.000 jaar van de aardse geschiedenis, het jaar waarin de schepping plaatsvond, de betrouwbaarheid van onze jaartelling en nog veel meer.

De studie "Geest, ziel en lichaam" is opnieuw en verder uitgewerkt. De studie laat zien hoe de Griekse Lexicon mensen op het verkeerde been zet, als het gaat om de betekenis van geest en ziel. Door Schrift met Schrift te vergelijken komen we erachter wat nu echt de ziel en de geest van de mens zijn. In veel kringen wordt een schema van cirkels gebruikt om duidelijk te maken wat "geest, ziel en lichaam" zijn. In deze studie komen we met een realistischer "schema" omdat Gods Woord laat zien dat de ziel een lichamelijke vorm heeft. Duidelijk wordt dat het plaatje er anders uitziet voor de ongelovige dan voor de wederom geboren mens. Ook wordt ingegaan op het hart van de mens en de geestelijke strijd. Heel mooi wordt duidelijk hoe Gods Woord klopt, ook in relatie tot Bijbelse onderwerpen als wedergeboorte en heiligmaking. Wat is Gods Woord toch geweldig!

 

 

19-08-2019

De volgende studie is aan de site toegevoegd:

Met een paar mooie Bijbelse voorbeelden laat deze studie zien hoe belangrijk het is om uw kinderen al jong te onderwijzen uit Gods Woord. Nee, niet aan de hand van een kinderbijbel, maar aan de hand van het Woord van God, de StatenBijbel, Zelf. Alleen zo worden ze door de Heere Zelf voorbereid op een wereld die anti-Bijbel is. En ja, vroeg of laat zullen ze daar toch in moeten standhouden.

 

 

28-05-2019

Er zijn twee studies toegevoegd aan de site, die alle twee gaan over het thema "De Drie-enige God".

Regelmatig horen we het geluid dat men niet gelooft in de Drie-eenheid. Vaak wordt de Godheid van de Heere Jezus ontkend. Toch laat de Bijbel zien dat de Drie-eenheid bestaat. De Heere laat zien dat Zijn schepselen ook een drie-eenheid zijn. En dat Zijn Goddelijkheid door Zijn schepselen te begrijpen is. Deze studie laat zien hoe, en laat ook zien hoe de Drie-eenheid werkt in de schepping, in de Vleeswording van de Heere Jezus en in de redding van de mens. Leest u verder in:

In de volgende studie wordt meer ingegaan op de Heilige Geest. Hoe kan dat nu, dat God uit drie Personen bestaat? Kan de Heilige Geest wel een Persoon zijn dan? Het tweede deel van deze studie gaat in op 1 Joh. 5 : 7. Velen beweren op basis van de Schriftkritiek dat dit vers niet in Gods Woord thuishoort. In veel nieuwe vertalingen is dit vers dan ook verdwenen. Maar... integendeel, er zijn juist veel bewijzen dat 1 Joh. 5 : 7 wel gewoon in Gods Woord thuishoort. De Heere heeft dan ook niet voor niets een belofte gedaan, dat Hij Zijn Woord zou bewaren. Leest u verder in:

Daarnaast is de afgelopen tijd "Stichting Bijbel en Geloof" opgericht. Wilt u meer over "Stichting Bijbel en Geloof" weten, leest u dan verder onder:

 

 

20-05-2019

De film "Jezus Christus, het Licht der wereld" is te bekijken (embedded) op de pagina:

Een film die de Bijbelse geschiedenis laat zien van de Schepping tot de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde. Zie waarom Jezus Christus naar de aarde kwam.

 

 

28-02-2019

Er zijn twee nieuwe studies toegevoegd aan de site.

Allereerst een studie over de evolutietheorie:

In opleidingen, in natuurdocumentaires is het heel gewoon dat men de evolutietheorie uitlegt en verdedigt. Vaak haalt men fossielen aan als bewijs voor de evolutietheorie. Maar wist u dat fossielen juist aantonen dat er helemaal geen evolutie is geweest? Er zijn nooit overgangsvormen van de ene diersoort naar de andere gevonden. Darwin wist dat fossielen het sterkste bewijs vormden tegen zijn evolutietheorie, maar ging ervan uit dat het bewijs nog wel gevonden zou worden. Maar dat is nooit gebeurd. De feiten van de fossielen onderschrijven eerder hetgeen Gods Woord laat zien...

Tevens is er een studie toegevoegd met een tabel met daarin meer dan 48 profetieën die in het Oude Testament over de Heere Jezus gedaan zijn. Al die proftieën zijn in vervulling gegaan. De Bijbeltekst, die de vervulling van deze profetieën aangeeft, is ook in de tabel opgenomen. Dit is het bewijs van de Heere Zelf dat Zijn Woord de Waarheid is. Wat Hij zegt gebeurt:

Sinds enige tijd worden studies van "Bijbel en Geloof", die al eens als audio-opname te beluisteren zijn geweest onder het menu "Bijbelstudie op zondag" , van dia's voorzien om als video op YouTube geplaatst te worden. "Bijbel en Geloof" heeft dan ook een eigen YouTube-kanaal. Op de site is sinds kort een link aangebracht naar dit kanaal, zodat deze makkelijker te vinden is. Het gaat om:

 

02-02-2018

In de rubriek "Bijbelstudie op zondag" (zie het menu onder het kopje "Info en contact") is het nu mogelijk om enkele Bijbelstudies online te beluisteren. De bedoeling is dat hier in ieder geval elke keer een recent gehouden Bijbelstudie te beluisteren is, naast twee eerder gehouden Bijbelstudies. Wanneer u op "Bijbelstudie op zondag" klikt, verschijnt onderin uw browser een audio-programma.

 

 

24-12-2017

Vandaag zijn twee nieuwe studies toegevoegd onder de nieuwe subrubriek "Religies: Oorsprong" van het menu "Stromingen en sekten". In de wereld zijn veel religies. Neem nu alleen al het Christendom, alleen daar binnen zijn al zo veel stromingen. Maar daar buiten zijn nog zoveel andere religies. De vraag is: Waar komen alle religies op aarde vandaan? Ook willen we in deze rubriek stilstaan bij de vraag: “Dienen we niet allemaal in essentie dezelfde God”? En hoe kunnen mensen weten dat ze de ware God dienen? Brengt het geloof in God niet allemaal onheil op onze planeet? Leest u verder in:

 

 

08-12-2017

Er is een nieuwe link toegevoegd aan de rubriek "Links" met 24 uur per dag Bijbelgelovende radio via onder andere internet, Android en Apple smartphone en vTuner internet radio. Verkondiging van het Evangelie der Genade Gods vanuit het door de Heere bewaarde Woord van God. En voor Nederland is dat de Statenvertaling. Kijkt u onder het kopje "Bijbelgelovende radio" in de rubriek:

 

 

08-11-2017

Er is een nieuwe rubriek toegevoegd aan de site: "Dagelijks leven". Een eerste studie is in deze rubriek opgenomen:

Een studie over yoga. Veel Christenen denken dat yoga onschuldig is omdat het gewoon om fysieke oefeningen zou gaan. Men denkt ondanks de oefeningen niet bezig te zijn met het Hindoeïsme, maar niets is minder waar. Citaten uit het oudst bewaarde document over Hatha Yoga (waar de "fysieke" yoga in het westen op gebaseerd is) laten zien waarom een Christen ook niets met de yoga oefeningen te maken moet hebben. Leest u het zelf...

In de rubriek "Bijbelstudies/De toekomst" is de volgende studie toegevoegd:

In deze Bijbelstudie wordt m.n. stilgestaan bij 2 Thess. 2 : 3 en 7. De vraag die hierbij centraal staat, is: Gaat het bij het bekende stukje "totdat hij uit het midden zal weggedaan worden" nu om de Opname van de Gemeente of niet? Ook wordt vervolgens stilgestaan bij de vraag: Wie is dan "Die hem nu weerhoudt"?

 

 

10-10-2017

Op de pagina met internetlinken is een nieuwe link toegevoegd naar een videoserie over muziek. Deze videoserie is van het youtube kanaal "Eph5:15 Christian Media". Deel 1 laat zien wat de bron van wereldse muziek is. Deel 2a t/m 2e laten zien hoe de zogenaamde "Christelijke" muziek dezelfde duistere wortels heeft. Kijkt u onder het kopje "Actuele onderwerpen en nieuws in het licht van Bijbelse profetie" op:

Lange tijd heeft op de site een vermelding gestaan van de huiskring die wij één maal in de twee weken hebben. Ondertussen zijn wij voor de samenkomsten verhuisd naar een schoolgebouw in Apeldoorn. Vanaf nu staan het adres, maar ook de eerst volgende datum dat er D.V. een Bijbelstudie zal plaatsvinden, op de site vermeld onder:

 

 

16-09-2017

Over de datum 23 september 2017 wordt onder Christenen veel gesproken en geschreven. Men verwacht er vaak veel van, want het zou het teken uit Openbaring 12 zijn. Men verwacht er vaak des te meer van omdat het teken samen zou vallen met het Joodse (Bijbelse) Feest der bazuinen. Maar het is niet voor niets dat de Bijbel zegt dat wij de dag noch het uur weten... Het hele teken, dat op 23 september aan de hemel moet staan, berust zelfs op on-Bijbelse standpunten. Wist u dat het Feest der bazuinen niet eens op 23 september valt dit jaar? Leest u verder in:

Handelingen 8 : 37 is een mooie tekst waarin heel duidelijk de reden van de doop verwoord wordt: "Indien gij van ganser harte gelooft...". Juist deze tekst wordt in veel nieuwe vertalingen in twijfel getrokken of weggelaten. Deze studie toont aan waarom dit vers gewoon in Gods Woord thuishoort! Ook wordt met een voorbeeld uitgewerkt hoe de Schriftkritiek leidt tot ongeloof en geestelijke hoererij. Leest u verder in:

Het is een feit dat de gelovige gerechtvaardigd is in de Heere Jezus. En toch zondigt de gelovige! De Heere vraagt van ons dat we niet bij die zonde blijven... Dus hoe gaan we daar mee om? Aan de hand van Romeinen 6 staan we bij die vraag stil. Onder andere gaan we in op de uitspraak van de Heere Jezus: "die (...) neme zijn kruis op, en volge Mij". Heeft dit, zoals zo vaak gezegd, met lijden te maken? Of laat de Bijbel wat anders zien? Leest u verder in:


 

20-02-2017

Wist u dat de voorbereidingen voor de bouw van de derde tempel in Israël in feite al gereed zijn? De priesters worden momenteel opgeleid en men oefent de offers... Het is een teken van de tijd, want de Bijbel zegt dat de antichrist zich in de tempel zal zetten. Er zijn veel Christenen die het geweldig vinden dat de tempel herbouwd wordt. Ze ondersteunen het zelfs financieel... Klopt dat wel met wat de Bijbel over de derde tempel laat zien? Wist u dat er een Vierde Tempel komt? Leest u verder in:

 

 

12-11-2016
Onlangs is een vijftal studies aan de site toegevoegd met daarin een bespreking van de Alverzoening.

In deze serie kijken we naar een aantal zaken die de Alverzoening leert. We zien hoe de Alverzoening de Schriftkritiek toepast, en van daaruit eigenlijk geen enkele Bijbeltekst meer heel laat, en zelfs de Godheid van de Heere Jezus ontkent. Door "Schrift met Schrift te vergelijken" kijken we naar het woordje "eeuwig", maar ook naar het "eeuwige leven". Wist u dat de Heere zegt dat de gelovige uit onvergankelijk Zaad geboren is? Verder staan we stil bij de vraag: Is de dood hetzelfde als een "niet-zijn"? Gaat de gelovige naar de Heere als hij of zij sterft? Iets wat de Alverzoening ontkent. Sprak de Heere Jezus over de hel? Waar komt het gebruik van het woord "dodenrijk" vandaan? En zo zijn er natuurlijk een aantal standaard verzen over "ALLE mensen" waar de Alverzoening vaak naar verwijst. Ook bij deze verzen wordt stilgestaan.


30-08-2016
In de volgende rubriek is een nieuwe link toegevoegd:

Het is een link naar een artikel van vereniging "Bijbel & Onderwijs" over Pokémon: "Het probleem met Pokémon". Pokémon wordt geplaatst in het licht van de Bijbel. Is het een onschuldig spel? Kijkt u in de genoemde rubriek onder het kopje "Actuele onderwerpen en nieuws in het licht van Bijbelse profetie".


13-08-2016
In Openbaring staat beschreven dat in de Grote Verdrukking zowel de antichrist als de duivelen aanbeden zullen worden. In deze tijd zien we dat mensen occulte ceremonies al heel normaal vinden. De opening van de Gotthardtunnel op 1 juni 2016 was zo'n demonstratie van openlijke duivelaanbidding! Leest u verder in:

Als we al die dingen zien gebeuren, van openlijke duivelaanbidding tot de aanslagen, tot de afval van het geloof, en ga zo maar door, dan zouden we mismoedig kunnen worden. Wat een ellende allemaal! Maar dat is niet de bedoeling! De Heere vraagt dat we Hem blijven verwachten. Van Hem komt onze verlossing, daar ligt onze vreugde. Leest u verder in:

Een andere studie die is toegevoegd, is:

Is de geschiedenis van Jona een legende? Natuurlijk niet! Gods Woord klopt, als we de Bijbel maar niet willen aanpassen! Zo probeert men de Heere God een handje te helpen door vissoorten te zoeken waarin een mens zou kunnen overleven. Want ja, een walvis, zoals de Bijbel zegt, daarin zou Jona nooit kunnen overleven... Toch? Maar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? Overleefde Jona de grote vis wel? De aanval op de echtheid en correctheid van de geschiedenis van Jona is niets anders dan een aanval op de waarheid van de dood en opstanding van Jezus Christus!


17-04-2016
De laatste jaren is er in diverse kringen, die de Heere Jezus verwachten, veel aandacht geweest voor het apocriefe boek "Henoch". Verdient het boek "Henoch" deze aandacht wel? In deze studie staan we stil bij een aantal gedeelten uit het boek "Henoch" en vergelijken het met Gods Woord. Wat heeft het boek "Henoch" te maken met de Dode Zeerollen, met mystiek, met New Age en met Schriftkritiek? Leest u verder in:

Daarnaast is een studie toegevoegd met de titel:

Een tekst als Rom. 2 : 1 wordt mensen nogal eens voorgehouden, zodat ze niet de Waarheid uit Gods Woord mogen vertellen. Maar is het confronteren van mensen met zonde en dwaalleer hetzelfde als oordelen of veroordelen? Wat laat de context van dat vers zien?
Een vervolg op deze studie is:

In deze studie zien we dat de Heere in het Oude Testament niet alleen met Israël rekening hield, maar ook met de heidenen. Voor Israël waren de werken der Wet belangrijk, maar voor de heidenen speelde hun geweten een rol. Hierin vinden we ook een antwoord op de vraag: Wat als mensen nu nooit met het Evangelie of de Wet in aanraking zijn gekomen? Kunnen zij dan behouden worden? Wat is het verschil tussen Oudtestamentische en Nieuwtestamentische rechtvaardiging?

Een tekst die nog weleens gebruikt wordt om te stellen dat de Gemeente het volk Israël vervangen heeft, is Rom. 2 : 28 en 29. Naar aanleiding van dit gedeelte wordt stilgestaan bij drie soorten besnijdenissen. Door verkeerde uitleg, spreekt men weleens van een "geestelijk Israël". Maar bestaat dat ook? Wat zegt Gods Woord? Leest u verder in:

12-04-2016
We zien vandaag de dag een beweging dat velen op de één of andere manier weer terugkeren naar de Wet. Men gaat bijvoorbeeld weer de Oudtestamentische feesten houden... De Bijbel is hier duidelijk over. Ook dit is te scharen onder de tekenen der tijden. Maar er staat toch door de hele Bijbel heen dat wij Gods geboden moeten bewaren? Hoe zit dat nu? Leest u verder in:

11-04-2016
Een teken van de tijd is dat er in verscheidene plaatsen ziektes zullen zijn. Vrij recent is de uitbraak van het Zika-virus. Maar klopt het wel wat wij daarover in het nieuws horen? Wat hebben pesticiden en inentingen te maken met de verschijnselen die toegeschreven worden aan het Zika-virus? Wat is de link met reductie van de wereldbevolking en de Nieuwe Wereldorde? Leest u verder in:

24-12-2015

Een nieuwe Bijbelstudie is toegevoegd aan de site. Het betreft de studie:

 

Toen de Heere Jezus geboren werd, moesten Jozef en Maria Hem de Naam "Jezus" geven. Wat betekent deze Naam? En zegt deze Naam alles over Wie Hij is? Zo werd de Messias al in het Oude Testament aangekondigd. Jezus was de gezalfde des Heeren, of: de Christus des Heeren. Ook hier zegt de titel "Christus" niet alles. Wist u dat de duivel ooit ook een gezalfde was? Vandaar de volledige Naam voor onze Heere: Heere Jezus Christus. En wat zien we dan in de nieuwe vertalingen met deze Naam gebeuren? Leest u verder in de studie...

 

 

24-11-2015

Vandaag zijn drie artikelen toegevoegd aan de site. Er gebeurt de laatste tijd in een sneltreinvaart een heleboel in de wereld. En deze artikelen gaan daarover:

Allereerst: heeft u al weleens gekeken naar het kruis dat Paus Franciscus draagt? Daarop lijkt een "Goede Herder" te staan. Als we goed kijken dan heeft deze herder gekruiste armen, wat we terugvinden bij de Egyptische zonnegod Osiris, maar ook bij de Vrijmetselarij. Wat de Paus draagt maakt bekend wie hij is... Leest u verder in:

 

Daarnaast is er onlangs in het nieuws geweest dat vlees volgens de WHO kankerverwekkend zou zijn en dat wij minder vlees zouden moeten eten. Maar het is niet het vlees dat kankerverwekkend is, het zijn de E-nummers! Eigenlijk zou dus het grootste deel van ons voedsel op die lijst moeten. Maar daar horen we de WHO niet over. Wat is er aan de hand? Heeft dit te maken met de komende Nieuwe Wereldorde? Zal de antichrist vegetariër zijn? Hoe moeten wij hiermee omgaan? Leest u verder in de studie:

 

Daarnaast zien we toenemende massale belangstelling voor Halloween en hekserij. Deze laatste in het Sinterklaasjournaal van dit jaar! "Alle" kinderen worden er mee overgoten! Ook dit is een teken van de tijd. Net als het feit dat zowel New Agers, als Islamieten, als Joden de messias binnenkort verwachten. De Joodse Rabbi's hebben een "wet" opgesteld waarin ze God aanmanen om de messias te openbaren! Wat heeft dit met de aanslagen in Parijs van 13-11-2015 te maken? Leest u verder in:

 

Voor deze artikelen is overigens een nieuwe subrubriek aangemaakt onder "Bijbelstudies\De toekomst", namelijk: "Meer... tekenen der tijden".

 

 

02-11-2015

De volgende studie is toegevoegd aan de rubriek "Bijbelstudies\De toekomst":

 

De mensheid lijkt steeds harder op zoek naar buitenaards leven. En wist u dat het Vaticaan daar ook aan meedoet? Rome heeft diverse keren aangegeven ook Marsmannetjes te zullen dopen... De Bijbel laat zien dat er in het verleden buitenaards leven op de aarde is gekomen: dat waren gevallen engelen, engelen die zondigden, en die door de Heere uitgeroeid werden! De Bijbel laat ook zien dat het in de toekomst weer zal gebeuren... Met dat in het achterhoofd wordt het wel heel opmerkelijk dat Rome de "Marsmannetjes" nu al als "onze broeders en zusters" tegemoet treedt...

 

Daarnaast is ook een studie toegevoegd aan de rubriek "Bijbelstudies\Diverse Artikelen":

 

Een vraag, die mensen zich nog weleens stellen, luidt: “Heeft God het kwaad geschapen?” Vaak redeneert men in de trant van: God is liefde, maar als het kwaad er kwam zonder dat God dit tegen kon houden, dan zou Hij niet almachtig zijn. Als God wel almachtig is, dan heeft Hij het kwaad dus toegelaten of geschapen. Mensen kunnen dit vaak moeilijk rijmen met een almachtige Vader in de hemel, die wil dat we behouden worden. Hoe zit dat nu?

 

 

31-10-2015

Er is een nieuwe Bijbelstudie aan de site toegevoegd:

 

Deze studie is n.a.v. 2 Kor. 3 : 1 - 18. Het gaat erover dat de gelovigen door het werk van de Heilige Geest een brief van Christus zijn, die alle mensen kunnen lezen. In dit Bijbelgedeelte zit ook een tekst die nog wel eens "misbruikt" wordt: "de letter doodt, maar de Geest maakt levend...". Wat betekent deze tekst nu eigenlijk?

 

 

24-06-2015

De volgende studie is aan de site toegevoegd:

Een veel gehoord argument, om iedere keer weer nieuwe vertalingen te maken, is dat de wetenschap tegenwoordig veel verder is dan een paar honderd jaar geleden. Wanneer we zien waar deze wetenschap die kennis vandaan haalt, dan blijkt het tegengestelde waar te zijn! Deze studie vormt een soort conclusie op de studies over "Strong's Concordance" en "Liddell-Scott-Jones". We zien aan de hand van een gedeelte uit Joh. 10 hoe de Heere ons het advies geeft "om te vluchten voor de stem van de vreemde". Vlucht weg van de Schriftkritiek!

 

 

23-06-2015

Het vervolg op de studie "Slaaf of dienstknecht?" is online gezet:

In deel 1 zagen we dat het gebruik van Strong's leidt tot het woordgebruik van de Schriftkritiek. In deze studie volgen nog enkele voorbeelden. En het patroon wordt duidelijk. Dhr. Strong blijkt ook voor occulte New Age ideeën te hebben opengestaan, en zo blijkt Strong ook de Koran te hebben gebruikt om een Bijbels woord te definiëren... Met een Hebreeuwse/Griekse Lexicon als "Strong's Concordance" komt men dan ook uit bij een vermenging van Bijbelse met heidense definities van woorden!

Daarnaast is aan de rubriek "Gods Woord bewaren, wat is dat?" nog het volgende artikel toegevoegd:

In deze studie zien we, aan de hand van "Liddell-Scott-Jones", hoe een Lexicon wordt samengesteld. Wanneer u dit ziet, begrijpt u waarom woordstudies in het Grieks en Hebreeuws niets met Bijbelstudie te maken hebben, omdat slechts heidense bronnen geraadpleegd zijn. En "Liddell-Scott-Jones" is de basis voor de meeste Lexicons... Daarnaast zien we waarom Schrift met Schrift vergelijken de Bijbelse studiemethode is, en passen we dat toe op het feit dat het NBG het woord "bier" heeft opgenomen in de BGT. Wat zegt Gods Woord daarover?

 

 

22-06-2015

Aan de rubriek "Gods Woord bewaren, wat is dat?" is de volgende studie toegevoegd:

Veelal gebruiken mensen Lexicons om de Griekse of Hebreeuwse grondtekst te raadplegen. Maar wist u dat u door het gebruik van deze Lexicons uitkomt bij de woordkeus van de nieuwe vertalingen? Dat komt omdat deze Lexicons gebaseerd zijn op het werk van mensen die de Schriftkritiek bedreven. Deze studie laat zien wat God Zelf in Zijn Woord over het woord "dienstknecht" zegt, en vervolgens wat het volgens de Lexicon (in deze studie "Strong's Concordance") zou moeten zijn... En dan blijkt de Lexicon het Woord van God tegen te spreken...

 

 

20-06-2015

Aan de rubriek "Kerk en Kerkgeschiedenis" is de volgende studie toegevoegd:

Velen nemen aan dat Bonifatius tussen 716 en 754 na Chr. het Evangelie naar Nederland bracht. Maar... de Gotische Bijbel dateert al uit ca. 350 na Chr.! Dus klopt dat verhaal over Bonifatius wel? Of hebben we hier met rooms-katholieke geschiedvervalsing te maken?

Aan de rubriek "Bijbelvertalingen/Oorsprong van de vertalingen" is de volgende studie toegevoegd:

Net als de Gotische Bijbel (ca. 350 na Chr.) bewijst ook de Angelsaksische Bijbel (ca. 700 na Chr.) dat de Heere door de eeuwen heen Zijn Woord voor ons bewaard heeft! Met diverse voorbeelden dat de tekst, die wij in onze Statenvertaling lezen, de tekst is die door de eeuwen heen door Bijbelgelovende Christenen gelezen werd.

 

 

27-04-2015

De volgende studie gaat over het geweldige feit dat de Heere door de eeuwen heen Zijn Woord voor ons bewaard heeft:

De Bijbel is direct vanaf het begin in vele talen vertaald. De Bijbel Zelf getuigt daarvan. Eén van die talen is de Gotische taal, een Germaanse taal. Zo is er de Gotische Bijbel, die stamt uit de tweede, derde en vierde eeuw na Christus. En wat is het mooie van deze Gotische Bijbel? Het laat zien dat de Bijbeltekst, zoals wij deze vandaag de dag in de Statenvertaling en de King James 1611 kennen, dat Deze door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. Met andere woorden: de Gotische Bijbel is een bewijs dat de tekst van de Statenvertaling en de King James 1611 teruggaan op de Bijbeltekst van de eerste Christenen. Geweldig om te weten!

 

 

26-04-2015

De volgende studie is aan de site toegevoegd:

De Bijbel laat zien dat er twee voorwaarden zijn voordat de Gemeente van Jezus Christus kan worden opgenomen. Eén daarvan is de afval van het geloof. Deze afval van het geloof vormt dan ook een teken van de tijd. En de tijd waarin wij leven, vol ongeloof, juist bij degenen die zich Christen noemen, laat zien dat dit teken van de tijd dan ook meer dan vervuld is. Wat afval van het geloof en de nieuwe "bijbel"vertalingen vanaf 1880 na Chr. met elkaar te maken hebben, leest u in deze studie...

 

 

19-03-2015

Tegenwoordig wordt er ook in Protestantse kringen steeds meer gevast, zeker in de tijd voor Pasen. De vraag rijst: waar komt die 40-dagentijd (de vastentijd) vandaan? De Bijbel kent weldegelijk het begrip "vasten", maar wat is dat dan in de Bijbel? Is vasten hetzelfde als verootmoediging, zoals we nog weleens horen beweren? Is er überhaupt wel een Bijbelse opdracht om te vasten voor de Gemeente van Jezus Christus? Zomaar enkele vragen waar de volgende studie uitgebreid bij stil staat:

 

 

24-12-2014

Er is een nieuwe subrubriek toegevoegd aan de rubriek "Bijbelvertalingen", namelijk:

In deze rubriek zijn een aantal studies opgenomen die de "NBV Studiebijbel" bespreken. Deze Studiebijbel maakt namelijk duidelijk waar de Schriftkritiek toe leidt. De "NBV Studiebijbel" maakt de theologie achter de nieuwe vertalingen duidelijk. We zien aan de hand van de Godsnaam (is dat nu Jehovah of Jahweh?) waarom men tegenwoordig voor Jahweh kiest. Zo ziet men God als één van de stammengoden uit Kanaän! We zien dat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) God de Vader niet kent. Maar ook kent het NBG Jezus Christus niet. Ze noemen Hem bijvoorbeeld "ongrijpbaar" en "een legende"! Men loochent de opstanding, de hemel en de hemelvaart! We zien ook dat dit een wereldwijd proces is. De Schriftkritiek die in 1880 na Chr. begon met nieuwe vertalingen leidt tot ongeloof en afgoderij, en bereidt de mensen voor op de één-wereldreligie. De "NBV Studiebijbel" levert een tastbaar bewijs waarom u zich verre zou moeten houden van al die nieuwe vertalingen! Overtuig uzelf door verder te lezen...

De losse studies in deze subrubriek zijn:

"Voorwoord"

"Inleiding... over Schriftkritiek"

"Jehovah of Jahweh"

"Legende of werkelijkheid?"

"Op weg naar de één-wereldreligie".

 

 

24-10-2014

De volgende studie is aan de site toegevoegd:

Wat moeten wij ons er bij voorstellen dat wij opgeroepen worden om ALTIJD en voor ALLE mensen te bidden?

Tevens zijn twee artikelen toegevoegd aan de rubriek "Stromingen en sekten", waaronder de subrubriek "Mormonen" is toegevoegd:

De Mormonen presenteren zich in eerste instantie als "echte Evangelische" Christenen. Zij spreken over Jezus als hun Heiland en Verlosser, over verlossing en andere Bijbelse woorden. Maar wie een beetje doordringt in de Mormoonse leer, ziet dat zij leren dat God eens mens was, en dat mensen God(en) worden! Maar wie wilde er nu al heel lang geleden "als God" worden...? Wie is de god van de Mormonen? Hoe zien zij Jezus? De Mormoonse religie blijkt een heuse "wolf in schaapskleren" te zijn!

In een tweede studie wordt dieper op een aantal aspecten van de Mormoonse leer in gegaan: wat betekent redding voor de Mormonen? Hoe zien zij het leven na de dood? Hoe zien zij het huwelijksleven, en wat heeft hun tempel daarmee te maken? En wat houdt het in dat zij zich laten dopen voor de doden? Wat betekent de Bijbel voor hen? Maar het belangrijkste van alles: Wat heeft Gods Woord hierover te zeggen?

 

 

19-10-2014

De volgende studie is toegevoegd aan de site:

Doordat de BGT (Bijbel in Gewone Taal), in tegenstelling tot wat men beweert, een parafrase is, zijn er allerlei eigen uitleggingen in de "vertaling" gekomen. Waarom vindt de BGT een goede ontvangst bij zoveel mensen? Omdat de BGT allerlei leringen heeft verwerkt, die haaks staan op Gods Woord, maar wel "dierbaar" zijn voor veel mensen. Doordat deze nu in een "vertaling" staan, zien de mensen hun eigen gedachten bevestigd in "de bijbel". Maar "de bijbel" is de Bijbel niet meer! De BGT heeft "een ander evangelie" geschapen. Deze studie behandelt onder andere de aansporing in de BGT tot bijzondere ervaringen, krachten van de Heilige Geest en er wordt stilgestaan bij hetgeen de BGT "Gods nieuwe wereld" noemt. Tevens zien we dat de BGT een occult aspect tot "bijbelse" taal maakt!

 

 

10-10-2014

Aangepast is het Schema: "Bijbelvertalingen en hun oorsprong". De BGT is toegevoegd aan het schema.

 

Regelmatig wordt de vraag gesteld waar een betrouwbare Statenvertaling gekocht kan worden. Op de pagina "Links" zijn een aantal links naar diverse uitvoeringen (diverse prijsklassen) van de GBS Statenvertaling opgenomen.

 

 

09-10-2014

Aan de hand van een artikel van één van de vertalers van de BGT (Bijbel in Gewone Taal) wordt duidelijk hoe deze BGT tot stand is gekomen: men gaat bijvoorbeeld te rade bij Philo van Alexandrië. Heel duidelijk wordt hoe men filosofie met Gods Woord vermengd heeft, om in dit geval van "het Woord" af te komen! Stelselmatig wordt "het Woord (van God)" op vele plaatsen uit de BGT wegvertaald. Deze studie laat zien waarom dat zo ernstig is:

 

 

08-10-2014

Er is een nieuwe studie toegevoegd over de BGT (Bijbel in Gewone Taal):

De BGT is geen letterlijke vertaling, maar een gedachte-voor-gedachte-weergave. In dit artikel wordt aangetoond dat dit leidt tot een "eigen uitlegging" in de vertaling, die soms heel wat anders zegt dan het Woord van God. De BGT mag dan een in het Nederlands duidelijk leesbare en begrijpelijke tekst opleveren, het is niet meer de tekst van Gods Woord!

 

 

07-10-2014

Op 01-10-2014 is de "Bijbel in Gewone Taal" (BGT) gepresenteerd. Als eerste is het volgende artikel bijgewerkt:

"Tekstvergelijkingen: Vergelijk en zie..."

Op deze pagina staan diverse vertalingen onder elkaar, waardoor snel duidelijk wordt wat er in de nieuwe vertalingen met de tekst van Gods Woord gebeurd is. Overtuig uzelf dat de BGT deze trend volgt, en daarmee niet het Woord van God is! Zoals blijkt is de BGT ook geen echte vertaling, maar eerder een parafrase... Uit verschillende voorbeelden blijkt wat daarvan de consequentie is...

 

 

23-05-2014

Er is nog een studie toegevoegd in de serie "De tekenen der tijden", namelijk:

In de profetieën laat de Heere zien dat er kort voor en tijdens het antichristelijke rijk tien koninkrijken op aarde zullen zijn. Het is dan ook geen toeval dat de Club van Rome reeds in 1974 bepaalde dat de aarde herverdeeld moest worden in tien regio's. Als we naar alle politieke ontwikkelingen kijken, zien we dat deze tien regio's langzamerhand gevormd worden. Over Europa en de Oekraïne, over NAFTA, over India en ASEAN, en over de onrust in landen als Egypte, Libië, Syrië en Afghanistan.

 

 

22-05-2014

De studie

is toegevoegd. Dit is een studie over moeilijke Bijbelverzen als 1 Kor. 3 : 15, Rom. 8 : 1, 8 en 14. Bijbelse begrippen als "dode werken", "wandelen naar de Geest", "in het vlees zijn", "in de Geest zijn" en "door de Geest geleid worden" komen ter sprake. Een studie ter aansporing om te leven tot eer van de Heere!

 

 

19-05-2014

Een nieuwe Bijbelstudie is aan de rubriek "Bijbelstudies\De toekomst" toegevoegd:

We horen steeds vaker dat het grote Babylon van Openbaring 17 en 18 niet de Rooms-katholieke Kerk zou zijn, maar Mekka. Men zegt ijzersterke Bijbelse argumenten te hebben. Echter... zijn die argumenten wel ijzersterk? In deze studie gaan we dat bekijken. En opnieuw zien we hoe belangrijk het is dat we Gods Woord niet zelf gaan aanpassen, maar ook hoe belangrijk de context van een Schriftgedeelte is. Het is geen wonder dat men in deze tijd beweert dat de Rooms-katholieke Kerk niets met "de grote hoer" te maken heeft. Het is een afleidingsmanoeuvre, want juist in deze tijd zien we hoe de Bijbelse profetieën in vervulling gaan en hoe Rome zich voorbereidt op het antichristelijke Rijk en haar rol in de Nieuwe Wereldorde. Paus Franciscus haalt Christenen actief terug naar Rome; en mensen, die zich aan Gods Woord willen vasthouden, daar heeft hij ook een mening over... In een tijd, waar "onze" leiders ons steeds meer richting Rome willen sturen, is zo'n afleidingsmanoeuvre niet toevallig. Leest u verder in deze studie...

 

Tevens is een nieuwe studie toegevoegd aan de rubriek "Bijbelstudies\Diverse artikelen":

Dit is de laatste Bijbelstudie in de serie over de gelijkenissen van Matthéüs 13. Over het effect van goede leraars in de Grote Verdrukking die het Koninkrijksevangelie zullen verkondigen (dán wel!).

 

 

31-12-2013

De volgende Bijbelstudie is aan de site toegevoegd:

Het is een studie naar aanleiding van de geschiedenis van de "wijzen van het Oosten". Waren dit nu magiërs of wijzen? Is er überhaupt wel kennis in de sterren te vinden? Een studie die duidelijk laat zien hoe belangrijk het is, dat wij ons wenden tot de juiste bron voor onze kennis. Een studie die opnieuw aantoont dat de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft.

 

 

30-12-2013

Het zevende deel in de serie "De gelijkenissen van Matthéüs 13" is toegevoegd:

Is het zo dat God in deze tijd "vist", en zowel de goeden als de kwaden in het visnet vangt, om daar vervolgens bij het Laatste Oordeel onderscheid in aan te brengen? Nee, de Bijbel laat zien dat er niet één Oordeel is, maar er zijn diverse oordelen. Op welk oordeel heeft deze gelijkenis dan betrekking?

Daarnaast is in de rubriek "Probleemteksten" onder "Bijbelvertalingen" de volgende studie geplaatst:

Deze studie had net zo goed geplaatst kunnen worden onder de rubriek "Bijbelstudies\Hoe de Bijbel te bestuderen". Aan de ene kant laat deze studie namelijk zien waarom de Statenvertaling in diverse teksten juist vertaalt met het "Nieuwe Testament" in plaat van "Nieuwe Verbond", omdat het benadrukt wat de Heere Jezus voor Zijn Gemeente gedaan heeft door Zijn bloed voor ons te vergieten aan het kruis van Golgotha. Aan de andere kant laat deze studie zien waarom het zo belangrijk is dat we Gods Woord op een RECHTE manier verdelen.

 

 

07-08-2013

Het zesde deel in de serie "De gelijkenissen van Matthéüs 13" is toegevoegd aan de site. Het gaat om de bespreking van twee gelijkenissen:

Wie of wat zijn nu die schat en die parel? Opnieuw twee redenen waarom de Heere het Koninkrijk, nog steeds, uitgesteld heeft.

 

 

05-08-2013

Er is een nieuwe studie toegevoegd aan de rubriek "Kerk" en "kerk"geschiedenis:

 

Pinksteren is eigenlijk het enige Christelijke feest dat niet gebaseerd is op heidense symbolen en rituelen. De geboorte van de Heere Jezus is een feit, de Opstanding ook! Maar alle andere bijkomende verschijnselen als kerstbomen, paasvuren, paaseieren en paashazen hebben niets te maken met Gods Woord. Ze komen regelrecht uit de heidense feesten Kerst en Pasen. Voor Pinksteren is dat anders. Echter... Zoals men tegenwoordig met de Heilige Geest en Gods Woord omgaat, heeft niets meer met Pinksteren te maken. Als we denken aan het "aanroepen van de Heilige Geest", als we denken aan het contemplatieve Christendom waarin men gericht is op stilte, herhalingen, bidden met iconen e.d., dan is het Christendom beland in afgoderij. Pinksteren is verworden tot een heidens feest! In deze studie wordt tevens de Spiritualiteitswijzer (www.jouwspiritualiteit.nl) van de EO besproken. Het boek 'Spiritual Pathways' van de schrijver Gary Thomas uit Amerika, verwerkt door de EO tot de Nederlandstalige cursus 'Jouw Spiritualiteit cursuspakket', heeft in vele gemeenten ingang gevonden.

 

 

04-08-2013

Deze keer geen update van een artikel, maar de rubriek "Links" is aangepast. Naast een Biblebelievers boekhandel (Engelstalig), is er op de site nu ook een link naar een cursus theologie (Nederlandstalig), die uitgaat van de belofte dat de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft. Deze cursus gaat dus volledig uit van de Statenvertaling!

 

 

02-07-2013

Is er in Ezech. 47 : 9 nu sprake van één beek of van twee beken? In de context van Gods Woord van beide! De nieuwe vertalingen denken de Heere een handje te helpen door op enkele plekken van het meervoud enkelvoud te maken. Dus: "de beek" i.p.v. "beken". Waar komt deze verandering vandaan? Opnieuw een voorbeeld hoe de nieuwe vertalingen Gods Woord uithollen. Een mooi voorbeeld van hoe Schrift met Schrift vergelijken laat zien dat de Heere Zijn Woord voor ons bewaard heeft in de Reformatie-tekst van de Statenvertaling en de King James 1611. Leest u verder in "Eén beek of twee beken?".

 

 

30-06-2013

Er is een nieuwe studie over de gelijkenissen van Matthéüs 13 toegevoegd: "De gelijkenis van het zuurdeeg".

Vaak wordt zuurdeeg vergeleken met het Evangelie; en de vrouw, die het zuurdeeg door de meel vermengt, wordt vergeleken met de kerk. Men zegt dan dat het Koninkrijk van de Heere Jezus zich langzaam over de aarde verspreid en steeds groter wordt. Echter Gods Woord laat zien dat zuurdeeg te maken heeft met zonde en valse leer. Dat is heel wat anders! Maar dan klopt die uitleg van de verspreiding van het Koninkrijk ook niet... Wat heeft dit alles te maken met het feit dat we vandaag de dag nog niet in het Koninkrijk leven? En wat heeft dat te maken met het overgrote deel van de "Christelijke" stromingen van vandaag de dag?

 

 

27-06-2013

Doodde Saul zichzelf of niet? De teksten 1 Sam. 31 : 4 en 2 Sam. 1 : 10 lijken elkaar tegen te spreken. Maar is dat ook zo? Leest u verder in de studie "Doodde Saul zichzelf of niet? (1 Sam. 31 : 4 en 2 Sam. 1 : 10)".

 

 

26-06-2013

Een nieuw artikel is toegevoegd aan het menu "Bijbelvertalingen", het submenu "Probleemteksten": "Openb. 13 : 18: 666 of 616?"

Er zijn mensen die beweren dat Openb. 13 : 18 verkeerd vertaald zou zijn, en dat het getal van het beest niet 666 is, maar 616. Johannes zou een aantal Arabische tekens opgenomen hebben in de tekst (i.p.v. Grieks), en die zouden de getalswaarde 616 hebben, wat zou verwijzen naar de Islam! Wat zijn de bewijzen? Opnieuw blijkt dat we ons niets moeten laten aanpraten. De Heere heeft Zijn Woord voor ons bewaard!

 

 

02-03-2013

De Bijbel is een bijzonder Boek, daarover gaat de volgende studie: "De Bijbel: een bijzonder Boek!".

Vaak zegt men dat de Bijbel geen geschiedenisboek is. Gods Woord laat echter zien dat het wel een geschiedenisboek is! En een heel bijzonder geschiedenisboek. Het gaat niet alleen over het verleden en heden, maar ook over de toekomst. Verder wordt ingegaan op de vraag waarom evolutie gewoon niet kan, en waarom Gods Woord eigenlijk het enige wetenschappelijke alternatief is!

 

 

23-02-2013

In het boekje 'The God that never was', uitgegeven door Moslims, wordt beweerd dat de Bijbel aantoont dat Jezus niet God is. In deze studie worden de claims van dit boekje nader bekeken: "'The God that never was' weerlegd".

 

 

22-02-2013

De volgende studie in de serie "De gelijkenissen van Matthéüs 13" is toegevoegd: "De gelijkenis van het mosterdzaad". De vogelen des hemels worden vaak vergeleken met de gelovigen. De Bijbel laat echter wat anders zien. Opnieuw een reden waarom het Koninkrijk uitgesteld is. Wist u dat deze gelijkenis verwijst naar een gelijkenis in het Oude Testament?

 

 

20-02-2013

Een nieuwe studie in de serie over "De gelijkenissen van Matthéüs 13" is op de site gezet. Het gaat om: "De gelijkenis van het onkruid". Opnieuw wordt één van de verborgenheden van het Koninkrijk besproken. De leiders van het volk Israël, Schriftgeleerden en Farizeeën, blijken één van de redenen te zijn, waarom het Koninkrijk is uitgesteld.

 

 

19-01-2013

Mij bereikte een artikel uit het blad "Amen" over de “De komst van de Heere in de Tessalonicenzen-brieven”. Al lezend blijkt dat "Amen" niet gelooft in de Opname van de Gemeente. En de redenen lijken fundamenteel. Ze zijn zelfs onderbouwd vanuit de grondtekst! Het is goed om bij dit artikel stil te staan. Waarom? Omdat "Amen" zegt Bijbelgetrouw te zijn, en zegt Gods opdracht, om het Woord recht te verdelen, toe te passen. Echter als we dit artikel lezen, en het naast de Schrift leggen, dan komen we tot de conclusie dat ook hier de grondtekst en eigen bedachte regeltjes gebruikt worden om het Woord van God te ontkrachten! Laat u de troost, die de Gemeente in Gods Woord gegeven krijgt, niet afnemen! Daarom is het volgende artikel aan de site toegevoegd: "Hyper-dispensationalisme: De Opname geloochend!".

 

 

02-01-2013

Twee studies over het thema "zonde" zijn vandaag toegevoegd:

"Psalm 51 - Over zonde en belijden - Een praktisch voorbeeld".
Deze Psalm schreef David na zijn zonde met Bathséba. David had berouw en vroeg om vergeving. Een hele praktische les uit Gods Woord over hoe wij vergeving kunnen vragen. Tevens wordt het verschil duidelijk tussen vergeving van God in het Oude Testament onder de Wet, en vergeving voor de gelovige vandaag de dag.

"Over verleiding: wanneer zondigt men?".
De Bijbel is heel duidelijk: wanneer u de zonde overlegt in uw hart, dan heeft u reeds gezondigd. Waar komt de verleiding tot zondigen vandaan? Eigenlijk zijn alle verleidingen in te delen in drie categorieën. Ze hebben te maken met het vlees, met de ogen, en met "eigen wijsheid".

 

01-01-2013

Er is een nieuwe Bijbelstudie aan de site toegevoegd:

"Wat zegt de Bijbel over zonde?"

Er is een verschil tussen de zondige natuur van de mens (de zonde) en de zonden die mensen begaan. Enkele vragen die in deze studie aan de orde komen: Welke definities geeft Gods Woord voor zonde? En welke oplossing heeft God voor de zonde(n) gegeven? En hoe zit het eigenlijk met bijvoorbeeld baby's die nog niet bewust keuzes kunnen maken tussen zondigen en niet zondigen? Welke zonden wijst Gods Woord aan? Waarom zouden gelovigen hun zonden belijden?

 

 

31-12-2012

De volgende studie in de serie "De gelijkenissen van Matthéüs 13" is toegevoegd aan de site. Het gaat om de studie "De gelijkenissen van Matthéüs 13 - de Zaaier".

In deze gelijkenis wordt één van de verborgenheden van het Koninkrijk uitgelegd, oftewel: één van de redenen waarom het Koninkrijk is uitgesteld. Het Koninkrijk (van Jezus op aarde) is nu namelijk nog steeds toekomst. De Heere heeft het Koninkrijk uitgesteld omdat Israël het Woord van het Koninkrijk om diverse redenen verworpen had. Maar er komt een moment dat zij het Woord van het Koninkrijk wel zullen aannemen...

 

 

28-10-2012

Er is een begin gemaakt met een nieuwe serie studies over de gelijkenissen in Matthéüs 13. De eerste studie, die is toegevoegd, heet:

"De gelijkenissen van Matthéüs 13 - een inleiding".

In deze studie wordt stilgestaan bij de vraag waarom de Heere Jezus gelijkenissen gebruikte. Vaak gaat men er vanuit dat de Heere Jezus deze gebruikte, zodat de mensen Zijn Boodschap gemakkelijk(er) konden begrijpen. Gods Woord laat Zelf echter wat anders zien... Voor Matthéüs 13 is het van belang om het verschil te zien tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk Gods. En: Bestaat er zoiets als "het verborgen Koninkrijk"? De gelijkenissen van Matthéüs 13 gaf de Heere Jezus om de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen duidelijk te maken. Wat zijn dat, de verborgenheden van het Koninkrijk?

 

 

26-10-2012

De volgende studie is toegevoegd aan de Rubriek "Bijbelstudies\Diverse artikelen": "De kracht van de grote God".

Over de opstandingskracht, over Gods familie, over de versterking van de inwendige mens, over de vrede die Hij wil geven in ons hart.

 

 

22-10-2012

De volgende studie is in de rubriek "Bijbelstudies\De toekomst" toegevoegd: "De antichrist".

Allereerst gaat deze studie aan de hand van een aantal gebeurtenissen in op de tekenen der tijden. Vervolgens wordt de komst van de antichrist besproken. De Bijbel spreekt over "vele antichristen" en over "de antichrist". Wat is het verschil? Wat laat de Bijbel zien over de persoon van de antichrist? Er wordt veel gespeculeerd over wie de antichrist zou kunnen zijn. Daarbij valt geregeld de naam van de Amerikaanse president Barack Obama. Maar waarom kan deze man juist NIET de antichrist zijn?

 

 

21-10-2012

In de Rubriek "Kerkgeschiedenis" is een artikel toegevoegd: "De apostel Petrus is nooit in Rome geweest!". U kent het vast wel: Die films die de geschiedenis uit het Nieuwe Testament laten zien, waarin Paulus en Petrus gezamenlijk in Rome zijn en leiding geven aan de eerste Christenen. Een voorbeeld van zo een film is 'Quo Vadis' van MGM uit 1951. Het is dan ook het officiële standpunt van de Rooms-katholieke Kerk dat de apostel Petrus in Rome is geweest en de eerste Paus is geweest. Maar is dat ook zo? De Bijbel laat wat anders zien... Wist u dat Petrus nooit in Rome geweest is?! Leest u maar verder...

 

 

04-03-2012

De afgelopen weken zijn diverse nieuwe studies aan de site toegevoegd. Allereerst is aan de rubriek "Bijbelstudie/Jezus Christus" de volgende studie toegevoegd: "Jezus Christus: Profeet, Priester en Koning". In deze studie zien we hoe de Heere Jezus door de geschiedenis heen deze drie ambten bekleed heeft, of zal bekleden. Er wordt stilgestaan bij de Heere Jezus als onze Voorspraak, onze Advocaat bij de Vader, en bij de Engel des Heeren.

 

Bij de rubriek "Bijbelstudies/Diverse Artikelen" is de studie "De prijs der roeping Gods" nieuw. Een studie over de grootste taak van de gelovige in dit leven. Een wederom geborene jaagt niet naar zijn behoud, maar naar loon en kroon voor de eeuwigheid.

 

Vervolgens is er in het hoofdmenu een compleet nieuwe rubriek toegevoegd: "Stromingen en sekten". Daaronder is de voor nu enige subrubriek "Jehovah's Getuigen" aangebracht. In de toekomst is het de bedoeling dat deze rubriek met nog meer subrubrieken uitgebreid gaat worden. Er zijn vijf nieuwe studies over de Jehovah's Getuigen verschenen. Te weten:

"De Jehovah's Getuigen: Sterke God en eeuwige Vader". De Jehovah's Getuigen beweren dat de Vader en de Zoon niet één zijn. Jezus zou "een god" zijn. Wat zegt Gods Woord hierover? Wist u dat de Jehovah's Getuigen een eigen vertaling hebben? Deze vertaling is uiteraard aangepast aan hun leer. In deze studie wat achtergrondinformatie over deze vertaling. Wat zijn bijvoorbeeld de bronnen van deze "Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift"? Door praktisch alle studies in deze rubriek heen, vinden we overigens voorbeelden van wat er in deze vertaling gebeurd is.

"Jehovah's Getuigen en het leven na de dood". Wist u dat de Jehovah's Getuigen beweren dat er geen hel is, dat het met de dood afgelopen is, tenzij dat je wordt opgewekt ten leven? Dat doen zij aan de hand van de Bijbel zeggen ze, maar is dat ook zo?

"Jehovah's Getuigen en de gehoorzaamheid des geloofs". Gehoorzaamheid, het precies doen wat Jehovah zegt, is een vereiste om behouden te worden, zegt men. Wat zegt de Bijbel daarover? Ook in deze studie wordt goed duidelijk hoe men omgaat met het Woord van God, en welke rol hun eigen vertaling daarin speelt.

"Jehovah's Getuigen en de wedergeboorte". Volgens de Jehovah's Getuigen is de wedergeboorte een handeling van God bij een select gezelschap van gelovigen. De grote groep gelovigen hoeft niet wederom geboren te worden, zegt men. Wat dat betekent, leest u in deze studie.

"Is Jezus Christus voor de schepping geboren?". Aan de hand van Spreuken 8 : 22 - 31 wordt vaak beweerd dat Jezus Christus door de Vader geschapen is voor de schepping. En dat leren niet alleen de Jehovah's Getuigen... Maar dan zou dit gedeelte de rest van de Schrift tegenspreken, en dat kan niet, want Gods Woord spreekt zichzelf nooit tegen! In deze studie wordt dit gedeelte nader belicht in de context van Gods Woord.

 

 

24-12-2011

De volgende studies zijn aan de site toegevoegd:

 • "Jezus Christus: Waarlijk God, waarlijk Mens". In deze studie wordt stilgestaan bij de weg die de Heere Jezus voor ons is gegaan, zoals bijvoorbeeld beschreven wordt in Filip. 2 : 5 - 11. De Heere Jezus heeft een menselijke gedaante aangedaan, en toch laat de Bijbel ook zien dat Hij tegelijkertijd God was...
 • "Over de hond en zijn uitbraaksel, over de zeug en het slijk". Dit is een studie naar aanleiding van 2 Petr. 2 : 20 - 22. Deze teksten worden nogal eens geciteerd tegenover gelovigen, wanneer zij iets doen wat niet overeenkomt met Gods Woord, of wanneer zij binnen een "gemeente/kring" een andere kant opgaan. Maar is dat wel terecht? Deze studie laat het belang van de context zien, en tevens wat er gebeurt wanneer men die context loslaat. Deze studie geeft opnieuw een voorbeeld hoe "voorgangers" e.d. in deze tijd mensen aan het twijfelen maken wanneer het gaat om hun behoud, terwijl dit niet nodig is. De Bijbelse Boodschap aan de Gemeente is en blijft een Boodschap van zekerheid!

 

 

09-12-2011

De serie over de "kerk"geschiedenis is uitgebreid met de twee laatste studies. Daarmee zijn we beland in de tijd waarin wij leven, vlak voor de Opname van de Gemeente: de gemeente Laodicea (Openb. 3 : 14 - 22). Het gaat om de volgende studies:

 • "De gemeente van de eindtijd: de gemeente van de afval - deel 1". In deze studie zien we dat de afval van het geloof begint omstreeks 1900 na Chr., het moment dat de, door de Heere bewaarde, Reformatie-Bijbel wordt losgelaten, en de zogenaamde nieuwe vertalingen "het licht" zien. Het gevolg is geestelijke blind- en naaktheid, en een verlangen om terug te keren naar Rome. Nog een gevolg is: afgoderij in de gemeente...
 • "De gemeente van de eindtijd: Gods Woord ter zijde gezet - deel 2". Vanaf 1900 na Chr. zien we ook verschillende "golven van de Heilige Geest" door de kerken gaan. Althans, zo worden ze genoemd door de aanhangers van de Charismatische beweging. Deze golven zijn echter niet van de Heilige Geest... Wat zegt de Bijbel over golven? De grote stromingen van de eindtijd worden in deze studie besproken: de Pinkstergemeenten (eerste golf), de Charismatische beweging (tweede golf), de kracht-evangelisatie (derde golf), de Toronto Blessing (vierde golf), de Lakeland Revival (Todd Bentley), de zendingsorganisatie TRIN, de gemeentegroei-beweging en de Emerging Church.

 

 

04-11-2011

Opnieuw zijn er twee studies toegevoegd in de serie over de "Kerk"geschiedenis:

 • "De doop", over kinderdoop en volwassendoop. Er wordt onder andere ingegaan op de vraag of de kinderdoop de besnijdenis van het Oude Testament vervangen heeft, en op de vraag of de doop hetzelfde is als wedergeboorte. Maar wat gebeurt er met kinderen als ze niet gedoopt zijn? En: is de term "volwassendoop" wel correct?
 • "De periode van de grote wereldwijde opwekkingen". Van ca. 1650 tot ca. 1900 na Chr. vonden er onder de verkondiging vanuit de Reformatie-Bijbel grote opwekkingen plaats. Het Woord verspreidde zich over de hele wereld, en velen kwamen tot geloof.

 

 

01-11-2011

Een nieuwe studie in de serie over de "kerk"geschiedenis is toegevoegd: "De Reformatie". Gelukkig waren er mensen die erachter kwamen dat de Bijbel wat anders zegt dan de Rooms-katholieke Kerk leert. Mannen als Luther, Zwingli en Calvijn hebben eraan bijgedragen dat de Reformatie ontstaan is. Er was een terugkeer van de afgoderij naar de Bijbel. Echter: heeft de Reformatie afgerekend met alle dwalingen van Rome? Het beste wat de Reformatie heeft opgeleverd, is het herstel van de Ontvangen Tekst, die geleid heeft tot de Reformatie-Bijbel.

 

 

24-10-2011

In de serie over de "kerk"geschiedenis is de volgende studie toegevoegd:

"De Rooms-katholieke Middeleeuwen". In de brief aan Thyatire, Openb, 2 : 18 - 29, lezen we profetisch over de duistere eeuwen van de Roomse overheersing: de Middeleeuwen. In deze studie zien we hoe het Roomse systeem het aloude Babylonische afgodssysteem is. De Bijbel laat zien wat de Babylonische afgodendienst inhoudt. Van priesters die zich 'vader' laten noemen, tot de verering van de koningin des hemels. In deze Middeleeuwen waren er diverse groepen over Europa verspreid, die weldegelijk trouw waren aan Gods Woord. Zij werden heftig vervolgd. De Europese vlag laat zien dat de Roomse invloed ook vandaag de dag groot is...

 

 

22-10-2011

De studie "Keizer Constantijn: over vermenging van staat en kerk" is toegevoegd. Dit is een studie over de derde kerkelijke periode uit de "kerk"geschiedenis, die beschreven wordt aan de hand van de brief aan Pérgamus uit Openbaring 2. Keizer Constantijn wordt in de geschiedenis boekjes altijd omschreven als de eerste Christelijke keizer. Maar was hij wel wederom geboren? Over vermenging van kerk en staat, wat leidde tot de leer van Balaäm: afgodenoffer eten en hoererij! Er ontstond een staatsgodsdienst die zich ontwikkelde tot de Rooms-katholieke Kerk.

 

 

17-10-2011

Er zijn twee studies toegevoegd onder de rubriek "Kerk"geschiedenis. Het gaat om:

 

 

15-10-2011

De komende tijd verschijnen er een aantal artikelen over de "Kerk"geschiedenis in het licht van de Bijbel op de site. De studie "Staat de "Kerk"geschiedenis in de Bijbel? Een inleiding" is vandaag aan de site toegevoegd. In deze inleiding wordt ingegaan op lokale gemeenten in de Grote Verdrukking, op drie soorten toepassingen van teksten, en op de vraag waarom we de "Kerk"geschiedenis vinden in Openbaring 2 en 3. Dit leidt tot zeven perioden in de "Kerk"geschiedenis. Waarom plaatsen we het woord "kerk" eigenlijk tussen aanhalingstekens?

 

 

09-10-2011

De voorgaande twee updates van de site betreffen artikelen die laten zien hoe belangrijk het is om Gods Woord te bewaren, met daarin enkele voorbeelden hoe vandaag de dag Gods Woord door velen aangepast wordt. Zogenaamd om de Schrift te verduidelijken, echter door Schrift met Schrift te vergelijken blijkt dat het meestal iets oplevert wat Gods Woord juist tegenspreekt. We hebben het dan over de zogenaamde woordstudies in de grondtaal. De nieuwe studie "Is het nu "liefde" of "liefde"?" is ook zo een voorbeeldstudie. Wie kent nu niet de woorden "Agape" en "Phileo"? In vele Christelijke studies over de liefde worden deze besproken. Allemaal vertellen ze u dat "Agape" de hoogste, Goddelijke, onzelfzuchtige, diepe liefde is; en dat "Phileo" een menselijke, begrensde liefde is, de broederliefde valt daaronder. Maar laten we nu eens Schrift met Schrift vergelijken.... Wat blijkt...?

 

 

04-10-2011

De studie "Woordstudies: gevaarlijk spel!" is toegevoegd. Deze studie is een vervolg op de studie "De man Gods en een oud profeet", en toont het belang aan om Schrift met Schrift te vergelijken. Door de zogenaamde woordstudies in de grondtalen wordt men vaak op het verkeerde been gezet. Eigenlijk is het een gevaarlijk spel, want voor u het weet, schrijft u uw eigen "bijbel". En dat is niet de bedoeling! In 2 Thess. 2 : 3 staat over de afval van het geloof geschreven. Aan de hand van het Grieks wil men soms beweren dat het hier over de Opname gaat, in plaats van over de afval van het geloof! De context van Gods Woord is echter heel duidelijk...

 

 

03-10-2011

In de rubriek "Gods Woord bewaren, wat is dat?", onder het menu "Bijbelvertalingen", is de studie "De man Gods en een oud profeet" toegevoegd. Deze studie laat, aan de hand van de geschiedenis uit 1 Kon. 13, zien waarom het belangrijk is om Gods Woord te bewaren. Tevens wordt aan de hand van een voorbeeld aangetoond waarom het in dat kader belangrijk is om de Oude Statenvertaling of de King James 1611 te gebruiken: Spreekt Gods Woord nu over (lauwer)kransen of over kronen in bijvoorbeeld 2 Tim. 4 : 8? Dit is nog een mooi voorbeeld waarom de HSV niet meer Gods Woord is.

 

 

02-10-2011

Enige tijd heeft de zoekfunctie niet gefunctioneerd. Deze is nu vervangen door "Google zoeken". Er kan dus weer op de site gezocht worden.

Tevens is het artikel "Gods Plan door de geschiedenis heen" aangepast: Er zijn verschillende links aangebracht, zodat deze studie ook doorverwijst naar andere studies op de site, waardoor er sneller meer informatie over de betreffende onderwerpen gevonden kan worden.

 

 

26-01-2011

De afgelopen maand zijn een zestal artikelen aan de site toegevoegd.

 • In de rubriek "Kerk en kerkgeschiedenis" zijn twee studies toegevoegd. Het eerste artikel heet "Had Jezus broers en zussen?" De Rooms-katholieke Kerk beweert dat Maria de eeuwige maagd is. Maar zegt de Bijbel niet dat Jezus broers en zussen had? En het tweede artikel heet: "De Reformatie-Bijbel geeft getrouw de oorspronkelijke tekst weer". Deze studie laat zien hoe Gods Woord verspreid werd, en hoe dit getrouw gebeurd is. Ook wordt zichtbaar hoe bepaalde machten doelbewust geprobeerd hebben die verspreiding te voorkomen. Het wordt duidelijk hoe de Textus Receptus, die ten grondslag ligt aan de Statenvertaling, de tekst weergeeft, die de eerste Christenen gelezen hebben.
 • Vervolgens is er een tweetal artikelen toegevoegd aan de rubriek "De Herziene Statenvertaling" (HSV). De Stichting HSV heeft een toelichting geschreven bij het herzieningswerk van de Statenvertaling. De twee nieuwe artikelen in deze rubriek bespreken deze toelichting. Het eerste artikel heet: "De brochure "de Statenvertaling herzien, korte toelichting" besproken", en gaat over wat de Stichting HSV over de Statenvertaling Editie 1977 zegt, over verouderde en vulgaire woorden, over weerstand tegen nieuwigheden, over vertaalfouten en inconsistenties. De toelichting bij de HSV maakt de (ware) aard van het herzieningswerk duidelijk. Het tweede artikel heet "De bronnen van de HSV". Men beweert dat voor de HSV dezelfde bronnen gebruikt zijn, die de Statenvertalers ook gebruikten. Echter, voor de HSV heeft men ook gebruik gemaakt van de Septuaginta en de Dode Zeerollen. Wist u dat bijvoorbeeld de Dode Zeerollen bij een esoterische, occulte gemeenschap vandaan komen? Wist u dat deze gemeenschap vele toevoegingen aan de Schrift had, en de Joodse Jezus Christus, de Verlosser, ontkende? Deze Dode Zeerollen zijn gebruikt als bron voor de HSV! Leest u er meer over in dit artikel.
 • Daarnaast zijn er nog een tweetal artikelen toegevoegd in de rubriek "Oorsprong van de vertalingen". In de hiervoor genoemde artikelen over de HSV wordt aandacht besteed aan de Vulgaat (en de valse Vulgaat) en de Dode Zeerollen. Om deze gegevens ook beschikbaar te hebben in deze rubriek, zijn de delen, die in de voorgaande artikelen over de Vulgaat en de Dode Zeerollen gaan, uit die artikelen genomen, en in twee aparte studies in deze rubriek geplaatst. Het gaat om: "De Vulgaat en de valse Vulgaat" en "De Dode Zeerollen".

 

 

23-12-2010

In de studie "Jezus Christus, de Eeuwige God?" wordt aan de hand van Jes. 9 : 5 en 6 stilgestaan bij de HSV. Het Oude Testament openbaart reeds dat de Messias God is. Jesaja zegt dat de Heere Jezus onder andere de Namen "Sterke God" en "Vader der eeuwigheid" krijgt. We zien echter dat de Heere Jezus in de HSV in een tekst opeens een oorsprong krijgt. Zijn aanbidding, die Hem als God toekomt, wordt Hem op diverse plaatsen in de HSV afgenomen. Tevens beweert de Stichting Herziene Statenvertaling, in haar toelichting bij deze herziening, dat Jezus Christus niet identiek is met Licht en Leven! Daarom heeft men de hoofdletters weggehaald uit diverse teksten die naar de Heere Jezus verwijzen. Men geeft alleen nog een hoofdletter aan de woorden "Licht" en "Leven" als deze als naam functioneren! Maar de Bijbel maakt duidelijk dat Jezus Christus (het) Licht IS, dat Hij (het) Leven IS....

 

 

04-12-2010

Vandaag wordt de Herziene Statenvertaling (HSV) in Dordrecht gepresenteerd. Deze HSV wordt gepresenteerd als een "restauratie van de Statenvertaling", en daarmee zegt men geen nieuwe vertaling gemaakt te hebben. Men presenteert de HSV als een echte Statenvertaling. Al enige tijd stonden er artikelen op de site over de HSV. Echter gedurende het 'herzieningstraject' zijn er steeds weer allerlei veranderingen aangebracht in de beschikbaar gekomen teksten van de HSV. De studies op deze site, over de HSV, zijn opnieuw doorgenomen en zijn nu weer actueel. Zo heeft men in de HSV bijvoorbeeld Gen. 3 : 15 opnieuw herzien ten opzichte van de eerste deeluitgave uit 2004. Maar ondanks de verandering, mist nog steeds de eerste profetie van de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus in de HSV! De grootste verandering heeft het artikel "HSV: hertaling of nieuwe vertaling" ondergaan. Dit artikel is in tweeën gedeeld, en is teruggekomen onder de namen:

De artikelen zijn uitgebreid met nieuwe voorbeelden, waaruit blijkt dat de HSV afdoet van Gods Woord. Een Bijbels begrip als 'Gods Woord bewaren' is verdwenen uit de HSV. Evenzogoed is het feit dat de Heere de mensen liefheeft, die Zijn Woord bewaren, uit de HSV verdwenen. Zo worden nog een aantal voorbeelden besproken. Leest u de artikelen, en kijkt u het na in Gods Woord, en wees gewaarschuwd: De HSV is geen Statenvertaling, de HSV is een vervalsing van de Woorden Gods, op een heel subtiele manier. De komende tijd zullen er nog een aantal studies aan de HSV (Heel Subtiele Versie) gewijd worden.

 

 

20-12-2009

De Bijbelstudie "Het geslachtsregister van Jezus Christus" is toegevoegd.

In deze studie wordt stilgestaan bij een aantal zaken uit het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zo blijkt uit het geslachtsregister waarom de Heere Jezus onder andere uit een maagd geboren moest worden. Het volk Israël mocht zich niet vermengen met zogenaamde "vreemde vrouwen", vrouwen uit andere volkeren, buiten het volk Israël. Hoe kan het dat we deze vreemde vrouwen tegenkomen in de geslachtslijn van de Heere Jezus? En zo zien we hoe de Heere Jezus kwam als "een Licht tot verlichting der heidenen". Een mooie "Kerst"boodschap...

 

 

09-11-2009

Er zijn twee nieuwe studies opgenomen op de site. Deze twee sluiten de serie over de Jongerenbijbel af.

 • Het eerste toegevoegde artikel heet: "De Jongerenbijbel: over uitleg, profetieën en de eindtijd". In deze studie wordt met name ingegaan op een aantal zaken die te maken hebben met profeten en profetieën. Profetie wordt in de Jongerenbijbel vergeleken met virtual reality! De Bijbelboeken Daniël en Openbaring worden geschaard onder een soort "eindtijdsliteratuur", "zoals er wel meer van in omloop was". De profetieën over de eindtijd worden symbolisch en vaag genoemd, en worden vaak in het verleden uitgelegd. Er wordt meer op "een moraal van het verhaal" gewezen, dan op de feiten. Daarmee wordt de essentie van de profetieën weggehaald.
 • Het laatste artikel in de serie heet: "De Jongerenbijbel: over "losse teksten rijgen", oecumene en extase". In deze studie wordt eerst verder ingegaan op de profetieën over de eindtijd. Volgens de Jongerenbijbel gebruikt de Bijbel veelal beeldtaal, en weten we niet zeker of bepaalde dingen uit Gods Woord gaan plaatsvinden. Zo zien we nog enkele voorbeelden meer, hoe men, gebaseerd op de wetenschap, met Gods Woord omgaat, en uitkomt bij ongeloof! De Jongerenbijbel ontkent veel van de Bijbelse auteurs. Wist u dat dit te maken heeft met het loslaten van de canon van de Schrift, en dat het doel hierachter de oecumene is? De invloed van de charismatische beweging wordt duidelijk. Zo zien we dat de Jongerenbijbel in het kader van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de term Nieuwe Wereldorde gebruikt. Maar dat is een New Age term van de Vrijmetselarij en heeft niets met Gods Woord van doen...

Hopelijk mag deze serie er aan bijdragen dat mensen gewaarschuwd worden voor wat er gaande is in de Jongerenbijbel!

 

 

21-07-2009

Het derde deel in de serie over de Jongerenbijbel is op de site geplaatst: "De Jongerenbijbel: van fictie tot legende. Over literaire genres". De wetenschappelijke benadering van Gods Woord wordt duidelijk, wanneer men de Bijbel probeert in te delen in literaire genres. We zien waar dit toe leidt. Hele delen van de Bijbel worden onder de categorie fictie, een verzonnen verhaal, geplaatst! Tevens gaat een deel van dit artikel over de NBV Studiebijbel, die in oktober 2008 is uitgebracht. Hierin wordt de geboorte van de Heere Jezus letterlijk een legende genoemd! We zien wat de Jongerenbijbel en de NBV Studiebijbel met elkaar te maken hebben.

 

 

20-07-2009

De openingspagina van “Bijbel en Geloof” is aangepast. De site heeft een inleiding gekregen, waarin kort uitgelegd wordt waar de site over gaat.

 

 

27-06-2009

Er is een tweede studie toegevoegd over de Jongerenbijbel: "De Jongerenbijbel: over cultuur en vrouwen in de Bijbel". Deze studie laat zien hoe men de vermeende onderdrukking van vrouwen in de Bijbel toeschrijft aan de cultuur van de tijd van het Oude Testament en van de tijd van Jezus. De Bijbel kent echter geen onderdrukking van vrouwen. Integendeel! Aan de ene kant wil men zich in de Jongerenbijbel uitgeven voor bijbelgetrouw, door mensen op te roepen de Bijbel goed te lezen en te durven geloven wat er staat; aan de andere kant zien we hoe cultuur en zelfverzonnen fabels in deze Jongerenbijbel gebruikt worden om tegelijkertijd de Bijbelse Waarheid naast zich neer te leggen...

 

 

13-06-2009

De studie "De wapenrusting: Bidden" is aan de site toegevoegd. Dit is de laatste studie in de serie over de wapenrusting Gods. Het gebed is ons communicatiemiddel met de Heere. In tegenstelling tot wat men vaak beweert, op het gebed is vanuit Gods Woord geen schema te leggen. Zogenaamde formuliergebeden zijn niet Bijbels! Over aanbidding, belijdenis, danken en voorbede. Ook wordt ingegaan op de vraag: Hoe om te gaan met bezetenheid? Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij het moderne bevrijdingspastoraat, wat op on-Bijbelse gronden gefundeerd is! Ook wordt wel voor vergeving van de zonden van de voorvaderen gebeden. Is dit wel nodig? Verder nog enkele waarschuwingen tegen heidense vormen van gebed. Gods Woord waarschuwt bijvoorbeeld tegen het gebruik van herhalingen...

 

 

12-06-2009

Er is een tweetal studies toegevoegd. Te weten:

 • "De wapenrusting: Geloof". De gelovige heeft een schild gekregen, “het schild des geloofs”, om alle aanvallen van de boze te kunnen uitblussen. Het geloof is een vaste grond van de dingen die u hoopt, en een bewijs van de dingen die u niet ziet. Wanneer ons geloof gestoeld is op Gods Woord, en we overtuigd zijn van Zijn Waarheid, dan mogen we het geloofsschild heffen, de boze weerstaan, waardoor zijn vurige aanvalspijlen zullen uitblussen. We mogen dan vast zijn in het geloof, de boze zal ons dan niet kunnen verslinden.
 • En: "De wapenrusting: Bijbelse verwachting en het Woord "trekken"". Over het belang van het vasthouden aan de Bijbelse toekomstverwachting, en het belang van het Woord van God als het zwaard des Geestes. De Heere heeft ons Zijn Woord gegeven om dwaalleer en misleiding neer te kunnen vellen, net zoals de Heere Jezus Zelf deed, bij de verzoeking in de woestijn. Zo belangrijk is het dus, om voorbereid te zijn in Gods Woord, en alles te toetsen aan Zijn Woord.

 

 

10-06-2009

Er is een begin gemaakt met de bespreking van de afzonderlijke delen van de wapenrusting Gods in de studie: "De wapenrusting: Waarheid, gerechtigheid en bereidheid". Wederom geboren gelovigen krijgen van God middelen aangereikt, om staande te blijven te midden van de nacht. God schenkt de gelovige het borstwapen van de gerechtigheid van Jezus Christus. De gelovige mag leven vanuit zekerheid! Hoe kan de gelovige sterk en standvastig zijn? En wat houdt het in om de voeten geschoeid te hebben?

 

 

01-06-2009

Het artikel "Staande blijven in de nacht" is toegevoegd aan de rubriek "De geestelijke wereld". Deze studie is een inleiding op de wapenrusting Gods. De wapenrusting krijgen wij van de Heere aangeboden om staande te blijven in de geestelijke nacht! Een wapenrusting, die eerder defensief is, dan offensief. Maken wij ook gebruik van deze wapenrusting? Beseffen wij wel wie onze vijand is? Ook gaat deze studie in op de on-Bijbelse praktijken van zogenaamde genezers en duiveluitdrijvers. Binnenkort zullen nog vier studies geplaatst worden, die verder ingaan op de afzonderlijke onderdelen van de wapenrusting.

 

 

30-05-2009

Vandaag is het artikel: "Ik heb Jezus gezien...!"? toegevoegd. Tegenwoordig horen we mensen steeds vaker claimen dat zij God of Jezus gezien hebben. Kunnen mensen de Heere God wel zien? Staan daar niet tegenstrijdige dingen over in de Bijbel? Laat de Heere Jezus Zich vandaag nog wel zien? Kloppen de hedendaagse verschijningen met het Bijbelse getuigenis? Hoe luiden Gods waarschuwingen, juist voor de eindtijd, eigenlijk?

 

 

28-05-2009

Aan de rubriek "De geestelijke wereld" zijn de volgende studies toegevoegd:

 • "De geestelijke nacht". De Bijbel laat zien dat de Gemeente-periode een nachtelijke periode is. Hoe staat de Gemeente daar midden in?
 • "De duivel". Wat laat Gods Woord over de duivel zien?
 • "Engelen en gevallen engelen". Wat zegt de Bijbel over engelen en gevallen engelen? Maar ook komen engelen-verschijningen aan de orde, waarover we tegenwoordig veel horen. Zijn die van de Heere afkomstig?
 • "Duivelen". De Bijbel spreekt ook over duivelen. Wat zijn dat? Zijn dat niet dezelfde wezens als gevallen engelen? Is er verschil tussen duivelen en demonen? Maar ook komen de vragen aan de orde: Werken occulte spelletjes? En: Kunnen Christenen bezeten zijn?

 

27-05-2009

Er is een nieuwe rubriek toegevoegd, aan het menu "Bijbelstudies", en wel de rubriek: "De geestelijke wereld". De Gemeente wordt in de Bijbel omschreven als een nachtelijke periode. Gelovigen hebben de strijd niet tegen "vlees en bloed", maar tegen de krachten en de machten van de nacht: de duivel en zijn onderdanen. Deze rubriek gaat over Gods Geest, de duivel, engelen en gevallen engelen, over duivelen. Ook wordt de vraag gesteld: Hoe kunnen wij staande blijven temidden van de nacht? De studies over de Heilige Geest, over "Tongentaal" en over de aanval op het "gebedswapen" zijn van de rubriek "Diverse studies", naar deze rubriek overgebracht. Verder zullen nog diverse studies toegevoegd worden.

 

 

24-05-2009

Er is een begin gemaakt met de bespreking van de Jongerenbijbel: "De Jongerenbijbel: Gods Woord beter begrijpen?" Deze uitgave van het NBG en de EO zegt onduidelijkheden in Gods Woord uit te leggen, waardoor de Bijbel toegankelijk wordt voor jonge mensen. Maar is dat ook zo? Over de auteurs en/of de Auteur van de Bijbel. Over vermeende overschrijffouten in Gods Woord. Deze studie is een inleiding. Het is de bedoeling om binnenkort meerdere studies over de Jongerenbijbel op te nemen.

 

 

03-01-2009

Onlangs zijn een viertal studies uitgebreid:

 • Verlossing: Onder andere het voorbeeld van Lossing uit het boek Ruth toegevoegd.
 • De drie studies over Toerekening, Rechtvaardigmaking en Aanneming zijn volledig vernieuwd. De oude studies waren slechts een beknopte beschrijving van hetgeen deze Bijbelse begrippen inhielden. De nieuwe studies zijn volledige Bijbelstudies over deze drie onderwerpen. Over het feit dat God onze zonden aan Jezus Christus toerekende en hoe Hij Jezus’ rechtvaardigheid aan de gelovige toerekent. Over Gods liefde en over Zijn rechtvaardigheid. Over de verzekering van het eeuwige leven voor de wederom geboren gelovige. Over het verschil tussen het kindschap en het zoonschap. Over de zegen die de gelovige ontvangt door de aanneming tot zoon van God. Over de toekomst van het opstandingslichaam, waar de aanneming ook naar verwijst.

Deze vier studies zijn te vinden onder het menu ‘Bijbelstudies’, en daar onder het submenu ‘Behoud’.

 

 

14-12-2008

Het ‘Schema: Bijbelvertalingen en hun oorsprong’ is geactualiseerd. Ook de Naardense Bijbel en de HSV zijn nu opgenomen in het Schema. Daarnaast zijn kleine aanpassingen gemaakt. Zo is de Engelse naam ‘Jerome’ vervangen door de Nederlandse naam ‘Hiëronymus’. In de eerste kolom zijn de ‘Oude Latijnse handschriften’ ook naar hun naam ‘Vulgaat’ (vanaf 157 na Chr.) genoemd, zodat duidelijk wordt dat de Vulgaat van Hiëronymus vanaf ca. 380 na Chr. (de tweede kolom in het Schema) een vervalsing is van de reeds bekende Vulgaat aan de hand van de Alexandrijnse manuscripten.

 

 

14-12-2008

Verhuizing van de oude site naar www.bijbelengeloof.com compleet.